highwaycode-polish-full - Copy

153 Pages • 40,314 Words • PDF • 11.3 MB
Uploaded at 2021-09-24 09:06

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Dla wszystkich uczestników ruchu

OFICJALNY

KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej Wydanie poszerzone z 2008r.

OFICJALNY

KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej

© Prawa Autorskie Korony 2008r. Tekst niniejszego dokumentu (z wyłączeniem Herbu Królewskiego i logo innych wydziałów i agencji) może być bezpłatnie powielany w dowolnym formacie lub przy wykorzystaniu dowolnych mediów pod warunkiem, iż zostanie powielony z zachowaniem wierności i nie będzie wykorzystany we wprowadzającym w błąd kontekście. Materiał musi być uznany za chroniony prawami autorskimi Korony i tytuł dokumentu musi zostać wymieniony. Tam gdzie zidentyfikowaliśmy materiały chronione prawami autorskimi osób trzecich, należy ubiegać się o uzyskanie zgody na wykorzystanie materiałów z ich strony. Dla potrzeb uzyskania zgody na wykorzystanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów, prosimy zwracać się z pisemnym zapytaniem do Office of Public Sector Information, (Biuro ds. Informacji Sektora Publicznego) Information Policy Team, Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU lub mail: [email protected] Publikacja, wersji przesyłanych faksem, niniejszej publikacji lub jakichkolwiek innych wersji przypominających stylem i wyglądem oryginał może wprowadzić czytelników w błąd. Wydawcy pragnący reprodukować treść niniejszej publikacji nie powinni kopiować stylu i wyglądu wersji oficjalnej. Inne wersje nie powinny być przedstawiane, jako wersje oficjalne. Przygotowane przez Department of the Environment (Wydział ds. Środowiska) Niniejszy dokument/publikacja dostępna jest również pod www. roadsafetyni.gov.uk Nowa edycja 2008r. ISBN 978 0337 08886 5 Department of the Environment przykłada wagę i ceni swoich klientów. Wszystkich klientów traktować będziemy z szacunkiem a nasze usługi świadczyć w obiektywny, uprzejmy i sprawiedliwy sposób.

papier makulaturowy

Książka drukowana na 75% papierze makulaturowym

Spis Treści Wprowadzenie Zasady ruchu pieszych Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym Zasady ruchu zwierząt Zasady ruchu rowerów jednośladowych Zasady ruchu motocykli Zasady dla kierowców i motocyklistów Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu Ruch drogowy Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania szczególnej ostrożności Kierowanie pojazdem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych Postój i parkowanie Autostrady Awarie i wypadki Roboty drogowe Przejazdy kolejowe Tory tramwajowe Sygnalizacja świetlna Sygnały pod adresem innych uczestników ruchu Sygnały dawane przez osoby upoważnione do kontroli ruchu Znaki drogowe pionowe Znaki drogowe poziome Oznaczenia pojazdów

3 5 15 18 21 26 28 34 53 70 76 80 85 91 96 97 100 102 103 104 106 114 117

Załączniki 1. Ty i Twój rower 118 2. Wymogi uzyskania uprawnień do kierowania 118 motocyklem 3. Dokumentacja pojazdu, wymogi dotyczące 120 kierowców w trakcie szkolenia i z ograniczeniami 4. Uczestnik ruchu drogowego a prawo 22 5. Kary 124 6. Utrzymanie pojazdu, bezpieczeństwo i 127 zabezpieczenie 7. Udzielanie pierwszej pomocy na drodze 130 8. Kod bezpieczeństwa dla nowych kierowców 132 Dodatkowe informacje Aneks Indeks

133 135 141

1

2

Wprowadzenie

Wprowadzenie Kodeks Ruchu Drogowego Irlandii Północnej (dalej nazywany Kodeksem Ruchu Drogowego lub Kodeksem) jest publikacją, z którą wszyscy powinni się zapoznać. Najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo uczestnikami ruchu drogowego są piesi, a zwłaszcza dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, rowerzyści, motocykliści i osoby uprawiające jazdę konną. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego byli zaznajomieni z Kodeksem a także w stosunku do siebie uprzejmi. W takim samym stopniu odnosi się to do pieszych, kierowców jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Wiele zasad Kodeksu stanowi wymóg prawny i niestosowanie się do tych zasad stanowi popełnienie wykroczenia. W odniesieniu, do którego zastosowana może zostać kara grzywny, odnotowanie punktów karnych na prawie jazdy lub utrata prawa kierowania pojazdami. W najpoważniejszych przypadkach, zastosowana może zostać kara więzienia. Zasady te zaznaczone zostały przy wykorzystaniu słów ‘OBOWIĄZUJE / MUSI/ NALEŻY/ ZABRANIA SIĘ/ZAKAZ’. Ponadto każda z zasad zawiera skrót referencyjny odnoszący się do ustawy prawnej określającej wykroczenie. Wyjaśnienie skrótów znaleźć można na stronie 123. Mimo, że niestosowanie się do pozostałych zasad Kodeksu samo w sobie, nie spowoduje podjęcia postępowania karnego przeciwko osobie, Kodeks Ruchu Drogowego może zostać wykorzystany w trakcie procesu sądowego, jako dowód, w myśl Ustawy o Ruchu Drogowym (patrz str. 123) w celu ustalenia odpowiedzialności. Ma to również zastosowanie, w odniesieniu do zasad wykorzystujących słownictwo doradcze takie jak ‘powinien/nie powinien’ lub ‘zaleca się/nie zaleca się’. Znajomość i zastosowanie zasad zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego może w znaczny sposób ograniczyć ilość wypadków drogowych. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za redukcję liczby śmiertelnych wypadków i obrażeń, do których codziennie dochodzi na naszych drogach. Kodeks Ruchu Drogowego może nam pomóc w wywiązaniu się z tego obowiązku. Dodatkowe informacje traktujące o technikach jazdy można znaleźć w The Official DSA Guide to Driving – the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Samochodem DSA*) – podstawowe umiejętności i The Official DSA Guide to Riding – the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy

Motocyklem DSA) – podstawowe umiejętności.

*DSA – Driving Standards Agency – Wydział ds. Standardu Prowadzenia Pojazdów

3

Niniejszy Kodeks Ruchu Drogowego oparty jest na wersji obowiązującej w Wielkiej Brytanii. Mimo, iż obowiązujące w Irlandii Północnej ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego jest uaktualniane zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii, istnieją pomiędzy nimi pewne różnice, których zaznaczenie w niniejszym wydaniu było konieczne. Na przykład wielu uczestników ruchu drogowego Irlandii Północnej może nie być zaznajomiona z przejściami dla osób uprawiających jazdę konną, przejściami dla pieszych w stylu ‘puffin’ lub tramwajami. Wyjaśnienia dotyczące tych zagadnień, zostały tutaj zawarte ze względu na to, że mieszkańcy Irlandii Północnej planujący wizytę w Wielkiej Brytanii, mogą uznać je za pomocne. Zaleca się, aby wszyscy, a zwłaszcza kierowcy z zamiarem odwiedzenia Wielkiej Brytanii zaopatrzyli się również w wersję Kodeksu Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii. Zaleca się również, aby osoby planujące wizytę w Republice Irlandii zaopatrzyły się w kopię ‘Rules of the Road’ (Zasad Drogowych) i zwróciły szczególną uwagę na fakt, iż wszystkie znaki ograniczenia prędkości w Republice Irlandii, wyrażone są w kilometrach na godzinę. Kodeks Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii dostępny jest również online pod www.direct.gov.uk pod nagłówkiem podróże i transport. Zasady Republiki Irlandii ‘Rules of the Road’ dostępne są podwww.rulesoftheroad.ie.

4

Zasady ruchu pieszych

Zasady ruchu pieszych Ogólne zasady 1

2

Drogi dla pieszych lub chodniki (z włączeniem jakichkolwiek ścieżek wzdłuż jezdni), jeżeli zapewnione należy z nich korzystać. Jeżeli to możliwe należy unikać chodzenia blisko krawędzi chodnika, będąc zwróconym plecami do nadjeżdżających pojazdów. W przypadku konieczności wejścia na jezdnię należy najpierw rozejrzeć się w obie strony. Zawsze należy wykazywać należytą troskę i wzgląd na innych. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika, należy chodzić prawą stroną drogi, aby widzieć nadjeżdżające pojazdy. Należy zachować szczególną ostrożność i • być przygotowanym na korzystanie z pobocza lub jezdni idąc jeden za drugim, zwłaszcza na wąskiej drodze lub w warunkach ograniczonej widoczności. • zajmować miejsce jak najbliżej krawędzi jezdni Bezpieczniejsze może być przejście na drugą stronę jezdni, zdecydowanie wcześniej, przed ostrym zakrętem w prawo tak, aby nadjeżdżającym z przeciwka pojazdom zapewnić lepszą widoczność. Po przejściu zakrętu należy wrócić na prawą stronę jezdni.

3

Zapewnienie własnej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu. W przypadku ograniczonej widoczności należy stosować ubiór lub nieść coś w jasnym, jaskrawym kolorze lub o właściwościach fluorescencyjnych. W przypadku, gdy jest ciemno, należy korzystać z materiałów o właściwościach odblaskowych (np. z opasek na ramię, szarf, kamizelek, kurtek i obuwia), widocznych dla kierowców korzystających ze świateł mijania, na odległość do trzech razy dłuższą aniżeli materiały nieposiadające właściwości odblaskowych. Zasada 3 Zapewnienie własnej widoczności

5

4

5

6

Małe dzieci nie powinny, bez opieki, przebywać na drogach dla pieszych, chodnikach i jezdni (patrz Zasada 7). Idąc z dziećmi, należy zająć pozycję pomiędzy nimi a innymi uczestnikami ruchu drogowego i mocno trzymać je za ręce. Bardzo małe dzieci należy zapinać w spacerówkach lub wykorzystywać szelki zabezpieczające. Wioząc w spacerówce małe dziecko nie należy, wyjeżdżać spacerówką na jezdnię, aby sprawdzić czy można przejść na drugą stronę ulicy, a zwłaszcza spomiędzy zaparkowanych pojazdów. Piesi idący w zorganizowanej grupie. Duże grupy razem idących osób powinny korzystać z drogi dla pieszych lub chodnika, jeżeli zapewniony; w razie braku chodnika lub pobocza, należy poruszać się lewą stroną krawędzi jezdni. Z przodu i z tyłu kolumny powinny znajdować się osoby nadzorujące przemarsz grupy, wyposażone w odzież o właściwościach fluorescencyjnych w ciągu dnia i odblaskowych w czasie nocy. W nocy osoba znajdująca się z przodu grupy powinna nieść latarkę z białym światłem a z tyłu grupy z czerwonym światłem. Osoby znajdujące się po zewnętrznej stronie dużej kolumny również powinny korzystać z latarek i odzieży odblaskowej. Autostrady. Pieszych obowiązuje ZAKAZ przebywania na autostradach i drogach wjazdowych i zjazdowych chyba, że w nagłych przypadkach (patrz Zasady 271 i 275). Law RO Art. 20 & MTR Reg 13(1)(b) (patrz str. 123)

Przechodzenie przez jezdnię 7

Kod Zielonego Przejścia. Poniżej zawarte porady dotyczące przechodzenia przez jezdnię mają zastosowanie w przypadku wszystkich pieszych. Dzieci powinny zostać nauczone niniejszego Kodu i bez nadzoru nie powinny z niego korzystać do chwili, gdy w pełni będą z nim zaznajomione i w stanie właściwie go zastosować. Wiek, w jakim będą w stanie to zrobić zależy od dziecka. Wiele dzieci nie jest w stanie ocenić prędkości lub odległości nadjeżdżającego pojazdu. Dzieci uczą się na przykładzie, dlatego też rodzice i opiekunowie będący w towarzystwie swoich dzieci powinni zawsze w pełni korzystać z Kodu. Do nich należy decyzja, co do wieku, w jakim dzieci będą w stanie bezpiecznie samodzielnie z niego korzystać. A. Najpierw należy znaleźć bezpieczne miejsce przejścia przez jezdnię z dostępem do drogi dla pieszych lub chodnika po przeciwnej stronie. Należy korzystać z przejścia dla pieszych, jeżeli znajduje się ono w niewielkiej odległości. Bezpiecznej jest przejść na drugą stronę jezdni korzystając z przejścia podziemnego, kładki dla pieszych, wysepki, przejścia w stylu zebra, pelikan, tukan i ‘puffin’, lub w miejscu przejścia kontrolowanego przez funkcjonariusza policji lub osobę nadzorującą przejście dla pieszych w pobliżu szkoły.

6

Zasady ruchu pieszych

W przeciwnym wypadku należy wybrać miejsce, w którym zapewnione jest dobre pole widzenia we wszystkich kierunkach. Należy unikać przechodzenia przez jezdnię spomiędzy zaparkowanych samochodów (patrz Zasada 14), na ślepym zakręcie lub w pobliżu szczytu wzniesienia. Pieszy powinien przejść do miejsca, w którym inni uczestnicy ruchu drogowego będą mogli go wyraźne widzieć. Jezdni nie należy przechodzić na ukos. B. Przed dojściem do krawężnika należy się zatrzymać, w miejscu, z którego widać nadjeżdżające pojazdy. Nie należy zbytnio zbliżać się do przejeżdżających pojazdów. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika należ trzymać się najdalej, jak to możliwe, od krawędzi jezdni jednocześnie zapewniając sobie właściwe pole widzenia nadjeżdżających pojazdów. Zasada 7 Przed przejściem należy rozejrzeć się dookoła i nasłuchiwać dźwięku nadjeżdżających pojazdów

C. Należy rozejrzeć się dookoła i nasłuchiwać dźwięku nadjeżdżających pojazdów. Inni uczestnicy ruchu drogowego mogą nadjechać z dowolnego kierunku. Należy również nasłuchiwać, ponieważ czasem można usłyszeć nadjeżdżające pojazdy zanim się je zobaczy. D. Należy ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Raz jeszcze należy rozejrzeć się i nasłuchiwać. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili pojawienia się bezpiecznej przestrzeni pomiędzy przejeżdżającymi pojazdami i zapewnienia czasu pozwalającego na przejście. Należy pamiętać, że nawet, gdy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w znacznej odległości, mogą zbliżać się z dużą prędkością. E. Pieszy zobowiązany jest przejść prosto przez jezdnię, w bezpiecznym momencie – nie przebiegając. Podczas przechodzenia przez jezdnię należy rozglądać się i nasłuchiwać nadjeżdżających pojazdów, na wypadek pojawienia się wcześniej niewidzianych pojazdów lub nagłego pojawienia się innych uczestników ruchu drogowego. Należy zwracać uwagę na rowerzystów i motocyklistów jadących pomiędzy innymi pojazdami. Jezdni nie należy przechodzić na ukos.

7

8

9

10

11

12

13

Na skrzyżowaniu. Przechodząc przez jezdnię należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu skręcających w drogę poprzeczną, zwłaszcza nadjeżdżających z tyłu. W przypadku, gdy pieszy wszedł na jezdnię a nadjeżdżające pojazdy mają zamiar skręcenia w drogę poprzeczną, pieszemu przysługuje pierwszeństwo i pojazdy powinny ustąpić mu pierwszeństwa (patrz Zasada 170). Barierki Zabezpieczające. W miejscach gdzie znajdują się barierki, piesi powinni przechodzić przez jezdnię wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach. Zabrania się przechodzenia przez barierki jak również chodzenia pomiędzy barierkami a jezdnią. Namacalna powierzchnia. Wzniesione powierzchnie wyczuwalne pod stopą spełniają rolę ostrzegawczą i informacyjną dla osób niewidomych i niedowidzących. Najczęściej spotykaną powierzchnią jest seria wzniesionych kołeczków, wykorzystywanych w przypadku przejść dla pieszych z obniżonym krawężnikiem lub seria zaokrąglonych podwyższonych wzniesień wykorzystywanych przy przejazdach kolejowych, na górze i na dole schodów a także w innych niebezpiecznych miejscach. Ulice jednokierunkowe. Należy sprawdzić kierunek ruchu pojazdów. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili, gdy jest to możliwe bez konieczności zatrzymywania się. Pasy ruchu przeznaczone dla autobusów i ścieżki rowerowe mogą funkcjonować w kierunku przeciwnym do pozostałych uczestników ruchu. Pasy ruchu przeznaczone dla autobusów i ścieżki rowerowe. Przechodząc przez tego typu pasy ruchu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ korzystający z nich uczestnicy ruchu mogą poruszać się z prędkością większą aniżeli pojazdy na pozostałych pasach ruchu lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy innych uczestników ruchu. Ścieżki rowerowe i drogi dla pieszych. Niektóre ścieżki rowerowe biegną wzdłuż dróg dla pieszych lub chodników, gdzie wykorzystywana jest forma przegrody oddzielającej rowerzystów od pieszych. Wspólne drogi mogą również posiadać krótkie obszary namacalnej powierzchni, aby pomóc osobom niedowidzącym w pozostaniu po właściwej stronie ścieżki. Po stronie przeznaczonej dla pieszych przybiera to postać płaskich podwyższonych wałeczków biegnących w poprzek drogi (na wzór drabiny). Po stronie przeznaczonej dla rowerzystów tego samego rodzaju wałeczki ułożone są wzdłuż drogi (na wzór torów tramwajowych). Nie wszystkie ścieżki dzielone z rowerzystami są segregowane. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność (patrz Zasada 62).

8

Zasady ruchu pieszych

14

15 16

Zaparkowane pojazdy. W przypadku konieczności przejścia przez jezdnię pomiędzy zaparkowanymi pojazdami, zewnętrzną krawędź pojazdów należy traktować jak krawężnik. Należy się tutaj zatrzymać i zapewnić sobie dobrą widoczność jak również upewnić się, iż nadjeżdżający uczestnicy ruchu mają dobrą widoczność w odniesieniu do pieszego. Należy upewnić się, iż pomiędzy zaparkowanymi po przeciwnej stronie jezdni pojazdami, znajduje się wystarczająca przestrzeń umożliwiająca dojście do drogi dla pieszych lub chodnika. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię przed lub spoza jakiegokolwiek pojazdu z uruchomionym silnikiem, zwłaszcza dużego pojazdu, gdyż kierowca może nie zauważyć pieszego. Pojazdy cofające. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię spoza cofającego pojazdu, z włączonymi światłami cofania lub ostrzeżeniem dźwiękowym. Pojazdy w ruchu. ZABRANIA SIĘ chwytania lub trzymania jakichkolwiek pojazdów będących w ruchu. Law RTO 1995 Art. 37 (patrz str. 123)

17

W nocy. Dla zapewnienia lepszej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu, piesi powinni korzystać z ubioru o właściwościach odblaskowych (patrz Zasada 3). W przypadku braku przejścia dla pieszych, przez jezdnię należy przejść w okolicy latarni ulicznej, aby zapewnić sobie lepszą widoczność z punktu widzenia innych uczestników ruchu.

Przejścia 18

Na wszystkich przejściach. Korzystając z jakiegokolwiek przejścia • przed przejściem przez jezdnię lub wjechaniem na przejście spacerówką, zawsze należy sprawdzić czy nadjeżdżające pojazdy zatrzymały się • zawsze należy przechodzić pomiędzy wzniesionymi kołeczkami lub po przejściu oznaczonym pasami zebry. Nie należy przechodzić po zewnętrznej krawędzi przejścia lub po linii w postaci zygzaka, gdyż może to być niebezpieczne. ZABRANIA SIĘ wałęsania po jakimkolwiek przejściu. Laws RTRO Art 59(4) & PCR reg 17 (patrz str. 123 )

9

19

• Przejścia dla pieszych w stylu zebra. Piesi powinni upewnić się, iż nadjeżdżające pojazdy miały wystarczająco dużo czasu, aby ich zauważyć i zatrzymać się przed umożliwieniem im przejścia przez jezdnię. W przypadku śliskiej nawierzchni jezdni pojazdy będą wymagały więcej czasu. Przed przejściem przez jezdnię należy poczekać na zatrzymanie pojazdów poruszających się w obu kierunkach ruchu lub aby jezdnia była wolna. Należy pamiętać, iż nadjeżdżające pojazdy nie muszą się zatrzymywać do chwili, gdy pieszy znajdzie się na przejściu. Należy rozglądać się w obu kierunkach i nasłuchiwać, na wypadek, gdyby inny uczestnik ruchu nie zauważył pieszego i usiłował wyprzedzić pojazd, który się zatrzymał.

Zasada 19 Przejścia dla pieszych w stylu zebra wyposażone są w błyskające latarnie sygnalizacyjne.

20

W przypadku, gdy pośrodku przejścia dla pieszych w stylu zebra znajduje się wysepka, należy na niej poczekać i przed przejściem na drugą stronę jezdni stosować się do Zasady 19 – stanowi to oddzielne przejście.

Zasada 20 Przejście w stylu zebra z wysepką pośrodku stanowi dwa przejścia.

21

Na światłach drogowych. Mogą znajdować się sygnały świetlne stosowane dla pieszych. Pieszy powinien zacząć przechodzenie przez jezdnię jedynie w chwili podświetlenia zielonej postaci. W przypadku, gdy pieszy zaczął przechodzić przez jezdnię i doszło do zmiany światła, pieszy nadal powinien mieć czas na przejście na przeciwną stronę, niemniej jednak obowiązany jest jak najszybciej opuścić przejście.

10

Zasady ruchu pieszych

W przypadku braku sygnalizacji świetlnej dla pieszych, należy ostrożnie rozejrzeć się i nie przechodzić przez jezdnię, do chwili zmiany sygnału nadawanego dla kierujących na czerwony i całkowitego zatrzymania się pojazdów. Należy rozejrzeć się i zwrócić uwagę na skręcające pojazdy. Należy pamiętać, iż sygnalizacja świetlna dla kierujących może pozwolić na poruszanie się pojazdów po pewnych pasach ruchu, podczas zatrzymania ruchu pojazdów na innych pasach. Zasada 21 Sygnalizacja świetlna, przejścia w stylu ‘puffin’ i pelikan. *Jedynie na przejściach w stylu pelikan Zakaz wejścia na przejście

22

23

24

Przechodzenie z zachowaniem ostrożności

Zakaz rozpoczynania przechodzenia

Przejścia dla pieszych w stylu pelikan. Są to przejścia wyposażone w sygnalizację świetlną uruchamianą przez pieszych. W celu uruchomienia sygnalizacji świetlnej należy wcisnąć przycisk kontrolujący sygnalizator. Nie należy przechodzić przez jezdnię podczas podświetlenia czerwonej postaci. W chwili ciągłego podświetlenia zielonej postaci, należy sprawdzić czy pojazdy całkowicie się zatrzymały i z zachowaniem ostrożności przejść przez jezdnię. Przez jezdnię nie należy przechodzić podczas migającego podświetlenia zielonej postaci. W przypadku, gdy pieszy jest już w trakcie przechodzenia przez jezdnię powinien mieć wystarczająco dużo czasu na bezpieczne wykonanie tej czynności. Przejścia dla pieszych w stylu ‘puffin’ różnią się od przejść dla pieszych w stylu pelikan tym, że czerwona i zielona postać umieszczone są nad przyciskiem kontrolującym sygnalizację świetlną, znajdującym się po stronie jezdni pieszego i nie posiadają fazy przerywanego podświetlania zielonej postaci. Należy wcisnąć przycisk i poczekać na podświetlenie zielonej postaci. Podczas nasilenia ruchu, pojazdy znajdujące się po stronie ruchu pieszego, mogą zostać zmuszone do zatrzymania się nawet, jeżeli mają zielone światło. Po przeciwnej stronie jezdni pojazdy w dalszym ciągu mogą być w ruchu, dlatego też należy wcisnąć przycisk i poczekać na sygnał pozwalający na przejście.

11

25

Przejścia dla pieszych w stylu tukan są przejściami kontrolowanymi przy pomocy sygnalizacji świetlnej, pozwalającymi rowerzystom i pieszym na wspólne korzystanie z przestrzeni przejścia i równoczesne przekraczanie jezdni. Uruchamiane są przy pomocy wciśnięcia przycisku. Rowerzyści mają prawo przejeżdżania na drugą stronę jezdni.

Zasada 25 Przejścia w stylu tukan mogą być wykorzystywane zarówno przez pieszych jak i rowerzystów.

26

27

Niektóre przejścia wyposażone są w sygnał dźwiękowy lub sygnał głosowy w celu poinformowania osób niewidomych lub niedowidzących o ciągłym podświetleniu zielonej postaci, mogą one również być wyposażone w namacalny sygnał przeznaczony dla osób głuchych i niewidomych. Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną wykorzystywane przez osoby jadące wierzchem. Wyposażone są w barierki na chodniku, szersze przejścia, symbole konia i jeźdźca przedstawione na panelach sygnalizacji świetlnej i dwa zestawy urządzeń kontrolujących, (z czego jeden umieszczony wyżej) lub jeden zestaw urządzeń kontrolujących umieszczony wyżej.

Zasada 27 Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną wykorzystywane przez osoby jadące wierzchem. Często tworzone są przejścia równoległe.

12

Zasady ruchu pieszych

28

‘Rozdzielne’ przejścia dla pieszych w stylu pelikan lub ‘puffin’. W przypadku, gdy przejścia po każdej ze stron centralnej wysepki nie są ustawione w jednej linii, stanowią oddzielne przejścia. Po dojściu do centralnej wysepki należy raz jeszcze wcisnąć przycisk i czekać na ciągłe podświetlenie zielonej postaci. Zasada 28 Rozdzielne przejścia (z wysepką pośrodku) stanowią oddzielne przejścia.

29

30

Przejścia kontrolowane przez upoważnioną do tego osobę. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili uzyskania sygnału ze strony funkcjonariusza policji lub osoby nadzorującej przejście dla pieszych w pobliżu szkoły. Zawsze należy przechodzić przed osobami kierującymi ruchem. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach gdzie brak kontrolowanego przejścia, zaleca się w miejscu gdzie pośrodku drogi znajduje się wysepka. W celu dojścia do wysepki należy stosować Kod Zielonego Przejścia (patrz Zasada 7), po czym zatrzymać się i ponownie z niego skorzystać w celu przejścia przez drugą część jezdni.

Sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożności. 31

32

Pojazdy uprzywilejowane. W przypadku zbliżania się pojazdu pogotowia ratunkowego, jednostki ochrony przeciwpożarowej, policji lub jakiegokolwiek innego pojazdu uprzywilejowanego wykorzystującego niebieski sygnał świetlny, światła drogowe i/lub sygnał dźwiękowy, należy umożliwić mu przejazd. Autobusy. Do autobusu należy wsiadać lub z niego wysiadać jedynie w chwili, gdy zatrzymał się, aby to umożliwić. W czasie wysiadania należy zwracać uwagę na rowerzystów. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię bezpośrednio za lub przed autobusem. Należy poczekać na odjazd autobusu w celu zapewnienia sobie pełnej widoczności w obu kierunkach ruchu.

13

33

34

Torowiska tramwajowe. Mogą przechodzić przez obszary dla pieszych. Torowiska oznaczane są płytkimi krawężnikami, odmiennym brukiem lub nawierzchnią jezdni, białymi liniami lub żółtymi kropkami. Tam gdzie zapewnione należy korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Przechodząc przez torowisko w innych miejscach, tramwaje należy traktować tak jak inne pojazdy, przed przejściem rozglądając się w obie strony wzdłuż torowiska. Nie należy chodzić wzdłuż torowiska ze względu na możliwość nadjechania tramwaju z tyłu. Tramwaje poruszają się cicho i nie są w stanie zmienić kierunku jazdy, aby kogoś ominąć. Przejścia dla pieszych przy przejazdach kolejowych. ZABRANIA się przejścia lub przekroczenia linii zatrzymania na czerwonym świetle, (z włączeniem podświetlonej czerwonej postaci). Zabrania się również przechodzenia podczas działania sygnału dźwiękowego lub opuszczania zapory. Sygnał dźwiękowy może ulec zmianie w chwili zbliżania się innego pojazdu szynowego. W przypadku braku sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej lub zapory, należy zatrzymać się, rozejrzeć w obu kierunkach i nasłuchiwać przed przejściem. Namacalna powierzchnia, składająca się z zaokrąglonych wałeczków przebiegających w poprzek kierunku ruchu pieszych, może zostać zainstalowana w obrębie przejścia dla pieszych lub chodnika prowadzącego do przejścia przez tory kolejowe, w ramach ostrzeżenia o jego istnieniu dla osób niedowidzących. Namacalna powierzchnia powinna pokrywać całą szerokość drogi dla pieszych lub chodnika i powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od zapory lub wystającej linii zapory. Law TSR reg 39 (patrz str. 123)

35

Roboty drogowe w obszarze jezdni, drogi dla pieszych lub chodnika. Jeżeli stanowi zagrożenie, droga dla pieszych lub chodnik, może zostać tymczasowo wyłączony z użytku. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wynikającej z tego konieczności korzystania z jezdni lub przejścia przez jezdnię.

Jaką pozycję powinny zajmować osoby uprawiające jazdę konną podczas korzystania z ronda? Patrz zasada 187 (strona 65) 14

Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym

Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym (w myśl ustawy prawnej nazywanych wózkami inwalidzkimi)

36

37

Wózki inwalidzkie ze sterowaniem ręcznym zaliczane są do jednej klasy (nazywanej Klasą 1 Wózków Inwalidzkich), istnieją również dwie inne klasy wózków i skuterów z napędem silnikowym dla osób niepełnosprawnych. Wózki inwalidzkie ze sterowaniem ręcznym i pojazdy Klasy 2 są pojazdami o górnym limicie prędkości 4mph (6 km/h) przystosowanymi do wykorzystania na drogach dla pieszych i chodnikach. Pojazdy Klasy 3 charakteryzują się prędkością o górnym limicie prędkości 8mph (12 km/h) i mogą być stosowane zarówno na jezdni jak i drodze dla pieszych lub chodniku. Korzystając z jezdni należy stosować się do zaleceń i zasad obowiązujących inne pojazdy; korzystając z drogi dla pieszych lub chodnika należy stosować się do zaleceń i zasad obowiązujących pieszych.

Na drogach dla pieszych i chodnikach 38

39

Drogi dla pieszych i chodniki są bezpieczniejsze aniżeli drogi i tam gdzie są zapewnione należy z nich korzystać. Należy ustępować pierwszeństwa pieszym i wykazywać należyty wzgląd na innych użytkowników dróg dla pieszych lub chodników. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób niedowidzących bądź niedosłyszących, które mogą nie zdawać sobie sprawy z obecności innych uczestników ruchu. Wózki i skutery inwalidzkie obowiązuje ZAKAZ jazdy z prędkością przekraczającą 4mph (6 km/h) na drogach dla pieszych, chodnikach lub innych obszarach przeznaczonych dla pieszych. Zaistnieć może konieczność ograniczenia prędkości jazdy dla potrzeb dostosowania się do innych użytkowników drogi dla pieszych lub chodnika, którzy mogą nie być w stanie wystarczająco szybko zejść z drogi nadjeżdżającego pojazdu lub w przypadku, gdy droga dla pieszych lub chodnik są zbyt wąskie. Law MV(IC)R reg 4 (patrz str. 123)

40

Wjeżdżając z drogi dla pieszych lub chodnika na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na jezdnię należy rozejrzeć się i upewnić, iż włączenie do ruchu jest bezpieczne. Wjeżdżając na jezdnie z drogi dla pieszych lub chodnika, tam gdzie to możliwe, zawsze zaleca się korzystanie

15

z miejsca o obniżonym krawężniku, nawet, jeżeli zlokalizowanie takiego wiąże się z koniecznością przejechania dalej. W przypadku konieczności wjechania lub zjechania z krawężnika, zawsze należy tą czynność wykonywać pod kątem prostym i nie zaleca się podejmowania prób wjechania na krawężnik wyższy aniżeli zalecany przez producenta pojazdu.

Na jezdni 41

42

Korzystając z jezdni należy zachować ostrożność w związku z faktem jazdy z ograniczoną prędkością w stosunku do innych uczestników ruchu (w przypadku pojazdów z prędkością ograniczoną do 8mph (12 km/h) a także ograniczoną widocznością). Korzystając z jezdni, pojazdy Klasy 3 powinny jeździć zgodnie z przepisami obowiązującymi innych uczestników ruchu. Tam gdzie jest dostępna, pojazdy Klasy 2, zawsze powinny korzystać z drogi dla pieszych lub chodnika. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika, korzystając z jezdni należy zachować szczególną ostrożność. Tam gdzie to możliwe pojazdy Klasy 2, powinny jeździć zgodnie z kierunkiem ruchu obowiązującym innych uczestników ruchu, ponieważ jest to bezpieczniejsze. W przypadku jazdy w porze nocnej, OBOWIĄZUJE korzystanie ze świateł drogowych, jak również jazda zgodna z obowiązującym kierunkiem ruchu, aby zapobiec wprowadzaniu w błąd innych uczestników ruchu. Law MV(IC)R reg 9 (patrz str. 123)

43

NALEŻY stosować takie same zasady, co do korzystania ze świateł drogowych, kierunkowskazów i sygnału dźwiękowego, jakie obowiązują innych uczestników ruchu, jeżeli pojazd został w takowe wyposażony. W porze nocnej NALEŻY korzystać ze świateł drogowych. Należ pamiętać, iż inni uczestnicy ruchu mogą mieć ograniczoną widoczność w związku, z czym należy zapewnić sobie lepszą widoczność z punku widzenia innych uczestników ruchu - nawet w ciągu dnia i w porze zmroku – korzystając na przykład z kamizelki odblaskowej lub przez zastosowanie pasów odblaskowych z tyłu pojazdu. Law MV(IC)R reg 9 (patrz str. 123)

Co należy zrobić, jeżeli sygnalizacja świetlna nie działa? Patrz zasada 176 (strona 61) 16

Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym

44

Na skrzyżowaniach należy zachować szczególną ostrożność. Jadąc prosto należy upewnić się, iż w pobliżu nie ma pojazdów z zamiarem przejechania przez pas ruchu kierującego, z lewej lub prawej strony lub wyprzedzenia i wykonania skrętu w lewo. Istnieje kilka opcji wykonania manewru skrętu w prawo zwłaszcza przy skręcaniu z drogi z pierwszeństwem przejazdu. Jeżeli ustawienie się przy środku drogi jest trudne lub niebezpieczne, można: • zatrzymać się po lewej stronie jezdni i poczekać na powstanie bezpiecznej przestrzeni pomiędzy nadjeżdżającymi pojazdami • zastosować zasady skręcania dotyczące pieszych, tj. jechać wzdłuż drogi dla pieszych lub chodnika i przejechać przez jezdnię pomiędzy drogami dla pieszych lub chodnikami, w miejscu gdzie będzie to bezpieczne. Podczas korzystania z dróg dla pieszych lub chodników osoby korzystające z pojazdów Klasy 3 powinny przełączyć pojazd na niższe ograniczenie prędkości Jeżeli skrzyżowanie jest zbyt niebezpieczne, należy wziąć pod uwagę skorzystanie z innej drogi. Podobnie, korzystając z dużych rond (tj. składających się z dwóch lub więcej pasów ruchu), bezpieczniejsze może być wykorzystanie drogi dla pieszych lub chodnika lub znalezienie drogi zupełnie omijającej rondo.

