III_GRUPA_ANIONĂ“W

3 Pages • 302 Words • PDF • 66.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 18:12

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


III GRUPA ANIONÓW PRÓBKA CO32-

ODCZYNNIK AgNO3

OBSERWACJE Wytrąca się biało – żółty mętny osad.

2Ag+

REAKCJE + CO32- → Ag2CO3 ↓

Rozpuszcza się w rozcieńczonym HNO3. CO32-

BaCl2

Wytrąca się biały proszkowy osad.

Ba2+ + CO32- → BaCO3 ↓

Rozpuszcza się w HNO3. CO32-

III GRUPA ANIONÓW PRÓBKA C2O42-

Mocny kwas lub kwas octowy

Wydziela się gaz (powstają bąbelki – jak woda gazowana)

ODCZYNNIK AgNO3

OBSERWACJE Wytrąca się biały osad.

(jon szczawianowy)

C2O42-

CO32- + 2H+ → H2CO3 → CO2 ↑ + H2O

2Ag+

REAKCJE + C2O42- → Ag2C2O4 ↓

Rozpuszcza się w HNO3. BaCl2

Wytrąca się biały osad.

Ba2+ + C2O42- → BaC2O4 ↓

Rozpuszcza się w HNO3. C2O42-

2M H2SO4

Powstaje fioletowy roztwór, który po chwili odbarwia się.

C2O42- - 2e → 2CO2 ↑ │*5

0,1M KMnO4

C2O42-

Roztwór zawierający Ca2+

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O │*2

Wytrąca się biały osad.

2MnO4- + 16H+ + 5C2O42- → 2Mn2+ + 8 H2O + 10 CO2 ↑ Ca2+ + C2O42- → CaC2O4 ↓

III GRUPA ANIONÓW PRÓBKA SO32-

ODCZYNNIK AgNO3

OBSERWACJE Wytrąca się biały osad.

REAKCJE 2Ag+ + SO32- → Ag2SO3 ↓

Rozpuszcza się w HNO3. SO32-

BaCl2

Wytrąca się biały osad.

Ba2+ + SO32- → BaSO3 ↓

Rozpuszcza się w HNO3. SO32-

2M H2SO4

Powstaje fioletowy roztwór, który natychmiast się odbarwia.

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O │*2 SO32- + H2O – 2e → SO42- + 2H+ │*5

0,1M KMnO4

2MnO4- + 16H+ + 5SO32- + 5H2O → 2Mn2+ + 8H2O + 5SO42- + 10H+ SO3

2-

We wgłębieniu płytki porcelanowej umieścić kilka kropli roztworu zawierającego jony Zn2+, kroplę roztworu K4[Fe(CN)6]. Kroplę roztworu nitroprusydku sodu Na2[Fe(CN)5NO], a następnie 1-2 krople badanego roztworu.

Wytrąca się czerwony osad.

2MnO4- + 6H+ + 5SO32- → 2Mn2+ + 3H2O + 5SO42Pozytywny wynik próby potwierdza obecność jonów SO32-.
III_GRUPA_ANIONĂ“W

Related documents