English for Finance and Banking 1

83 Pages • 166 Words • PDF • 49.2 MB
Uploaded at 2021-09-24 11:38

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Hướng dẫn Sách này dành cho người học Tiếng Anh phục vụ công việc về tài chính và ngân hàng, ở trình đô cơ bản. Nếu ở trình độ cao hơn, nên tìm cuốn English for Finance and Banking 2, đã có trên minh.edu.vn. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm và download sách. Nên chuẩn bị cho mình năng lực Tiếng Anh giao tiếp căn bản tổng quát trước khi luyện tập vào Tiếng Anh chuyên ngành. Tiếng Anh chuyên ngành hầu như chỉ khác biệt ở vốn từ vựng giao tiếp trong công việc ở lĩnh vực của ngành ấy. Các kỹ năng về ngữ pháp, ngữ âm, cách nghe, đọc, v.v. thì Tiếng Anh ngành nào cũng như nhau. Để download sách học Tiếng Anh từ thư viện sách Tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, truy cập minh.edu.vn. Để nhận được lời khuyên về học Tiếng Anh từ các chuyên gia, để lại tin nhắn ở cuối bài viết trên trang web.
English for Finance and Banking 1

Related documents

83 Pages • 166 Words • PDF • 49.2 MB

83 Pages • 175 Words • PDF • 11.3 MB

191 Pages • 40,967 Words • PDF • 9.7 MB

56 Pages • 2,706 Words • PDF • 4.8 MB

174 Pages • 10 Words • PDF • 1.6 MB

3 Pages • 508 Words • PDF • 339.9 KB

7 Pages • 896 Words • PDF • 1 MB

0 Pages • 6,857 Words • PDF • 15.1 MB