45

46

Przestrzegane powinny być wszystkie normalnie obowiązujące zasady dotyczące parkowania. Pojazd nie powinien być pozostawiany bez nadzoru, jeżeli stanowi przeszkodę ruchu pieszych - zwłaszcza osób korzystających z wózków inwalidzkich. Przywilej parkowania przysługujący w ramach programu „niebieskiego oznakowania” (patrz str. 134) będzie miał zastosowanie w odniesieniu do pojazdów przedstawiających ważne oznakowanie. ZABRONIONE jest poruszanie się tego typu pojazdami na autostradach (patrz Zasada 253). Z tego rodzaju pojazdów nie powinno się korzystać na nieograniczonych dwujezdniowych drogach ekspresowych, gdzie ograniczenie prędkości przekracza 50mph (80km/h), niemniej jednak w przypadku korzystania z dwujezdniowych dróg ekspresowych, obowiązuje NAKAZ wyposażenia takiego pojazdu w migającą latarnię z żółtym światłem. Migająca latarnia z żółtym światłem powinna również być stosowana na innych dwujezdniowych drogach ekspresowych (patrz Zasada 220). Laws RO Art. 20(1), (3) & (4), RVLR regs 20 (1) & 29 (patrz str. 123)

17

Zasady ruchu zwierząt Zasady ruchu pojazdów zaprzęgowych 47

48

Wykorzystywane na drogach pojazdy zaprzęgowe powinny działać i być utrzymywane zgodnie ze standardami określonymi przez Department for Transport Code of Practice for HorseDrawn Vehicles (Kodeks Postępowania dla Pojazdów Zaprzęgowych sporządzony przez Wydział Transportu). Niniejszy Kodeks określa wymogi w zakresie oceny korzystania na drogach Wielkiej Brytanii i zawiera wyczerpującą listę kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia, iż pojazd zaprzęgowy jak również jego wyposażenie są bezpieczne i w dobrym stanie utrzymania. Wyposażenie bezpieczeństwa i ubiór. Wszystkie pojazdy zaprzęgowe powinny mieć z tyłu umieszczone dwa światła odblaskowe barwy czerwonej. Bezpieczniej jest nie korzystać z zaprzęgu w porze nocnej, niemniej jednak w przypadku wykonywania tej czynności, z przodu NALEŻY umieścić białe a z tylu czerwone światło pozycyjne. Law RVLR reg 4 (patrz str. 123)

Osoby uprawiające jazdę wierzchem 49

Wyposażenie bezpieczeństwa. Dzieci poniżej 14 roku życia OBOWIĄZUJE korzystanie z hełmu ochronnego spełniającego wymogi prawne. Hełm ochronny MUSI być bezpiecznie zapięty. Pozostali jeźdźcy również powinni stosować się do tych wymogów. Niniejsze wymogi nie mają zastosowania w odniesieniu do dziecka praktykującego religię Sikh podczas noszenia turbanu. Laws H(PHYR)O Art 3 & H (PHYR)R (patrz str. 123)

50

Pozostały ubiór. Należy korzystać z: • butów do jazdy konnej lub butów z twardymi podeszwami i obcasami • ubioru w jasnym kolorze lub o właściwościach fluorescencyjnych w ciągu dnia • ubioru o właściwościach odblaskowych w przypadku jazdy wierzchem w porze nocnej lub w warunkach ograniczonej widoczności.

18

Zasady ruchu zwierząt

Zasada 50 Zapewnienie własnej widoczności

51

W porze nocnej. Bezpiecznej jest nie uprawiać jazdy konnej w porze nocnej lub w warunkach ograniczonej widoczności, niemniej jednak wykonując tą czynność, należy upewnić się, iż koń wyposażony został w opaski odblaskowe nad pęcinami. Z przodu umieszczone powinno zostać światło barwy białej a tyłu czerwonej, z opaską na prawym ramieniu i/lub nodze/bucie do jazdy konnej jeźdźca. Prowadząc konia w porze nocnej, należy w prawym ręku trzymać latarkę ze światłem barwy białej skierowanym do przodu i czerwonej do tyłu, jak również stosować ubiór o właściwościach odblaskowych w odniesieniu zarówno do jeźdźca jak i konia. Zaleca się również założenie koniowi na ogon osłony o właściwościach fluorescencyjnych/ odblaskowych.

Jazda wierzchem 52

Przed podjęciem jazdy konnej lub prowadzeniem konia jezdnią, jeździec powinien: • upewnić się, iż uprząż jest właściwie dopasowana i w dobrym utrzymaniu • być w stanie panować nad koniem. W przypadku podejrzenia, że koń może być płochliwy w związku z ruchem drogowym, zawsze należy jeździć wierzchem z innymi, mniej płochliwymi końmi. Nigdy nie należy uprawiać jazdy konnej bez użycia uzdy i siodła.

53

Przed rozpoczęciem jazdy wierzchem lub wykonaniem skrętu, zawsze należy popatrzeć do tyłu, aby upewnić się, iż jest to bezpieczne, po czym dać wyraźny sygnał ręką. Podczas jazdy wierzchem po jezdni należy: • trzymać się lewej strony • trzymać wodze obiema rękoma, poza sytuacją dawania sygnału • trzymać obie stopy w strzemionach

19

• nie należy wieźć innej osoby • nie należy wieźć niczego, co mogłoby mieć wpływ na zachowanie równowagi jeźdźca lub zaplątać się w wodzach • prowadzonego konia należy trzymać z lewej strony • na drogach jednokierunkowych poruszać się zgodnie z obowiązującym kierunkiem ruchu • jazda konna nigdy nie powinna być uprawiana przez więcej niż dwie osoby jadące obok siebie, na wąskich drogach lub w przypadku nasilenia ruchu drogowego jak również jadąc w pobliżu zakrętu należy jechać jeden za drugim.

54

55

Nie należy uprawiać jazdy konnej lub prowadzić konia po drodze dla pieszych, chodniku ani drodze dla rowerów. W Wielkiej Brytanii tam gdzie to możliwe należy korzystać z drogi przeznaczonej do jazdy konnej. W Wielkiej Brytanii zapewnione mogą być przejścia dla osób uprawiających jazdę konną, umożliwiające jeźdźcom przejście przez jezdnię i tam gdzie zapewnione należy z nich korzystać (patrz strona 12). Na przejazdach kolejowych ze znakiem ‘Horse Rider Dismount’ ‘Zsiąść z Konia’ należy stosować się do tego znaku. Tam gdzie to tylko możliwe należy unikać korzystania z rond. Korzystając z rond należy: • trzymać się lewej strony i zwracać uwagę na pojazdy z zamiarem opuszczenia lub wjechania na rondo, przejeżdżające przed pas ruchu jeźdźca • przejeżdżając przy drogach zjazdowych z ronda dać sygnał w prawo, aby zaznaczyć zamiar pozostania na rondzie • tuż przez opuszczeniem ronda dać sygnał w lewo

Inne zwierzęta 56

57

Psy. Nie należy bez nadzoru wypuszczać psa na jezdnię. Korzystając z drogi dla pieszych, chodnika lub drogi przeznaczonej dla rowerów lub osób uprawiających jazdę konną psa należy trzymać na krótkiej smyczy. W pojeździe należy upewnić się, iż psy lub jakiekolwiek inne zwierzęta są we właściwy sposób zabezpieczone tak, aby nie rozpraszały uwagi lub nie spowodowały urazu kierującego lub same nie doznały urazu w przypadku konieczności nagłego hamowania. Wykorzystanie przeznaczonych do tego celu pasów bezpieczeństwa, pojemnika do przewozu zwierząt, klatki lub osłony dla psa, są zalecanymi metodami zabezpieczania zwierząt w samochodach.

20

Zasady ruchu rowerów jednośladowych

58

Pędzenie zwierząt. Pędzenie zwierząt zawsze powinno odbywać się pod nadzorem. Jeżeli to możliwe przed stadem pędzonych zwierząt powinna znajdować się osoba ostrzegająca innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza na zakręcie lub w pobliżu szczytu wzniesienia. Bezpieczniej jest unikać pędzenia zwierząt po zmroku, niemniej jednak wykonując tą czynność, należy stosować ubiór o właściwościach odblaskowych i nieść światła (białe z przodu a czerwone z tyłu stada).

Zasady ruchu rowerów jednośladowych Niniejsze zasady stanowią zasady dodatkowe do zasad zawartych w kolejnych rozdziałach, mających zastosowanie w przypadku wszystkich pojazdów (poza rozdziałem dotyczącym autostrad na stronie 85). Należy również zapoznać się z informacjami ze str. 118 – Ty i Twój rower.

59

Ubiór. Powinien być we właściwym rozmiarze i prawidłowo zastosowany, obowiązuje używanie: • hełmów ochronnych dla rowerzystów, spełniających obecne wymogi prawne • odzieży przeznaczonej do jazdy na rowerze. Należy unikać stosowania odzieży, która może ulec zaplątaniu w łańcuch lub koło lub też zasłonić światła roweru • ubioru w jasnym kolorze lub o właściwościach fluorescencyjnych w porze dziennej i w przypadku ograniczonej widoczności zapewniającego lepszą widoczność z punktu widzenia innych uczestników ruchu • ubioru i/lub wyposażenia (paska, opasek na ramiona lub na kostki) o właściwościach odblaskowych w porze nocnej. Zasada 59 Zapewnienie własnej widoczności

21

60

Pomiędzy zachodem a wschodem słońca rower MUSI być wyposażony w zapalone światło pozycyjne barwy białej z przodu a czerwonej z tyłu. Z tyłu rower MUSI być też wyposażony w czerwone światło odblaskowe (i żółte światła odblaskowe przy pedałach, jeżeli wyprodukowany po 24/1/96). Przednie białe światła odblaskowe i światła odblaskowe zainstalowane na szprychach będą również pomocne w zapewnieniu lepszej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu. Dozwolone jest korzystanie ze świateł migających, niemniej jednak zalecane jest, aby osoby kierujące rowerami w obszarach bez latarni ulicznych korzystały z przedniego światła pozycyjnego zapalonego na stałe. Law RVLR reg 13, 15, 21 & 27 (z poprawkami w ramach RVL(A)R) (patrz str. 123)

W czasie jazdy rowerem 61

62

Drogi dla rowerów i inne udogodnienia. Należy korzystać z dróg dla rowerów, linii zatrzymania dla kierujących rowerami, obszarów przeznaczonych dla kierujących rowerami a także przejść w stylu tukan, chyba, że jest to w danym momencie niebezpieczne. Korzystnie z tych udogodnień nie jest obowiązkowe i uzależnione jest od doświadczenia i umiejętności osoby kierującej rowerem, niemniej jednak może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa jazdy. Drogi dla rowerów. Zazwyczaj znajdują się w oddaleniu od jezdni, ale można je też znaleźć wzdłuż dróg dla pieszych lub chodników. Rowerzyści i piesi mogą być od siebie oddzieleni lub mogą korzystać z tej samej przestrzeni (bez wyznaczonych granic). Korzystając z dróg z wyznaczonym granicami NALEŻY trzymać się strony wyznaczonej dla kierujących rowerami, ponieważ strona przeznaczona dla pieszych stanowi drogę dla pieszych lub chodnik. Kierującego rowerem obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności i ustępowanie miejsca pieszym, zwłaszcza dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym. Jeżeli zaistnieje taka konieczność kierujący rowerem zawsze powinien być przygotowany do zwolnienia jazdy lub zatrzymania się. Należy zachować ostrożność w pobliżu skrzyżowań dróg, gdyż kierujący rowerem może mieć ograniczone pole widzenia innych uczestników ruchu, którzy mogli go nie zauważyć. Law RTRO Arts 3 & 4(5) (patrz str. 123)

63

Drogi dla rowerów. Oznaczane są białą linią, (która może być linią przerywaną) wzdłuż jezdni (patrz Zasada 140). Kierując rowerem, tam gdzie jest to praktyczne, należy to robić w granicach wyznaczonych liniami. Przed opuszczeniem drogi dla rowerów należy sprawdzić czy jest to bezpieczne i wyraźnie zasygnalizować swój zamiar innym uczestnikom ruchu. Korzystnie z dróg dla rowerów nie jest obowiązkowe i uzależnione jest od doświadczenia i umiejętności osoby kierującej rowerem, niemniej jednak może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa jazdy.

22

Zasady ruchu rowerów jednośladowych

64

ZABRANIA się jazdy rowerem po drodze dla pieszych lub chodniku, chyba, że w sytuacji korzystania z wydzielonej drogi dla rowerów. Law RTRO Art. 3 (patrz str. 123)

65

66

Pasy ruchu dla autobusów. Większość pasów ruchu dla autobusów, z wyłączeniem pasa ruchu dla autobusów na autostradzie, może być wykorzystywana przez osoby kierujące motocyklami i rowerami zgodnie z umieszczonymi tam znakami drogowymi. Należy zwracać uwagę na osoby wysiadające lub wsiadające do autobusu. Podczas wyprzedzania autobusu lub opuszczania pasa ruchu dla autobusów należy zachować szczególną ostrożność gdyż wiąże się to z wjechaniem na drogę o nasilonym ruchu. Kierujący rowerem • powinien, trzymać kierownicę obiema rękoma, poza sytuacją dawania sygnału lub zmiany biegu, • powinien, trzymać obie stopy na pedałach, • jazda rowerem nie powinna być uprawiana przez więcej niż dwie osoby jadące obok siebie, na wąskich drogach lub w przypadku nasilenia ruchu drogowego jak również w pobliżu zakrętów należy jechać jeden za drugim, • powinien, unikać jazdy rowerem w niewielkiej odległości za innym pojazdem, • powinien, unikać wożenia czegokolwiek, co mogłoby mieć wpływ na zachowanie równowagi kierującego lub zaplątać się w kole lub łańcuchu, • powinien, wykazywać należyty wzgląd w odniesieniu do innych uczestników ruchu, a zwłaszcza niewidomych i niedowidzących pieszych. Jeżeli zaistnieje taka konieczność kierujący rowerem powinien poinformować pieszych o swojej obecności, na przykład korzystając z dzwonka lub trąbki do roweru.

67

Kierujący rowerem • przed odjechaniem od krawężnika, wykonaniem skrętu lub innego manewru, powinien rozejrzeć się dookoła, aby upewnić się, iż jest to bezpieczne, dać wyraźny sygnał innym uczestnikom ruchu drogowego, co do swoich zamiarów (patrz strona 103), • powinien, patrzeć przed siebie, aby uniknąć gwałtownego omijania przeszkód na drodze takich jak studzienki kanalizacyjne, wyboje i zaparkowane pojazdy. Przejeżdżając obok zaparkowanych pojazdów należy zapewnić im odpowiednio dużo miejsca i uważać na otwierane drzwi lub pieszych przecinających pas ruchu kierującego rowerem, • powinien, zwracać uwagę na innych uczestników ruchu nadjeżdżających z tyłu,

23

• powinien, zachować szczególną ostrożność w okolicach progów zwalniających na drodze, zwężenia jezdni i innych elementów regulujących ruch uliczny, • powinien, zachować ostrożność podczas wyprzedzania. (patrz Zasada 162-169).

68

Kierującemu rowerem ZABRANIA się • przewożenia pasażera chyba, że rower został fabrycznie wyposażony lub zaadaptowany dla potrzeb przewożenia pasażera, • czepiania się pojazdu lub naczepy w ruchu, • niebezpiecznej jazdy, jazdy bez zachowania właściwej ostrożności lub względu w stosunku do innych uczestników ruchu, • jazdy po spożyciu alkoholu lub narkotyków z włączeniem leków. Law RTO 1995 Arts 35, 37, 42, 43 & 44 (patrz str. 123)

69

Kierującego rowerem OBOWIĄZUJE stosowanie się do wszystkich znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. Laws RTO 1995 Art. 50, TSR Reg 8 (patrz str. 123)

70

Parkując rower • należy, znaleźć widoczne miejsce, aby pozostawić rower w miejscu widocznym przez inne osoby, • tam gdzie zapewnione należy korzystać ze stanowisk do parkowania rowerów lub innych miejsc z podobnymi udogodnieniami, • nie należy zostawiać roweru w miejscu gdzie może spowodować zatarasowanie lub zagrożenie z punktu widzenia innych uczestników ruchu, • rower należy zabezpieczyć w sposób zapobiegający przewróceniu się, spowodowaniu zatarasowania lub zagrożenia.

71

Kierującemu rowerem ZABRANIA się przejeżdżania linii zatrzymania na czerwonym świetle. Niektóre skrzyżowania wyposażone są w linie zatrzymania dla kierujących rowerami, pozwalające rowerzystom na czekanie i ustawienie się w odpowiedniej pozycji przed pozostałymi uczestnikami ruchu (patrz Zasada 178). Laws RTO 1995 Art. 50 & TSR reg 33(1) (patrz str. 123)

Skrzyżowania 72

Po lewej stronie. Dojeżdżając do skrzyżowania z lewej strony, kierujący rowerem powinien zwrócić uwagę na skręcające lub wyjeżdżające przed nim z bocznych dróg pojazdy. Tuż przed

24

Zasady ruchu rowerów jednośladowych

wykonaniem skrętu, należy zwrócić uwagę na rowerzystów lub motocyklistów wyprzedzających z lewej strony. Nie należy jeździć po lewej stronie pojazdów sygnalizujących lub zwalniających w celu wykonania skrętu w lewo.

73

74

75

Należy zwracać szczególną uwagę na pojazdy o zwiększonej długości, które wymagają więcej miejsca w czasie wykonywania manewrów na zakrętach. Należy pamiętać, iż kierowcy mogą mieć ograniczone pole widzenia. Możliwe, iż kierowcy zmuszeni będą do przesunięcia się w prawo przed wykonaniem skrętu w lewo. Należy zaczekać na wykonanie tego manewru ze względu na to, że podczas skręcania tylne koła podjeżdżają bardzo blisko krawężnika. Należy oprzeć się pokusie jazdy po przestrzeni pomiędzy pojazdem a krawężnikiem. Po prawej stronie. Skręcając w prawo, należy rozejrzeć się i upewnić, iż jest to bezpieczne, następnie dać sygnał i przesunąć na środkową część jezdni. Przed wykonaniem skrętu, należy poczekać na pojawienie się bezpiecznej przestrzeni pomiędzy nadjeżdżającymi z przeciwka pojazdami. Bezpieczniejsze może być czekanie po lewej stronie, na pojawienie się bezpiecznej przestrzeni lub zejście z roweru i przejście na drugą stronę jezdni. Dwujezdniowe drogi ekspresowe. Należy pamiętać, iż na większości dwujezdniowych dróg expressowych pojazdy poruszają się z dużą prędkością. Przechodząc przez drogę należy poczekać na pojawienie się bezpiecznej przestrzeni i przejść każdą z części jezdni oddzielnie. Przechodząc przez drogę zjazdową należy zachować szczególną ostrożność.

Ronda 76

77

Wyczerpujące informacje, co do stosowania właściwej procedury na rondach, zawarte są w zasadach 184-190 i w Aneksie na stronach 135-139. Ronda mogą być niebezpieczne i należy zachowywać na nich szczególną ostrożność. Kierujący rowerem może uznać za bezpieczniejsze, prowadzenie roweru korzystając z drogi dla pieszych, chodnika lub pobocza. W przypadku podjęcia decyzji pozostania po lewej stronie należy • zdawać sobie sprawę z ograniczonego pola widzenia kierowców, • zachować ostrożność podczas przejeżdżania rowerem przez drogi zjazdowe z ronda. Może zaistnieć konieczność dania sygnału w prawo w celu zaznaczenia zamiaru pozostania na rondzie, • zwracać uwagę na pojazdy z zamiarem opuszczenia lub wjechania na rondo przejeżdżające przez pas ruchu kierującego rowerem.

25

78

Pojazdom o zwiększonej długości, należy na rondach udostępnić więcej miejsca niezbędnego do wykonania manewru. Nie należy jeździć rowerem po przestrzeni, która niezbędna im jest do objechania ronda. Bezpieczniejsze może być poczekanie do chwili, gdy pojazdy te opuszczą rondo.

Przejeżdżanie/przechodzenie przez jezdnię 79

80

81

Nie należy przejeżdżać przez przejście dla osób uprawiających jazdę konną, ponieważ przeznaczone jest ono wyłącznie dla jeźdźców. Nie należy przejeżdżać przez przejście w stylu pelikan, ‘puffin’ lub zebra. Należy zsiąść z roweru i przejść z rowerem na drugą stronę. Przejścia w stylu tukan. Przejścia w stylu tukan są przejściami kontrolowanymi przy pomocy sygnalizacji świetlnej, pozwalającymi rowerzystom i pieszym na wspólne korzystanie z przestrzeni przejścia i równoczesne przekraczanie jezdni. Uruchamiane są przy pomocy wciśnięcia przycisku. Piesi i kierujący rowerami równocześnie zobaczą zielone światło. Rowerzyści mają wówczas prawo przejechania na drugą stronę jezdni. Przejazdy dla rowerzystów. Drogi dla rowerów znajdujące się po przeciwnej stronie jezdni mogą być ze sobą połączone za pomocą przejazdu z sygnalizacją świetlną. Kierujący rowerami mają prawo przejeżdżania na drugą stronę jezdni, ale ZABRANIA się przechodzenia/przejeżdżania do chwili podświetlenia zielonego symbolu rowerzysty. Law TSR Reg 33(1) (patrz str. 123)

82

Przejazdy kolejowe/tory tramwajowe. Przejeżdżając przez tory należy zachować szczególną ostrożność (patrz Zasada 306). W miejscu gdzie widnieje znak drogowy ‘Cyclist Dismount’ ‘Zsiąść z Roweru’ należy się do niego zastosować.

Zasady ruchu motocykli

Niniejsze zasady stanowią zasady dodatkowe do zasad zawartych w kolejnych rozdziałach, mających zastosowanie w przypadku wszystkich pojazdów. W celu uzyskania informacji o uprawnieniach do kierowania motocyklami patrz str. 118-119.

Ogólne zasady 83

Podczas jazdy osoba kierująca i pasażer motocykla, skutera lub motoroweru zawsze MUSZĄ korzystać z hełmów ochronnych dla motocyklistów. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku osoby praktykującej religię Sikh podczas noszenia turbanu Hełmy ochronne MUSZĄ spełniać obowiązujące wymogi

26

Zasady ruchu motocykli

prawne i MUSZĄ być bezpiecznie zapinane. Kierujący i osoba jadąca na tylnym siodełku trójkołowego i czterokołowego motocykla nazywanego również ‘quadbike’ też powinna mieć hełm ochronny. Przed jazdą należy upewnić się, iż osłona hełmu ochronnego jest czysta i w dobrym utrzymaniu. Laws MC(PH)R (z poprawkami) reg 2, RTO 1995 Arts 27 & 28 (patrz str. 123)

84

Zaleca się również stosowanie osłon na oczy, które MUSZĄ spełniać obowiązujące wymogi prawne. Porysowane i niewłaściwie dopasowane osłony na oczy mogą, podczas jazdy, ograniczyć pole widzenia kierującego, zwłaszcza w słoneczne dni lub po zmroku. Należy rozważyć stosowanie zatyczek do uszu. Porządne buty, rękawice i właściwy ubiór mogą pomóc w zabezpieczeniu na wypadek kolizji. Laws MC(EP)R (z poprawkami) Reg 2 & RTO 1995 Art 29 (patrz str. 123)

85

Kierującemu pojazdem ZABRANIA się przewożenia więcej niż jednego pasażera, którego OBWIĄZUJE siedzenie okrakiem, na przeznaczonym do tego celu tylnym siodełku motocykla. Obaj jadący powinni siedzieć z twarzami skierowanymi do przodu i obiema stopami opartymi na podnóżkach. ZABRANIA się przewożenia pasażera na nieprzystosowanym do tego celu motocyklu. Kierujących posiadających prawa jazdy dla kierowców w trakcie szkolenia, obowiązuje ZAKAZ przewożenia pasażerów. Laws RTO 1995 Art. 34, MV(DL)R reg 12(5) & CUR reg 118 (patrz str. 123)

86

Jazda w porze dnia. Należy zapewnić sobie jak najlepszą widoczność z boku, jak również z przodu i z tyłu, z punktu widzenia innych uczestników ruchu. Kierujący motocyklem może korzystać z hełmu ochronnego w jasnym lub jaskrawym kolorze i ubioru lub pasów o właściwościach fluorescencyjnych. Korzystanie ze świateł mijania, nawet przy dobrym oświetleniu w porze dziennej, może również zapewnić zwiększoną widoczność. Niemniej jednak należy pamiętać, iż kierujący innymi pojazdami mogą nie zauważyć lub niewłaściwie ocenić odległość lub prędkość kierującego motocyklem, zwłaszcza na skrzyżowaniach. Zasada 86 Zapewnienie własnej widoczności.

27

87

88

Jazda w porze nocnej. W celu zwiększenia widoczności, z punktu widzenia innych uczestników ruchu, podczas jazdy w porze nocnej należy korzystać z ubioru lub pasów o właściwościach odblaskowych. Właściwości odblaskowe powodują odbijanie świateł mijania przejeżdżających pojazdów, w ten sposób zapewniając kierującemu motocyklem lepszą jego widoczność, z większej odległości z punktu widzenia innych uczestników ruchu. Patrz Zasady 113-116 dotyczące wymogów oświetlenia. Manewry. Przed wykonaniem manewru kierujący powinien zorientować się, kto znajduje się za nim i po obu jego stronach. Należy popatrzeć do tyłu; jeżeli zainstalowane należy korzystać z lusterek. Podczas dużego natężenia ruchu, należy uważać na pieszych przechodzących przez jezdnię pomiędzy pojazdami, jak również na pojazdy wyjeżdżające ze skrzyżowań lub zmieniające pas ruchu. Kierujący motocyklem powinien ustawić się w pozycji pozwalającej kierującym innymi pojazdami na obserwowanie go w lusterkach. Ponadto, przejeżdżając pomiędzy wolno poruszającymi się pojazdami należy zachować ostrożność i jechać z ograniczoną prędkością. Należy pamiętać: Obserwacja – Sygnalizacja – Manewr.

Zasady dla kierowców i motocyklistów 89

Utrzymanie pojazdu. Kierujący MUSI upewnić się, iż zarówno jego pojazd jak i naczepa w pełni spełniają wymogi prawne w myśl następujących przepisów ruchu drogowego Motor Vehicles (Construction and Use) Regulations (NI) i Road Vehicles Lighting Regulations (NI) (patrz str.123). Laws CUR RVLR (patrz str. 123)

Zdolność prowadzenia pojazdów 90

Kierujący musi upewnić się, iż jest zdolny do prowadzenia pojazdu. Kierujący ma OBOWIĄZEK zgłoszenia do Driver and Vehicle Agency (Wydział ds. Ewidencji Kierowców i Pojazdów) jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Law RTO 1981 Art 11 (patrz str. 123)

91

Jazda w stanie zmęczenia w dużej mierze przyczynia się do zwiększenia ryzyka wzięcia udziału w kolizji. W celu zmniejszenia ryzyka: • kierujący powinien upewnić się, iż jest zdolny do prowadzenia pojazdu. Nie należy zaczynać podróży w stanie zmęczenia. Przed długą podróżą należy dobrze wypocząć

28

Zasady dla kierowców i motocyklistów

• należy unikać podejmowania się długich podróży pomiędzy północą a godz. 06.00 rano, gdyż w tym okresie naturalny stan pobudzenia jest na najniższym poziomie • należy planować podróż i stosować właściwe przerwy. Zalecane jest stosowanie, co najmniej 15 minutowych przerw, co dwie godziny jazdy • kierujący odczuwający senność powinien zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. Zabronione jest zatrzymywanie się na pasie awaryjnym autostrady • najlepszym sposobem uporania się z sennością jest wypicie, na przykład, dwóch filiżanek kawy z kofeiną i krótka drzemka (do 15 minut).

92

Wzrok. Kierujący MUSI być w stanie przeczytać numer rejestracyjny pojazdu, w dobrym świetle dziennym, z odległości 20 metrów (lub 20.5 metra przy wykorzystaniu tablic rejestracyjnych starego typu). W przypadku konieczności korzystania w tym celu z okularów (lub soczewek kontaktowych) podczas kierowania, kierujący zawsze MUSI z nich korzystać. Policji przysługuje prawo narzucenia kierującemu wymogu wykonania badania wzroku. Laws RTO 1981 Art 154, MV(DL)R reg 29 & sch 7 & MVDL(A)R (patrz str. 123)

93

W przypadku oślepienia jaskrawym świtałem słonecznym kierujący powinien zwolnić lub jeżeli zaistnieje taka konieczność zatrzymać się.

94

Jeżeli utrudniają widzenie w porze nocnej lub w warunkach ograniczonej widoczności, kierujący nie powinien korzystać z przyciemnianych okularów, soczewek lub osłon na oczy.

Alkohol i narkotyki 95

Zabroniona jest jazda pod wpływem alkoholu w związku z tym, iż wywiera on poważny wpływ na zdolności oceny sytuacji jak i umiejętności kierującego. Kierującemu ZABRANIA się jazdy po spożyciu alkoholu gdzie poziom alkoholu w oddechu przewyższa 35 mikrogramów na 100 mililitrów oddechu lub gdy poziom alkoholu we krwi przewyższa 80 miligramów na 100 mililitrów krwi. Alkohol wpływa na: • fałszywe poczucie pewności siebie, • redukcję koordynacji i zwolnienie czasu reakcji, • ocenę prędkości, odległości i ryzyka, • obniżenie zdolności prowadzenia pojazdu nawet, jeżeli kierujący jest poniżej prawnie określonego limitu, • czas neutralizacji alkoholu przez organizm; po spożyciu alkoholu w porze obiadowej kierujący może nie być w stanie prowadzić pojazdu w porze wieczornej lub rano, po spożyciu alkoholu poprzedniego wieczoru.

29

Najlepszym rozwiązaniem jest zupełne zaniechanie spożycia alkoholu przez kierujących, gdyż jakakolwiek ilość alkoholu może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu. W przypadku zamiaru spożycia alkoholu należy zorganizować inny środek transportu. Law RTO 1995 Arts 13,15, & 16 (patrz str. 123)

96

Kierującemu ZABRANIA się jazdy pod wpływem narkotyków lub leków. Należy zapoznać się z ulotką lub zasięgnąć porady lekarza lub aptekarza. Korzystanie z zabronionych prawem narkotyków jest niezwykle niebezpieczne. Nigdy nie należy z nich korzystać z późniejszym zamiarem prowadzenia pojazdu; ich działanie jest nie do przewidzenia i może być dużo poważniejsze aniżeli działanie alkoholu, powodując śmiertelne lub poważne wypadki. Law RTO 1995 Art 15 (patrz str. 123)

97

Przed rozpoczęciem jazdy. Kierujący powinien upewnić się, iż: • zaplanował trasę jazdy i zapewnił właściwy czas podróży, • jego ubiór i obuwie nie uniemożliwiają prawidłowego korzystania z urządzeń kontrolnych • wie gdzie znajdują się wszelkie urządzenia kontrolne i jak z nich korzystać, przed koniecznością ich użycia. Nie wszystkie pojazdy są takie same; nie należy czekać aż będzie za późno, aby się o tym przekonać • lusterka i fotel są prawidłowo ustawione dla zapewnienia wygody, pełnej kontroli i maksymalnego pola widzenia • zagłówki są we właściwej pozycji w celu zredukowania ryzyka doznania urazu szyi i kręgosłupa, w przypadku kolizji • przed rozpoczęciem podróży posiada właściwą ilość paliwa, zwłaszcza w przypadku korzystania z autostrady. Utrata mocy podczas jazdy w nasilonym ruchu może być niebezpieczna • pojazd jest sprawny i utrzymany zgodnie z obowiązującym prawem • wyłączył swój telefon komórkowy

Zasada 97 Należy upewnić się, iż zagłówki zostały prawidłowo ustawione

30

Zasady dla kierowców i motocyklistów

98

Ciągnięcie/holowanie i ładowanie pojazdów. Kierującemu/ Kierującego • ZABRANIA się ciągnięcia więcej aniżeli przewidziane w ramach jego prawa prowadzenia pojazdów. W przypadku zdania egzaminu po 1 stycznia 1997 roku obowiązuje ograniczenie dozwolonego ciężaru ciągniętej przyczepy. • ZABRANIA się przeładowywania pojazdu lub przyczepy. Kierujący nie powinien ciągnąć ładunku o ciężarze przekraczającym ciężar zalecany przez producenta swojego pojazdu. • Obowiązuje NAKAZ zabezpieczenia ładunku i NAKAZ zapewnienia, iż nie wystaje on w niebezpieczny sposób. Należy upewnić się, iż wszelkie ciężkie lub ostre przedmioty (jak również zwierzęta) są prawidłowo zabezpieczone. W przypadku kolizji mogą one uderzyć osobę znajdującą się w pojeździe i spowodować poważne obrażenia. • Obowiązuje prawidłowe rozłożenie ciężaru na przyczepie kempingowej lub innej, z umieszczeniem ciężkich przedmiotów głównie na osi(ach) i zapewnienie nacisku na hak do holowania. Nie należy przekraczać zalecanego przez producenta ciężaru i nacisku na hak do holowania. Dzięki temu powinno się uniknąć ewentualności gwałtownego skrętu lub utraty sterowności pojazdu na drodze i utraty kontroli. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, kierujący powinien delikatnie zdjąć nogę z pedału gazu i łagodnie zmniejszyć prędkość w celu odzyskania kontroli nad pojazdem. • Przewożenie ładunku lub holowanie przyczepy może wymagać zmiany ustawienia świateł pojazdu. W przypadku awarii kierujący powinien zdawać sobie sprawę, iż holowanie pojazdu przy wykorzystaniu liny holowniczej jest potencjalnie niebezpieczne. Należy rozważyć skorzystanie z usługi profesjonalnego holowania pojazdu. Laws CUR reg 115 & MV(DL)R reg 32 (patrz str 123)

99

Pasy bezpieczeństwa i foteliki dla dzieci

W samochodach, furgonetkach i innych pojazdach przewożących towary OBOWIĄZUJE korzystanie z pasów bezpieczeństwa, jeżeli pojazd został w takowe wyposażony (patrz tabela poniżej). Dorosłych i dzieci w wieku 14 lat i powyżej, OBOWIĄZUJE korzystanie z pasów bezpieczeństwa, jeżeli zapewnione, w czasie jazdy minibusami, autobusami i autokarami. Wyjątki stanowią osoby posiadające zaświadczenia lekarskie zwalniające z tego obowiązku jak również osoby dokonujące dostaw i odbioru towarów w przeznaczonych do tego celu pojazdach, podczas jazdy na odległość mniejszą aniżeli 50 metrów (około 162 stóp). Laws RTO 1995 Arts 23 & 24, RTO 2007 Art 26, MV (WSB)R & MV(WSBCFS)R & MV(WSB)(A)R (patrz str. 123)

31

Wymogi dotyczące pasów bezpieczeństwa. Poniższa tabela podsumowuje główne wymogi prawne dotyczące korzystania z pasów bezpieczeństwa w samochodach, furgonetkach i innych pojazdach przeznaczonych do przewozu towarów. Tylne siedzenie

Przednie siedzenie Kierowca

100

Pas bezpieczeństwa MUSI być stosowany, jeżeli jest zainstalowany

Osoba odpowiedzialna?

Kierowca

Dziecko w wieku poniżej 3 roku życia

Prawidłowy fotelik dla dziecka MUSI być wykorzystany

Prawidłowy fotelik dla dziecka MUSI być wykorzystany. Jeżeli takowy nie jest dostępny w taksówce dziecko może jechać nieprzypięte.

Dziecko po ukończeniu 3 roku życia od 135 cm (około 4’5”) wzrostu lub 12 roku życia (w zależności od tego, które z uwarunkowań było pierwsze)

Prawidłowy fotelik dla dziecka MUSI być wykorzystany

Prawidłowy fotelik dla dziecka MUSI być wykorzystany, jeżeli pasy bezpieczeństwa są zainstalowane. W przypadku braku odpowiedniego fotelika dla dziecka w taksówce z licencją lub w prywatnie wynajmowanym pojeździe lub z przyczyn nieprzewidzianej konieczności na krótkim dystansie ewentualnie, jeżeli wykorzystanie dwóch pasów bezpieczeństwa uniemożliwia zakotwiczenie trzeciego OBOWIĄZUJE wykorzystanie pasów bezpieczeństwa dla dorosłych.

Kierowca

Kierowca

Dziecko o wzroście powyżej 135 cm lub w wieku 12 lub 13 lat

Pas bezpieczeństwa Pas bezpieczeństwa MUSI być stosowany, jeżeli jest MUSI być zainstalowany stosowany, jeżeli jest zainstalowany

Kierowca

Dorosły Pasażerowie w wieku 14 lat i powyżej

Pas bezpieczeństwa Pas bezpieczeństwa MUSI być stosowany, jeżeli jest MUSI być zainstalowany stosowany, jeżeli jest zainstalowany

Pasażer

OBOWIĄZKIEM kierującego jest zapewnienie, iż wszystkie dzieci poniżej 14 roku życia, w samochodach, furgonetkach i innych pojazdach przeznaczonych do przewożenia towarów, korzystają z pasów bezpieczeństwa lub siedzą, w spełniających wymogi, fotelikach dla dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz powyższa tabela). Jeżeli dziecko ma poniżej 135 cm (około 4’5”) wzrostu, fotelik dla niemowlęcia, fotelik dla dziecka, specjalnie do tego celu przeznaczone siedzenie podwyższające lub poduszka podwyższająca, dostosowana do wagi dziecka i umocowana zgodnie z instrukcjami producenta MUSI być wykorzystana. Laws RTO 1995 Arts 23 & 24, MV(WSB) R & MV(WSBCFS)R & MV(WSB)(A)R (patrz str. 123)

32

Zasady dla kierowców i motocyklistów

Zasada 100 Należy upewnić się, iż dziecko korzysta z właściwego i prawidłowo zainstalowanego fotelika

101

ZABRANIA się instalowania fotelika dla dziecka zwróconego do tyłu, na siedzeniu zabezpieczonym przednią aktywną poduszką bezpieczeństwa, ze względu na to, że w czasie wypadku może ona spowodować poważny uraz ciała lub śmierć dziecka. Laws RTO 1995 Arts 23 & 24, MV(WSB) R & MV(WSBCFS)R & MV(WSB)(A)R (patrz str. 123)

102

Dzieci w samochodach, furgonetkach i innych pojazdach przeznaczonych do przewozu towarów. Kierowcy przewożący dzieci w samochodach, furgonetkach lub innych pojazdach przeznaczonych do przewozu towarów, powinni również upewnić się, iż: • dzieci wsiadają do pojazdu korzystając z drzwi znajdujących się od strony krawężnika • foteliki dla dzieci są prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcjami producenta • dzieci nie siedzą za tylnymi siedzeniami w samochodzie typu kombi lub pięciodrzwiowym, chyba, że jest on wyposażony w specjalnie do tego celu przeznaczony fotelik dla dziecka • jeżeli pojazd wyposażony jest w zamki bezpieczeństwa, są one wykorzystywane podczas przebywania dzieci w pojeździe • panują nad zachowaniem dzieci.

33

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu Niniejszy rozdział powinien zostać przeczytany przez wszystkich kierowców, motocyklistów, rowerzystów oraz osoby uprawiające jazdę konną. Zasady zawarte w Kodeksie Ruchu Drogowego w żadnych okolicznościach nie zapewniają uczestnikowi ruchu drogowego pierwszeństwa, niemniej jednak udzielają porad, co do tego, kiedy należy ustąpić pierwszeństwa innym. Zawsze należy ustąpić pierwszeństwa, jeżeli dzięki temu można uniknąć wypadku.

Sygnały 103

Sygnały ostrzegają i informują innych uczestników ruchu drogowego, z włączeniem pieszych (patrz str. 103) o zamiarach kierującego. Zawsze należy: • z dużym wyprzedzeniem wyraźnie sygnalizować, po wcześniejszym sprawdzeniu czy danie sygnału w danym momencie nie będzie mylące • korzystać z sygnałów w celu udzielenia informacji innym uczestnikom ruchu przed włączeniem się do ruchu, zmianą kierunku jazdy lub zatrzymaniem, • wyłączyć sygnały po ich wykorzystaniu • upewnić się, iż dawane sygnały nie wprowadzają innych w błąd. Jeżeli, na przykład, kierujący ma zamiar zatrzymania się za boczną drogą, nie powinien dawać sygnału do chwili przejeżdżania owej drogi. Dając sygnał zbyt wcześnie, kierujący może sprawić wrażenie zamiaru wykonania skrętu w tą drogę. Światła hamowania ostrzegą osoby jadące za kierującym o zwalnianiu • jeżeli zaistnieje taka konieczność dla potrzeb podkreślenia lub wzmocnienia dawanego sygnału można skorzystać z sygnału dawanego ręką. Należy pamiętać, iż dawanie sygnałów nie zapewnia pierwszeństwa.

104

Należy również: • zwracać uwagę na sygnały dawane przez innych uczestników ruchu i kontynuować manewr jedynie wtedy, gdy kierujący jest przekonany, iż jest to bezpieczne, • brać pod uwagę, iż kierunkowskaz w innym pojeździe mógł nie zostać wyłączony,

34

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

105

Kierującego OBOWIĄZUJE stosowanie się do sygnałów dawanych przez funkcjonariuszy policji i osoby działające z ramienia Driver and Vehicle Enforcement Agency Officers (Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego) (patrz str. 104-105) a także sygnałów ze strony osób nadzorujących przejścia dla pieszych w pobliżu szkół. Laws RTRO Art 60, RTO 1995 Arts 49, 75 & 76 & RTO 1981 Arts 180 and 180A (patrz str. 123)

106

Procedura zatrzymywania przez policję. Jeżeli funkcjonariusze policji w pojeździe będą mieli zamiar zatrzymania pojazdu, wtedy, tam gdzie to tylko możliwe, postarają się zwrócić uwagę kierującego przy pomocy: • zastosowania migających świateł barwy niebieskiej; reflektorów; korzystając z syreny lub klaksonu, zazwyczaj z tyłu zatrzymywanego pojazdu • wskażą kierującemu, aby zjechał na bok sygnalizując ręką lub/i włączając lewy kierunkowskaz. Kierujący ma OBOWIĄZEK zjechania i zatrzymania się tak szybko jak to tylko będzie bezpieczne, a następnie wyłączenia silnika. Law RTO 1981 Art. 180 (patrz str. 123)

Inne procedury zatrzymywania 107

Driver and Vehicle Agency Enforcement Officers (Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego) mają prawo zatrzymywania pojazdów na wszystkich drogach, z włączeniem autostrad. Uwagę kierującego zwrócą stosując migające światła barwy żółtej: • zajmując pozycję przed pojazdem, z prośbą, aby kierujący udał się za nimi do bezpiecznego miejsca zatrzymania • lub z tyłu, wskazując kierującemu, aby zjechał na bok sygnalizując ręką lub/i włączając lewy kierunkowskaz. Niestosowanie się do ich poleceń stanowi wykroczenie. Kierujący ma OBOWIĄZEK stosowania się do wszelkich sygnałów (patrz str. 105). Law RTO 1981 Art. 180A (patrz str. 123)

108

Highway Agency Traffic Officers (Funkcjonariusze Zarządu Drogi) mają prawo zatrzymywania pojazdów na większości autostrad i na niektórych drogach klasy ‘A’ jedynie w Anglii. Jeżeli umundurowani funkcjonariusze HA (Zarządu Drogi) będą chcieli zatrzymać pojazd kierującego z przyczyn bezpieczeństwa (np. z powodu transportowania niebezpiecznego ładunku), wtedy, tam gdzie to tylko możliwe, postarają się zwrócić uwagę kierującego przy pomocy: • zastosowania migających świateł barwy żółtej, zazwyczaj z tyłu zatrzymywanego pojazdu

35

• wskażą kierującemu, aby zjechał na bok sygnalizując ręką lub/i włączając lewy kierunkowskaz. Kierujący ma OBOWIĄZEK zjechania i zatrzymania się tak szybko jak to tylko będzie bezpieczne, a następnie wyłączenia silnika. Niestosowanie się do ich poleceń stanowi wykroczenie. Law RTA 1988, sects 35 & 163 as amended by TMA 2004, sect 6 (patrz str. 123)

109

Sygnalizacja świetna i znaki drogowe. Kierujący ma OBOWIĄZEK stosowania się do wszystkich sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizatory (patrz str.102) i znaków drogowych nakazu, z włączeniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej i tymczasowych znaków drogowych (patrz str. 106-111). Kierujący musi upewnić się, iż zna, rozumie i stosuje się do wszystkich pionowych i poziomych znaków drogowych i innych znaków informacyjnych (patrz str. 106-117). Law RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8, 13, 14, 24, 25, 25A, 25B, 26 & 33 (patrz str. 123)

110

111

112

Miganie światłami drogowymi. Światłami drogowymi należy migać jedynie w celu poinformowania innych uczestników ruchu drogowego o swojej obecności. Światłami nie należy migać w celu przekazania jakiejkolwiek innej informacji lub w celu zastraszenia innych uczestników ruchu. Migania światłami drogowymi nigdy nie należy traktować, jako sygnału zachęcającego do wykonania manewru. Kierujący powinien samodzielnie ocenić sytuację i z zachowaniem ostrożności kontynuować jazdę. Sygnał dźwiękowy. Należy z niego korzystać jedynie, gdy pojazd jest w ruchu i w razie konieczności uprzedzenia innych uczestników ruchu o swojej obecności. Nigdy nie należy w agresywny sposób korzystać z sygnału dźwiękowego. Kierującemu ZABRANIA się korzystania z sygnału dźwiękowego: • podczas zatrzymania pojazdu na drodze • podczas jazdy w obszarze zabudowanym pomiędzy godziną 23.30 a 07.00. za wyjątkiem, gdy inny uczestnik ruchu drogowego stanowi zagrożenie. Law CUR Reg 114 (patrz str. 123)

36

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

Wymogi dotyczące świateł zewnętrznych 113

Kierujący ma OBOWIĄZEK: • używania, pomiędzy zmierzchem a świtem, wszystkich świateł pozycyjnych i podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej • korzystania ze świateł drogowych w porze nocnej • korzystania ze świateł drogowych w warunkach poważnego ograniczenia przejrzystości powietrza (patrz Zasada 226). Noc (godziny panowania ciemności) określona jest, jako okres czasu pomiędzy pół godziny po zachodzie słońca a pół godziny przed wschodem słońca. Laws RVLR regs 2, 27 & 28 & RV(DRM)R reg 9 (patrz str. 123)

114

Kierującemu ZABRANIA się • korzystania z jakichkolwiek świateł w sposób oślepiający lub powodujący dyskomfort innych uczestników ruchu, z włączeniem pieszych, rowerzystów i osób uprawiających jazdę konną • korzystania z przedniego lub tylnego światła przeciwmgielnego chyba, że w warunkach znacznego ograniczenia przejrzystości powietrza. Kierujący ma OBOWIĄZEK wyłączenia tych świateł, w chwili poprawienia się przejrzystości powietrza, w celu uniknięcia oślepiania innych uczestników ruchu (patrz Zasada 226). Podczas postoju w zatorze drogowym, kierujący pojazdami powinni stosować hamulec postojowy i po zatrzymaniu ruchu ulicznego, zdjąć nogę z pedału hamulca w celu dezaktywacji światła hamowania pojazdu. Dzięki temu redukując oślepienie znajdujących się z tyłu innych uczestników ruchu drogowego, do chwili ponownego podjęcia jazdy. Law RVLR reg 30 (patrz str. 123)

115

Kierujący powinien również • w pochmurne dni korzystać ze świateł mijania, w celu zapewnienia własnej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu • podczas wyprzedzania korzystać ze świateł mijania do chwili zrównania się z wyprzedzanym pojazdem a następnie, jeżeli zaistnieje taka konieczność przełączyć świtała mijania na światła drogowe, chyba, że spowodowałoby to oślepienie nadjeżdżających z przeciwka innych uczestników ruchu

37

• zwolnić lub jeżeli zaistnieje taka konieczność zatrzymać się w przypadku oślepienia przez nadjeżdżających z naprzeciwka innych uczestników ruchu. Law RVLR Reg 30 (patrz str. 123)

116

Światła awaryjne. Można z nich korzystać podczas zatrzymania pojazdu, w celu uprzedzenia, iż tymczasowo powoduje on zatarasowanie drogi. Nigdy nie należy z nich korzystać w ramach usprawiedliwienia niebezpiecznego lub niezgodnego z prawem parkowania. Kierującemu ZABRANIA się korzystania ze świateł awaryjnych podczas jazdy lub gdy pojazd jest holowany chyba, że na autostradzie lub nieograniczonej dwujezdniowej drodze expressowej i kierujący chce ostrzec, znajdujących się za nim innych uczestników ruchu, o niebezpieczeństwie lub zatorze na drodze przed nim. Światła awaryjne powinny być stosowane tylko tak długo, aby upewnić, iż ostrzeżenie zostało zaobserwowane. Law RVLR reg 30 (patrz str. 123)

Panowanie nad pojazdem Hamowanie 117

118 119

W normalnych okolicznościach. Najbezpieczniejszym sposobem hamowania jest wczesne i łagodne wykonywanie tej czynności. W momencie zatrzymywania należy bardziej zdecydowanie hamować. Tuż przed zatrzymaniem pojazdu, należy zmniejszyć nacisk na pedał hamulca w celu uniknięcia gwałtownego hamowania. W nagłym wypadku. Należy natychmiast hamować. Należy unikać gwałtownego hamowania powodującego blokowanie kół. Zablokowanie kół może doprowadzić do utraty kontroli. Poślizgi. Do poślizgu zazwyczaj dochodzi, w wyniku gwałtownego hamowania, przyspieszania, sterowania lub zbyt szybkiej jazdy w odniesieniu do panujących na drodze warunków. W przypadku poślizgu, należy pozbyć się przyczyny poślizgu zupełnie zdejmując nogę z pedału hamulca lub delikatnie zdejmując nogę z pedału gazu. Należy kręcić kierownicą w kierunku poślizgu. Na przykład, jeżeli w trakcie poślizgu tył pojazdu przesuwa się w prawo, w celu wyjścia z poślizgu należy natychmiast kręcić kierownicą w prawo.

38

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

Zasada 119 W trakcie poślizgu tył pojazdu przesuwa się w prawo, kierowca kręci kierownicą w prawo.

120

121

122

ABS. Jeżeli pojazd wyposażony został w urządzenie przeciwpoślizgowe zapobiegające blokowaniu kół, należy stosować się do porad zawartych w instrukcjach pojazdu. Niemniej jednak w nagłym przypadku należy zdecydowanie nacisnąć na pedał hamulca; nie należy zmniejszać nacisku do chwili, gdy pojazd zwolni do pożądanej prędkości. ABS powinno zapewnić zachowanie kontroli sterowania pojazdem, niemniej jednak nie należy przyjmować, iż pojazd wyposażony w ABS zatrzyma się na krótszym dystansie. Hamulce pod wpływem wody. Po przejechaniu przez głęboką wodę hamulce mogą okazać się mniej efektywne. Przy pierwszej bezpiecznej okazji kierujący powinien je wypróbować delikatnie naciskając na pedał hamulca, aby sprawdzić ich działanie. Jeżeli hamulce nie są w pełni efektywne, podczas powolnej jazdy należy delikatnie przyciskać na pedał hamulca. Pomoże to w ich osuszeniu . Jazda na biegu jałowym. Niniejszy termin określa pojazd jadący na biegu neutralnym lub przy wciśniętym pedale sprzęgła. Zredukować to może kontrolę kierującego nad pojazdem, w związku z tym, że • wyeliminowane zostało hamowanie silnikiem • prędkość jadącego w dół pojazdu będzie szybko wzrastała • zwiększone wykorzystanie hamulca nożnego może zredukować jego efektywność • sterowanie pojazdem zostanie ograniczone, zwłaszcza na zakrętach • gdy zajdzie taka potrzeba utrudnione może być wybranie właściwego biegu Usłyszenie pojazdu przez innych uczestników ruchu może być utrudnione.

39

123

Kierowca i środowisko. Kierującemu pojazdem ZABRANIA się pozostawiania bez nadzoru zaparkowanego pojazdu z pracującym silnikiem lub niepotrzebnego pozostawiania włączonego silnika podczas zatrzymania pojazdu na drodze publicznej. Ogólnie, jeżeli pojazd jest w stanie zatrzymania i istnieje prawdopodobieństwo, iż pozostanie w takim stanie przez dłużej niż dwie minuty, kierujący powinien zastosować hamulec ręczny i wyłączyć silnik, w celu zredukowania emisji spalin i hałasu. Niemniej jednak dopuszczalne jest pozostawienie pracującego silnika, podczas gdy pojazd jest w stanie zatrzymania w ruchu ulicznym lub dla potrzeb rozpoznania przyczyn awarii. Law CUR regs 113 & 123 (patrz str 123)40

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

Dopuszczalna prędkość 124

Kierującemu ZABRANIA się przekraczania dopuszczalnej prędkości mającej zastosowanie w odniesieniu do drogi i kierowanego przez niego pojazdu (patrz tabela na str. 40). Obecność oświetlenia ulicznego zazwyczaj oznacza, iż obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30mph (48km/h) chyba, że inaczej określono. Laws RTRO Arts 36 & 39 & 43 & MV(SL)R (patrz str. 123)

125

Dopuszczalna prędkość jest maksymalną dopuszczalną prędkością i nie oznacza, iż jazda z taką prędkością, bez wzięcia pod uwagę panujących warunków jest bezpieczna. Jazda ze zwiększoną prędkością, w odniesieniu do drogi i warunków jazdy, może być niebezpieczna. Kierujący zawsze powinien ograniczyć prędkość • gdy położenie drogi lub warunki jazdy stanowią zagrożenie, takie jak zakręty • dzieląc jezdnię z pieszymi, rowerzystami i osobami uprawiającymi jazdę konną, a zwłaszcza dziećmi i motocyklistami • gdy warunki atmosferyczne powodują, iż będzie to bezpieczniejsze • podczas jazdy w porze nocnej, w związku z ograniczeniem widoczności drogi, utrudniającym zauważenie innych uczestników ruchu Zasada 126 W celu ustalenia dwusekundowej odległości należy skorzystać ze stałego punktu odniesienia

126

Odległości zatrzymania. Kierujący powinien jechać z prędkością pozwalającą na zatrzymanie w granicach odległości, którą postrzega za wolną. Kierujący pojazdem powinien • pozostawić wystarczający odstęp pomiędzy sobą a znajdującym się przed nim pojazdem, aby zapewnić sobie możliwości bezpiecznego dojechania w przypadku nagłego zwolnienia jazdy lub zatrzymania poprzedzającego pojazdu. Bezpieczną zasadą jest nigdy nie znajdować się bliżej aniżeli

41

20 mph (32 km/h) 30 mph (48 km/h) 40 mph (64 km/h) 50 mph (80 km/h) 60 mph (96 km/h) 70 mph (112 km/h)

6m

6m

9m

14 m

12 m

24 m

15 m

38 m

18 m

55 m

21 m na dystans ogólnej odległości zatrzymania (patrz powyżej przedstawiony wykres Typowych Odległości Zatrzymania)

• zachować, co najmniej dwusekundowy odstęp, pomiędzy sobą a znajdującym się przed nim pojazdem, na drogach szybkiego ruchu i w tunelach gdzie widoczność jest ograniczona. W przypadku, gdy powierzchnia drogi jest mokra odległość ta powinna być, co najmniej dwukrotnie większa i dodatkowo zwiększona w przypadku dróg oblodzonych • pamiętać, iż pojazdy o dużej wielkości i motocykle wymagają dłuższego dystansu zatrzymania. Jadąc dużym pojazdem w tunelu, kierujący powinien utrzymywać czterosekundowy odstęp pomiędzy sobą a znajdującym się przed nim pojazdem. W przypadku konieczności zatrzymania się w tunelu, kierujący powinien zachować, co najmniej 5-metrową odległość pomiędzy sobą a znajdującym się przed nim pojazdem.

Które części pojazdu należy odśnieżyć? Patrz zasada 229 (str.77)

42

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

75 m

Znaki i oznaczenia drogowe poziome

Ilustracje wszystkich znaków drogowych poziomych przedstawione zostały na str. 114.

127

128

129

Linia przerywana pojedyncza. Zaznacza środek drogi. Linia, której kreski są dłuższe od przerw uprzedza o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca. Kierujący nie powinien przez nią przejeżdżać chyba, że widzi, że droga jest wolna i ma zamiar wyprzedzić inny pojazd lub skręcić. Podwójna biała linia jednostronnie przerywana od strony kierującego. Oznacza, iż kierujący może przez nią przejechać w celu wyprzedzenia, pod warunkiem, iż jest to bezpieczne i jest w stanie wykonać ten manewr, przed dojechaniem do ciągłej białej linii po swojej stronie jezdni. Umieszczone na jezdni białe strzałki naprowadzające, wskazują, iż kierujący powinien wrócić na swoją stronę drogi. Podwójna biała linia jednostronnie ciągła od strony kierującego. Oznacza, iż kierujący ma ZAKAZ przejeżdżania przez lub wjeżdżania na nią chyba, że jest to bezpieczne i kierujący musi wjechać na teren przylegającej nieruchomości lub boczną drogę. Jeżeli jest to konieczne kierujący może przejechać przez tą linię, pod warunkiem, iż droga jest wolna, np. dla potrzeb ominięcia stojącego w miejscu pojazdu lub wyprzedzenia kierującego rowerem, konia lub pojazdu zajmującego się robotami drogowymi, jeżeli jadą one z prędkością 10 mph (16km/h) lub wolniej. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR reg 25 (patrz str. 123)

43

130

Obszary białych ukośnych pasów lub szewronów umieszczone na nawierzchni drogi. Mają za zadanie oddzielenie pasów ruchu lub zabezpieczenie pojazdów skręcających w prawo • jeżeli obszar obwiedziony został przerywaną białą linią, kierujący nie powinien wjeżdżać na ten obszar chyba, że jest to konieczne i widzi, iż jest to bezpieczne • jeżeli na obszarze umieszczone zostały szewrony obwiedzione ciągłą białą linią, kierującemu ZABRANIA się wjazdu na ten obszar, chyba, że w nagłym wypadku. Laws RTO 1995 Art 50, TSR reg 8 (patrz str. 123)

131

Linie wyznaczające pasy ruchu. Krótkie przerywane białe linie wykorzystywane są na szerokich drogach dla potrzeb wyznaczania pasów ruchu. Kierujący powinien jeździć w wyznaczonych przez nie granicach.

Zasada 132 Punktowe elementy odblaskowe wyznaczają pasy ruchu i krawędzie jezdni

132

Punktowe elementy odblaskowe mogą być wykorzystywane z białymi liniami • punktowe elementy odblaskowe barwy białej wyznaczają pasy ruchu lub środek jezdni • punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczając lewą krawędź jezdni • punktowe elementy odblaskowe barwy pomarańczowej wyznaczają pas rozdzielający dwujezdniową drogę ekspresową lub autostradę • punktowe elementy odblaskowe barwy zielonej wyznaczają krawędź głównej drogi przy przydrożnych parkingach i drogach zjazdowych • punktowe elementy odblaskowe barwy zielonej/żółtej zaznaczają tymczasowe zmiany układu pasów ruchu np. w miejscu gdzie odbywają się roboty drogowe.

44

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

Drogi wielopasmowe Dyscyplina jazdy w wyznaczonych liniami granicach 133

134

W przypadku konieczności zmiany pasa ruchu, kierujący najpierw powinien popatrzeć w lusterka i jeżeli zaistnieje taka konieczność szybko zerknąć w obie strony, aby upewnić się, iż nie zmusi innego uczestnika ruchu do zmiany pasa ruchu lub prędkości jazdy. W chwili, gdy jest to bezpieczne kierujący pojazdem powinien zasygnalizować innym uczestnikom ruchu swój zamiar i w chwili pojawienia się bezpiecznej przestrzeni zmienić pas ruchu. Kierujący powinien stosować się do pionowych i poziomych znaków drogowych i zgodnie z zaleceniami wjechać na pas ruchu. W warunkach nasilonego ruchu drogowego nie należy bez potrzeby zmieniać pasów ruchu. Zalecane jest stopniowe włączanie się do ruchu, niemniej jednak jest ono bezpieczne i właściwe jedynie w przypadku bardzo wolnego poruszania się pojazdów, np. w okolicach robót drogowych lub wypadku drogowego. Nie jest zalecane przy jeździe z dużą prędkością.

Droga jednojezdniowa 135

W przypadku, gdy droga jednojezdniowa posiada trzy pasy ruchu i gdy ani poziome ani pionowe znaki drogowe nie dają pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym w którymkolwiek kierunku • ze środkowego pasa ruchu należy korzystać jedynie podczas wyprzedzania lub wykonywana skrętu w prawo. Kierujący powinien pamiętać, że nie przysługuje mu większe prawo korzystania z tego pasa ruchu, aniżeli nadjeżdżającemu z naprzeciwka innemu kierowcy • kierujący nie powinien korzystać z prawego pasa ruchu.

136

Jeżeli droga jednojezdniowa posiada cztery lub więcej pasy ruchu, kierujący powinien korzystać z pasów ruchu jedynie zgodnie z zaleceniami pionowych lub poziomych znaków drogowych.

Ekspresowa droga dwujezdniowa

Ekspresową drogą dwujezdniową jest droga wyposażona w środkowy pas rozdzielający jezdnie.

137

Na ekspresowej drodze dwujezdniowej o dwóch pasach, kierujący powinien korzystać z lewego pasa ruchu. Prawy pas ruchu powinien być wykorzystywany podczas wyprzedzania i wykonywania skrętu w prawo. Po wykonaniu manewru wyprzedzania, gdy będzie to bezpieczne, kierujący powinien wrócić na lewy pas ruchu.

45

138

139

140

Na trzypasmowej ekspresowej drodze dwujezdniowej, kierujący może korzystać ze środkowego lub prawego pasa ruchu w celu wykonania manewru wyprzedzania, ale gdy będzie to bezpieczne, powinien wrócić na środkowy a następnie lewy pas ruchu. Pasy ruchu przed wzniesieniem i powolne pasy ruchu. Tego typu pasy ruchu zapewniane są przed niektórymi wzniesieniami. Z tego pasa ruchu powinni korzystać kierujący wolno poruszającymi się pojazdami lub w przypadku, gdy za kierującym znajdują się inne pojazdy z zamiarem wykonania manewru wyprzedzania. Kierujący powinien zwrócić uwagę na pionowe i poziome znaki drogowe ostrzegające o zwężeniu jezdni. Pasy ruchu dla kierujących rowerami. Wyznaczane są przy pomocy poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierującemu pojazdem ZABRANIA się jazdy lub parkowania na odcinku drogi przeznaczonym dla kierujących rowerami, wyznaczonym białą ciągłą linią, w godzinach jej obowiązywania. Kierujący pojazdem nie powinien jeździć ani parkować na odcinku drogi przeznaczonym dla kierujących rowerami, wyznaczonym białą przerywaną linią chyba, że jest to nie do uniknięcia. Kierującemu ZABRANIA się parkowania na odcinku drogi przeznaczonym dla kierujących rowerami, podczas gdy zastosowanie mają ograniczenia postoju. Law RTRO Art 4(5) (patrz str. 123)

141

Pasy ruchu dla autobusów. Wyznaczane są przy pomocy poziomych i pionowych znaków drogowych wskazujących, które (jeżeli jakiekolwiek) inne pojazdy mogą korzystać z pasa ruchu przeznaczonego dla autobusów a także czas jego obowiązywania. Kierujących wszelkiego rodzaju pojazdami obowiązuje ZAKAZ korzystania z pasa ruchu przeznaczonego dla autobusów w czasie jego obowiązywania chyba, że inaczej wskazane. Law RTRO Art 4 (1,2 & 3) (patrz str. 123)

142

Pasy ruchu dla pojazdów z dużą liczbą pasażerów (jedynie na terenie Wielkiej Brytanii) i pasy ruchu przeznaczone dla innych pojazdów. Korzystanie z pasów ruchu może zostać ograniczone do wykorzystania przez określony typ pojazdów; niniejsze ograniczenia mogą mieć zastosowanie w wyznaczonych godzinach lub ciągle. Czas obowiązywania i typ pojazdów, wskazany zostanie znakami drogowymi. Kierującemu ZABRANIA się korzystania z tego typu pasa ruchu w czasie jego obowiązywania chyba, że w sposób zgodny ze znakami drogowymi. (patrz str. 112). Do pojazdów, którym przysługuje lub też nie prawo korzystania z wyznaczonych pasów ruchu, zaliczane mogą być rowery, autobusy, taksówki, prywatnie wynajmowane pojazdy z licencją, motocykle, samochody ciężarowe (HGV) i pojazdy z dużą liczbą pasażerów (HOV).

46

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

Tam gdzie wyznaczone zostały pasy ruchu dla pojazdów o dużej liczbie pasażerów (HOV), korzystać z nich MOGĄ jedynie: • pojazdy z minimalną ilością pasażerów wskazaną znakami drogowymi • pozostałe pojazdy takie jak autobusy i motocykle, zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych umieszczonych przed początkiem pasa ruchu, bez względu na liczbę pasażerów. Law RTRO Art 4(5) (patrz str. 123)

143

Ulice jednokierunkowe. Ruch drogowy MUSI odbywać się w kierunku zgodnym ze wskazaniami znaków drogowych. Autobusy i/lub rowery mogą mieć wyznaczony pas ruchu w przeciwnym kierunku. Kierujący powinien najszybciej jak to możliwe wybrać pas ruchu właściwy kierunkowi jazdy. Nie należy gwałtownie zmieniać pasa ruchu. Chyba, że pionowe lub poziome znaki drogowe wskazują inaczej, kierujący powinien korzystać: • z lewego pasa ruchu jadąc w lewo • z prawego pasa ruchu jadąc w prawo • z najbardziej właściwego pasa ruchu jadąc prosto. Kierujący powinien pamiętać, iż inni uczestnicy ruchu mogą poruszać się po obu stronach. Laws RTO 1995 Art 50, RTRO Arts 4(5) & 5(9) (patrz str. 123)

Ogólne zalecenia 144

Kierującemu ZABRANIA się: • niebezpiecznej jazdy • jazdy bez zachowania właściwej ostrożności • jazdy bez zachowania właściwego względu na innych uczestników ruchu. Law RTO 1995 Arts 10 & 12 (patrz str.123)

145

Kierującemu ZABRANIA się jazdy po drodze lub przejeżdżania przez drogę dla pieszych lub chodnik za wyjątkiem zgodnego z prawem dojazdu do przylegającej nieruchomości lub w nagłym wypadku. Law RTRO Art 3 (patrz str. 123)

47

146

147

Kierujący powinien dostosować swoją jazdę do typu i stanu drogi, na której się znajduje. A w szczególności: • dopuszczalnych prędkości nie należy traktować, jako prędkości docelowych. Jazda z maksymalną dopuszczalną prędkością często nie jest właściwa ani bezpieczna • należy wziąć pod uwagę drogę i nasilenie ruchu. Kierujący powinien być przygotowany na nieprzewidziane lub trudne sytuacje, na przykład, znajdujące się za zakrętem zatarasowanie drogi. W ramach zachowania ostrożności kierujący powinien być przygotowany na zmianę prędkości • przy skrzyżowaniach kierujący powinien być przygotowany na pojawienie się innych uczestników ruchu • na bocznych drogach i mniejszych wiejskich drogach kierujący powinien zwracać uwagę na nieoznaczone skrzyżowania, na których nikomu nie przysługuje pierwszeństwo • kierujący powinien być przygotowany na zatrzymanie się zgodnie z systemem kontroli ruchu drogowego, przy robotach drogowych, przed przejściami dla pieszych lub na światłach drogowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami • kierujący powinien starać się przewidzieć, co mogą zrobić osoby kierujące rowerami lub piesi. Jeżeli piesi, a zwłaszcza dzieci patrzą w przeciwnym kierunku, mogą wyjść na jezdnię zanim zobaczą kierującego. Wzgląd na innych. Kierujący powinien zachować ostrożność i wzgląd na innych uczestników ruchu, a zwłaszcza tych, którzy wymagają specjalnej uwagi (patrz Zasada 204). Kierujący • powinien wykazywać zrozumienie w przypadku, gdy inni uczestnicy ruchu stwarzają utrudnienia; możliwe, iż są niedoświadczeni lub nie znają okolicy • powinien zachować cierpliwość; pamiętając, iż każdy może popełnić błąd • nie powinien pozwolić sobie na podenerwowanie lub branie udziału w sytuacji, w której ktoś w niewłaściwy sposób zachowuje się na drodze. Pogorszy to jedynie zaistniałą sytuację. Kierujący powinien zjechać na bok, uspokoić się, po czym kontynuować jazdę • powinien zwolnić i zachować odstęp, jeżeli na skrzyżowaniu inny uczestnik ruchu wjedzie na pas ruchu kierującego. Kierujący powinien pozwolić mu na włączenie się do ruchu. Nie powinien agresywnie reagować jadąc bezpośrednio z tyłu bez zachowania właściwego odstępu • nie powinien niczego wyrzucać z pojazdu, na przykład, niedopałków papierosów, puszek, papierów lub reklamówek, ponieważ może to spowodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a zwłaszcza motocyklistów i rowerzystów.

48

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

148

Bezpieczna jazda wymaga koncentracji. Podczas jazdy kierujący powinien unikać zakłócenia spokoju spowodowanego: • głośną muzyką (co może zagłuszać inne dźwięki) • usiłowaniem czytania map • usiłowaniem włożenia kasety, płyty CD lub ustawienia radia, • agresywnym zachowaniem w stosunku do pasażerów lub innych uczestników ruchu • spożywaniem żywności lub napojów • paleniem. Kierującemu ZABRANIA się palenia w pojazdach transportu publicznego lub innych pojazdach wykorzystywanych w ramach wykonywanych obowiązków pracy w pewnych określonych okolicznościach. Law SO & SF(EVPDA)R reg 12(1) (patrz str. 123)

Telefony komórkowe i inne technologie wykorzystywane w pojazdach 149

Kierującego przez cały czas OBOWIĄZUJE stosowanie właściwej kontroli nad pojazdem. Kierującemu ZABRANIA się korzystania z telefonu komórkowego trzymanego w dłoni, lub podobnego urządzenia, podczas jazdy lub w czasie sprawowania nadzoru nad kierowcą w trakcie szkolenia, z wyjątkiem wykonywania telefonu pod 999 lub 112 w rzeczywistym nagłym wypadku, gdy zatrzymanie się jest niebezpieczne lub niepraktyczne. Podczas jazdy kierującemu zabrania się trzymania w dłoni mikrofonu. Korzystanie z wyposażenia niewymagającego trzymania w dłoni również może odwrócić uwagę kierującego od jezdni. Podczas jazdy dużo bezpiecznej jest nie korzystać z żadnego telefonu – kierujący powinien najpierw znaleźć bezpieczne miejsce zatrzymania lub skorzystać z automatycznej sekretarki, później odsłuchując pozostawione wiadomości. Laws RTO 1995 Arts 10, 12 & 56A & CUR regs 120 & 125 A (patrz str.123)

150

Istnieje ryzyko rozproszenia uwagi kierującego, wynikające z wykorzystania innych stosowanych w pojazdach technologii, takich jak systemy nawigacji satelitarnej, systemy uprzedzania o nasileniu ruchu drogowego, komputery PC, urządzenia multimedialne, itp. Kierującego przez cały czas OBOWIĄZUJE stosowanie właściwej kontroli nad pojazdem. Kierujący nie powinien polegać na wspierających go programach takich jak cruise control lub ostrzeżeniach o opuszczeniu pasa ruchu. Dostępne są one w celu udzielenia pomocy, ale nie powinny obniżać poziomu koncentracji kierującego. Podczas jazdy uwaga kierującego nie powinna być rozpraszana przez korzystanie z map lub informacji wyświetlonych na ekranach (takich jak systemy nawigacyjne lub systemy obsługi pojazdu). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, kierujący powinien znaleźć bezpieczne miejsce w celu zatrzymania się. Laws RTO 1995 Arts 10 & 12 & CUR reg 120 (patrz str.123)

49

Zasada 151 Zabrania się blokowania wjazdu na boczne drogi

151

Jadąc w nasilonym ruchu. Kierujący • powinien zredukować odległość pomiędzy sobą a poprzedzającym go pojazdem w celu ułatwienia ruchu pojazdów • nigdy nie powinien podjeżdżać tak blisko do poprzedzającego go pojazdu, że w wyniku tego nie będzie w stanie bezpiecznie się zatrzymać • zawsze powinien utrzymywać odstęp niezbędny do wykonania manewru, na wypadek awarii poprzedzającego go pojazdu lub konieczności ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu • nie powinien przejeżdżać na lewy pas ruchu w celu wyprzedzenia • powinien zapewnić dojazd i wyjazd z bocznych dróg, gdyż blokowanie tych dróg wpłynie na wzmożenie nasilenia ruchu • powinien zwracać uwagę na rowerzystów i motocyklistów, którzy mogą przejeżdżać z obu stron.

Jazda w obszarze zabudowanym 152

Ulice w obszarze mieszkalnym. Kierujący powinien wolno i ostrożnie jeździć po ulicach w przypadku, których istnieje prawdopodobieństwo przebywania na nich pieszych, rowerzystów i zaparkowanych pojazdów. W niektórych obszarach obowiązywać może ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 20 mph (30km/h). Kierujący powinien zwracać uwagę na: • pojazdy wyjeżdżające ze skrzyżowań lub podjazdów • włączające się do ruchu pojazdy • otwierane drzwi pojazdów • pieszych • wybiegające spomiędzy zaparkowanych pojazdów dzieci • rowerzystów i motocyklistów.

50

Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich uczestników ruchu

153

Metody zwalniania ruchu drogowego. Na niektórych drogach zastosowane zostały pewne elementy zabezpieczające takie jak progi zwalniające, przeszkody typu chicanes i zwężenia jezdni, których zadaniem jest ograniczenie prędkości. Dojeżdżając do tych elementów zwalniających kierujący powinien zredukować prędkość. Kierujący powinien zapewnić rowerzystom i motocyklistom odległość pozwalającą na przejechanie przez ten obszar. Kierujący powinien jechać z ograniczoną prędkością na całej długości drogi, na której zastosowane zostały metody zwalniania ruchu. Kierujący powinien ustąpić pierwszeństwa, nadjeżdżającym uczestnikom ruchu drogowego, w sposób wskazany znakami drogowymi. Podczas przebywania na tym obszarze kierujący nie powinien wyprzedzać innych będących w ruchu uczestników ruchu drogowego. Zasada 153 W celu zwolnienia ruchu drogowego wykorzystane mogą zostać przeszkody typu chicanes

Wiejskie drogi 154

Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność na wiejskich drogach i zbliżając się do zakrętów, zmniejszać prędkość, gdyż mogą one być bardziej niebezpieczne aniżeli wydają się być, jak również na skrzyżowaniach i skrętach, które mogą być częściowo niewidoczne. Kierujący powinien być przygotowany na napotkanie pieszych, osób uprawiających jazdę konną, rowerzystów, powolnych pojazdów rolniczych lub zabłocenia nawierzchni jezdni. Kierujący powinien upewnić się, iż będzie w stanie zatrzymać się na dystansie, który postrzega za wolny. Kierujący powinien również zmniejszyć prędkość jazdy wjeżdżając z wiejskich dróg do wsi.

Kiedy kierujący może korzystać z telefonu w samochodzie? Patrz zasada 149 (strona 49) 51

155

156

Drogi jednopasmowe. Ich szerokość dostosowana jest jedynie dla jednego pojazdu. Wyposażone mogą one być w specjalne zatoki umożliwiające wymijanie lub omijanie. Kierujący, który widzi nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd, lub jadący z tyłu pojazd z zamiarem wyprzedzenia, powinien wjechać w znajdującą się po lewej stronie zatokę lub poczekać na wysokości zatoki znajdującej się po prawej stronie. Jeżeli to możliwe kierujący powinien ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu zmierzającym pod górę. Jeżeli zajdzie taka konieczność kierujący powinien, cofając się dojechać do najbliższej zatoki i w ten sposób umożliwić przejazd innym uczestnikom ruchu. Kierujący pojazdem powinien zwolnić przejeżdżając obok pieszych, rowerzystów i osób uprawiających jazdę konną. Zabrania się parkowania w zatokach umożliwiających wymijanie lub omijanie.

Pojazdy w przypadku, których obowiązuje zakaz wykorzystania na drogach, przejściach dla pieszych i chodnikach. 157

Pewne pojazdy z napędem silnikowym nie spełniają konstrukcyjnych i technicznych wymogów przewidzianych dla pojazdów dopuszczonych do regularnego ruchu drogowego i ogólnie nie są przeznaczone ani przystosowane do tego celu, ich wykorzystanie na drodze, drodze dla pieszych, chodniku lub drodze dla rowerów jest niezgodne z prawem. Zalicza się do nich większość miniaturowych motocykli, nazywanych również ‘mini moto’ i skuterów z napędem silnikowym nazywanych również ‘goped’, napędzanych przez silniki elektryczne lub spalinowe. Wykorzystanie tego typu pojazdów na drogach, drogach dla pieszych i chodnikach jest ZABRONIONE. Law RTO 1995 Arts 48, 56, 58, 63 & 72 (patrz str. 123)

158

Pewne modele motocykli, motocykli trójkołowych i czterokołowych, nazywanych również ‘quadbike’, nadają się jedynie do wykorzystania poza drogami i nie spełniają zgodnych z prawem wymogów przewidzianych dla pojazdów wykorzystywanych na drogach. Wykorzystanie na drogach pojazdów niespełniających tych wymogów jest ZABRONIONE. ZABRONIONE jest również korzystanie z nich na drogach dla pieszych, chodnikach lub drogach przeznaczonych dla kierujących rowerami. Przed wykorzystaniem jakiegokolwiek motocykla, motocykla trójkołowego lub czterokołowego lub jakiegokolwiek innego pojazdu napędzanego silnikowo, kierujący MUSI upewnić się, iż spełnia on wymogi prawne, został prawidłowo zarejestrowany, opodatkowany i ubezpieczony dla potrzeb wykorzystania na drogach. Nawet, jeżeli pojazdy zostały zarejestrowane, opodatkowane i ubezpieczone dla potrzeb wykorzystania na drogach, ZABRONIONE jest ich wykorzystanie na drogach dla pieszych lub chodnikach. Law RTO 1995 Arts 48, 56, 63 & 72 & VERA sects 1, 29, 31A & 43A (patrz str. 123)

52

Ruch drogowy

Ruch drogowy

Ogólne zasady 159

Przed włączeniem się do ruchu kierujący powinien • korzystając ze wszystkich lusterek sprawdzić czy droga jest wolna • rozejrzeć się dookoła, aby sprawdzić martwe punkty (obszary niewidoczne w lusterkach) • jeżeli to konieczne przed rozpoczęciem jazdy zasygnalizować zamiar włączenia się do ruchu • rozejrzeć się w celu ostatecznego sprawdzenia stanu bezpieczeństwa Włączyć się do ruch tylko, jeżeli jest to bezpieczne Zasada 159 Przed włączeniem się do ruchu należy sprawdzić martwy punkt

160

Po rozpoczęciu jazdy kierujący powinien • jechać po lewej stronie, chyba, że poziome lub pionowe znaki drogowe wskazują inaczej. Za wyjątkiem, gdy kierujący ma zamiar wyprzedzenia, wykonania skrętu w prawo lub ominięcia zaparkowanych pojazdów lub znajdujących się na drodze pieszych • na zakrętach w prawo jechać jak najbliżej lewej krawędzi jezdni. Poprawi to widoczność kierującego i pomoże uniknąć ryzyka kolizji z nadjeżdżającymi z przeciwka uczestnikami ruchu drogowego • zawsze, gdy jest to możliwe jechać trzymając kierownicę obiema rękoma. Pomoże to kierującemu w zachowaniu pełnej kontroli nad pojazdem, przez cały czas jazdy

53

• zwracać uwagę na obecność innych pojazdów, a zwłaszcza rowerów i motocykli przejeżdżających pomiędzy pojazdami. Trudniej jest je zobaczyć aniżeli duże pojazdy a osoby nimi kierujące są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Kierujący powinien zapewnić im dużo miejsca, zwłaszcza kierując długim pojazdem lub ciągnąc przyczepę • przed dojechaniem do długiego zjazdu w dół wybrać niższy bieg. Pomoże to kierującemu w utrzymaniu kontroli nad prędkością jazdy • pamiętać, że podczas ciągnięcia przyczepy, dodatkowa długość pojazdu będzie miała wpływ na wyprzedzanie i wykonywanie manewrów. Dodatkowe obciążenie będzie również miało wpływ na hamowanie i przyspieszanie.

161

Lusterka. Wszystkie lusterka powinny być efektywnie wykorzystywane w czasie jazdy. Kierujący powinien • często korzystać z lusterek tak, aby zawsze wiedzieć, kto znajduje się za nim a kto po obu jego stronach • korzystać z lusterek odpowiednio wcześniej przed sygnalizowaniem, zmianą kierunku lub prędkości jazdy • zdawać sobie sprawę, iż lusterka nie zapewniają pełnego pola widzenia i mieć na uwadze istnienie martwych punktów. Kierujący będzie musiał się rozejrzeć, aby sprawdzić rzeczywisty stan ruchu. Należy pamiętać: Obserwacja – Sygnalizacja - Manewr

Wyprzedzanie 162

Przed wyprzedzaniem kierujący pojazdem powinien upewnić się, iż • znajdujący się przed nim odcinek drogi jest zadowalająco wolny • inni uczestnicy ruchu nie podjęli manewru wyprzedzania kierującego • przed uczestnikiem ruchu, którego kierujący ma zamiar wyprzedzić znajduje się dostateczne miejsce do wykonania manewru wyprzedzania.

163

Kierujący powinien wykonać manewr wyprzedzania jedynie, gdy jest to bezpieczne i zgodne z prawem. Kierujący • nie powinien zbytnio zbliżać się do pojazdu, który zamierza wyprzedzić • powinien korzystać z lusterek, sygnalizować zamiar wykonania manewru i gdy jest to bezpieczne, jeżeli zaistnieje taka konieczność szybko rozejrzeć się w obie strony w celu sprawdzenia martwych punktów, a następnie podjąć manewr wyprzedzania

54

Ruch drogowy

• nie powinien zakładać, iż może po prostu jechać za innym pojazdem wykonującym manewr wyprzedzania; możliwe, iż na drodze znajduje się miejsce jedynie dla jednego pojazdu • po podjęciu manewru wyprzedzania powinien szybko przejechać obok wyprzedzanego pojazdu. Należy zachować właściwy odstęp. Kierujący powinien najszybciej jak to tylko możliwe wrócić na lewy pas, niemniej jednak bez gwałtownego zajeżdżania drogi wyprzedzanemu uczestnikowi ruchu. Zasada 163 Narażonym na niebezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego należy zapewnić, co najmniej tyle samo miejsca, co samochodom.

• powinien w porze nocnej i w warunkach ograniczonej widoczności zachować szczególną ostrożność, gdyż ocena prędkości i odległości może być ograniczona • powinien, przed ominięciem zaparkowanych pojazdów lub innych przeszkód znajdujących się po jego stronie drogi, ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdom • może wyprzedzić innego uczestnika ruchu po lewej stronie jedynie, gdy wyprzedzany pojazd sygnalizuje zamiar skrętu w prawo i jest wystarczająco dużo miejsca, aby to uczynić • w warunkach nasilenia ruchu drogowego powinien pozostać na swoim pasie ruchu. Jeżeli pojazdy poruszające się w zatorze drogowym po prawej stronie kierującego jadą wolniej niż on, kierujący może przejechać po lewej stronie • powinien zapewnić motocyklistom, rowerzystom i osobom uprawiającym jazdę konną, co najmniej tyle samo miejsca, co wyprzedzanym samochodom (patrz Zasady 211-215). Należy pamiętać: Obserwacja – Sygnalizacja – Manewr

55

Duże pojazdy. Wyprzedzanie ich jest trudniejsze.

164

Kierujący • powinien zostać w tyle. Pozwoli mu to na zapewnienie lepszego pola widzenia znajdującego się przed nim odcinka drogi, powinno to również umożliwić kierującemu dużym pojazdem na obserwowanie go w lusterkach. Zbytnie zbliżanie się do dużych pojazdów, z włączeniem pojazdów rolniczych takich jak traktory z przyczepami lub innym zamocowanym wyposażeniem, zasłoni pole widzenia odcinka drogi przed kierującym, na którym znajdować się może inny wolno poruszający się pojazd.

Zasada 164 Nie należy zbyt szybko zajeżdżać drogi.

• przed podjęciem decyzji o wykonaniu manewru wyprzedzania kierujący powinien upewnić się, iż ma wystarczająco dużo miejsca na wykonanie manewru. Wyprzedzenie dużego pojazdu trwa dłużej. W przypadku wątpliwości nie należy podejmować się wyprzedzania • nie powinien zakładać, iż może jechać za innym pojazdem wyprzedzającym długi pojazd. W przypadku pojawienia się trudności, pojazd ten może zrezygnować z wykonania manewru wyprzedzania i wrócić na swój pas ruchu.

165

Kierującemu ZABRANIA się wyprzedzania • jeżeli w związku z tym musiałby przejechać przez lub wjechać na podwójną białą linią jednostronnie ciągłą od strony kierującego, (ale patrz Zasada 129) • jeżeli musiałby wjechać na obszar przeznaczony do rozdzielenia ruchu, w przypadku, gdy został on obwiedziony białą ciągłą linią • pojazdu znajdującego się tuż przed wyposażonym w sygnalizację świetlną przejściem dla pieszych, rowerzystów lub osób uprawiających jazdę konną, zwłaszcza, jeżeli pojazd ten zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, osobom uprawiającym jazdę konną lub rowerzystom

56

Ruch drogowy

• jeżeli musiałby w tym celu wjechać na pas ruchu przeznaczony dla autobusów, tramwajów lub rowerów w czasie jego obowiązywania • po znaku ‘No Overtaking’ ‘ Zakaz Wyprzedzania’ i do chwili przejechania obok znaku końca tego ograniczenia. Laws RTO 1995 Art 50, TSR Reg 8, 25 & 25B, RTRO Art 59(4) & PCR reg 50 (patrz str 123).

166

ZABRANIA się wyprzedzania w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub bez odpowiedniej widoczności pozwalającej na upewnienie się, iż jest to bezpieczne. Na przykład dojeżdżając do • skrętu lub zakrętu • mostu w kształcie łuku • szczytu wzniesienia.

167

ZABRANIA się wyprzedzania, gdy może to spowodować utrudnienie innym uczestnikom ruchu. Na przykład • dojeżdżając do lub na skrzyżowaniu znajdującym się po którejkolwiek stronie drogi • w miejscu zwężenia drogi • zbliżając się do nadzorowanego przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły • pomiędzy krawężnikiem a autobusem lub tramwajem podczas ich zatrzymania • w zatorach drogowych na skrzyżowaniach lub w okolicach robót drogowych • jeżeli zmusiłoby to innego uczestnika ruchu drogowego do wykonania gwałtownego skrętu lub zwolnienia jazdy • na przejściach dla pieszych • gdy uczestnik ruchu drogowego sygnalizuje zamiar skrętu w prawo, nawet, gdy kierujący wierzy, iż sygnał ten powinien był zostać wyłączony. Kierujący nie powinien podejmować ryzyka; powinien poczekać na wyłączenie sygnału. • kierujący z zamiarem wykonania skrętu w lewo, jadący za rowerzystą zbliżającym się do ronda lub skrzyżowania powinien pozostać z tyłu • gdy tramwaj stoi przy krawężniku wyznaczającym miejsce zatrzymania tramwaju, w miejscu gdzie nie został wyraźnie wyznaczony pas ruchu dla innych uczestników ruchu

57

168

169

Będąc wyprzedzanym. Jeżeli kierujący innym pojazdem usiłuje wyprzedzić kierującego, kierujący powinien kontynuować jazdę przy zachowaniu stałej prędkości i kierunku jazdy, zwalniając, jeżeli zaistnieje taka konieczność w celu umożliwienia przejazdu wyprzedzającemu go pojazdowi. Nigdy nie należy utrudniać przejazdu kierowcom z zamiarem wyprzedzenia. Zwiększanie prędkości lub jazda w nieobliczalny sposób, gdy inny uczestnik ruchu wykonuje manewr wyprzedzania jest niebezpieczna. Kierujący powinien zostać w tyle dla potrzeb zachowania dwusekundowej odległości, jeżeli inny uczestnik ruchu wykona manewr wyprzedzania i wjedzie na pas ruchu kierującego. Kierujący nie powinien powodować długich zatorów drogowych, zwłaszcza prowadząc duży lub wolno poruszający się pojazd. Kierujący powinien często patrzeć w lusterka i jeżeli zaistnieje taka konieczność, w bezpiecznym miejscu zjechać z drogi i umożliwić przejazd innym uczestnikom ruchu drogowego.

Skrzyżowania dróg 170

Na skrzyżowaniach dróg należy zachować szczególną ostrożność. Kierujący • powinien zwracać uwagę na obecność rowerzystów, motocyklistów, wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym oraz pieszych, gdyż nie zawsze jest ich łatwo zauważyć. Kierujący powinien zdawać sobie sprawę, że jeżeli nadjechał z tylu, pozostali uczestnicy ruchu mogli go nie zauważyć lub nie usłyszeć • powinien zwracać uwagę na obecność pieszych przechodzących przez drogę, w którą kierujący pojazdem skręca. Jeżeli piesi rozpoczęli przechodzenie przez jezdnię, należy im ustąpić pierwszeństwa • powinien zwracać uwagę na długie pojazdy z zamiarem wykonania skrętu na zbliżającym się skrzyżowaniu, które możliwe, że dla potrzeb wykonania skrętu będą musiały skorzystać z całej szerokości jezdni (patrz Zasada 221)

Zasada 170 Pieszym, którzy rozpoczęli przechodzenie przez jezdnię należy ustąpić pierwszeństwa.

58

Ruch drogowy

• powinien zwracać uwagę na osoby uprawiające jazdę konną, które mogą zająć inny pas ruchu aniżeli oczekiwany przez kierującego • nie powinien, czekając na skrzyżowaniu, zakładać, że pojazd nadjeżdżający z prawej strony i sygnalizujący skręt w lewo, wykona ten manewr. Kierujący powinien poczekać i upewnić się • przed wyjechaniem na drogę powinien rozejrzeć się dookoła. Kierujący nie powinien przejeżdżać przez drogę ani włączać się do ruchu do chwili pojawienia się dostatecznego miejsca pozwalającego na bezpieczne wykonanie tej czynności

171

Kierującego OBOWIĄZUJE zatrzymanie się przed linią na skrzyżowaniu ze znakiem ‘Stop’ i białą ciągłą linią w poprzek jezdni. Przed kontynuowaniem jazdy, kierujący powinien poczekać na pojawienie się dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wykonanie tej czynności. Law RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 & 14 (patrz str. 123)

172

W niewielkim oddaleniu od skrzyżowania ustawiony może być znak drogowy ‘Give Way’ ‘Ustąp Pierwszeństwa’ lub poziomy znak drogowy w postaci trójkąta podporządkowania. Przed wjechaniem na drogę z pierwszeństwem przejazdu z drogi podporządkowanej, z białą przerywaną linią w poprzek jezdni, kierującego OBOWIĄZUJE ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu znajdującym się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8, 14 & 24 (patrz str. 123)

Zasada 173 Należy ocenić długość kierowanego pojazdu i nie blokować ruchu.

173

Ekspresowe drogi dwujezdniowe. Przejeżdżając przez, lub skręcając w prawo, kierujący najpierw powinien ocenić czy pas rozdzielający jest wystarczająco szeroki, aby zapewnić bezpieczeństwo pełnej długości kierowanego pojazdu.

59

• Jeżeli tak, to każdą jezdnię kierujący powinien traktować, jako oddzielną drogę. Kierujący powinien czekać, na pasie rozdzielającym, na pojawienie się bezpiecznej przestrzeni pozwalającej na przejechanie przez drugą część drogi. • Jeżeli pas rozdzielający jest zbyt wąski w stosunku do długości kierowanego pojazdu, kierujący powinien poczekać do chwili, gdy będzie w stanie przejechać przez obie jezdnie jednocześnie. Zasada 174 Na środek skrzyżowania oznaczony krzyżującymi się pasami należy wjeżdżać jedynie, gdy droga zjazdowa jest wolna

174

Środek skrzyżowania oznaczony żółtymi krzyżującymi się pasami umieszczonymi na powierzchni jezdni (patrz str.116). Kierującemu ZABRANIA się wjazdu na środek tego typu skrzyżowania do chwili gdy jego droga zjazdowa lub pas ruchu jest wolny. Niemniej jednak kierujący z zamiarem wykonania skrętu w prawo może wjechać na środek takiego skrzyżowania i poczekać jedynie, gdy wykonanie skrętu nie jest możliwe w związku z nadjeżdżającymi z naprzeciwka innymi uczestnikami ruchu lub innymi pojazdami czekającymi na możliwość wykonania skrętu w prawo. W przypadku rond wyposażonych w sygnalizację świetlną kierującemu ZABRANIA się wjazdu na środek tego typu skrzyżowania chyba, że jest w stanie przez nie przejechać bez konieczności zatrzymania się. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 & 26 (patrz str. 123)

Skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną. 175

Kierującego OBOWIĄZUJE zatrzymanie się przed białą linią ‘Stop’ umieszczoną w poprzek jego pasa ruchu chyba, że sygnalizator nadaje sygnał barwy zielonej. W przypadku zapalenia się sygnału barwy żółtej kierujący może opuścić skrzyżowanie jedynie, jeżeli przejechał przez linię stop lub znajduje się tak blisko niej, że zatrzymanie mogłoby spowodować kolizję. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 & 33 (patrz str. 123)

60

Ruch drogowy

176

Kierującemu ZABRANIA się przejeżdżania przez białą linię, gdy sygnał świetlny nadawany przez sygnalizator jest barwy czerwonej. Kierujący powinien wjechać na skrzyżowanie jedynie w chwili zapalenia się zielonego sygnału i gdy na skrzyżowaniu znajduje się wystarczająco dużo miejsca do bezpiecznego opuszczenia skrzyżowania lub w celu zajęcia pozycji do wykonania skrętu w prawo. W przypadku, gdy sygnalizacja świetlana nie działa, sytuację należy traktować w taki sam sposób jak skrzyżowanie niewyposażone w sygnalizację świetlną i kontynuować jazdę z zachowaniem szczególnej ostrożności. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 & 33 (patrz str. 123)

177

Sygnalizatory kierunkowe w postaci zielonej strzałki. Oznaczają jedynie pasy filtrujące ruch drogowy. Kierujący nie powinien wjeżdżać na ten pas ruchu chyba, że z zamiarem kontynuowania jazdy w kierunku wskazanym strzałką. Kierujący może kontynuować jazdę w kierunku wskazanym zieloną strzałką, gdy sygnał ten jest podświetlony lub gdy pełny zielony sygnał jest zapalony. Kierujący powinien zapewnić innym uczestnikom ruchu, a zwłaszcza rowerzystom czas i miejsce na ustawienie się na właściwym pasie ruchu. Zasada 178 Nie należy niepotrzebnie wjeżdżać na obszary przeznaczone dla kierujących rowerami.

178

Linie zatrzymania dla kierujących rowerami. Niektóre skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną, posiadają linie zatrzymania pozwalające rowerzystom na zajęcie pozycji przed innymi uczestnikami ruchu drogowego. Inni uczestnicy ruchu drogowego, z włączeniem motocyklistów, mają OBOWIĄZEK zatrzymania się przed pierwszą białą linią, do której dojadą i powinni unikać blokowania dojazdu do lub wjeżdżania na wyznaczony obszar w innym czasie, np. jeżeli skrzyżowanie jest zablokowane. Jeżeli w chwili zapalenia się czerwonego sygnału pojazd kierującego przejechał przez pierwszą białą linię, kierujący ma OBOWIĄZEK zatrzymania się przed drugą białą linią nawet, jeżeli jego pojazd znajduje się na wyznaczonym obszarze. W chwili zapalenia się zielonego sygnału, kierujący pojazdem powinien zapewnić kierującym rowerami czas i miejsce na opuszczenie skrzyżowania. Laws RTO 1995 Art 50(1) & TSR regs 33(6) (patrz str. 123)

61

Wykonywanie skrętu w prawo

179

180

Odpowiednio wcześnie przed wykonaniem skrętu w prawo kierujący • korzystając z lusterek powinien upewnić się, iż zdaje sobie sprawę z pozycji i jazdy znajdujących się za nim uczestników ruchu • powinien zasygnalizować zamiar wykonania skrętu w prawo • powinien zająć pozycję tuż przy lewej stronie środka jezdni lub w miejscu przeznaczonym dla uczestników ruchu skręcających w prawo • jeżeli jest to możliwe, powinien po lewej stronie zostawić miejsce umożliwiające przejazd innym pojazdom Kierujący pojazdem powinien poczekać na pojawienie się bezpiecznej przestrzeni pomiędzy swoim pojazdem a innym nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem. Kierujący pojazdem powinien zwracać uwagę na obecność rowerzystów, motocyklistów, pieszych i innych uczestników ruchu. Kierujący powinien raz jeszcze popatrzeć w lusterka i sprawdzić martwe punkty, aby upewnić się, iż nie jest wyprzedzany, po czym wykonać skręt. Kierującemu zabrania się skręcania w sposób powodujący przecinanie niewłaściwego pasa ruchu drogi, w którą skręca. Wyjeżdżając z zakrętu na drogę z pierwszeństwem przejazdu należy zachować szczególną ostrożność; kierujący powinien obserwować uczestników ruchu poruszających w obu kierunkach i poczekać na pojawienie się bezpiecznej przestrzeni. Należy pamiętać: Obserwacja – Sygnalizacja – Manewr

Zasada 180 Należy zająć właściwą pozycję na drodze, aby nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu

181

Podczas wykonywania skrętu w prawo na skrzyżowaniu dróg, w przypadku, gdy nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd również skręca w prawo, zastosować można jedną z dwóch metod • Skręcając prawą stroną do prawej strony; gdy nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd znajduje się po prawej stronie kierującego i skręcając za nim. Jest to zazwyczaj bezpieczniejsza metoda ze względu na to, że podczas wykonywania manewru skrętu zapewnia kierującemu zachowanie pełnego pola widzenia nadjeżdżających z naprzeciwka uczestników ruchu.

62

Ruch drogowy

• Skręcając lewą stroną do lewej strony, gdy oba pojazdy wykonują skręt przed sobą. Może to spowodować zablokowanie pola widzenia nadjeżdżających z naprzeciwka pojazdów, w związku, z czym kierujący powinien zachować szczególną ostrożność. Rowerzyści i motocykliści, w szczególności, mogą znajdować się poza polem widzenia kierującego. Rozkład drogi, poziome znaki drogowe i pozycja zajmowana przez nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd, pozwolą na ustalenie, która metoda powinna zostać zastosowana. Zasada 181 Lewy - skręcając prawą stroną do prawej strony Prawy - skręcając lewą stroną do lewej strony

Wykonywanie skrętu w lewo 182

Kierujący powinien korzystać z lusterek i zawczasu sygnalizować zamiar wykonania skrętu w lewo. Kierującemu zabrania się wyprzedzania tuż przed wykonaniem skrętu w lewo, przed wykonaniem skrętu kierujący powinien również zwrócić uwagę na obecność innych uczestników ruchu znajdujących się po jego lewej stronie, zwłaszcza, jeżeli kieruje pojazdem o dużych wymiarach. Rowerzyści i motocykliści, w szczególności, mogą znajdować się poza polem widzenia kierującego. Zasada 182 Zabrania się zajeżdżania drogi rowerzystom

183

Podczas wykonywania skrętu • na tyle o ile jest to bezpieczne i praktyczne należy trzymać się lewej strony jezdni • należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom korzystającym z pasa ruchu dla autobusów, pasa ruchu dla rowerzystów lub tramwajów nadjeżdżających z jednej lub drugiej strony

63

Ronda 184

Dojeżdżając do ronda kierujący powinien zwrócić uwagę i stosować się do dostępnych mu informacji, z włączeniem pionowych znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i poziomych znaków drogowych naprowadzających na właściwy pas ruchu. Kierujący powinien • zawsze stosować Obserwację – Sygnalizację – Manewr • najwcześniej jak to tylko możliwe podjąć decyzję, co do wyboru drogi zjazdowej • dawać właściwe sygnały (patrz Zasada 186). Dawać sygnały w sposób pozwalający na uniknięcie wprowadzenia w błąd innych uczestników ruchu • korzystać z właściwego pasa ruchu • dostosować prędkość i zajmowaną na drodze pozycję do panujących warunków ruchu drogowego • zdawać sobie sprawę z prędkości i pozycji znajdujących się dookoła niego innych uczestników ruchu

185

Dojeżdżając do ronda kierujący • powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdujący się po jego prawej stronie, chyba, że poziome i pionowe znaki drogowe lub sygnalizacja świetlna wskazują inaczej • powinien sprawdzić czy poziome znaki drogowe pozwolą na wjazd na rondo bez konieczności ustąpienia pierwszeństwa. Jeżeli tak, kierujący powinien kontynuować, niemniej jednak przed wykonaniem tej czynności patrząc w prawo • powinien zwrócić uwagę na znajdujących się już na rondzie innych uczestników ruchu; kierujący powinien zdawać sobie sprawę, iż znajdujący się na rondzie uczestnicy ruchu mogą nadawać niewłaściwe sygnały lub w ogóle nie sygnalizować • przed kontynuowaniem jazdy powinien popatrzeć przed siebie, aby upewnić się, iż znajdujący się przed nim inni uczestnicy ruchu wjechali na lub opuścili rondo

Zasada 185 Należy zająć właściwą pozycję na drodze, aby nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu

64

Ruch drogowy

186

187

Dawanie sygnałów i zajmowanie pozycji na drodze. Korzystając z pierwszego zjazdu w lewo, chyba, że pionowe lub poziome znaki drogowe wskazują inaczej • kierujący powinien sygnalizować zamiar wykonania skrętu w lewo i korzystać z lewego pas ruchu • na rondzie kierujący powinien jechać po lewej stronie ronda i kontynuować nadawanie sygnału zamiaru wykonania zjazdu w lewo Zjeżdżając z ronda w prawo lub jadąc dookoła ronda, chyba, że pionowe lub poziome znaki drogowe wskazując inaczej • kierujący powinien sygnalizować zamiar wykonania skrętu w prawo i korzystać z prawego pasa ruchu • na rondzie kierujący powinien korzystać z prawego pasa ruchu, do chwili konieczności zmiany pasa ruchu w celu opuszczenia ronda • po przejechaniu przez zjazd z ronda poprzedzający zjazd, z którego kierujący zamierza skorzystać, kierujący powinien dawać sygnały zamiaru wykonania zjazdu w lewo Korzystając ze zjazdu z ronda, leżącego pomiędzy pierwszym w lewo a prawym zjazdem, chyba, że pionowe lub poziome znaki drogowe wskazują inaczej • kierujący dojeżdżając do ronda powinien wybrać właściwy pas ruchu • zazwyczaj nie ma potrzeby, aby dojeżdżając do ronda kierujący nadawał sygnały • kierujący powinien pozostać na wybranym pasie ruchu do chwili konieczności zmiany kierunku jazdy wynikającej z zamiaru opuszczenia ronda • po przejechaniu przez zjazd z ronda poprzedzający zjazd, z którego kierujący zamierza skorzystać, kierujący powinien dawać sygnały zamiaru wykonania zjazdu w lewo Jeżeli wjazd na rondo składa się z więcej niż trzech pasów ruchu, wjeżdżając na rondo kierujący powinien wybrać najbardziej właściwy pas ruchu i podczas korzystania z ronda z niego korzystać W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedur korzystania z rond, patrz Aneks str. 135-139. Kierujący zawsze powinien zwracać uwagę na obecność i zapewnić właściwą ilość miejsca • pieszym z zamiarem przejścia przez drogę dojazdową do ronda lub drogę zjazdową z ronda • przejeżdżającym przed nim na rondzie innym uczestnikom ruchu, zwłaszcza pojazdom z zamiarem opuszczania ronda na następnym zjeździe • uczestnikom ruchu zajmującym więcej niż jeden pasu ruchu lub niewłaściwą pozycję na rondzie • motocyklistom

65

• rowerzystom i osobom uprawiającym jazdę konną, które mogą pozostać na lewym pasie ruchu i dawać sygnały wykonania skrętu w prawo, gdy ich zamiarem jest pozostanie na rondzie. Należy im to umożliwić. • długim pojazdom (z włączeniem pojazdów ciągnących przyczepy). Podczas dojeżdżania do lub na rondach tego typu pojazdy, ze względu na swoje wymiary, mogą być zmuszone do zmiany kierunku jazdy lub korzystania z więcej niż jednego pasa ruchu. Należy zwracać uwagę na nadawane przez nie sygnały.

188

Małe ronda. Należy z nich korzystać w taki sam sposób jak z dużych rond. Wszystkie pojazdy mają OBOWIĄZEK jazdy dookoła centralnego oznaczania ronda z wyjątkiem pojazdów o dużych wymiarach, które fizycznie nie są w stanie tego zrobić. Należy pamiętać, iż tego typu ronda zapewniają mniej miejsca na wykonywanie manewrów jak również mniej czasu na dawanie sygnałów. Należy unikać zawracania na małych rondach. Należy zdawać sobie sprawę, iż inni uczestnicy ruchu mogą wykonywać ten manewr. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 & 14 (patrz str. 123)

189 190

Na podwójnych małych rondach, każde rondo należy traktować, jako oddzielne rondo i ustępować pierwszeństwa uczestnikom ruchu nadjeżdżającym z prawej strony. Złożone ronda. W przypadku niektórych złożonych skrzyżowań, na każdym z punktów przecięcia się dróg, zastosowana może zostać seria małych rond. Każde rondo należy traktować oddzielnie i stosować obowiązujące zasady korzystania z rond.

Zasada 190 Każde rondo należy traktować oddzielnie

Przejścia dla pieszych

191

Kierującemu ZABRANIA się parkowania na przejściu dla pieszych lub na obszarze oznaczonym liniami w postaci zygzaków. Kierującemu ZABRANIA się wyprzedzania pojazdu znajdującego się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych lub pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Laws RTRO Art 59(4) & PCR reg 16, 18 & 20 (patrz str. 123 )

66

Ruch drogowy

192

W zatorze drogowym, nie należy zatrzymywać się na przejściu dla pieszych. Zasada 192 Nie należy zatrzymywać się na przejściu dla pieszych.

193

194 195

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ograniczenia pola widzenia którejkolwiek strony przejścia dla pieszych, wynikającego z zatoru drogowego lub niewłaściwie zaparkowanych pojazdów. Piesi mogą przechodzić pomiędzy stojącymi w miejscu pojazdami. Pieszym należy zapewnić czas pozwalający na przejście, nie należy ich poganiać zwiększając obroty silnika pojazdu ani podjeżdżając bliżej. Przejścia dla pieszych w stylu zebra. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych w stylu zebra kierujący • powinien zwracać uwagę na obecność pieszych z zamiarem przejścia przez jezdnię i być przygotowanym na zwolnienie lub zatrzymanie się w celu umożliwienia im tego • ma OBOWIĄZEK ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu • powinien zapewnić sobie więcej czasu na zatrzymanie się na mokrej lub oszronionej nawierzchni jezdni • nie powinien gestem lub korzystając z sygnału dźwiękowego zapraszać pieszych do przejścia, gdyż w przypadku nadjechania innego pojazdu może to być niebezpieczne • powinien zwracać uwagę na pieszych podchodzących z boku przejścia Przejście dla pieszych typu zebra wyposażone w wysepkę należy traktować, jako dwa oddzielne przejścia (patrz ilustracja na str. 10) Laws RTRO Art 59(4) & PCR reg 21 (patrz str. 123 )

67

Przejścia wyposażone w sygnalizację świetną 196

Przejścia dla pieszych w stylu pelikan. Są to przejścia wyposażone w sygnalizację świetlną w przypadku, których migający sygnał świetlny barwy żółtej następuje po czerwonym sygnale ‘Stop’. Kierujący ma OBOWIĄZEK zatrzymania się w chwili zapalenia się czerwonego sygnału. W czasie nadawania przez sygnalizator żółtego migającego sygnału kierujący ma OBOWIĄZEK ustąpienia pierwszeństwa znajdującym się na przejściu pieszym. Jeżeli podczas nadawania przez sygnalizator żółtego migającego sygnału na przejściu nie ma pieszych, kierujący pojazdem może przez nie przejechać pod warunkiem zachowania ostrożności. Laws RTRO Art 59(4) & PCR reg 10, 19 & 22 (patrz str. 123 )

Zasada 196 Podczas nadawania żółtego migającego sygnału należy ustąpić pierwszeństwa pieszym.

197

Przejścia dla pieszych w stylu pelikan umieszczone na całej szerokości drogi stanowią jedno przejście, nawet, gdy wyposażone są w wysepkę. Kierujący ma OBOWIĄZEK umożliwienia przejścia pieszym przechodzącym z drugiej strony wysepki. Laws RTRO Art 59(4) & PCR reg 22 (patrz str. 123 )

198

199

Nawet po zmianie sygnału dla kierujących na zielony, kierujący pojazdem obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym w dalszym ciągu przechodzącym przez jezdnię. Ma to zastosowanie w odniesieniu do wszystkich rodzajów przejść. Przejścia w stylu tukan, ‘puffin’ i dla osób uprawiających jazdę konną. Są przejściami podobnymi do przejść w stylu pelikan, niemniej jednak w ich przypadku nie ma zastosowania faza migającego żółtego sygnału; na tych trzech przejściach, kolejność zmiany sygnałów nadawanych przez sygnalizator dla użytkowników jezdni, jest taka sama jak w przypadku pozostałej sygnalizacji świetlnej. W przypadku, gdy umieszczony przy przejściu dla pieszych sygnalizator nie działa, jazdę należy kontynuować z zachowaniem szczególnej ostrożności.

68

Ruch drogowy

Cofanie 200

Do wykonania tego manewru należy wybrać właściwe miejsce. W przypadku konieczności zmiany kierunku jazdy, należy poczekać do znalezienia bezpiecznego miejsca. Należy unikać wykonywania manewrów cofania lub zawracania na drogach o dużym nasileniu ruchu; w tym celu należy znaleźć spokojną boczną drogę lub przejechać dookoła sąsiadującymi uliczkami.

201

Nie należy cofać z bocznej drogi na główną drogę. Korzystając z podjazdu do posiadłości, należy cofając wjeżdżać na podjazd i jeżeli to możliwe przodem z niego wyjeżdżać.

202

Przed rozpoczęciem manewru cofania należy dobrze się rozejrzeć. Kierujący powinien • korzystać ze wszystkich lusterek • sprawdzić znajdujące się za nim ‘martwe punkty’ (części drogi poza polem widzenia w lusterkach) • upewnić się czy w pobliżu nie ma pieszych (zwłaszcza dzieci), rowerzystów, innych uczestników ruchu drogowego lub przeszkód na odcinku drogi znajdującym się bezpośrednio za pojazdem •

Zasada 202 Cofając należy rozglądać się dookoła

Powoli wykonując manewr cofania kierujący powinien • rozglądać się dookoła • patrzeć głównie przez tylną szybę • podczas skręcania zdawać sobie sprawę ze zmieniającej się pozycji przedniej części pojazdu W przypadku braku pełnego pola widzenia kierujący powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby.

203

Kierującemu ZABRANIA się cofania pojazdem na odcinku dłuższym niż jest to konieczne. Law CUR Reg 122 (patrz str. 123)

69

Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania szczególnej ostrożności 204

Najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo uczestnikami ruchu drogowego są piesi, rowerzyści, motocykliści i osoby uprawiające jazdę konną. Niezwykle ważne jest zwracanie uwagi na obecność dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, jak również kierowców w trakcie szkolenia i niedoświadczonych osób kierujących różnego rodzaju pojazdami.

Piesi 205

206

W odniesieniu do pieszych, a zwłaszcza dzieci, istnieje ryzyko nieoczekiwanego wkroczenia na jezdnię. Kierujący pojazdem powinien mieć szczególny wzgląd na bezpieczeństwo dzieci i dostosować prędkość do panujących warunków. Kierujący powinien jeździć powoli i z zachowaniem szczególnej ostrożności • na ulicach pomiędzy sklepami, w warunkach dużego nasilenia ruchu pieszych, w Strefach Zamieszkania i Strefach Aktywności Społecznej (patrz Zasada 218) lub w obszarach mieszkalnych • przejeżdżając obok przystanków autobusowych lub tramwajowych; ponieważ piesi mogą się nagle pojawić na drodze • przejeżdżając obok zaparkowanych pojazdów, zwłaszcza furgonetek sprzedających lody; należy pamiętać, że dzieci bardziej zainteresowane są lodami aniżeli ruchem drogowym i mogą nieoczekiwanie wybiec na jezdnię • w przypadku konieczności przejechania przez drogę dla pieszych, chodnik, drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami lub ścieżkę rowerową; na przykład dla potrzeb dojechania do lub wyjechania z podjazdu do posiadłości. Kierujący obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na drodze dla pieszych lub chodniku i rowerzystom znajdującym się na drodze przeznaczonej dla kierujących rowerami lub ścieżce rowerowej • wykonując manewr cofania w boczną drogę; powinien rozejrzeć się dookoła pojazdu i ustąpić pierwszeństwa pieszym, którzy są w trakcie przechodzenia drogi, w którą kierujący pojazdem skręca • w przypadku wyłączenia z użytku drogi dla pieszych lub chodnika, w związku z przeprowadzanymi robotami drogowymi, gdy pieszym zalecono korzystanie z jezdni • zbliżając się do pieszych na wąskich wiejskich drogach nie wyposażonych w drogę dla pieszych lub chodnik. Kierujący zawsze powinien zwolnić i jeżeli zaistnieje taka konieczność zatrzymać się, aby przejeżdżając obok pieszych zapewnić im odpowiednią ilość miejsca.

70

Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania szczególnej ostrożności

Zasada 206 W miejscach nasilonego ruchu należy uważać na dzieci

207

Piesi szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Zalicza się do nich • dzieci i osoby starsze, które mogą nie być w stanie ocenić prędkości i wkroczyć na drogę przed nadjeżdżającym pojazdem. Przy prędkości 40 mph (64km/h) pojazd kierującego uderzając w pieszego prawdopodobnie go zabije. Przy prędkości 20 mph (30km/h) prawdopodobieństwo zabicia pieszego maleje do 1: 20. Kierujący pojazdem powinien ograniczyć prędkość • pieszych w podeszłym wieku, którzy mogą potrzebować więcej czasu na przejście przez jezdnię, należy im to umożliwić. Kierujący powinien zachować cierpliwość i pozwolić im na swobodne przejście przez jezdnię. Nie należy ich poganiać zwiększając obroty silnika ani podjeżdżając do przodu • osoby niepełnosprawne. Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą nie słyszeć nadjeżdżającego pojazdu. Osoby z niepełnosprawnością ruchową będą wymagały więcej czasu. • osoby niewidzące lub niedowidzące, które mogą korzystać z białej laski lub psa przewodnika. Osoby takie mogą nie widzieć nadjeżdżającego pojazdu • osoby głuche i niewidome, które mogą korzystać z białej laski z czerwoną obwódką lub psa przewodnika wyposażonego w czerwono białą uprząż. Osoby takie mogą nie zobaczyć lub nie usłyszeć dawanych instrukcji lub sygnałów.

208

W pobliżu szkół. Należy jeździć powoli i zwracać szczególną uwagę na młodych rowerzystów i pieszych. W niektórych miejscach przy ostrzegawczym znaku drogowym ‘School’ (Szkoła) lub ‘Patrol’ (Nadzorowane Przejście) zastosowany może zostać żółty migający sygnał ostrzegający, iż w okolicy przez jezdnię mogą przechodzić dzieci. Kierujący pojazdem powinien bardzo wolno poruszać się w tej okolicy do chwili wyjechania poza jej obszar.

71

209

210

Przejeżdżając obok stojącego w miejscu autobusu szkolnego lub autobusu wyposażonego w tablicę lub oznakowanie ‘School Bus’ (Autobus Szkolny) należy zachować szczególną ostrożność (patrz str. 117) gdyż mogą z niego wysiadać lub wsiadać dzieci. Kierujący ma OBOWIĄZEK zatrzymania się w chwili pokazania, przez osobę nadzorującą przejście dla pieszych w pobliżu szkoły, znaku ‘Stop for children’ (Stop przejście dla dzieci) (patrz str. 105 i 106). Law RTRO Art 60 (patrz str. 123)

Motocykliści i rowerzyści 211

Motocyklistów i rowerzystów często trudno jest zauważyć zwłaszcza, gdy nadjeżdżają z tyłu, wyjeżdżają ze skrzyżowań, na rondach, wyprzedzają kierującego pojazdem lub przejeżdżają pomiędzy innymi uczestnikami ruchu drogowego. Przed wyjechaniem ze skrzyżowania kierujący pojazdem zawsze powinien zwracać na nich uwagę, gdyż mogą nadjeżdżać szybciej niż by się wydawało. Skręcając w prawo i w ten sposób przecinając pas ruchu wolno poruszającego się lub stojącego w miejscu zatoru drogowego, należy zwracać uwagę na rowerzystów lub motocyklistów znajdujących się po wewnętrznej stronie uczestników ruchu drogowego na pasie ruchu, na który kierujący pojazdem skręca. Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania skrętu jak i zmiany kierunku lub pasa ruchu. Powinien dobrze rozejrzeć się w lusterkach i dokładnie sprawdzić martwe punkty.

Zasada 211 Na skrzyżowaniach należy zwracać uwagę na motocyklistów i rowerzystów.

212

Wymijając lub wyprzedzając motocyklistów lub rowerzystów, należy zapewnić im odpowiednio dużo miejsca (patrz Zasada 162-167). Jeżeli zerkają przez swoje ramię może to oznaczać, iż mają zamiar wjechać na pas ruchu, skręcić w prawo lub zmienić kierunek jazdy. Należy zapewnić im czas i miejsce na wykonanie manewru.

72

Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania szczególnej ostrożności

213

Motocykliści i rowerzyści mogą być zmuszeni do nagłego ominięcia nierównej nawierzchni jezdni i przeszkód, takich jak pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a także pokrytych olejem, mokrych lub oszronionych obszarów jezdni. Kierujący pojazdem powinien zapewnić im dużo miejsca i zwracać uwagę na jakiekolwiek nagłe zmiany kierunku jazdy, do których wykonania mogą zostać zmuszeni.

Inni uczestnicy ruchu drogowego 214

215

216 217

Zwierzęta. Przejeżdżając obok zwierząt należy jechać powoli. Kierujący powinien zapewnić im dużo miejsca i być przygotowanym do zatrzymania się. Kierujący nie powinien płoszyć zwierząt korzystając z sygnału dźwiękowego, zwiększając obroty silnika lub po ich wyprzedzeniu gwałtownie przyspieszając. Kierujący pojazdem powinien zwracać uwagę na obecność na drodze pędzonych, prowadzonych lub wykorzystywanych do jazdy konnej zwierząt i zachować szczególną ostrożność. Na zakrętach i wąskich wiejskich drogach, kierujący pojazdem powinien jeździć z mniejszą prędkością. W przypadku zatarasowania drogi przez stado zwierząt, kierujący pojazdem powinien się zatrzymać i wyłączyć silnik do chwili, gdy opuszczą one drogę. Korzystając z nieogradzanych dróg należy zwracać uwagę na obecność zwierząt. Osoby uprawiające jazdę konną i kierujące pojazdami zaprzęgowymi. Kierujący powinien ze szczególną ostrożnością obchodzić się z końmi i pojazdami zaprzęgowymi ciągniętymi przez konie, zwłaszcza podczas wyprzedzania. Przejeżdżając obok, kierujący zawsze powinien zapewnić im dużo miejsca zachowując szczególną ostrożność i zmniejszając prędkość jazdy. Osoby uprawiające jazdę konną to często dzieci, w związku, z czym należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać, iż jeźdźcy mogą jeździć parami podczas eskortowania młodego lub niedoświadczonego konia lub jeźdźca. Kierujący powinien zwracać uwagę na sygnały dawane przez osoby uprawiające jazdę konną lub kierujące pojazdami zaprzęgowymi i wyrażane przez nie sygnały z prośbą o zwolnienie lub zatrzymanie się. Należy zachować szczególną ostrożność i konie traktować, jako potencjalne niebezpieczeństwo; gdyż mimo starań jeźdźców/osób nimi kierujących, mogą zachować się w nieobliczalny sposób. Starsi kierowcy. Czas reakcji starszych osób kierujących pojazdami może być dłuższy. Należy wziąć to pod uwagę. Kierowcy w trakcie szkolenia i niedoświadczeni kierowcy. Mogą nie posiadać aż tak dużych umiejętności, co do przewidywania i reagowania na zaistniałe sytuacje. Szczególną cierpliwość należy zachować w stosunku do kierowców w trakcie szkolenia, kierowców z ograniczeniami i młodych kierowców. Przez okres jednego roku, od chwili zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, nowi kierowcy mają obowiązek stosowania tablicy z literą R, do okresu tego nie zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnień (patrz Aneks 8 – Kod Bezpieczeństwa dla Nowych Kierowców).

73

218

‘Home Zones’ (Strefy Zamieszkania) i ‘Quiet Lanes’ (Strefy Aktywności Społecznej) (wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii). Są obszarami w obrębie, których cała droga może być wykorzystywana dla potrzeb różnorodnych aktywności takich jak zabawa dzieci lub spotkania społeczności. Kierujący powinien powoli i z zachowaniem ostrożności przejeżdżać przez takie obszary i być przygotowanym do zatrzymania się lub zapewnienia dodatkowego czasu, pozwalającego innym uczestnikom ruchu, na zwolnienie miejsca umożliwiającego mu bezpieczne przejechanie.

Inne pojazdy 219

220

Pojazdy uprzywilejowane. Kierujący powinien nasłuchiwać i zwracać uwagę na obecność pojazdów pogotowia ratunkowego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, policji, lekarzy lub innych pojazdów uprzywilejowanych korzystających z migających świateł barwy niebieskiej, czerwonej lub zielonej a także sygnałów dźwiękowych lub migających światłami drogowymi jak również pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego korzystających z migających świateł barwy żółtej. W przypadku zbliżania się jednego z tych pojazdów nie należy popadać w panikę. Kierujący powinien wziąć pod uwagę kierunek jazdy pojazdu uprzywilejowanego i podjąć właściwe kroki, aby ustąpić mu pierwszeństwa, jednocześnie stosując się do wszystkich znaków drogowych. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, kierujący pojazdem powinien zjechać na pobocze i zatrzymać się, niemniej jednak powinien unikać zatrzymywania się przed szczytem wzniesienia, zakrętem lub wąskim odcinkiem drogi. Nie należy narażać siebie ani innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo i unikać wjeżdżania na krawężnik. Dojeżdżając do skrzyżowania lub ronda kierujący nie powinien gwałtownie hamować, gdyż jadący za nim pojazd może nie zdawać sobie sprawy z zaistniałej sytuacji. Pojazdy z napędem silnikowym wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne. Niewielkie pojazdy jeżdżące z maksymalną prędkością 8mph (12km/h). Na dwujezdniowych drogach ekspresowych, gdzie ograniczenie prędkości przekracza 50mph (80km/h), pojazdy te wyposażone MUSZĄ być w migającą latarnię ze światłem barwy żółtej, niemniej jednak na pozostałych drogach ostrzeżenie takie może nie mieć zastosowania (patrz Zasady 36-46 włącznie). Law RVLR regs 20(1) & 29 (patrz str. 123)

74

Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania szczególnej ostrożności

221

Duże pojazdy. Tego typu pojazdy mogą, w celu wykonania skrętu lub uniknięcia niebezpieczeństwa, z którego znajdujący się za nimi uczestnik ruchu drogowego może nie zdawać sobie sprawy, wymagać więcej miejsca na drodze. Jadąc za dużym pojazdem, takim jak autobus lub samochód ciężarowy, uczestnik ruchu drogowego powinien zdawać sobie sprawę, iż kierujący dużym pojazdem może nie być w stanie obserwować go w swoich lusterkach. Należy być przygotowanym do zatrzymania się i zapewnienia kierującemu dużym pojazdem miejsca lub czasu niezbędnego do wykonania skrętu. Zasada 221 Duże pojazdy wymagają więcej miejsca

222

223

224

225

Duże pojazdy mogą zasłaniać pole widzenia innych uczestników ruchu. Możność obserwowania i planowania jazdy zostanie poprawiona, gdy kierujący pozostanie w tyle, zwiększając dystans pomiędzy sobą a dużym pojazdem. Kierujący powinien zachować cierpliwość, gdyż duże pojazdy obowiązują niższe dopuszczalne prędkości aniżeli te, które obowiązują samochody lub motocykle. Wiele dużych pojazdów może być wyposażonych w urządzenia ograniczające prędkość do 56mph (90km/h), nawet na autostradzie. Autobusy, autokary i tramwaje. Należy im zawsze, gdy jest to bezpieczne, ustępować pierwszeństwa a zwłaszcza, gdy sygnalizują zamiar wyjechania z przystanku. Należy zwracać uwagę na obecność pasażerów wysiadających z autobusów lub tramwajów i przechodzących przez jezdnię. Pojazdy napędzane elektrycznie. Należy zwracać uwagę na obecność pojazdów napędzanych elektrycznie takich jak pojazdy dowożące mleko czy tramwaje. Tramwaje poruszają się szybko, ale bezgłośnie i nie są w stanie zmienić kierunku jazdy, aby kogoś ominąć. Pojazdy z migającymi światłami barwy żółtej. Ostrzegają o wolno poruszającym się lub stojącym w miejscu pojeździe (takim jak pojazd Inspekcji Transportu Drogowego, pojazd rozsypujący sól, pług do odśnieżania lub pojazd pomocy drogowej) albo pojazd z nietypowym ładunkiem, w związku, z czym należy zachować ostrożność. Na ograniczonych dwujezdniowych drogach ekspresowych, pojazdy po raz

75

pierwszy zarejestrowane w dniu lub po 1 stycznia 1947r. o maksymalnej prędkości 25mph (40km/h) lub niższej (takie jak traktory) MUSZĄ korzystać z migającego światła barwy żółtej. (Patrz również Zasada 220). Law RVLR regs 20 (patrz str. 123)

Kierowanie pojazdem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 226

W warunkach znacznie zmniejszonej przejrzystości powietrza kierujący ma OBOWIĄZEK korzystania ze świateł mijania, zazwyczaj przy widoczności ograniczonej do 100 metrów (328 stóp). Kierujący może również włączyć przednie lub tylne światła przeciwmgielne, w razie poprawy widoczności kierujący pojazdem MUSI niezwłocznie te świtała wyłączyć (patrz Zasada 236). Law RVLR regs 28 & 30 (patrz str. 123)

227

Opady atmosferyczne - deszcz. W warunkach opadów atmosferycznych, odległości zatrzymania będą, co najmniej dwukrotnie dłuższe aniżeli odległości zatrzymania na suchej nawierzchni jezdni (patrz str. 42 -43). Spowodowane jest to mniejszą przyczepnością opon do nawierzchni jezdni. W czasie opadów atmosferycznych • kierujący pojazdem powinien zachowywać właściwą odległość w stosunku do jadącego przed nim pojazdu. Pozwoli to na zwiększenie pola widzenia i możliwość planowania jazdy • jeżeli układ sterownia nie będzie wydawał się działać, prawdopodobnie będzie to oznaczało, iż woda utrudnia przyczepność opon do nawierzchni jezdni. Należy zdjąć nogę z pedału gazu i stopniowo zwolnić • deszcz i woda rozpylana przez pojazdy może spowodować ograniczenie widoczności • kierujący powinien zdawać sobie sprawę z zagrożeń wynikających z rozlanego oleju silnikowego, który spowoduje, iż nawierzchnia jezdni stanie się bardzo śliska (patrz Aneks 6) • kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, motocyklistów i osób uprawiających jazdę konną.

Opady atmosferyczne – oblodzenie i opady śniegu 228

W okresie zimy należy sprawdzać lokalną prognozę pogody w celu uzyskania informacji o oblodzeniu lub opadach śniegu. NALEŻY unikać jazdy w tego typu warunkach atmosferycznych, chyba, że jest to konieczne. W takim przypadku, kierujący powinien zachować szczególną ostrożność i przeznaczyć więcej czasu na odbycie podróży. Kierujący powinien wziąć ze sobą zestaw z płynem do

76

Kierowanie pojazdem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

usuwania szronu z szyb, przyrząd do zeskrobywania szronu, latarkę, ciepłą odzież i obuwie, apteczkę pierwszej pomocy, przewody przepływu napięcia i łopatę, jak również ciepły napój i żywność na wypadek niemożności kontynuowania jazdy lub awarii pojazdu.

229

Przed rozpoczęciem podróży • OBOWIĄZKIEM kierującego pojazdem jest zapewnienie sobie należytej widoczności, w związku, z czym obowiązany jest do całkowitego usunięcia śniegu i lodu z szyb pojazdu • OBOWIĄZKIEM kierującego jest upewnienie się, iż światła pojazdu są czyste a tablice rejestracyjne w pełni widoczne i czytelne • kierujący pojazdem obowiązany jest do oczyszczenia lusterek i dokładnego osuszenia szyb • kierujący pojazdem obowiązany jest do usunięcia śniegu, który może spaść na pas ruchu innych uczestników ruchu • kierujący pojazdem powinien sprawdzić czy na planowanej trasie nie ma opóźnień jak i prognozę pogody, aby upewnić się, czy w najbliższym czasie nie są przewidywane dodatkowe opady śniegu lub trudne warunki atmosferyczne Laws CUR reg 35, RVLR reg 26 & VERA sect 43 & RV(DRM) reg 11 (patrz str. 123).

Zasada 229 Należy upewnić się, iż szyba pojazdu jest zupełnie czysta

230

Kierując pojazdem w warunkach oblodzenia lub opadów śniegu • kierujący pojazdem powinien jechać z zachowaniem ostrożności nawet, jeżeli drogi były zabezpieczane • kierujący pojazdem powinien zachowywać właściwą odległość w stosunku do znajdującego się przed nim uczestnika ruchu drogowego, gdyż odległości zatrzymania mogą być dziesięć razy dłuższe aniżeli na suchych nawierzchniach dróg

77

• kierujący powinien zachować ostrożność podczas wyprzedzania piaskarek bądź rozsypywaczy innych substancji usuwających szron, zwłaszcza jadąc motocyklem lub na rowerze • kierujący powinien zwracać uwagę na obecność pługów do odśnieżania, które mogą wyrzucać śnieg w obu kierunkach. Kierujący nie powinien ich wyprzedzać chyba, że pas ruchu, który kierujący ma zamiar zająć został już oczyszczony • kierujący powinien być przygotowany na nagłą zmianę warunków jazdy, na stosunkowo krótkich odcinkach drogi • kierujący powinien słuchać regionalnych komunikatów o stanie dróg i zwracać uwagę na zmienne informacyjne tablice drogowe, które mogą przedstawiać informacje dotyczące warunków atmosferycznych, nawierzchni jezdni i warunków jazdy.

231

Po oblodzonych drogach kierujący powinien jeździć z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy unikać nagłej utraty uwagi, gdyż może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Kierujący • powinien jechać wolno korzystając przy tym z jak najwyższego biegu; bardzo delikatnie przyspieszając i hamując • kierujący powinien szczególnie wolno jeździć na zakrętach gdzie utrata kontroli jest bardziej prawdopodobna. Przed dojechaniem do zakrętu, kierujący powinien stopniowo hamować na prostym odcinku drogi. Po zwolnieniu, należy, unikając gwałtownych ruchów, płynnie wjechać w zakręt. • w przypadku oblodzonej lub pokrytej śniegiem drogi kierujący powinien, delikatnie w bezpiecznym miejscu hamując, sprawdzić przyczepność pojazdu do nawierzchni jezdni. Jeżeli układ sterownia wydaje się nie działać, prawdopodobnie oznacza to oblodzenie i utratę przyczepności opon do nawierzchni jezdni. W przypadku jazdy po oblodzonej nawierzchni, opony nie wydają właściwie żadnego dźwięku.

Wietrzna pogoda 232

233

Wietrzna pogoda największy wpływ wywiera na pojazdy o wysokich płaszczyznach bocznych, niemniej jednak silny podmuch wiatru może wpłynąć na zmianę kursu jazdy samochodu, rowerzysty, motocyklisty lub osoby uprawiającej jazdę konną. Dojść do tego może na otwartym odcinku drogi wystawionym na działanie silnych wiatrów bocznych, lub podczas korzystania z mostów i przejeżdżania obok przestrzeni w żywopłotach. W bardzo wietrzne dni, na pojazd kierującego może mieć wpływ podmuch powietrza spowodowany przez duże pojazdy. Ma to szczególny wpływ na motocyklistów, dlatego należy zachowywać odpowiednią odległość, podczas wyprzedzania pojazdów o wysokich płaszczyznach bocznych.

78

Kierowanie pojazdem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Mgła

234

235

236

Przed wjechaniem w mgłę kierujący powinien rozejrzeć się w lusterkach a następnie zwolnić. Jeżeli słowo ‘Fog’ (Mgła) widnieje na ustawionym przy drodze sygnale drogowym lub tablicy informacyjnej umieszczonej na pomoście nad drogą, a droga jest czysta, kierujący powinien być przygotowany na napotkanie mgły w postaci wału lub przesuwającego się lokalnego zamglenia. Nawet, jeżeli wygląda na to, że lokalne zamglenie ustępuje, kierujący może niespodziewanie znaleźć się w gęstej mgle. Kierując pojazdem w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą kierujący • powinien korzystać z wymaganego oświetlenia zewnętrznego pojazdu (patrz Zasada 226) • zachowywać bezpieczną odległość od znajdującego się przed nim pojazdu. Tylne światła pojazdu mogą dać złudne poczucie bezpieczeństwa. • powinien być w stanie zatrzymać się na postrzeganym za wolny odcinku drogi. Jest to szczególnie ważne na autostradach i dwujezdniowych drogach ekspresowych, ze względu na zwiększoną prędkość poruszania się pojazdów • powinien korzystać z wycieraczek i urządzeń osuszających szyby pojazdu • powinien zwracać uwagę na obecność innych kierowców nie korzystających ze świateł mijania • nie powinien przyśpieszać w celu oddalenia się od znajdującego się za nim, w zbyt małej odległości, pojazdu • przed zwolnieniem powinien rozejrzeć się w lusterkach. Następnie skorzystać z hamulców tak, aby światła hamowania pojazdu uprzedziły znajdujących się za nim kierowców o zamiarze zwolnienia • na skrzyżowaniu z ograniczoną widocznością, kierujący powinien zatrzymać się we właściwej pozycji i nasłuchiwać nadjeżdżających uczestników ruchu drogowego. Po upewnieniu się, iż jest to bezpieczne kierujący pojazdem powinien w zdecydowany sposób wjechać na skrzyżowanie i nie wahać się, pozostając w pozycji bezpośrednio blokującej pas ruchu nadjeżdżających pojazdów. Kierującemu ZABRANIA się stosowania przednich lub tylnych świateł przeciwmgielnych chyba, że w warunkach znacznie zmniejszonej przejrzystości powietrza (patrz Zasada 226), gdyż oślepiają one innych uczestników ruchu i mogą przesłonić światła hamowania pojazdu. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem MUSI niezwłocznie te świtała wyłączyć. Law RVLR regs 28 & 30 (patrz str. 123)

237

Upały. W celu uniknięcia poczucia senności kierujący powinien wietrzyć pojazd. Należy zdawać sobie sprawę, iż nawierzchnia jezdni może stać się miękka lub po opadach deszczu, następujących po okresie suszy, nawierzchnia jezdni może stać się śliska. Tego typu warunki mogą mieć wpływ na działanie układów sterowania i hamowania pojazdu. W przypadku oślepienia światłem słonecznym kierujący pojazdem powinien zwolnić i jeżeli zaistnieje taka konieczność zatrzymać się.

79

Postój i parkowanie 238

Kierującemu ZABRANIA się postoju lub parkowania na żółtych liniach, w czasie obowiązywania, wskazanym na nieopodal umieszczonych tablicach (lub znakach początku strefy ‘Controlled Parking Zone’ (Kontrolowanej Strefy Parkowania) (patrz str. 112 i 115). Podwójne żółte linie oznaczają, ciągłość obowiązywania zakazu postoju, nawet w przypadku braku pionowych znaków drogowych. Kierującemu ZABRANIA się postoju i parkowania lub zatrzymywania w celu pozostawienia lub odbioru pasażerów, na wyznaczonych obszarach wejść do szkół (patrz str. 116), gdy zakaz wyrażony jest pionowym lub poziomym znakiem drogowym. Laws RTRO Art 4(5) & R(RW)O (patrz str. 123)

Parkowanie 239

Tam gdzie to możliwe kierujący powinien korzystać z parkingów lub wydzielonych, przy pomocy białych linii, obszarów parkowania przy krawędzi jezdni. W przypadku konieczności zatrzymania pojazdu na jezdni, kierujący • nie powinien parkować pojazdu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu • powinien zatrzymać pojazd jak najbliżej krawędzi jezdni

Zasada 239 Przed otwarciem drzwi należy się rozejrzeć

• nie powinien zatrzymywać się zbyt blisko pojazdu z ‘niebieskim oznakowaniem’; należy pamiętać, iż osoba korzystająca z tego pojazdu może potrzebować więcej miejsca na wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu • ma OBOWIĄZEK wyłączenia silnika, świateł drogowych i przeciwmgielnych • przed opuszczeniem pojazdu ma OBOWIĄZEK zastosowania hamulca ręcznego

80

Postój i parkowanie

• ma OBOWIĄZEK upewnienia się, iż otwierając drzwi pojazdu nikogo nie uderzy. Należy sprawdzić obecność rowerzystów lub innych uczestników ruchu • bezpiecznej jest, aby pasażerowie (zwłaszcza dzieci) wysiadali z pojazdu od strony krawężnika • obowiązany jest zamknąć pojazd Laws CUR regs 113, 121 & 123, RVLR reg 30, RTO 1995 Art 58 & R(RW)O (patrz str. 123)

240

Kierującemu pojazdem ZABRANIA się zatrzymywania lub parkowania • na jezdni lub pasie awaryjnym autostrady z wyjątkiem zatrzymania bądź unieruchomienia pojazdu w nagłym przypadku (patrz Zasada 270) • na przejściu dla pieszych, z włączeniem obszaru wyznaczonego liniami w postaci zygzaków (patrz Zasada 191) • w odległości 15 metrów (50 stóp) od jakiegokolwiek skrzyżowania z wyjątkiem przydrożnej zatoki parkingowej w określonych okolicznościach lub w wyznaczonym miejscu do parkowania (patrz str. 107) • na drodze szybkiego ruchu (patrz str. 107) • w wyznaczonych pionowymi i poziomymi znakami drogowymi, miejscach postoju taksówek • na drodze z zakazem zatrzymywania się we wskazanym znakami okresie obowiązywania, nawet, jeżeli przerywana biała linia znajduje się po stronie kierującego pojazdem, z wyjątkiem pozostawienia lub odbioru pasażerów • na drodze oznaczonej podwójnymi białymi liniami, z wyjątkiem pozostawienia lub odbioru pasażerów lub dla potrzeb dokonania załadunku i rozładunku, jeżeli nie jest to zabronione • w wyznaczonym na drodze miejscu na przystanek autobusowy lub w zatoczce stanowiącej przystanek autobusowy chyba, że znaki wskazują inaczej • na pasie przeznaczonym do ruchu autobusów, tramwajów lub rowerów w czasie jego obowiązywania • na drodze przeznaczonej dla kierujących rowerami. Laws RTO 1995 Art 32, RTRO Art 4(5), TSO Art 25, CUR reg 119 & R(RW)O (patrz str. 123)

241

Kierującemu ZABRANIA się parkowania w miejscach parkingowych wyznaczonych dla innych wyszczególnionych uczestników ruchu takich jak posiadacze ‘niebieskiego oznakowania’, mieszkańcy lub motocykliści, chyba, że posiada pozwolenie. Laws RTRO Arts 14(1) & 19(1) & CSDPA sect 14B (patrz str. 123)

81

242

Kierującemu ZABRANIA się umieszczania pojazdu lub naczepy w niebezpiecznej pozycji lub w miejscu gdzie niepotrzebnie tamowałby ruch pojazdów na jezdni. Laws RTO 1995 Art 32, RO Art 88 & CUR reg 119 (patrz str. 123)

243

Kierującemu ZABRANIA się zatrzymania lub parkowania • przed wejściem do szkoły • w jakimkolwiek miejscu, gdzie utrudniłoby to dostęp Pojazdów Uprzywilejowanych • na lub w okolicy przystanku autobusowego lub postoju taksówek • przed przejazdem kolejowym/ przejazdem przez tory tramwajowe • w okolicach szczytu wzniesienia lub mostu w postaci łuku • naprzeciwko wysepki lub (jeżeli spowodowałoby to utrudnienie ruchu) innego zaparkowanego pojazdu • w miejscu gdzie, zmusiłoby to innych uczestników ruchu do korzystania z pasa ruchu tramwajów • w miejscu obniżenia krawędzi chodnika w ramach udogodnienia dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub pojazdów z napędem silnikowym dla osób niepełnosprawnych • przed wjazdem do nieruchomości • na zakręcie • w miejscu gdzie, utrudniłoby to kierującym rowerami korzystanie z przeznaczonych dla nich udogodnień z wyjątkiem, gdy kierujący został do tego zmuszony ze względu na warunki ruchu drogowego

244

245

Kierującemu ZABRANIA się całkowitego lub częściowego parkowania na drodze dla pieszych lub chodniku chyba, że znaki drogowe na to zezwalają. Parkowanie na drodze dla pieszych lub chodniku może spowodować poważne utrudnienie ruchu pieszych, osób korzystających z wózków inwalidzkich lub osób z upośledzeniami wzroku jak również osób z wózkami i spacerówkami dla dzieci. Kontrolowane Strefy Parkingowe. Znaki wyznaczające początek strefy wskazują czas obowiązywania ograniczenia postoju w danej strefie. W niektórych obszarach parkowanie może być dozwolone w innych okresach czasu. W przeciwnym wypadku parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach parkingowych oznaczonych odpowiednimi pionowymi i poziomymi znakami drogowymi.

82

Postój i parkowanie

246

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów. Na poboczach, drogach dla pieszych lub chodnikach lub jakimkolwiek obszarze pomiędzy jezdniami, ZABRANIA się parkowania bez zezwolenia policji, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7.5 tony (z włączeniem przyczepy). Jedyny wyjątek stanowi konieczność zaparkowania dla potrzeb dokonania załadunku lub rozładunku, w takim przypadku ZABRANIA się pozostawiania pojazdu bez nadzoru. Law RTO 1995 Art 30 (1) (patrz str. 123)

247

Załadunek i rozładunek. Zabrania się dokonywania załadunku lub rozładunku w miejscach wyznaczonych żółtymi poziomymi znakami umieszczonymi na krawędzi chodnika i pionowymi znakami drogowymi informującymi o obowiązujących ograniczeniach (patrz str. 115-116). Dokonywanie załadunku lub rozładunku może być dozwolone w miejscach, w których w innych okolicznościach, parkowanie jest ograniczone. Law RTRO Art. 4(5) (patrz str. 123)

Parkowanie w porze nocnej 248

Kierującemu ZABRANIA się parkowania na jezdni w porze nocnej w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu, chyba, że w wyznaczonym miejscu parkingowym. Laws CUR reg 117 & RVLR reg 27 (patrz str. 123)

249

Wszystkie pojazdy zaparkowane na jezdni lub w przydrożnej zatoce parkingowej, na drogach z ograniczeniem prędkości powyżej 30 mph (48km/h), OBOWIĄZUJE korzystanie ze świateł postojowych. Law RVLR reg 27 (patrz str. 123)

250

Samochody, pojazdy przeznaczone do przewozu towarów o masie własnej pojazdu nieprzekraczającej 1525 kg, pojazdy osób niepełnosprawnych, motocykle i rowery mogą być parkowane na drodze (lub w przydrożnej zatoce parkingowej) z ograniczeniem prędkości do 30 mph (48km/h) lub niższym, bez wykorzystania świateł postojowych, jeżeli znajdują się • w odległości, co najmniej 15 metrów (50 stóp) od jakiegokolwiek skrzyżowania, blisko krawężnika i w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu • na wyznaczonym miejscu parkingowym lub w przydrożnej zatoce parkingowej. ZABRANIA się pozostawiania na drodze w porze nocnej, bez świateł, innych pojazdów i przyczep lub jakichkolwiek pojazdów z wystającymi ładunkami. Laws RVLR reg 27, R(RW)O & CUR reg 94(9) (patrz str. 123)

83

251

252

Parkowanie w warunkach ograniczenia przejrzystości powietrza spowodowanego mgłą. Parkowanie na jezdni w czasie mgły jest szczególnie niebezpieczne. Jeżeli jest to nieuniknione, należy zastosować światła postojowe lub światła pozycyjne boczne. Parkowanie na wzniesieniach. Parkując na wzniesieniach, kierujący pojazdem powinien • ustawić pojazd blisko krawężnika i prawidłowo zastosować hamulec ręczny • parkując pojazd w kierunku wzniesienia, wybrać przedni bieg i ustawić koła pojazdu w kierunku przeciwnym do krawężnika • parkując pojazd w kierunku przeciwnym do wzniesienia, wybrać bieg wsteczny i ustawić koła pojazdu w kierunku krawężnika • w przypadku pojazdu z automatyczną skrzynią biegów zastosować funkcję ‘park’

Zasada 252 Parkując pojazd w kierunku wzniesienia, koła pojazdu należy ustawić w kierunku przeciwnym do krawężnika Parkując pojazd w kierunku przeciwnym do wzniesienia, koła pojazdu należy ustawić w kierunku krawężnika W kierunku wzniesienia

W kierunku przeciwnym do wzniesienia

Legalizacja egzekwowania parkowania, które dotąd stanowiło przestępstwo (DPE) DPE, zostało już wprowadzone w życie w Irlandii Północnej i ze względu na to, że coraz więcej organów władz lokalnych przejmuje tą rolę jest ono coraz powszechniej stosowane na terenie Zjednoczonego Królestwa. Department for Regional Development’s Road Service (Wydział ds. Regionalnego Rozwoju Usług Drogowych) lub organy miejscowych władz do spraw ruchu drogowego na terenie Wielkiej Brytanii, przejmują w miejsce policji, odpowiedzialność za egzekwowanie prawa dotyczącego parkowania. Dodatkowe informacje dotyczące DPE można znaleźć na następujących stronach internetowych: • www.roadsni.gov.uk/parking/index.htm • www.parking-appeals.gov.uk (poza Londynem) • www.parkingandtrafficappeals.gov.uk (w Londynie)

84

Autostrady

Autostrady Wiele innych Zasad częściowo lub w całości mających zastosowanie w odniesieniu do korzystania z autostrad: Zasady 45, 57, 83-126, 130-134, 139, 144, 146-151, 160, 161, 219, 221-222, 225, 226-237, 274-278, 280 i 281-290.

Ogólne Zasady 253

Niedozwolone pojazdy. Z autostrady ZABRANIA się korzystania pieszym, posiadaczom praw jazdy dla kierujących motocyklami lub samochodami w trakcie szkolenia, motocyklistom korzystającym z motocykli o pojemności silnika poniżej 50cm3, kierującym rowerami, osobom uprawiającym jazdę konną, niektórym wolno jadącym pojazdom i pojazdom przewożącym ładunki o zwiększonych wymiarach (z wyjątkiem posiadających specjalne zezwolenie), pojazdom rolniczym i wózkom inwalidzkim lub skuterom z napędem silnikowym dla osób niepełnosprawnych (patrz Zasady 34-46 włącznie). Laws RO Art 16 sch 1 MTR reg 2 (patrz str. 123)

254

Pojazdy na autostradach poruszają się zazwyczaj z większą prędkością aniżeli na innych drogach, w związku, z czym kierujący ma mniej czasu na reakcję. Niezwykle ważne jest wczesne korzystanie z lusterek i obserwowanie drogi na dystansie dłuższym niż w przypadku innych dróg.

Sygnały stosowane na autostradach 255

256

257

Sygnały stosowane na autostradach (patrz str. 102) wykorzystywane dla potrzeb ostrzegania kierującego o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Na przykład, o zaistniałym wypadku, mgle, wycieku lub obecności pracowników robót drogowych na odcinku drogi, znajdującym się poza bezpośrednim polem widzenia kierującego. Sygnały umieszczane na pasie rozdzielającym mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich pasów ruchu. Na odcinkach drogi o szczególnym nasileniu ruchu, sygnały mogą być umieszczane nad pasami ruchu, z oddzielnymi sygnałami dla poszczególnych pasów ruchu. Migające sygnały barwy żółtej. Ostrzegają o zbliżaniu się do niebezpieczeństwa. Sygnał może wskazywać tymczasową dopuszczalną prędkość, zamknięte pasy ruchu lub np. informację o występowaniu zamglenia ‘Fog’ (Mgła). Kierujący powinien dostosować prędkość i zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo do chwili przejechania za sygnał bez migającego światła lub sygnał z informacją ‘All clear’ (Droga wolna) i gdy jest przekonany, iż zwiększenie prędkości jest bezpieczne.

85

258

Migające sygnały barwy czerwonej. Jeżeli nad pasem ruchu kierującego znajdują się migające sygnały barwy czerwonej i czerwony symbol ‘X’, kierującemu ZABRANIA się przejeżdżania za znajdujący się na tym pasie ruchu sygnał. Jeżeli migające sygnały barwy czerwonej znajdują się na pasie rozdzielającym lub przy drodze, kierującemu ZABRANIA się przejeżdżania za ten sygnał po którymkolwiek pasie ruchu. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 & 33(3) (patrz str. 123)

Korzystanie z autostrady 259

Wjazd na autostradę. Wjeżdżając na autostradę, kierujący będzie to zazwyczaj robił z drogi znajdującej się po lewej stronie (drogi wjazdowej) lub z przylegającej autostrady. Kierujący • powinien ustąpić pierwszeństwa znajdującym się na autostradzie uczestnikom ruchu • zwracając uwagę na znajdujących się na autostradzie uczestników ruchu, powinien dostosować swoją prędkość w celu bezpiecznego włączenia się do ruchu na lewym pasie • nie powinien przejeżdżać przez oddzielające pasy ruchu, białe ciągłe linie ani korzystać z pasa awaryjnego • powinien pozostać na drodze wjazdowej, jeżeli przechodzi ona w dodatkowy pas ruchu autostrady • przed rozważeniem wyprzedzenia, powinien pozostać na lewym pasie ruchu tak długo jak będzie to konieczne w celu dostosowania się do prędkości pozostałych uczestników ruchu.

Na autostradzie 260

Pod warunkiem dobrego pola widzenia i przy właściwych warunkach drogowych, kierujący • powinien jechać z równomierną prędkością, którą zarówno pojazd jak i kierujący są w stanie bezpiecznie stosować, w granicach dopuszczalnych prędkości (patrz tabela na stronie 40) obowiązujących na danej drodze, odcinku drogi • powinien jechać z zachowaniem bezpiecznej odległości w stosunku do znajdującego się przed nim pojazdu, zwiększając odstęp w warunkach mokrej lub oblodzonej nawierzchni jezdni lub zamglenia (patrz Zasady 126 i 235).

86

Autostrady

261

Kierującemu ZABRANIA się przekraczania prędkości 70 mph (112 km/h) lub dopuszczalnej prędkości przewidzianej dla kierowanego pojazdu (patrz str. 40). W przypadku gdy zastosowanie ma niższe ograniczenie prędkości, stałe lub tymczasowe, na przykład przy robotach drogowych, kierującemu ZABRANIA się przekraczania niższego ograniczenia prędkości. Na niektórych autostradach, w celu zmiany dopuszczanej prędkości dla potrzeb usprawnienia ruchu drogowego, wykorzystywane są obowiązkowe sygnały stosowane na autostradach (wyświetlające ograniczenie prędkości otoczone czerwoną obwódką). Kierującemu ZABRANIA się przekraczania wskazanych ograniczeń prędkości. Laws RO Art 20 & RTRO Art 39 & MV(SL)R (patrz str. 123)

262 263

Monotonia korzystania z autostrady może spowodować poczucie senności. W celu zmniejszenia ryzyka, kierujący powinien stosować się do porad zawartych w Zasadzie 91. Kierującemu ZABRANIA się cofania, przejeżdżania przez pas rozdzielający lub jazdy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. W przypadku przeoczenia wybranego zjazdu z autostrady lub wybrania niewłaściwej trasy, kierującego obowiązuje kontynuowanie jazdy do następnego zjazdu. Law MTR regs 4, 7 & 10 (patrz str. 123)

Dyscyplina korzystania z pasów ruchu 264

Jeżeli droga jest wolna, kierujący zawsze powinien korzystać z lewego pasa ruchu. Po wyprzedzeniu kilku wolniej poruszających się pojazdów, gdy tylko będzie to bezpieczne, kierujący powinien wrócić na lewy pas ruchu. Wolno poruszające się pojazdy i pojazdy wyposażone w urządzenia ograniczające prędkość, zawsze powinny korzystać z lewego pasa ruchu chyba, że wyprzedzają. Kierującemu ZABRANIA się jazdy po pasie awaryjnym chyba, że w nagłym przypadku, na polecenie policji lub zgodnie ze wskazaniami znaków. Law MTR regs 3& 8 (patrz str. 123)

265

Prawy pas ruchu na autostradzie składającej się z trzech lub więcej pasów ruchu nie powinien być wykorzystywany przez kierującego • jakimkolwiek pojazdem ciągnącym przyczepę • pojazdem przeznaczonym do przewozu towarów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony, ale nieprzekraczającej 7.5 tony, w przypadku, którego zastosowanie ma wymóg zainstalowania urządzenia ograniczającego prędkość • pojazdem przeznaczonym do przewozu towarów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7.5 tony

87

• pojazdem służącym do przewozu pasażerów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7.5 tony, zbudowanym lub przystosowanym do przewozu więcej niż ośmiu siedzących pasażerów poza kierowcą • pojazdem służącym do przewozu pasażerów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7.5 tony, zbudowanym lub przystosowanym do przewozu więcej niż ośmiu siedzących pasażerów poza kierowcą, w przypadku, którego zastosowanie ma wymóg zainstalowania urządzenia ograniczającego prędkość.

266

Dojeżdżając do zjazdu/wjazdu. Kierujący powinien odpowiednio wcześnie, zapoznać się ze znajdującymi się przed nim sygnałami lub znakami. Nad jezdnią umieszczone mogą być drogowskazy. W przypadku konieczności zmiany pasa ruchu, należy to zrobić odpowiednio wcześnie. Przy niektórych zjazdach pas ruchu może stanowić bezpośredni pas zjazdu z autostrady. Kierujący powinien korzystać z tego pasa ruchu, jedynie z zamiarem udania się w kierunku wskazanym na umieszczonym nad jezdnią drogowskazie.

Wyprzedzanie 267

Kierujący powinien wykonać manewr wyprzedzania jedynie, gdy jest pewien, iż jest to bezpieczne i zgodne z prawem. Kierującego obowiązuje wyprzedzanie jedynie z prawej strony. Kierujący pojazdem • powinien rozejrzeć się w lusterkach • powinien zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu na prawidłową ocenę prędkości • powinien upewnić się, iż pas ruchu, z którego zamierza skorzystać jest zadowalająco wolny zarówno z przodu jak i z tyłu • powinien szybko rozejrzeć się w obie strony w celu sprawdzenia martwych punktów, aby ponownie zweryfikować pozycję pojazdu, który mógł zniknąć z pola widzenia w lusterku • powinien pamiętać, iż nadjeżdżające z tyłu pojazdy mogą zbliżać się z dużą prędkością. Należy dokładnie rozejrzeć się w lusterkach. Kierujący powinien zwracać uwagę na obecność motocyklistów. Po czym gdy jest to bezpieczne, z dużym wyprzedzeniem sygnalizować, a następnie zmienić pas ruchu • nie powinien zajeżdżać drogi wyprzedzanemu pojazdowi • powinien w porze nocnej i w warunkach ograniczonej widoczności zachować szczególną ostrożność, gdyż ocena prędkości i odległości może być ograniczona

88

Autostrady

268

269

Kierującemu zabrania się wyprzedzania z lewej strony lub zmiany pasa ruchu na lewy w celu wyprzedzania. W warunkach nasilenia ruchu drogowego, gdy pojazdy na sąsiadujących pasach ruchu poruszają się z podobną prędkością, pojazdy znajdujące się na lewych pasach ruchu mogą czasem jechać szybciej aniżeli pojazdy znajdujące się na prawym pasie ruchu. W takich warunkach kierujący może jechać z prędkością pojazdów poruszających się po jego pasie ruchu nawet, jeżeli oznacza to przejeżdżanie obok pojazdów znajdujących się na prawym pasie ruchu. W warunkach nasilenia ruchu kierującemu zabrania się wjeżdżania i wyjeżdżania z pasów ruchu w celu wyprzedzania. Pas awaryjny. Kierującemu ZABRANIA się wyprzedzania przy wykorzystaniu pasa awaryjnego. W obszarach zastosowania programu Active Traffic Management (ATM) (Aktywnego Zarządzania Ruchem), pas awaryjny może być wykorzystany, jako zwykły pas ruchu. O zezwoleniu na korzystanie z tego pasa świadczyły będą znaki wskazujące ograniczenie prędkości, umieszczone nad wszystkimi pasami ruchu, z włączeniem pasa awaryjnego. Umieszczony nad pasem ruchu czerwony krzyżyk lub wyłączony sygnalizator oznacza, iż kierującemu ZABRANIA się korzystania z pasa awaryjnego chyba, że w nagłym wypadku lub z powodu awarii pojazdu. W tych obszarach zapewnione również zostały miejsca schronienia przeznaczone do wykorzystania w razie konieczności zatrzymania pojazdu z powodu wypadku lub awarii. Wykorzystanie pasa awaryjnego, jako pasa ruchu dla autobusów. Na niektórych odcinkach autostrady, w określonych godzinach, pasy awaryjne wykorzystywane są, jako pasy ruchu dla autobusów. Czas obowiązywania pasów ruchu dla autobusów kontrolowany jest przy użyciu zmiennych tablic informacyjnych. W nagłych przypadkach lub jeżeli doszło do wypadku, pas ruchu dla autobusów wraca do swojej pierwotnej roli pasa awaryjnego. Kierującemu ZABRANIA się korzystania z pasa ruchu dla autobusów chyba, że z powodu wypadku lub awarii pojazdu. Law MTR regs 3 & 8 (patrz str. 123)

Zasada 269 Czerwony krzyżyk nad pasem awaryjnym, na zmiennej tablicy informacyjnej umieszczonej na pomoście nad jezdnią

89

Zatrzymywanie 270

Kierującemu ZABRANIA się zatrzymywania pojazdu na jezdni, pasie awaryjnym, drodze zjazdowej, pasie rozdzielającym lub poboczu drogi chyba, że w nagłym wypadku lub na polecenie policji, znaku wykorzystywanego w nagłych przypadkach lub migających sygnałów barwy czerwonej. Kierującemu zabrania się zatrzymywania na pasie awaryjnym w celu wykonania rozmowy telefonicznej. Law MTR regs 5, 8 & 10 (patrz str. 123)

271

Kierującemu ZABRANIA się zatrzymywania w celu odbioru lub pozostawienia kogokolwiek, jak również chodzenia po autostradzie chyba, że w nagłym wypadku. Laws RO Art 20 & MTR reg 13 (patrz str. 123)

Zjazd z autostrady 272

Autostradę zazwyczaj opuszcza się korzystając ze znajdującej się po lewej stronie drogi zjazdowej chyba, że znaki wskazują, iż wyszczególniony pas ruchu stanowi bezpośredni pas zjazdowy z autostrady. Kierujący powinien • zwracać uwagę na znaki informujące o zbliżaniu się do drogi zjazdowej • odpowiednio wcześnie, przed dojechaniem do wymaganego zjazdu, zmienić pas ruchu na lewy • odpowiednio wcześnie sygnalizować zamiar zjazdu w lewo i na drodze zjazdowej odpowiednio zmniejszyć prędkość.

273

Zjeżdżając z autostrady lub korzystając z drogi łączącej autostrady, kierujący może jechać z większą prędkością aniżeli zdaje sobie z tego sprawę – 50 mph (80km/h) może odczuwać, jako 30 mph (48km/h). Kierujący powinien sprawdzić prędkościomierz i odpowiednio dostosować prędkość. Na niektórych drogach zjazdowych i drogach łączących autostrady napotkać można niebezpieczne zakręty, w związku, z czym należy zwolnić.

Jakie sygnały może dawać ta osoba? Patrz zasada 105 i strona 105 90

Awarie i wypadki

Awarie i wypadki Awarie 274

W przypadku awarii pojazdu, kierujący powinien najpierw wziąć pod uwagę innych uczestników ruchu i • najszybciej jak to możliwe usunąć pojazd z drogi • jeżeli pojazd blokuje drogę, korzystając ze świateł awaryjnych, kierujący powinien uprzedzić o tym innych uczestników ruchu • powinien zapewnić sobie widoczność z punktu widzenia innych uczestników ruchu, w ciągu dnia korzystając z ubioru w jasnym kolorze o właściwościach fluorescencyjnych a w porze nocnej lub w warunkach ograniczonej widoczności z ubioru o właściwościach odblaskowych • umieścić na drodze ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości, co najmniej 45 metrów (147 stóp) za uszkodzonym pojazdem, po tej samej stronie jezdni lub zastosować inne dozwolone znaki ostrzegawcze, jeżeli takowe posiada. Kierujący zawsze powinien zachowywać szczególną ostrożność podczas ustawiania i usuwania znaków ostrzegawczych, zabronione jest ich stosowanie na autostradach • w warunkach ograniczonej widoczności lub panowania ciemności, zastosować światła pozycyjne boczne • nie stać (ani nie pozwolić nikomu innemu na stanie) pomiędzy pojazdem a nadjeżdżającymi uczestnikami ruchu drogowego • w porze nocnej lub w warunkach ograniczonej widoczności nie powinien stojąc zasłaniać świateł swojego pojazdu z punktu widzenia innych uczestników ruchu

Dodatkowe zasady korzystania z autostrad 275

W przypadku wykrycia usterki pojazdu, kierujący powinien opuścić autostradę na kolejnym zjeździe lub wjechać na obszar obsługi podróżujących na autostradzie. Jeżeli nie jest to możliwe, kierujący • powinien wjechać na pas awaryjny i ustawić pojazd jak najbliżej lewej krawędzi pasa, z kołami pojazdu skierowanymi w lewo • powinien postarać się zatrzymać w okolicy telefonu alarmowego (usytuowanego przy krawędzi pasa awaryjnego, w regularnych odstępach około jednej mili) • powinien wysiąść z pojazdu przez lewe drzwi i upewnić się, iż pasażerowie również to uczynią. Wszelkie zwierzęta MUSZĄ pozostać w pojeździe lub w nagłym przypadku, należy sprawować nad nimi właściwą kontrolę na poboczu drogi. Nigdy nie należy podejmować prób ustawienia trójkąta ostrzegawczego na autostradzie.

91

• nigdy nie powinien narażać się na niebezpieczeństwo, usiłując przeprowadzenie nawet najprostszych napraw • powinien upewnić się, iż pasażerowie zachowują właściwy dystans od jezdni i pasa awaryjnego, jak również sprawować kontrolę nad dziećmi Zasada 275 Należy zachować właściwy odstęp od pasa awaryjnego

• powinien udać się do telefonu alarmowego znajdującego się po jego stronie jezdni (idąc w kierunku wskazanym strzałkami, na słupkach przy krawędzi pasa awaryjnego) – telefon jest bezpłatny i łączy bezpośrednio z policją. Zalecane jest korzystanie z telefonu alarmowego zamiast telefonu komórkowego (patrz Zasada 283). Rozmawiając przez telefon zawsze należy być zwróconym twarzą w kierunku nadjeżdżających pojazdów • powinien podać policji pełne dane; jak również poinformować policję, jeżeli jest osobą szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo na przykład osobą niepełnosprawną, w podeszłym wieku lub samotnie podróżującą • powinien wrócić i czekać nieopodal swojego pojazdu (w zachowaniem właściwego dystansu od jezdni i pasa awaryjnego) • w przypadku poczucia zagrożenia ze strony innej osoby, powinien wrócić do swojego pojazdu wchodząc przez lewe drzwi i zamknąć za sobą wszystkie drzwi. W chwili poczucia, iż zagrożenie minęło ponownie należy opuścić pojazd. Law MTR regs 12 &13 (patrz str. 123)

276

Przed ponownym włączeniem się do ruchu, po konieczności zatrzymania się z powodu awarii, kierujący powinien nabrać prędkości i na pasie awaryjnym poczekać na pojawienie się bezpiecznej przestrzeni pomiędzy nadjeżdżającymi uczestnikami ruchu. Kierujący powinien zdawać sobie sprawę, iż na pasie awaryjnym mogą znajdować się inne stojące w miejscu pojazdy.

92

Awarie i wypadki

277

W przypadku, gdy umieszczenie pojazdu na pasie awaryjnym nie jest możliwe kierujący • nie powinien podejmować prób umieszczania jakichkolwiek urządzeń ostrzegawczych na jezdni • powinien włączyć światła awaryjne • powinien wysiąść z pojazdu jedynie, gdy jest w stanie bezpiecznie opuścić jezdnię

278

Niepełnosprawni kierowcy. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność kierujący pojazdem nie jest w stanie zastosować się do powyższych porad, to powinien • pozostać w swoim pojeździe • włączyć światła awaryjne • wykorzystać chorągiewkę z napisem ‘Help’ (Ratunku) lub jeżeli pojazd jest wyposażony w telefon lub korzystając z telefonu komórkowego, skontaktować się ze służbami ratowniczymi i być przygotowanym na udzielenie im informacji, co do miejsca swego pobytu.

Zatarasowanie/przedmioty na jezdni 279

Jeżeli cokolwiek spadnie na jezdnię z pojazdu kierującego (lub jakiegokolwiek innego pojazdu), można zatrzymać się i usunąć przedmiot z drogi tylko, jeżeli jest to bezpieczne.

280

Autostrady. Na autostradach nie należy podejmować samodzielnych prób usuwania przedmiotów z jezdni. Kierujący powinien zatrzymać się przy następnym telefonie alarmowym i zawiadomić policję.

Wypadki 281

Znaki ostrzegawcze lub migające sygnały świetlne. Słysząc lub widząc, w pewnej odległości, pojazdy uprzywilejowane kierujący pewien zdawać sobie sprawę z możliwości napotkania na drodze wypadku (patrz Zasada 219). Od funkcjonariuszy policji i pracowników Zarządu Dróg wymagane może być wykonanie pewnych prac związanych z usunięciem zanieczyszczeń z jezdni, wypadkiem lub blokadą drogi. W takich okolicznościach funkcjonariusze policji wykorzystają umieszczone z tyłu migające czerwono niebieskie sygnały świetlne. Kierujący powinien zwrócić uwagę na tego typu sygnały, zwolnić i być przygotowanym do zatrzymania się. Kierującego OBOWIĄZUJE stosowanie się do wszelkich poleceń i sygnałów dawanych przez funkcjonariuszy policji, co do tego czy może bezpiecznie przejechać obok wypadku lub zatoru. Laws RTO 1995 Art 49 & RTO 1981 Art 180 (patrz str. 123)

93

282

283

Przejeżdżając obok miejsca zdarzenia lub wypadku, kierujący nie powinien rozpraszać swojej uwagi ani niepotrzebnie zwalniać (na przykład, gdy wypadek miał miejsce po przeciwnej stronie ekspresowej drogi dwujezdniowej). Spowodować to może kolizję lub zwiększenie nasilenia ruchu drogowego, ale patrz Zasada 283. Biorąc udział w wypadku lub zatrzymując się w celu udzielenia pomocy • należy włączyć światła awaryjne w celu ostrzeżenia innych uczestników ruchu • należy poprosić kierowców o wyłączenie silników i zaprzestanie palenia • natychmiast powiadomić służby ratownicze udzielając pełnych informacji, co do lokalizacji zajścia i osób poszkodowanych (na autostradach należy korzystać z telefonu alarmowego, dzięki któremu ułatwiona jest lokalizacja przez służby ratownicze. Dzwoniąc z telefonu komórkowego najpierw należy zidentyfikować miejsce zajścia, korzystając z informacji na słupkach ustawionych przy krawędzi pasa awaryjnego) • osoby, które nie doznały urazów powinny oddalić się od pojazdów w bezpieczne miejsce; w przypadku autostrady, jeżeli jest to możliwe oddalić się od ruchu drogowego, pasa awaryjnego i pasa rozdzielającego • nie należy przemieszczać / wydostawać z pojazdów osób, które doznały urazów chyba, że w przypadku natychmiastowego zagrożenia pożarem lub wybuchem • nie należy zdejmować hełmu ochronnego motocyklisty chyba, że jest to konieczne • należy być przygotowanym do udzielenia pierwszej pomocy jak przedstawiono na stronach 130-132 • należy pozostać na miejscu zdarzenia do chwili przybycia służb ratowniczych W przypadku mającej miejsce na autostradzie jakiejkolwiek innej nagłej sytuacji dotyczącej zdrowia, należy w taki sam sposób kontaktować się ze służbami ratowniczymi.

Wypadki z udziałem niebezpiecznych substancji 284

Pojazdy przewożące niebezpieczne substancje w pojedynczych opakowaniach oznaczone będą pomarańczowymi tablicami o właściwościach odblaskowych. Cysterny i pojazdy przewożące zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami wyposażone zostaną w tablice ostrzegawcze ADR (patrz str. 117)

94

Awarie i wypadki

285

W przypadku zaistnienia wypadku z udziałem pojazdu przewożącego niebezpieczne substancje, należy stosować się do porad zawartych w Zasadzie 283 a w szczególności należy • wyłączyć silniki i NIE PALIĆ • zachować właściwą odległość od pojazdu i nie podejmować prób ratowania poszkodowanych, gdyż w wyniku tego samemu można stać się ofiarą wypadku • powiadomić służby ratownicze i udzielić wyczerpujących informacji na temat tablic i oznakowania pojazdu. Zabrania się korzystania z telefonu komórkowego w pobliżu pojazdu przewożącego łatwopalne materiały.

Dokumentacja 286

W przypadku brania udziału w kolizji w wyniku, której doszło do poszkodowania jakiejkolwiek innej osoby lub spowodowania zniszczeń pojazdu, zwierzęcia lub własności, kierującego OBOWIĄZUJE • zatrzymanie się • podanie własnego imienia, nazwiska i adresu a także imienia, nazwiska i adresu właściciela pojazdu, numeru rejestracyjnego pojazdu, innej osobie posiadającej uzasadnione podstawy ubiegania się o ich uzyskanie • w przypadku nie podania swego imienia, nazwiska i adresu w czasie kolizji, kierujący obowiązany jest natychmiast zgłosić kolizję na posterunku policji Law RTO 1981 Arts 175 & 176 (patrz str. 123)

287

W przypadku, gdy w wyniku kolizji doszło do poszkodowania innej osoby, a kierujący nie przedstawił, w miejscu zdarzenia, swojego dokumentu polisy ubezpieczeniowej funkcjonariuszowi policji lub innej osobie posiadającej uzasadnione podstawy ubiegania się o jej przedstawienie, kierującego OBOWIĄZUJE • natychmiastowe zgłoszenie kolizji na posterunku policji • najszybciej jak to możliwe, przedstawienie na posterunku policji swojego dokumentu polisy ubezpieczeniowej Law RTO 1981 Art 175 (patrz str. 123)

95

Roboty drogowe 288

Po napotkaniu umieszczonego na drodze znaku ‘Road Works Ahead’ (Roboty Drogowe), kierujący powinien zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na obecność innych znaków z bardziej szczegółowymi instrukcjami. Kierujący powinien stosować się do wskazań wszystkich znaków drogowych - gdyż zostały one zapewnione dla bezpieczeństwa kierującego i pracowników wykonujących roboty drogowe. • Kierującemu ZABRANIA się przekraczania jakichkolwiek tymczasowych ograniczeń prędkości. • Kierujący powinien rozejrzeć się w lusterkach i odpowiednio wcześnie, zgodnie ze wskazaniami znaków, ustawić się na właściwym dla swego pojazdu pasie ruchu. • Kierującemu zabrania się zmiany pasa ruchu w celu wyprzedzenia pojazdów stojących w zatorze drogowym. • Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność przejeżdżając obok rowerzystów i motocyklistów, gdyż są oni szczególnie narażeni na poślizg w związku z towarzyszącymi robotom drogowym zanieczyszczeniami np. żwirem, błotem, itp. • W miejscach wyłączenia z ruchu pasów ruchu z powodu robót drogowych, kierujący powinni stopniowo włączać się do ruchu (patrz Zasada 134) • Kierującemu zabrania się wjeżdżania na obszar odgrodzony pachołkami. • Kierujący powinien zwracać uwagę na pojazdy wjeżdżające lub wyjeżdżające z obszaru objętego robotami drogowymi, ale nie rozpraszać swojej uwagi tym, co tam się dzieje. Kierujący powinien koncentrować się na drodze, którą jedzie a nie na robotach drogowych. • Kierujący powinien pamiętać, iż droga, z której korzysta może być zablokowana w związku z prowadzonymi robotami drogowymi lub przez wolno poruszające się lub stojące w miejscu pojazdy. • Kierujący powinien utrzymywać bezpieczny odstęp – ze wzglądu na możliwość napotkania zatoru drogowego. • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat robót drogowych patrz str. 134. Law RTRO Art 43 (patrz str.123)

Dodatkowe zasady mające zastosowanie na drogach szybkiego ruchu 289

Kierujący powinien zachowywać szczególną ostrożność na autostradach i innych dwujezdniowych drogach ekspresowych. • Jeden lub więcej pasów ruchu może zostać wyłączone z ruchu i zastosowanie może mieć niższe ograniczenie prędkości. • Czasem dla potrzeb przeprowadzenia napraw, do wyłączenia z ruchu pasów ruchu wykorzystane mogą zostać wolno poruszające się lub stojące w miejscu pojazdy robót drogowych, z umieszczonymi z tyłu dużymi tablicami z

96

Przejazdy kolejowe

napisami ‘Keep Left’ (nakaz jazdy z lewej strony) lub ‘Keep Right’ (nakaz jazdy z prawej strony), zastosowane mogą również zostać migające sygnały w postaci strzałki, w celu zapewnienia lepszej widoczności pojazdu robót drogowych, z większej odległości i udzielenia wczesnego ostrzeżenia o konieczności zmiany pasa ruchu • Kierujący powinien rozejrzeć się w lusterkach, zwolnić i jeżeli zaistnieje taka konieczność zmienić pas ruchu. • Kierujący powinien zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego go pojazdu (patrz Zasada 126).

290

System ruchu dwukierunkowego stosowany czasowo na jednym pasie drogi, może oznaczać konieczność korzystania z węższych pasów ruchu niż zazwyczaj i bez stałej bariery pomiędzy pojazdem kierującego a nadjeżdżającymi z naprzeciwka innymi uczestnikami ruchu. Pas awaryjny może być wykorzystywany, jako zwykły pas ruchu, niemniej jednak kierujący powinien zdawać sobie sprawę z możliwości napotkania na drodze uszkodzonych pojazdów. Kierujący powinien zachować odpowiedni odstęp od poprzedzającego go pojazdu i stosować się do wszelkich tymczasowych ograniczeń prędkości.

Przejazdy kolejowe 291

292

Przejazdem kolejowym nazywa się miejsce, w którym droga przecina tory kolejowe lub tramwajowe. Podczas korzystania z przejazdów kolejowych kierujący powinien zachować szczególną ostrożność. Kierującemu zabrania się wjazdu na przejazd kolejowy do chwili, gdy droga po drugiej stronie przejazdu jest wolna, zabrania się również zbyt bliskiego podjeżdżania do poprzedzającego go pojazdu. Kierującemu zabrania się zatrzymywania lub parkowania na lub w okolicy przejazdu kolejowego. Kable elektryczne na wysokości. Dotykanie elektrycznych kabli na wysokości jest niebezpieczne. Kierującego OBOWIĄZUJE stosowanie się do znaków drogowych ostrzegających o bezpiecznej wysokości i zabrania się wjeżdżania na tory kolejowe, jeżeli pojazd dotyka jakiejkolwiek bariery wysokości lub urządzenia alarmującego. Wolna przestrzeń zazwyczaj stanowi 5 metrów (16 stóp i 6 cali), ale może być mniejsza. Laws RTO 1995 Art 50(1) & TSR reg 15(2) (patrz str. 123)

293

Kontrolowane przejazdy kolejowe. Większość przejazdów kolejowych wyposażona jest w sygnalizatory świetlne ze stałym sygnałem barwy żółtej, dwoma migającymi sygnałami Stop barwy czerwonej (patrz str. 102 i 109) i ostrzeżenie dźwiękowe dla pieszych. Mogą one być wyposażone w zapory, częściowe zapory lub też brak jakichkolwiek barier. • Kierującego zawsze OBOWIĄZUJE stosowanie się do migających sygnałów Stop barwy czerwonej.

97

Zasada 293 Należy zatrzymać się, jeżeli sygnalizator nadaje sygnały.

• Kierującego OBOWIĄZUJE zatrzymanie się przed białą linią umieszczoną w poprzek drogi. • W przypadku rozpoczęcia nadawania sygnału barwy żółtej w chwili przejechania przez białą linię, kierujący powinien kontynuować jazdę. • Kierującemu zabrania się cofania na lub przez kontrolowany przejazd kolejowy. • Jeżeli po przejechaniu pojazdu szynowego, sygnalizator w dalszym ciągu nadaje czerwone migające sygnały, kierującego OBOWIĄZUJE zakaz wjazdu na przejazd kolejowy. Oznacza to, iż wkrótce nadjedzie kolejny pojazd szynowy. • Kierujący może wjechać na przejazd kolejowy jedynie, gdy nadawane przez sygnalizator sygnały zostaną wyłączone a zapory podniesione. • Kierującemu zabrania się omijania częściowych barierek; gdyż są one automatycznie obniżane w związku z nadjeżdżaniem pojazdu szynowego. • Na przejazdach kolejowych bez barierek, nadawane sygnały świetlne ostrzegają o nadjeżdżaniu pojazdu szynowego. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 & 33 (patrz str. 123)

294

Telefony na przejazdach kolejowych. Jadąc dużym lub wolno poruczającym się, długim pojazdem o niskim zawieszeniu w przypadku, którego istnieje ryzyko zatrzymania/zawieszenia na podłożu lub poganiając stado zwierząt, należy pamiętać, iż pojazd szynowy może nadjechać zanim kierującemu/poganiaczowi uda się opuścić przejazd kolejowy. Kierującego/poganiacza OBOWIĄZUJE stosowanie się do znaków nakazujących korzystanie z telefonu usytuowanego w pobliżu przejazdu kolejowego, w celu uzyskania pozwolenia na przejście/przejazd. Kierującego/poganiacza OBOWIĄZUJE również, jeżeli został o to poproszony, telefoniczne poinformowanie operatora o opuszczeniu przejazdu kolejowego. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 & 14 (patrz str. 123)

98

Przejazdy kolejowe

295

296

Przejazdy kolejowe bez sygnalizacji świetlnej. W momencie rozpoczęcia opuszczania zapory lub barierki pojazdy powinny zatrzymać się i przed wjechaniem na przejazd kolejowy poczekać na podniesienie zapory lub barierki. Zapory lub barierki otwierane przez użytkowników. Niektóre przejazdy kolejowe wyposażone są w znaki ‘Stop’ i niewielkie sygnały świetlne barwy czerwonej i zielonej. Kierującemu/pieszemu ZABRANIA się korzystania z przejazdu kolejowego podczas nadawania przez sygnalizator sygnału barwy czerwonej; nadawany sygnał barwy zielonej oznacza zezwolenie przejścia przez/wjazdu na przejazd kolejowy. W przypadku korzystania z przejazdu kolejowego przy użyciu pojazdu, kierujący powinien • otworzyć zapory lub barierki po obu stronach przejazdu kolejowego • sprawdzić czy w dalszym ciągu nadawany jest sygnał barwy zielonej i szybko przejechać przez przejazd kolejowy • po opuszczeniu przejazdu kolejowego zamknąć zapory lub barierki. Laws RTO 1995 Art 50 & TSR regs 8 (patrz str. 123)

297

298

299

W przypadku braku sygnalizacji świetlnej należy stosować się do procedury opisanej w Zasadzie 296. Przed wejściem/ wjazdem na przejazd kolejowy należy zatrzymać się, rozejrzeć w obie strony i nasłuchiwać. Jeżeli przejazd wyposażony został w telefon, zawsze należy z niego skorzystać w celu skontaktowania się z operatorem sygnalizacji, aby upewnić się, iż przejście przez/wjazd na przejazd kolejowy jest bezpieczny. Operatora sygnalizacji należy poinformować o opuszczeniu przejazdu kolejowego. Otwarte przejazdy kolejowe. Tego typu przejazdy kolejowe nie zostały wyposażone w zapory, barierki, operatora ani sygnalizację świetlną, ale ustawiany przed nimi jest znak drogowy ‘Give Way’ (Ustąp Pierwszeństwa). Przed wejściem/ wjazdem na przejazd kolejowy należy rozejrzeć się w obie strony, nasłuchiwać i upewnić się, iż pojazd szynowy nie nadjeżdża. Wypadki i awarie. W przypadku awarii pojazdu lub zaistnienia kolizji na przejeździe kolejowym kierujący • powinien upewnić się, iż wszyscy wysiedli z pojazdu i natychmiast opuścili przejazd kolejowy • jeżeli przejazd kolejowy został wyposażony w telefon, o zaistniałej sytuacji powinien poinformować operatora sygnalizacji. Należy stosować się do wydanych poleceń • jeżeli czas przed nadjechaniem pojazdu szynowego na to pozwoli należy pojazd usunąć z przejazdu kolejowego. W przypadku włączenia alarmu dźwiękowego lub rozpoczęcia nadawania sygnału barwy żółtej, pojazd należy zostawić i natychmiast opuścić przejazd kolejowy.

99

Tory tramwajowe 300

Ustawodawstwo mające w obecnej chwili zastosowanie wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. Referencje do aktów prawnych odnoszą się do prawa obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii. Kierującemu ZABRANIA się wjazdu na drogę, pas ruchu lub jakiekolwiek inne torowisko tramwajowe. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach gdzie tramwaje poruszają się wzdłuż drogi. Kierujący powinien unikać bezpośredniej jazdy po szynach tramwajowych i zachować szczególną ostrożność w miejscach gdzie tramwaje opuszczają główną jezdnię w celu wjechania na wyznaczone torowisko tramwajowe, aby za nimi nie podążyć. Szerokość pasa ruchu zajmowanego przez tramwaje jest często oznaczana poziomymi znakami drogowymi w postaci białych linii, żółtych kropek lub zastosowania innej nawierzchni jezdni. Romboidalne znaki drogowe i sygnalizatory nadające sygnały barwy białej dają instrukcje wyłącznie dla kierujących tramwajami. Law RTRA sects 5 & 8 (patrz str. 123)

301

302

Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność w miejscu gdzie tory tramwajowe przecinają jezdnię i w miejscach zwężenia jezdni, gdzie tory tramwajowe usytuowane są bardzo blisko krawężnika. Kierujących tramwajami, zazwyczaj obowiązuje stosowanie się do wyłącznie dla nich przeznaczonej sygnalizacji świetlnej i mogą mieć zezwolenie jazdy niemające zastosowania w odniesieniu do kierującego pojazdem. Kierujący pojazdem zawsze obowiązany jest do ustępowania pierwszeństwa tramwajom. Kierującemu pojazdem zabrania się podejmowania prób ścigania się z lub wyprzedzania tramwajów, ani wyprzedzania ich od wewnętrznej strony, z której mogą wysiadać bądź wsiadać pasażerowie chyba, że w przypadku zatrzymania tramwaju na przystanku tramwajowym lub na polecenie sygnalizacji tramwajowej i gdy wyznaczony został specjalny pas ruchu dla tramwajów, pozwalający kierującemu pojazdem na jego wyminięcie. Kierującemu pojazdem ZABRANIA się parkowania w miejscu gdzie stanowiłoby to zatarasowanie torów tramwajach lub zmusiło do tego innych uczestników ruchu. Kierującemu zabrania się zatrzymywania na torowiskach tramwajowych chyba, że na specjalnie do tego celu wyznaczonym stanowisku usytuowanym z dala od torów tramwajowych. W takich przypadkach należy upewnić się, iż żadna część pojazdu nie wystaje za wyznaczoną trasę torowiska tramwajowego. Należy pamiętać, iż tramwaje nie są w stanie zmienić kierunku jazdy w celu ominięcia przeszkody. Law RTRA sects 5 & 8 (patrz str. 123)

303

Przystanki tramwajowe. W miejscu zatrzymania tramwaju przy wysepce dla pasażerów, usytuowanej na środku lub przy krawędzi jezdni, kierującego OBOWIĄZUJE korzystanie z trasy wyznaczonej przy pomocy pionowych i poziomych znaków drogowych. Jeżeli przystanek tramwajowy nie jest wyposażony

100

Tory tramwajowe

w wysepkę dla pasażerów kierującemu ZABRANIA się jazdy pomiędzy tramwajem a lewym krawężnikiem, gdy tramwaj zatrzymał się w celu odebrania pasażerów. W przypadku, gdy znakami drogowymi nie została wyznaczona inna trasa jazdy, zabrania się wyprzedzania tramwaju – kierującego obowiązuje czekanie na odjazd tramwaju. Law RTRA sects 5 & 8 (patrz str. 123)

304 305

306

307

Kierujący powinien zwracać uwagę na obecność pieszych, a zwłaszcza dzieci, które mogą przebiegać przez jezdnię w celu skorzystania z zatrzymującego się na przystanku tramwaju. Kierującego zawsze obowiązuje ustępowanie pierwszeństwa tramwajom, a zwłaszcza, gdy sygnalizują zamiar opuszczenia przystanku chyba, że byłoby to niebezpieczne. Należy pamiętać, iż w tramwajach mogą podróżować duże liczby stojących pasażerów, którzy w przypadku konieczności nagłego hamowania tramwaju, mogą zostać narażeni na doznanie urazów. Kierujący powinien zawracać uwagę na obecność osób wysiadających z autobusów lub tramwajów i przechodzących przez jezdnię. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, a zwłaszcza rowerzyści i motocykliści, obowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy w pobliżu lub przejeżdżania przez tory tramwajowe, w szczególności, gdy szyny są mokre. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania przez tory tramwajowe pod kątem ostrym, na zakrętach lub na skrzyżowaniach. Najbezpieczniej jest przejeżdżać/przechodzić przez tory tramwajowe bezpośrednio pod kątem prostym. Inni uczestnicy ruchu drogowego powinni zdawać sobie sprawę, iż rowerzyści i motocykliści wymagają więcej miejsca na bezpieczne przejechanie torów tramwajowych. Kable elektryczne na wysokości. Elektryczne kable tramwajowe zazwyczaj znajdują się na wysokości 5.8 metrów nad jezdnią, ale mogą też być umieszczone niżej. Kierujący pojazdem obowiązany jest upewnić się, iż posiada wystarczającą wolną przestrzeń pomiędzy kablami a kierowanym przez siebie pojazdem (z włączeniem jakiegokolwiek przewożonego ładunku), pozwalającą na bezpieczne przejechanie pod kablami elektrycznymi. Kierujący pojazdami wyposażonymi w wystające żurawie, wysięgniki, urządzenia przechylne i innego rodzaju oprzyrządowanie na wysokości, powinni upewnić się, iż urządzenia te zostały właściwie obniżone. W miejscach gdzie kable elektryczne znajdują się na wysokości niższej aniżeli 5.8 metrów, zostanie to wskazane odpowiednimi znakami drogowymi określającymi bezpieczną wysokość – podobnymi do znaków ’low bridge’(niski most). Umieszczone na tych znakach wysokości wolnych przestrzeni, pozwalają na bezpieczny przejazd i powinny być przestrzegane. W przypadku, gdy kierujący nie jest pewien czy jego pojazd będzie w stanie bezpiecznie przejechać pod kablami elektrycznymi na wysokości, pewien skontaktować się z miejscową policją lub operatorem tramwaju. Nigdy nie należy podejmować ryzyka gdyż może to być niezwykle niebezpieczne.

101

101

Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna służąca do kierowania ruchem

Sygnał CZERWONY oznacza ‘Stop’, czekaj przed umieszczoną na jezdni białą linią stop

Sygnał ZIELONY Sygnał ŻÓŁTY Sygnał oznacza CZERWONY I oznacza ‘Stop’ zezwolenie ŻÓŁTY również przed linią stop. wjazdu pod oznacza ‘Stop’. Kontynuować warunkiem, że Zakaz wjazdu można jedynie, droga jest wolna. lub gdy ŻÓŁTY rozpoczynania Należy zachować sygnał zapalił się szczególną jazdy do chwili po przejechaniu ostrożność zapalenia się linii stop lub zwłaszcza z ZIELONEGO pojazd znajduje zamiarem sygnału. się tak blisko tej wykonania skrętu linii, że w lewo lub w gwałtowne prawo i ustąpić hamowanie pierwszeństwa mogłoby pieszym spowodować przechodzącym kolizję. przez jezdnię.

Poza pełnym zielonym sygnałem zastosowanie może mieć zielony sygnalizator kierunkowy w postaci ZIELONEJ STRZAŁKI, jeżeli jest on zapalony, po lub przed fazą pełnego zielonego sygnału, dozwolona jest jazda w wyznaczonym strzałką kierunku. Jeżeli droga jest wolna kierujący może kontynuować jazdę, ale jedynie w kierunku wyznaczonym strzałką. Dozwolone jest to bez względu na to, co pokazują inne sygnały świetlne. Dla tramwajów stosowane mogą być białe sygnały świetlne.

Sygnały czerwone migające Na przemian migające sygnały czerwone oznaczają NAKAZ ZATRZYMANIA Na przejazdach kolejowych, ruchomych mostach, lotniskach, przy jednostkach ochrony przeciwpożarowej itp.

Sygnały stosowane na autostradach

ZAKAZ kontynuacji ruchu tym pasem ruchu

Ograniczona widoczność (Mgła)

Pas ruchu wyłączony z ruchu

Nakaz opuszczenia autostrady Tymczasowa na kolejnym zjeździe dopuszczalna prędkość (50mph)

Koniec ograniczeń (Koniec)

Nakaz zmiany pasa ruchu

COLLISION AHEAD

Tymczasowa dopuszczalna prędkość i dodatkowe informacje (wypadek, 30 mph)

Sygnalizatory z sygnałami dla pasów ruchu Zielona strzałka – pas dostępny dla pojazdów jadących w kierunku znaku Czerwone krzyżyki - pas zamknięty dla pojazdów jadących w kierunku znaku Biała ukośna strzałka – nakaz zmiany pasa ruchu we wskazanym kierunku

102

Sygnały pod adresem innych uczestników ruchu Sygnały nadawane za pomocą kierunkowskazów

Mam zamiar przejechania na prawą stronę lub wykonania skrętu w prawo

Mam zamiar przejechania na lewą stronę lub wykonania skrętu w lewo lub zatrzymania się po lewej stronie

Sygnały nadawane przez światła hamowania

Sygnały nadawane przez światła cofania

Korzystam z hamulców

Mam zamiar wykonania manewru cofania

Sygnały te nie powinny być wykorzystywane do innych celów aniżeli opisane.

Sygnały dawane za pomącą ruchu rąk Stosowane w przypadku nie wykorzystania kierunkowskazów lub w przypadku konieczności wzmocnienia sygnałów nadawanych przy wykorzystaniu kierunkowskazów i świateł hamowania. Również wykorzystywane przez osoby kierujące rowerami i uprawiające jazdę konną.

Mam zamiar przejechania na lewą stronę lub wykonania skrętu w lewo

Mam zamiar przejechania na prawą stronę lub wykonania skrętu w prawo

103

Mam zamiar zwolnić lub zatrzymać się

Sygnały dawane przez osoby upoważnione do kontroli ruchu Funkcjonariusze Policji Stop

Uczestnicy ruchu nadjeżdżający z naprzeciwka

Uczestnicy ruchu nadjeżdżający zarówno z naprzeciwka jak i z tyłu

Uczestnicy ruchu nadjeżdżający z tyłu

Gest wskazujący do uczestników ruchu

Z boku

Z przodu

Z tyłu

Sygnały dawane za pomocą rąk do osób zajmujących się kontrolą ruchu

Chcę jechać prosto

Chcę wykonać skręt w lewo; sygnał może być dawany dowolną ręką

104

Chcę wykonać skręt w prawo

Driver and Vehicle Agency (Inspekcja Transportu Drogowego)

(Funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego) Funkcjonariusze ci mają prawo zatrzymywania /wydawania poleceń pojazdom i korzystają z sygnałów dawanych za pomocą rąk i świateł podobnych do wykorzystywanych przez policję. Kierujący ma OBOWIĄZEK stosowania się do wszelkich dawanych sygnałów (patrz Zasada 107).

Osoby nadzorujące przejścia dla pieszych w pobliżu szkół

Zakaz przejścia dzieci

Bariera zabraniająca dzieciom przejście

Zezwolenie na przejście dzieci, pojazdy muszą być przygotowane do zatrzymania się

Nakaz zatrzymania się wszystkich pojazdów

105

Znaki drogowe pionowe Znaki zakazu i znaki nakazu

Znaki z czerwoną obwódką w większości przypadków są znakami zakazu. Umieszczane pod znakami tabliczki zawierają dodatkowe informacje.

Ograniczenie prędkości Koniec strefy prędkości ograniczonej do 20 mph

Początek strefy prędkości ograniczonej do 20 mph

Stop i ustąp pierwszeństwa

Ustąp pierwszeństwa uczestnikom ruchu na drodze z pierwszeństwem przejazdu

Zakaz wjazdu pojazdów z wyjątkiem prowadzonych rowerów

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami kempingowymi

Zakaz wjazdu rowerów

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi

Zakaz skrętu w prawo

Zastosowanie krajowego ograniczenia prędkości

Zakaz wjazdu pojazdów

Ręczenie zmieniany tymczasowy znak ‘STOP’ i ‘GO’

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motocykli

Zakaz wjazdu autobusów (z więcej niż 8 siedzeniami dla pasażerów)

Zakaz wjazdu Zakaz wjazdu pojazdów o pojazdów członowych wysokości i zespołów pojazdów przekraczającej o długości wskazaną przekraczającej znakiem wskazaną znakiem

Zakaz skrętu w lewo

Nadzorowane przejście dla pieszych w pobliżu szkoły

Zakaz wyprzedzania

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości przekraczającej wskazaną znakiem

Zakaz zawracania Zakaz wjazdu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej wskazaną znakiem (w tonach) chyba, że dla potrzeb dokonania załadunku lub rozładunku

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwnego kierunku

Uwaga: Mimo, iż Kodeks Ruchu Drogowego zawiera wiele często występujących znaków drogowych, pełne wyjaśnienie wykorzystywanych przez nas znaków drogowych można znaleźć w publikacji zatytułowanej Know Your Traffic Signs (Znaj Swoje Znaki Drogowe), dostępnej w księgarniach. Publikacja ta zawiera ilustracje i wyjaśnienia większości znaków drogowych, z którymi uczestnik ruchu drogowego może się spotkać. Nie wszystkie ilustracje znaków drogowych zawarte w Kodeksie Ruchu Drogowego zostały przedstawione w tej samej skali.

106

Zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej wskazaną znakiem (w tonach) (SŁABY MOST)

Zakaz parkowania z wyjątkiem posiadaczy pozwolenia (Wyłącznie posiadacze pozwolenia)

Zakaz postoju

Zakaz zatrzymywania we wskazanym znakiem okresie obowiązywania z wyjątkiem autobusów (CZERWONA TRASA)

Zakaz zatrzymywania we wskazanym znakiem okresie obowiązywania, z wyjątkiem czasu niezbędnego do pozostawienia lub odbioru pasażerów (WIELKOMIEJSKA DROGA SZYBKIEGO RUCHU, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-09.30 i 16.30-18.30)

Zakaz zatrzymywania (Droga szybkiego ruchu)

Znaki drogowe z niebieską tarczą bez czerwonej obwódki w większości są znakami nakazu

Nakaz jazdy prosto

Nakaz jazdy w lewo za znakiem (w prawo, jeżeli symbol odwrócony)

Nakaz jazdy w lewo przed znakiem (w prawo, jeżeli symbol odwrócony)

Nakaz jazdy z lewej strony znaku (z prawej, jeżeli symbol odwrócony)

Małe rondo (ruch okrężny - ustąp pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony)

Droga wyłącznie dla rowerów

Droga dla pieszych i rowerów z wyznaczonymi granicami

Prędkość minimalna

Droga wyłącznie dla autobusów i rowerów

Pas ruchu dla autobusów i rowerów zgodny z kierunkiem ruchu pozostałych pasów ruchu

Przejście dla pieszych przez tory tramwajowe

Droga wyłącznie dla tramwajów

Pas ruchu dla autobusów w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pozostałych pasów ruchu

107

Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku w celu dojechania do tego samego miejsca docelowego

Koniec minimalnej prędkości

Droga jednokierunkowa (uwaga: porównaj z okrągłym znakiem ‘nakaz jazdy prosto’)

Pas ruchu dla rowerów zgodny z kierunkiem ruchu pozostałych pasów ruchu

Znaki ostrzegawcze Zazwyczaj w kształcie trójkątów

Koniec drogi dwupasmowej Odległość do linii ‘STOP’

Skrzyżowanie dróg

Skrzyżowanie z wlotem drogi podporządkowanej na zakręcie

Zwężenie jezdni prawostronne (symbol odwrócony lewostronne)

Zwężenie jezdni dwustronne

Skrzyżowanie w kształcie litery T z pierwszeństwem przejazdu pojazdów jadących w lewo

Następujące po sobie skrzyżowania dróg

Odległość do linii ‘ustąp pierwszeństwa’

Wlot drogi z lewej strony

Drogę z pierwszeństwem przejazdu oznaczono przy pomocy pogrubionej linii

Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo (symbol może zostać odwrócony)

Niebezpieczny zakręt w prawo (symbol odwrócony – w lewo)

Przejazd przez drogę jednokierunkową pojazdów jadących w obu kierunkach

Odcinek drogi o ruchu dwukierunkowym

Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna wyłączona z użytku

Tunel

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Nierówna droga

Tablica umieszczana pod niektórymi znakami (TERAZ ZREDUKUJ PRĘDKOŚĆ)

Ruchomy most

Nisko latające samoloty lub nagły hałas przelatującego samolotu

Spadające lub leżące na jezdni odłamki skał

Śliska jezdnia

Niebezpieczny zjazd

Stromy podjazd

Kąt nachylenia może zostać określony proporcjonalnie np. 20% = 1:5

Przejazd tramwajowy

Przejazd kolejowy Przejazd kolejowy Przejazd kolejowy bez barierki bez zapór lub z zaporami lub barierki barierką

108

Znaki ostrzegawcze – ciąg dalszy

Nadzorowane przejście dla pieszych w pobliżu szkoły (niektóre znaki wyposażone są w sygnał barwy żółtej, migający w trakcie korzystania z przejścia)

Osoby starsze (niewidome lub niepełnosprawne, jeżeli wyszczególniono) mogą przechodzić przez jezdnię

Piesi na drodze (Brak drogi dla pieszych na dystansie 400 jardów)

Przejście dla pieszych typu zebra

Kable elektryczne na wysokości; umieszczona pod znakiem tablica podaje maksymalną wysokość pojazdów mogących bezpiecznie pod nimi przejechać) (Bezpieczna wysokość 16’6”)

Wskazują dostępną górną szerokość

Ostry zakręt w lewo (lub w prawo, jeżeli szewrony zwrócone w przeciwnym kierunku)

Sygnalizacja świetlna przed przejazdem kolejowym, lotniskiem lub mostem (STOP – jeżeli sygnalizator nadaje sygnały)

Zwierzęta gospodarskie

Zwierzęta dzikie

Dzikie konie lub kucyki

Ryzyko oszronienia nawierzchni jezdni (Lód)

Możliwość napotkania zatoru drogowego (Zator Drogowy)

Dystans występowania progów zwalniających (Progi zwalniające na odcinku ½ mili)

Boczny wiatr

Most w postaci łuku

Znak ostrzegawczy z informacją słowną (Bród)

109

Miniaturowa sygnalizacja świetlana przed przejazdami kolejowymi (Czerwone – STOP, Zielone – Droga Wolna, w przypadku braku świateł – zadzwoń do operatora przejazdu kolejowego)

Konie lub kucyki w towarzystwie jeźdźców/ poganiaczy

Inne niebezpieczeństwo; tablica informuje o rodzaju niebezpieczeństwa (Niewidoczne obniżenie terenu)

Kopalnia lub nadbrzeże

Droga dla rowerów

Niebezpieczne pobocze (Niebezpieczne pobocze na odcinku 2 mil)

Ryzyko zatrzymania/ zawieszenia na podłożu

Znaki kierunku i miejscowości Zazwyczaj prostokątne

Tablice znaków umieszczanych na autostradach mają barwę niebieską

Na skrzyżowaniu wiodącym bezpośrednio na autostradę (numer wjazdu może zostać umieszczony na czarnym tle)

Tablica potwierdzająca szlak drogowy umieszczona za zjazdem /wjazdem

Przed dojazdem do zjazdów/ wjazdów (numer zjazdu/ wjazdu umieszczony na czarnym tle)

Strzałki skierowane w dół oznaczają ‘wybierz pas ruchu’ Lewy pas ruchu wiedzie do innego miejsca docelowego aniżeli pozostałe pasy ruchu

Tablica ze strzałką skierowaną do góry wskazuje miejsca docelowe, do których można dojechać, opuszczając autostradę na najbliższym zjeździe

Tablice znaków umieszczanych na głównych drogach mają barwę zieloną

Przed dojazdem do zjazdów/ wjazdów

Przed dojazdem do zjazdów/wjazdów

Przed dojazdem do zjazdu/ wjazdu

Na zjazdach/wjazdach

Tablica potwierdzająca szlak drogowy umieszczona za zjazdem /wjazdem Niebieskie tablice wskazują początek autostrady na najbliższym zjeździe/wjeździe. Korzystając ze wskazanej drogi można również dojechać do umieszczonych w nawiasach autostrad. Białe tablice wskazują dojazd z następnego zjazdu/wjazdu do lokalnych lub podrzędnych dróg. Tablice barwy brązowej wskazują drogi wiodące do obiektów turystycznych. Nazwa zjazdu/ wjazdu może zostać umieszczona w górnej części znaku. Symbol samolotu wskazuje drogę do lotniska. Na tablicy umieszczony może zostać znak ostrzegający o niebezpieczeństwie lub zastosowanych na drodze ograniczeniach.

110

R emove

Tablice znaków barwy zielonej – ciąg dalszy

Główna droga będąca częścią obwodnicy

Tablice znaków umieszczanych na lokalnych i podrzędnych drogach mają - obwódki barwy czarnej

Na skrzyżowaniu

Przed dojazdem do skrzyżowania dróg

Informacje o toaletach publicznych z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

Zielone tablice oznaczają początek głównej drogi na najbliższym skrzyżowaniu. Umieszczony na niebieskim tle numer drogi wskazuje trasę wiodącą do autostrady. Umieszczony na zielonym tle numer drogi wskazuje trasę wiodącą do głównej drogi.

Inne znaki kierunku

Miejsce na piknik

Zabytkowa Posiadłość (National Trust)

Drogowskaz do parkingu (Jedynie w soboty)

Ośrodki turystyczne Drogowskaz do obozowiska (kempingu) z wyposażeniem do przyczep

Droga dla rowerów stanowiąca część sieci szlaków rowerowych

Zalecana droga dla rowerzystów do wskazanego znakiem miejsca

Symbole wskazujące drogi objazdowe, stosowane w nagłych wypadkach, dla uczestników ruchu autostrad i innych głównych dróg

111

Drogowskaz z informacjami dla samochodów ciężarowych

Droga dla pieszych

Droga objazdowa

Znaki informacyjne Wszystkie prostokątne

Koniec kontrolowanego obszaru parkingowego (Koniec Strefy) Wjazd na kontrolowany obszar Wjazd na obszar pobierania parkingowy (Strefa opłat wynikających z nasilenia ruchu (pobieranie opłat w kontrolowana, pn. – związku z nasileniem ruchu, pt. 08.30 – 18.30; Strefa Centralna, pn. – pt. sobota 08.30 – 13.30) 07.00 – 18.30)

Miejsca parkingowe dla pojedynczych motocykli

Koniec autostrady

Pas ruchu dla autobusów zgodny z kierunkiem ruchu pozostałych pasów ruchu, z zezwoleniem wykorzystania przez rowery, motocykle i taksówki)

Pas ruchu przeznaczony do wykorzystania przez pojazdy z dużą liczbą pasażerów (HOV) patrz Zasada 136 (2+ , pn. – pt. 07.0009.00 16.00-18.00)

Początek autostrady i miejsca, w którym zastosowanie mają przepisy ruchu drogowego obowiązujące na autostradach

Pojazdy w przypadku których dozwolone jest korzystanie z drogi (HOV) (pas ruchu 2+; pojazdy z 2 lub więcej pasażerami i ... ; zakaz dla samochodów ciężarowych powyżej 7.5T)

Właściwe pasy ruchu na następnym skrzyżowaniu (za wyjątkiem autobusów)

Uczestnicy ruchu włączający się do Uczestnicy ruchu ruchu z lewej strony. Uczestnicy znajdujący się na głównej ruchu znajdujący się na głównej drodze nadjeżdżający z drodze mają pierwszeństwo w prawej strony mają stosunku do uczestników ruchu pierwszeństwo w włączających się do ruchu z stosunku do uczestników prawego pasa drogi wlotowej ruchu drogi wlotowej

Tablice wskaźnikowe na autostradach umieszczane przed pasem zjazdu (każda z kresek reprezentuje odległość 100 jardów do zjazdu). Tablice wskaźnikowe barwy zielonej, mogą być umieszczane na głównych drogach, a tablice wskaźnikowe barwy białej z czarnymi kresami, na pozostałych drogach. Przed niewidocznymi przejazdami kolejowymi, ustawione mogą być białe tablice wskaźnikowe z czerwonymi kreskami. Mimo, iż są one ustawiane w równych odległościach, umieszczone na nich kreski nie oznaczają 100 jardów.

112

Uprzedzenie o ograniczeniach lub zakazach (Niski most 2 mile)

Uczestnicy ruchu znajdujący się na prawym pasie drogi wlotowej, włączający się do ruchu na głównej drodze, mają pierwszeństwo w stosunku do kierujących znajdujących się na lewym pasie drogi wlotowej.

Kierunkowskaz obszaru obsługi podróżujących na autostradzie

Znaki informacyjne – ciąg dalszy

Droga bez przejazdu

Szpital z oddziałem Pogotowia Ratunkowego

Punkt informacji turystycznej

Początek strefy zamieszkania

Obszar stosowania fotoradarów dla potrzeb egzekwowania stosowania się do przepisów ruchu drogowego

Pierwszeństwo nad nadjeżdżającymi z naprzeciwka pojazdami

Zalecana droga dla rowerów

Pas ruchu dla autobusów za następnym skrzyżowaniem

Znaki drogowe dotyczące robót drogowych

Roboty drogowe

Sypki żwir

Wolno jadące się lub Obowiązujące stojące w miejscu ograniczenie pojazdy robót prędkości drogowych blokujące pas ruchu. Obowiązek jazdy w kierunku wskazanym strzałką.

Tymczasowe niebezpieczeństwo wynikające z robót drogowych (POWOLI – MOKRY ASFALT)

Roboty drogowe w odległości 1 mili (Utrudnienia ruchu drogowego możliwe do marca 09)

Znaki umieszczane z tyłu wolno jadących lub stojących w miejscu pojazdów, ostrzegające o zamknięciu pasa ruchu przez pojazd wykonujący roboty drogowe. Na drodze nie zostały ustawione pachołki.

Tymczasowe zamknięcie pasów ruchu (liczba i ustawienie strzałek i czerwonych kresek zależna jest od liczby otwartych lub zamkniętych pasów ruchu)

Koniec robót drogowych i tymczasowych ograniczeń, z włączeniem ograniczeń prędkości (Przepraszamy za wszelkie utrudnienia)

Ograniczenia korzystania z pasów ruchu na odcinku drogi z robotami drogowymi

113

Miejsce skierowania ruchu na pas w przeciwnym kierunku, na odcinku drogi z robotami drogowymi

Znaki drogowe poziome Znaki poprzeczne

Linia bezwzględnego zatrzymania – stop, na światłach drogowych lub w punkcie kontroli policyjnej

Linia bezwzględnego zatrzymania – stop, przy znaku ‘Stop’

Linia warunkowego zatrzymania – stop, dla pieszych na przejeździe kolejowym

Linia podporządkowania, ustąp pierwszeństwa uczestnikom ruchu na drodze z pierwszeństwem (stosowana również na małych rondach)

Na rondzie ustąp pierwszeństwa uczestnikom ruchu znajdującym się po prawej stronie

Na małym rondzie ustąp pierwszeństwa uczestnikom ruchu znajdującym się po prawej stronie

Znaki podłużne

Linia krawędziowa

Podwójne białe linie, patrz Zasady 128 i 129

Linia zaznaczająca środek drogi, patrz Zasada 127

Patrz Zasada 130

114

Linia ostrzegawcza, patrz Zasada 127

Linia wyznaczająca pasy ruchu, patrz Zasada 131

Znaki podłużne – umieszczane wzdłuż krawędzi jezdni Ograniczenia postoju

Ograniczenia postoju wskazane przy wykorzystaniu żółtych linii mają zastosowanie na jezdni, drodze dla pieszych lub chodniku. Kierujący może zatrzymać się w celu dokonania załadunku lub rozładunku (chyba, że zastosowanie mają również ograniczenia załadunku/rozładunku jak poniżej przedstawiono) lub podczas odbioru lub pozostawiania pasażerów. Podwójne żółte linie oznaczają ciągły zakaz postoju, chyba, że znaki wskazują specjalne sezonowe ograniczenia. Okres obowiązywania innych poziomych znaków drogowych wskazany jest na nieopodal umieszczonych tablicach lub znakach początku kontrolowanych stref parkingowych. Jeżeli na znaku nie widnieją określone dni tygodnia, ograniczenia mają zastosowanie codziennie z włączeniem niedziel i dni urzędowo wolnych od pracy. Poziome znaki drogowe w postaci białych linii wyznaczających stanowiska parkingowe i pionowe znaki drogowe (patrz poniżej) wskazują miejsca dozwolonego parkowania.

Ciągły zakaz postoju

Zakaz postoju obowiązujący zgodnie ze wskazaniami znaku

Postój ograniczony do okresu czasu i we wskazanych znakiem dniach i godzinach

Czerwona Trasa – kontrola zatrzymywania

Na niektórych drogach zamiast żółtych linii wykorzystywane są czerwone linie. W Londynie podwójne i pojedyncze czerwone linie wykorzystywane na Czerwonych Trasach oznaczają, iż zatrzymanie w celu zaparkowania, dokonania załadunku/rozładunku lub odbioru i pozostawienia pasażerów z (z wyjątkiem taksówki posiadającej licencję lub posiadacza ‘niebieskiego oznakowania’) jest zabronione. Czerwone linie odnoszą się do jezdni, chodnika i pobocza. Czas obowiązywania zakazu wynikającego z zastosowania czerwonej linii wskazany jest na nieopodal ustawionych znakach, niemniej jednak podwójna czerwona linia ZAWSZE oznacza ciągły zakaz zatrzymywania. Na Czerwonych Trasach kierujący może zatrzymać się w celu zaparkowania, dokonania załadunku /rozładunku na specjalnie do tego celu wyznaczonych stanowiskach do parkowania, gdzie nieopodal znajdujące się znaki określają godziny, cele i okres czasu zezwolenia. Stanowisko ZAZNACZONE NA CZERWONO wskazuje, iż może ono być jedynie wykorzystywane dla określonych potrzeb w pewnej porze dnia (np. w godzinach pomiędzy okresami nasilenia ruchu drogowego). Stanowisko ZAZNACZONE NA BIAŁO oznacza, iż jest ono dostępne przez cały dzień. CZERWONE I ŻÓŁTE POJEDYNCZE LINIE MOGĄ JEDYNIE DAWAĆ WSKAZANIA, CO DO MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE OGRANICZEŃ I KONTROLI, NIEOPODAL ZNAJDUJĄCE SIĘ PIONOWE ZNAKI DROGOWE LUB ZNAKI POCZĄTKU STREFY, MUSZĄ BYĆ KONSULTOWANE.

Ciągły zakaz zatrzymywania

Zakaz zatrzymywania w okresie czasu wskazanym na znaku

Ograniczenie parkowania do okresu czasu, w dni i w godzinach wskazanych znakiem

115

Wyłącznie załadunek, może odbywać się we wskazanych godzinach, nie dłużej niż przez okres 20 minut.

Znaki poprzeczne – umieszczane na krawężniku lub na krawędzi jezdni Ograniczenia dokonywania załadunku/rozładunku na innych drogach poza Czerwonymi Trasami

Żółte oznaczenia na krawężniku lub krawędzi jezdni oznaczają, iż dokonywanie załadunku lub rozładunku jest zabronione w godzinach wskazanych na nieopodal umieszczonych białoczarnych tabliczkach. Kierujący może zatrzymać się podczas pozostawiania lub odbioru pasażerów. Jeżeli na znaku nie widnieją określone dni tygodnia, ograniczenia mają zastosowanie codziennie z włączeniem niedziel i dni urzędowo wolnych od pracy. ZAWSZE NALEŻY SPRAWDZIĆ WSKAZANE ZNAKIEM GODZINY OBOWIĄZYWANIA. Długość odcinka drogi wyznaczona dla pojazdów dokonujących załadunku lub rozładunku wskazana jest białym oznaczeniem ‘stanowiska postojowego’ z napisem ‘Loading Only’ (Wyłącznie Załadunek) i znakiem z symbolem ‘ręcznego wózka załadunkowego’ na niebieskim tle. Znak ten wskazuje również czy dokonywanie załadunku lub rozładunku ograniczone jest do pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów i czasu obowiązywania. Jeżeli czas ani dni obowiązywania nie zostały określone, dozwolone jest ciągłe wykorzystanie. Niedozwolone jest parkowanie pojazdów innych niż dokonujące załadunku lub rozładunku.

Ciągły zakaz dokonywania załadunku lub rozładunku

Zakaz dokonywania załadunku lub rozładunku we wskazanych znakiem godzinach

Inne znaki drogowe poziome

Stanowisko załadunkowe

Zakaz zatrzymywania lub postoju przed wejściem do szkoły, nawet dla potrzeb pozostawienia lub odbioru dzieci

Ostrzeżenie ‘ustąp pierwszeństwa’ na skrzyżowaniu

Miejsce parkingowe zarezerwowane dla określonych pojazdów

Środek skrzyżowania, patrz Zasada 174

Patrz Zasady 240 i 243

Zakaz tarasowania wskazanej części jezdni

116

Patrz Zasada 141

Wskazania dotyczące pasów ruchu

Oznaczenia pojazdów

Oznaczenia umieszczane z tyłu dużych pojazdów dostawczych

Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 7500 kilogramów i przyczepy o dopuszczalnej ładowności powyżej 3500 kilogramów

Lewy

Prawy

Środkowy Wymagane jest również stosowanie pionowych oznaczeń na umieszczanych na jezdni kontenerach na gruz, pojazdach handlowych lub zespołach pojazdów dłuższych niż 13 metrów (nieobowiązkowe w przypadku zespołów pomiędzy 11 a 13 metrów)

Tablice ostrzegawcze ADR

Na pewnych cysternach przewożących niebezpieczne substancje/materiały umieszczane muszą być tablice informujące o niebezpieczeństwie.

Powyższa tablica zostanie umieszczona na pojeździe przewożącym pewne niebezpieczne materiały w pojedynczych opakowaniach

Przedstawiona tablica dotyczy łatwopalnego płynu. Romboidalne symbole wskazują inne zagrożenia z włączeniem:

Substancja toksyczna

Substancja samozapalna

Niepalny gaz sprężony Substancja utleniająca

Substancja promieniotwórcza

Oznaczenia elementów wystających Oznaczenia boczne

Substancja żrąca

Inne

Oznaczenia tylne

Oba wymagane, gdy ładunek lub wyposażenie (np. żuraw) wystaje z przodu lub z tyłu na ponad dwa metry

117

Autobus szkolny (tablica umieszczana na przedniej lub tylnej szybie autobusu lub autokaru).

Załączniki 1. Ty i Twój rower

Kierujący rowerem powinien upewnić się, iż czuje się na siłach i jest pewien swoich umiejętności bezpiecznego korzystania z roweru na drodze. Kierujący rowerem powinien • wybrać właściwy rozmiar i typ roweru zapewniający wygodę i bezpieczeństwo • upewnić się, iż światła i światła odblaskowe są czyste i w dobrym utrzymaniu • upewnić się, iż opony są w dobrym stanie i napompowane zgodnie ze wskazaniami • upewnić się, iż przerzutki biegów właściwe funkcjonują • upewnić się, iż łańcuch jest właściwe ustawiony i nasmarowany • upewnić się, iż siodełko i kierownica zostały ustawione na właściwej wysokości Kierującego rowerem OBOWIĄZUJE • zapewnienie efektywności hamulców • zapewnienie sprawnego dzwonka lub zainstalowanie sygnału dźwiękowego • w porze nocnej, wykorzystanie przedniego i tylnego światła roweru a z tyłu zastosowanie czerwonego światła odblaskowego. Laws RV(T)R reg 7 RVLR & reg 21 (patrz str. 123)

Szkolenia dla kierujących rowerami mogą pomóc zarówno dzieciom jak i dorosłym, a zwłaszcza dorosłym powracającym do jazdy rowerem, w przyswojeniu nowych umiejętności niezbędnych do bezpiecznej jazdy rowerem na dzisiejszych drogach. Wszyscy kierujący rowerami powinni rozważyć korzyści wynikające z wzięcia udziału w szkoleniu dla kierujących rowerami. W celu uzyskania informacji, należy skontaktować się z miejscowym Department of the Environment Road Safety Education Office (Wydział Środowiska ds. Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego).

2. Wymogi uzyskania uprawnień do kierowania motocyklem

Kierującemu posiadającemu prawo prowadzenia motocykla dla motocyklistów w trakcie szkolenia lub pełne prawo jazdy samochodowe, przysługuje prawo kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125cm3 i 11kW mocy, pod warunkiem wykorzystania na drogach publicznych tablic z literą L. W celu uzyskania pełnych uprawnień do kierowania motocyklem, kierującego OBOWIĄZUJE zdanie egzaminu teoretycznego dla motocyklistów a następnie egzaminu praktycznego. W przypadku posiadania przez kierującego pełnych uprawnień do kierowania motorowerem i chęci uzyskania pełnych uprawnień do kierowania motocyklem wymagane będzie od niego zdanie egzaminu teoretycznego, jeżeli w czasie ubiegania się o uprawnienia

118

do kierowania motorowerem nie zdawał oddzielnego egzaminu teoretycznego. Następnie kierujący OBOWIĄZANY będzie zdać egzamin praktyczny dla motocyklistów. Law MV(DL)R reg 31 (1) (patrz str. 123)

Uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 kategorii (A1): kierujący obowiązany jest do zdania egzaminu na motocyklu o pojemności skokowej silnika pomiędzy 75 a 120 cm3. Po zdaniu egzaminu kierującemu będzie przysługiwało prawo kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy 11kW. Standardowe uprawnienia do kierowania motocyklem kategorii (A): jeżeli kierujący zdaje egzamin na motocyklu o pojemności skokowej silnika pomiędzy 120 a 125 cm3, zdolnym do rozwinięcia prędkości większej niż 62mph (100km/h), uzyska standardowe prawo jazdy kategorii (A). Następnie przez okres dwóch lat kierujący będzie ograniczony do korzystania z motocykli o mocy do 25kW, nie licząc jakiegokolwiek okresu zatrzymania lub cofnięcia uprawnień kierowania pojazdami. Po upływie dwóch lat kierujący może jeździć motocyklem dowolnej wielkości. Kierującemu przed zdaniem egzaminu, ZABRANIA się przewożenia pasażera i ciągnięcia przyczepy. Law MV(DL)R reg 12 (patrz str 123)

Warunki uzyskania uprawnień do kierowania motorowerem

Motorower MUSI być wyposażony w silnik o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, wadze nieprzekraczającej 250 kg i zdolności rozwijania dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 31mph (50km/h). Od czerwca 2003r. wszystkie typy, zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami Wspólnot Europejskich, motorowerów zostały ograniczone do 28mph (45km/h). Law RTO 1981 (z poprawkami) Art 19D (patrz str. 123)

Dla potrzeb jazdy motorowerem, kierujący w trakcie szkolenia MUSI • być w wieku 16 lat lub więcej • posiadać prawo prowadzenia motoroweru dla kierowców w trakcie szkolenia W celu uzyskania pełnych uprawnień do kierowania motorowerem, OBOWIĄZKIEM kierującego jest najpierw zdanie egzaminu teoretycznego dla motocyklistów a następnie egzaminu praktycznego dla kierujących motorowerami. Kierującym posiadającym pełne prawo jazdy samochodowe lub uprawniające do prowadzenia motocykla, przysługuje prawo kierowania motorowerem bez konieczności stosowania tablic z literą L. Uwaga: Kierujących motocyklami i motorowerami chcących podnieść kwalifikacje, poniższe uprawnienia zwalniają z konieczności zdawania egzaminu teoretycznego dla motocyklistów • pełne uprawnienia do kierowania motocyklem kategorii (A1) uzyskane w dniu lub po 1/1/97 • pełne uprawnienia do kierowania motorowerem uzyskane w dniu lub po 1/7/96. Law MV(DL)R regs 27(3), 31 & 32 (patrz str. 123)

119

3. Dokumentacja pojazdu, wymogi dotyczące kierowców w trakcie szkolenia i z ograniczeniami Dokumentacja

Prawo jazdy. Kierującego pojazdem OBOWIĄZUJE posiadanie ważnego i podpisanego prawa jazdy właściwego dla kategorii prowadzonego przez niego pojazdu. Kierującego OBOWIĄZUJE powiadomienie Driver and Vehicle Agency (DVA) o zmianie imienia, nazwiska lub adresu. Law RTO 1981 Art 3 (patrz str. 123)

Posiadacze praw jazdy spoza obszaru Unii Europejskiej mieszkający aktualnie w Zjednoczonym Królestwie, mogą korzystać z takich praw jazdy, przez maksymalny okres 12 miesięcy od dnia zamieszkania w tym kraju. W celu zapewnienia ciągłości uprawnień do kierowania pojazdami • kierujący powinien uzyskać, obowiązujące na terenie Zjednoczonego Królestwa, prawo jazdy dla kierowców w trakcie szkolenia i przed upływem 12 miesięcy zdać egzamin(y) lub • w przypadku posiadania prawa jazdy wydanego przez kraj zgodnie z prawem wytypowany, jako kraj podlegający wymianie praw jazdy, kierujący powinien wymienić takie prawo jazdy, na prawo jazdy obowiązujące na terenie Zjednoczonego Królestwa. MOT (Badania Techniczne Pojazdu). Po upływie czterech lat od daty pierwszej rejestracji a następnie corocznie, właściciela pojazdu samochodowego lub motocykla OBOWIĄZUJE przedstawienie pojazdu do badania technicznego. Kierującemu ZABRANIA się prowadzenia pojazdu bez ważnego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie okresowych badań technicznych, gdy jest ono wymagane. W wyjątkowych okolicznościach, kierujący może dojechać pojazdem na wcześniej umówione badanie techniczne lub do warsztatu w przypadku konieczności wykonania napraw niezbędnych do przeprowadzenia badania technicznego. Prowadzenie pojazdu niespełniającego warunków technicznych może spowodować unieważnienie polisy ubezpieczeniowej. Law RTO 1995 Arts 61, 63, 63A, 65 & 69 (patrz str 123)

Ubezpieczenie. Dla potrzeb korzystania z pojazdu na drodze,

kierującego OBOWIĄZUJE posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej. OBOWIĄZKIEM kierującego jest posiadanie przynajmniej obowiązkowego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej (od urazów lub szkód wyrządzonych osobom trzecim) w czasie korzystania z danego pojazdu. Przed podjęciem jazdy jakimkolwiek pojazdem, kierujący obowiązany jest upewnić się, iż polisa ubezpieczeniowa pojazdu, upoważnia go do wykorzystania danego pojazdu lub że jego własna polisa ubezpieczeniowa we właściwy sposób zabezpiecza go dla potrzeb korzystania z tego pojazdu. Kierującemu ZABRANIA się prowadzenia pojazdu bez ważnej polisy ubezpieczeniowej. Kierujący powinien również zdawać sobie sprawę, że nawet, jeżeli kolizja drogowa nie została przez niego spowodowana, firmy ubezpieczeniowe mogą pociągnąć go do odpowiedzialności. Law RTO 1981 Art 90 (patrz str. 123)

W obecnej chwili kamery umieszczane przy drogach, mogą automatycznie identyfikować kierowców nieposiadających ubezpieczenia. Dostępne są następujące rodzaje polis ubezpieczeniowych.

120

Third-party insurance (Obowiązkowe ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej OC) – zazwyczaj najtańsza dostępna forma ubezpieczenia, stanowiąca podstawowe, obowiązkowo wymagane ubezpieczenie. Pokrywa naprawienie szkód wyrządzonych przez kierującego innej osobie lub mieniu. Tego typu polisa nie pokrywa szkód wyrządzonych przez kierującego w odniesieniu do jego własnego pojazdu lub osoby. Third-party insurance, Fire and Theft insurance (Obowiązkowe ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od pożaru i kradzieży) - podobne do ubezpieczenia OC, z dodatkowym elementem pokrywającym naprawienie szkód powstałych w wyniku kradzieży lub zniszczenia pojazdu w wyniku pożaru. Comprehensive insurance (Ubezpieczenie Autocasco) – zazwyczaj najdroższa, ale również najlepsza forma ubezpieczenia. Tego typu polisa poza pokrywaniem szkód wyrządzonych przez kierującego innym osobom lub mieniu, pokrywa również szkody wyrządzone pojazdowi kierującego do wartości rynkowej tego pojazdu, a także szkody wyrządzone w odniesieniu do osoby kierującego. Registration certificate (Dowód rejestracyjny). Dowody rejestracyjne nazywane również (zharmonizowanymi dowodami rejestracyjnymi) wydawane są dla wszystkich pojazdów silnikowych wykorzystywanych na drogach, opisują ich (marki, modele, itp.) i zawierają pełne dane zarejestrowanego właściciela pojazdu. Właściciela pojazdu OBOWIĄZUJE najszybciej jak to tylko możliwe poinformowanie DVA w Coleraine o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zmianie imienia, nazwiska lub adresu. Kupujący i sprzedający pojazd, obowiązani są do wypełnienia dowodu rejestracyjnego pojazdu. Na sprzedającym pojazd spoczywa obowiązek przesłania go do DVA. Wyjaśnienie procedur znajduje się na odwrocie dowodu rejestracyjnego. Law RV(R&L)R Part IV (patrz str. 123)

Vehicle Excise Duty (VED) (Podatek Akcyzowy od Pojazdu). We wszystkich pojazdach silnikowych wykorzystywanych lub pozostawianych na drogach publicznych zawsze MUSZĄ widnieć ważne dyski Vehicle Excise Duty (dyski Podatku Akcyzowego od Pojazdu). Nawet pojazdy zwolnione z opłacania podatku akcyzowego zawsze MUSZĄ być oznaczone, właściwymi swojej kategorii, dyskami podatku akcyzowego. Law VERA sects 29 & 33 (patrz str. 123)

Statutory Off Road Notification (SORN) (Obowiązek Zawiadomienia o Wycofaniu Pojazdu z Ruchu). Polega na zawiadomieniu DVA o wycofaniu pojazdu z ruchu drogowego. W przypadku życzenia przechowywania pojazdu poza obrębem drogi publicznej, bez konieczności uiszczenia opłaty podatku akcyzowego, właściciela pojazdu OBOWIĄZUJE złożenie deklaracji SORN – niespełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie. Po spełnieniu tego obowiązku właściciel pojazdu, przez okres 12 miesięcy zwolniony będzie z konieczności opłacania podatku akcyzowego odnoszącego się do tego pojazdu. Jeżeli po upływie tego okresu pojazd w dalszym ciągu przechowywany będzie poza obrębem drogi publicznej, konieczne będzie wysłanie kolejnej deklaracji. Wymóg składania deklaracji SORN dobiegnie końca w chwili sprzedania pojazdu innej osobie i w takim przypadku obowiązek ten natychmiast przejdzie na nabywcę. Law RV(R&L)R reg 26 sch 4 (patrz str. 123)

Wymóg okazania dokumentacji. Kierującego OBOWIĄZUJE okazanie, na żądanie funkcjonariusza policji, prawa jazdy i towarzyszącego mu dokumentu, ważnej polisy ubezpieczeniowej i (jeżeli ma zastosowanie)

121

ważnego dokumentu MOT (badania technicznego pojazdu). Jeżeli kierujący nie jest w stanie tego zrobić, może zostać poproszony o przedstawienie ich w ciągu siedmiu dni na posterunku policji. Law RTO 1981 Arts 180 & 180A (patrz str. 123)

Kierowcy w trakcie szkolenia

Jadącego samochodem kierowcę w trakcie szkolenia OBOWIĄZUJE posiadanie ważnego prawa jazdy dla kierowców w trakcie szkolenia. Nadzór nad nim MUSI sprawować osoba w wieku, co najmniej 21 lat, posiadająca, od co najmniej trzech lat pełne EC/EEA prawo jazdy przewidziane dla tego typu pojazdu (z automatyczną lub manualną skrzynią biegów). Laws MV(DL)R reg 12 & RTO 1981 Art 3 (patrz str. 123)

Pojazdy. Na dowolnym pojeździe prowadzonym przez kierowcę w trakcie szkolenia MUSZĄ widnieć czerwone tablice z literą L. Tablice te MUSZĄ być zgodne z wymogami prawa, jak również MUSZĄ być widoczne z punktu widzenia innych uczestników ruchu znajdujących się zarówno przed jak i za pojazdem. Tablice te powinny zostać usunięte lub zasłonięte w przypadku wykorzystania pojazdu przez kierowcę z pełnymi uprawnieniami ( z wyjątkiem pojazdów szkół nauki jazdy). Pojazdy oznakowane tablicami z literą L obowiązuje ograniczenie prędkości do 45 mph (72km/h), poza pojazdami przeznaczonymi do transportu towarów, autobusami i autokarami na autostradach. Laws MV(DL)R reg 12, RTO 1981 Art 19 & MV(SLRE)R reg 2 (patrz str. 123)

Kierującego OBOWIĄZUJE zdanie egzaminu teoretycznego, (jeżeli wymagany) a następnie zdanie egzaminu praktycznego dla kategorii pojazdu, z jakiego ma życzenie korzystać, zanim będzie mógł jeździć bez nadzoru. Law MV(DL)R reg 30 (patrz str. 123)

Kierowcy z ograniczeniami

Po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania samochodem lub motocyklem, przez okres jednego roku od daty zdania egzaminu, kierującego obowiązuje korzystanie z tablic barwy żółtej z literą R. Tablice te MUSZĄ być zgodne z wymogami prawa, jak również MUSZĄ być widoczne z punktu widzenia innych uczestników ruchu znajdujących się zarówno przed jak i za pojazdem. Tablice te powinny zostać usunięte lub zasłonięte w przypadku wykorzystania pojazdu przez kierowcę w stosunku, do którego ograniczenia te nie mają zastosowania. Pojazdy oznakowane tablicami z literą R obowiązuje ograniczenie prędkości do 45 mph (72km/h), bez względu na to czy pojazd prowadzony jest przez kierowcę z ograniczeniami czy też nie. Laws RTO 1981 Art 19A & MV(PR)R (patrz str. 123)

4. Uczestnik ruchu drogowego a prawo Przepisy ruchu drogowego

Poniższa lista została wykorzysta w Kodeksie w postaci skrótów. Nie została ona przewidziana, jako pełen wykaz przepisów a jedynie, jako przewodnik odnoszący się do niektórych ważnych punktów prawnych. W celu zapoznania się z dokładną treścią przepisów prawnych, prosimy odwołać się do wymienionych w Kodeksie Rozporządzeń i Przepisów (ze zmianami). Poniżej znajduje się wykaz wykorzystanych skrótów. (C)

122

Większość postanowień ma zastosowanie na wszystkich drogach Irlandii Północnej. Do dróg zalicza się drogi publiczne, dowolne części dróg publicznych, wszelkie mosty lub tunele, nad którymi lub przez które przejeżdża droga publiczna, jak również wszystkie ulice, drogi, autostrady lub jezdnie o powszechnym dostępie publicznym (RTO 1995 Art. 2) (Rozporządzenie o Ruchu Drogowym z 1995 r. Art. 2) . Warto zaznaczyć, iż referencje odnoszące się do ‘dróg’ ogólnie mają też zastosowanie w przypadku dróg dla pieszych, chodników i wielu innych dróg, jak również dróg do prywatnych posiadłościach (z włączeniem wielu parkingów). W większości przypadków przepisy będą miały zastosowanie również w odniesieniu do nich, ponadto szczególne zasady mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do pewnych rodzajów dróg i ścieżek. Niektóre poważne przestępstwa wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego, z włączeniem jazdy pod wpływem alkoholu, mają również zastosowanie we wszystkich miejscach publicznych np. na terenie publicznych parkingów. Osoby Chronicznie Chore lub Niepełnosprawne (NI) Ustawa z 1978r.

CSPDA

Ustawodawstwo Karne (NI)* Rozporządzenie z 1994r. CJO Pojazdy (Konstrukcja i Wykorzystanie) Przepisy (NI) z 1999 r. CUR Pojazdy (Konstrukcja i Wykorzystanie) (ze Zmianami nr 5) CU(A)R Przepisy (NI) z 2003 r. Pojazdy (Konstrukcja i Wykorzystanie) (ze Zmianami nr 5) CU(A)R Przepisy (NI) z 2005r. Konie (Ochronne Nakrycia Głowy dla Młodych Jeźdźców) (NI) H(PHYR)O Rozporządzenie z 1990r. Konie (Ochronne Nakrycia Głowy dla Młodych Jeźdźców) (NI) H(PHYR)O Rozporządzenie z 1992r. Motocykliści (Osłony na Oczy) Przepisy (NI) z 2004r. MC(EP)R Motocykliści (Hełmy Ochronne) Przepisy (NI) z 1999r. MC(PH)R Pojazdy Silnikowe (Prawa Jazdy) Przepisy (NI) z 1996r. MV(DL)R Prawa Jazdy Uprawniające do Kierowania Pojazdami Silnikowymi MVDL(A)R (ze Zmianami) Przepisy (NI) z 2003r. (4 zestawy Przepisów) Pojazdy Silnikowe (Pojazdy dla Osób Niepełnosprawnych) MV(IC)R Przepisy (NI) z 1999r. Pojazdy Silnikowe (Przewidziane Ograniczenia) Przepisy (NI) z 1996r. MV(PR)R Pojazdy Silnikowe (Ograniczenia Prędkości) Przepisy (NI) z 1989r. MV(SL)R Pojazdy Silnikowe (Ograniczenia Prędkości) (Zwolnienia) Przepisy MV(SLRE)R (NI) z 1998r. Pojazdy Silnikowe (Korzystanie z Pasów Bezpieczeństwa) Przepisy MV(WSB)R (NI) z 1993r. Pojazdy Silnikowe (Korzystanie z Pasów Bezpieczeństwa przez MV(WSBCFS)R Dzieci na Przednim Siedzeniu) Przepisy (NI) z 1993r. i 2007r. Pojazdy Silnikowe (Korzystanie z Pasów Bezpieczeństwa) MV(WSB)(A)R (ze Zmianami) Przepisy (NI) z 2007r. i 2008r. (Przepisy Ruchu Drogowego na Autostradach) (NI) 2008r. MTR (Ruch Drogowy) (NI) Rozporządzenie 1981r., 1995r. lub 2007r. RTO (zgodnie ze wskazaniami) Osoby Popełniające Wykroczenia Ruchu Drogowego (NI) RTOO Rozporządzenie z 1996r. Przepisy Ruchu Drogowego (NI) Rozporządzenie z 1997r. RTRO Oświetlenie Pojazdów na Drogach (ze Zmianami) RVL(A)R Przepisy (NI) z 1997r. Przepisy o Oświetleniu Pojazdów na Drogach (NI) z 2000r. RVLR Pojazdy na Drogach (Ograniczenia i Licencje) Przepisy z 2002r. RVL(A)R Ruch Drogowy (Nowi Kierowcy) (NI) Rozporządzenie z 1983r. RT(ND)O Pojazdy na Drogach (Ruch Drogowy) Przepisy z 1933r. RV(T)R Drogi (NI) Rozporządzenie z 1993 r. RO Drogi (Ograniczenia Postoju) Rozporządzenie z 1982r. R(RW)O Pojazdy na Drogach (Tablice Rejestracyjne) Przepisy z 2001r. RV(DRM)R Palenie Tytoniu (NI) Rozporządzenie z 2006r. SO Zakaz Palenia (Zwolnienia, Pojazdy, Kary i Obniżone Stawki) SF(EVPDA)R Przepisy (NI) z 2007r. Przepisy Dotyczące Znaków Drogowych (NI) z 2007r. TSR Ustawa o Podatku Akcyzowym i Rejestracji Pojazdów z 1994r. VERA Przepisy Dotyczące Przejść dla Pieszych w Stylu Zebra, Pelikan i PCR Puffin (NI) z 2006r. * (NI) – Irlandia Północna

123

Z rozporządzeniami i przepisami obowiązującymi od 1988 r. można zapoznać się odwiedzając stronę internetową Office of Public Sector Information (Biura Sektora ds. Informacji Publicznych) pod (www.opsi.gov. uk). Rozporządzenia i przepisy obowiązujące od lat poprzedzających rok 1988, dostępne są wyłącznie w oryginalnym książkowym formacie i można je nabyć w The Stationery Office, dodatkowe informacje można znaleźć na wewnętrznej stronie tylnej okładki.

5. Kary Parlament ustala maksymalne kary przewidziane dla poszczególnych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Powaga wykroczenia odzwierciedlona jest w wysokości odpowiadającej mu kary. W gestii sądu leży wydanie wyroku odpowiadającego okolicznościom towarzyszącym naruszeniu przepisów. Tabela kar i liczby punktów karnych na stronie 125 stanowi wykaz głównych naruszeń przepisów ruchu drogowego i odpowiadających im kar. Istnieje duża gama innych, bardziej specyficznych wykroczeń, które dla potrzeb uproszczenia, nie zostały tutaj zawarte. Poniżej opisany został system przypisywania punktów karnych i zatrzymywania praw jazdy.

Punkty karne i zatrzymywanie praw jazdy.

System przypisywania punktów karnych ma za zadanie zniechęcanie kierowców i motocyklistów do korzystania z niebezpiecznych sposobów prowadzenia pojazdów. Niektóre naruszenia przepisów, niedotyczące jazdy samej w sobie, jak np.: niewykonanie naprawy usterek pojazdu, mogą również spowodować przypisanie punktów karnych. Sądy OBOWIĄZUJE odnotowanie na prawie jazdy określonej liczby punktów, w granicach odpowiadających naruszeniom przepisów ustalonych przez Parlament. Nagromadzenie punktów karnych działa, jako ostrzeżenie dla kierowców, o groźbie ryzyka zatrzymania prawa jazdy, w przypadku popełniania kolejnych wykroczeń drogowych. Law RTOO Arts 49 & 50 (patrz str. 123).

Kierowca lub motocyklista, który nagromadzi 12 lub więcej punktów karnych w okresie trzech lat, podlega zatrzymaniu prawa jazdy. Na minimalny okres zatrzymania prawa jazdy, w wysokości sześciu miesięcy lub dłużej w przypadku kierowcy lub motocyklisty, któremu uprzednio zatrzymano prawo jazdy. Law RTOO Art 40 (patrz str. 123).

W odniesieniu do wszystkich wykroczeń ruchu drogowego, którym przypisywane są punkty karne, sąd ma dyskrecjonalną moc wydania posiadaczowi prawa jazdy nakazu zatrzymania uprawnień. Może to mieć zastosowanie przez dowolny okres czasu, który sąd uzna za właściwy, ale zazwyczaj waha się w granicach pomiędzy tygodniem a kilkoma miesiącami. W przypadku poważnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, takich jak niebezpieczna jazda i jazda pod wpływem alkoholu, sąd OBOWIĄZANY jest do wydania nakazu zatrzymania prawa jazdy. Minimalny okres zatrzymania prawa jazdy to 12 miesięcy, niemniej jednak w przypadku osób powtórnie dopuszczających się popełnienia wykroczenia drogowego lub w przypadku, gdy poziom alkoholu jest wysoki, okres ten może być dłuższy. W przypadku drugiego przewinienia w postaci jazdy po spożyciu

124

Tabela kar Rodzaj czynu karnego

Maksymalne Kary Kara więzienia

Kara grzywny

Zatrzymanie prawa jazdy

Punkty karne

* Spowodowanie śmierci lub poważnego urazu ciała w wyniku niebezpiecznej jazdy

14 lat

Nieograniczona

Obligatoryjne – minimalny okres 2 lat

3-11 (jeżeli wyjątkowo odstąpiono od zatrzymania prawa jazdy)

* Niebezpieczna jazda

5 lat

Nieograniczona

Obligatoryjne

3-11 (jeżeli wyjątkowo odstąpiono od zatrzymania prawa jazdy)

* Spowodowanie śmierci lub poważnego urazu ciała w wyniku jazdy bez zachowania właściwej ostrożności po spożyciu alkoholu lub narkotyków

14 lat

Nieograniczona

Obligatoryjne – minimalny okres 2 lat

3-11 (jeżeli wyjątkowo odstąpiono od zatrzymania prawa jazdy)

Spowodowanie śmierci lub poważnego urazu ciała w wyniku zaostrzonego wzięcia pojazdu

14 lat

Nieograniczona

Obligatoryjne

3-11

Jazda bez zachowania właściwej ostrożności lub względu na innych

-

5000 GBP

Dyskrecjonalne

3-9

** Jazda po spożyciu alkoholu lub narkotyków lub po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu; lub nieoddanie próbki do analizy

6 miesięcy

5000GBP

Obligatoryjne

3-11 (jeżeli wyjątkowo odstąpiono od zatrzymania prawa jazdy)

Nie zatrzymanie się po wypadku (kolizji) lub nie zgłoszenie wypadku (kolizji)

6 miesięcy

5000GBP

Dyskrecjonalne

5-10

Jazda po zatrzymaniu prawa jazdy

2 lata

Nieograniczona

Dyskrecjonalne

6

Spowodowanie śmieci lub poważnego urazu ciała w wyniku jazdy bez zachowania właściwej ostrożności lub względu na innych

5 lat

Nieograniczona

Obligatoryjne

3-11

Jazda bez ubezpieczenia

6 miesięcy

5000GBP

Dyskrecjonalne

6-8

Spowodowanie śmierci lub poważnego urazu w wyniku jazdy bez prawa jazdy, ubezpieczenia lub po zatrzymaniu prawa jazdy

2 lata

Nieograniczona

Obligatoryjne

3-11

Przekroczenie prędkości

-

1000GBP (2500 GBP wykroczenia na autostradzie)

Dyskrecjonalne

3-6 lub 3 (mandat)

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej

-

1000 GBP

Dyskrecjonalne

3

Brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie Przeglądu Technicznego Pojazdu (MOT)

-

1000 GBP

-

-

Niestosowanie pasów bezpieczeństwa

-

500 GBP

-

3

Niebezpieczna jazda rowerem

-

2500 GBP

-

-

Jazda rowerem bez zachowania właściwej ostrożności

-

1000 GBP

-

-

Nieudzielenie informacji, co do tożsamości kierującego

-

1000 GBP

Dyskrecjonalne

6

* W przypadku zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z uznaniem za winnego jednego z tych wykroczeń, sąd musi narzucić wymóg ponownego zdania rozszerzonego egzaminu, a w przypadku zaznaczonych ** wymóg zdania zwykłego egzaminu. Sąd posiada dyskrecjonalną moc narzucenia wymogu ponownego zdania egzaminu w odniesieniu do jakiegokolwiek innego wykroczenia w przypadku, którego zastosowanie ma odnotowanie wykroczenia; rozszerzonego egzaminu w przypadkach, gdy zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami dotyczy ponownego popełnienia wykroczenia a zwykłego egzaminu w pozostałych przypadkach.

125

alkoholu popełnionego na przestrzeni 10 lat, zastosowane zostanie zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami na minimalny okres 3 lat. Law RTOO Art. 35 (patrz str. 123)

Ponadto w niektórych poważniejszych przypadkach, sąd OBOWIĄZANY jest (poza zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami na określony okres czasu), narzucić osobie, która popełnienia wykroczenie nakaz zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami do chwili ponownego zdania egzaminu. W innych przypadkach, sąd posiada dyskrecjonalną moc zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami. W zależności od natury wykroczenia, egzamin może być egzaminem zwykłym lub rozszerzonym. Law RTOO Art. 41 (patrz str. 123)

Nowi kierowcy. Poniższe specjalne zasady mają zastosowanie w odniesieniu do nowych kierowców uprawnionych do kierowania samochodami i motocyklami, w okresie dwóch lat od chwili zdania pierwszego egzaminu, pochodzących z/ze

• Zjednoczonego Królestwa, Krajów Wspólnoty Europejskiej, Wyspy Man, Wysp Normandzkich lub Gibraltaru, którzy swój pierwszy egzamin zdali w jednym z tych krajów; • Innych krajów, których w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami w Zjednoczonym Królestwie obowiązuje zdanie egzaminu w Zjednoczonym Królestwie, w takim przypadku prawo jazdy wydane w Zjednoczonym Królestwie jest traktowane, jako zdanie pierwszego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje niezbędnie do kierowania pojazdami; i • Innych krajów, którzy (bez konieczności zdawania egzaminu) wymienili swoje prawo jazdy, na uprawnienia do kierowania pojazdami obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie i od tego czasu zdali egzamin w Zjednoczonym Królestwie dla potrzeb uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami innej kategorii, w takim przypadku egzamin zdany w Zjednoczonym Królestwie traktowany będzie, jako pierwszy zdany egzamin. Na przykład kierującego, który wymienił (samochodowe) prawo jazdy z innego kraju na (samochodowe) prawo jazdy Zjednoczonego Królestwa a następnie zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje uprawniające do kierowania innego rodzaju pojazdem (np. samochodem ciężarowym) będą obowiązywały specjalne zasady. W przypadku, gdy kierujący w stosunku, do którego zastosowanie mają specjalne zasady, nagromadzi sześć lub więcej punktów karnych, przed końcem okresu dwóch lat (z włączeniem jakichkolwiek punktów przypisanych przed zdaniem egzaminu), jego uprawnienia do kierowania pojazdami zostaną automatycznie zatrzymane. W celu przywrócenia uprawnień, kierujący po raz kolejny będzie musiał ubiegać się o prawo jazdy dla kierowców w trakcie szkolenia i jeździć na warunkach obowiązujących kierowców w trakcie szkolenia, do chwili ponownego zdania egzaminu (patrz również Aneks 8 – Kod bezpieczeństwa dla nowych kierowców). Law RT(ND) O (patrz str. 123)

Uwaga. Ma to zastosowanie nawet, jeżeli w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego kierujący zapłacił mandat. Specjalne zasady nie dotyczą kierowców z pierwszej grupy (Zjednoczonego Królestwa/ Krajów Wspólnoty Europejskiej itp.), posiadających już pełne uprawnienia do kierowania jednej kategorii pojazdów w przypadku, zdania w późniejszym terminie, egzaminu dla potrzeb uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem innej kategorii.

126

Inne konsekwencje popełniania przestępstw

W przypadkach, gdy w odniesieniu do przestępstwa zastosowanie ma kara więzienia, pojazd wykorzystany dla potrzeb popełnienia przestępstwa może podlegać konfiskacie. Law CJR Art. 11 (patrz str. 123)

W przypadku poważnego naruszenia przepisów ruchu drogowego, poza wyrokiem sądu, najprawdopodobniej koszty ubezpieczenia również ulegną znacznemu zwiększeniu. Jest to związane z tym, że firmy ubezpieczeniowe traktują takich kierowców, jako osoby o zwiększonym prawdopodobieństwie wzięcia udziału w kolizji. Kierowcy, którym w okresie 10 lat dwukrotnie zatrzymano prawo jazdy, w związku z jazdą po spożyciu alkoholu lub raz, w przypadku, gdy ponad dwa i pół razu przekroczyli przewidzianą prawem normę lub odmówili oddania próbki do analizy, obowiązani będą również do usatysfakcjonowania Driver and Vehicle Agency’s Medical Branch, iż nie mają problemu z nadużywaniem alkoholu oraz są w stanie zdrowia pozwalającym na kierowanie pojazdami, zanim po zakończeniu okresu zatrzymania prawa jazdy, zostanie im wydane prawo jazdy dla kierowców w trakcie szkolenia. Nagminne przyjmowanie narkotyków lub alkoholu może doprowadzić do cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

6. Utrzymanie pojazdu, bezpieczeństwo i zabezpieczenie. Utrzymanie pojazdu

Kierujący obowiązany jest do zapewnienia, iż światła, hamulce, układ sterowania, układ wydechowy, pasy bezpieczeństwa, system osuszania szyb, wycieraczki i urządzenie do mycia szyb właściwe funkcjonują. Jak również

• światła, kierunkowskazy, reflektory i tablice rejestracyjne MUSZĄ być czyste i w dobrym utrzymaniu • przednia szyba i pozostałe szyby pojazdu MUSZĄ być czyste i wolne od czegokolwiek ograniczającego pole widzenia • światła pojazdu MUSZĄ być właściwie ustawione, aby zapobiec oślepianiu innych uczestników ruchu. Szczególną uwagę powinni zwrócić na to kierujący pojazdami ze znacznym obciążeniem • poziom emitowanych przez pojazd spalin NIE MOŻE przekraczać obowiązujących norm • przed rozpoczęciem jazdy kierujący powinien upewnić się, iż jego fotel, pas bezpieczeństwa, zagłówek i lusterka są prawidłowo ustawione • należy upewnić się, iż bagaż został umieszczony w bezpiecznym miejscu. Laws RVLR 26 & 30 & CUR regs 35 & 74 (patrz str. 123)

Komunikaty z ostrzeżeniami. Kierujący powinien upewnić się, iż rozumie znaczenie wszystkich komunikatów wyświetlających się na tablicy rozdzielczej pojazdu. Kierujący nie powinien ignorować komunikatów ostrzegawczych, gdyż mogą one informować o powstaniu niebezpiecznej usterki.

127

• Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, podświetlone zostaną kontrolki ostrzegawcze, ale w chwili uruchomienia silnika zostaną wyłączone (z wyjątkiem kontrolki ostrzegawczej hamulca ręcznego). Jeżeli tak się nie stanie lub jeżeli kontrolki ostrzegawcze podświetlą się podczas jazdy, kierujący powinien zatrzymać się i zidentyfikować problem, gdyż mogą ostrzegać o zaistnieniu poważnej usterki. • Jeżeli podczas jazdy, w pojeździe podświetlona zostanie kontrolka akumulatora może to oznaczać problem z ładowaniem akumulatora. Przyczyny podświetlenia kontrolki ostrzegawczej akumulatora również, najszybciej jak to możliwe, muszą zostać zbadane w celu uniknięcia utraty zasilania oświetlenia i innych elektrycznych systemów pojazdu. Przyciemniane szyby. Kierującemu ZABRANIA się korzystania z pojazdu z nadmiernie przyciemnioną przednią szybą lub którąkolwiek z przednich bocznych szyb. Przyciemnianie szyb wykonywane w trakcie procesu produkcyjnego, spełnia wymogi norm określających współczynnik przepuszczalności światła (VLT). Nie przewidziano ograniczeń współczynnika przepuszczalności światła (VTL) w odniesieniu do tylnej szyby lub tylnych bocznych szyb. Laws RTO 1995 Art 58, CUR reg 37 & CUR (A)R 2005 (patrz str. 123)

Opony. Ciśnienie w ogumieniu MUSI być zgodne z zaleceniami producenta i obciążeniem pojazdu. Zawsze należy odwoływać się do podręcznika eksploatacji lub danych pojazdu. Opony powinny być wolne od pęknięć lub defektów. Głębokość rzeźby bieżnika opon samochodów, niewielkich furgonetek i niewielkich przyczep, MUSI być, co najmniej 1.6mm, na szerokości trzech czwartych centralnej części bieżnika i dookoła obwodu całej opony. Motocykle, duże pojazdy i pojazdy przeznaczone do przewozu pasażerów MUSZĄ mieć bieżnik o głębokości rzeźby bieżnika, co najmniej 1mm, na szerokości trzech czwartych centralnej części bieżnika i dookoła obwodu całej opony. Motorowery powinny mieć widoczny bieżnik. Kierujący powinien zdawać sobie sprawę, iż w odniesieniu do niektórych defektów pojazdów przypisywane są punkty karne. Law CUR reg 32 (patrz str. 123)

W przypadku pęknięcia opony podczas jazdy, kierujący powinien starać się zachować kontrolę nad pojazdem. Należy zdecydowanie trzymać kierownicę i pozwolić na to, aby pojazd powoli toczył się do chwili zatrzymania na poboczu drogi. W przypadku przebicia opony, kierujący powinien zatrzymać się, gdy tylko będzie to bezpieczne. Koło zapasowe można samodzielnie zmienić jedynie pod warunkiem nienarażania siebie ani innych na niebezpieczeństwo – w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z pomocą drogową. Ciśnienie ogumienia. Należy sprawdzać w odstępach tygodniowych. Ciśnienie ogumienia należy sprawdzać przed podróżą, gdy opony są zimne. Ciepłe lub gorące opony mogą dawać fałszywy odczyt.

128

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie ogumienia będzie miało negatywny wpływ na układ hamowania i sterowania pojazdu. Nadmierne lub nierównomierne zużycie opon może wynikać z wad lub usterek układu hamowania, systemu zawieszenia pojazdu lub nieprawidłowo ustawionych kół. Usterki te należy jak najszybciej skorygować. Koła zapasowe, często nazywane ‘kołami dotarcia do domu’ zazwyczaj mają odmienne parametry odnoszące się do prędkości lub dystansu, na jakim mogą zostać wykorzystane. Informacje dotyczące wykorzystania kół zapasowych można znaleźć na oponie lub w podręczniku eksploatacji pojazdu. Opony pozwalające na jazdę z obniżonym ciśnieniem ogumienia, powinny być wykorzystywane jedynie w połączeniu z systemem monitorowania ciśnienia, umożliwiają kontynuowanie jazdy po przebiciu opony przy zachowaniu zmniejszonej prędkości na ograniczonym dystansie. Informacje na temat ich wykorzystania można znaleźć w podręczniku eksploatacji pojazdu. Poziom płynów. Kierujący powinien, w odstępach tygodniowych, sprawdzać poziom płynów w pojeździe. Niski poziom płynu hamulcowego może spowodować awarię hamulców i kolizję. Kierujący powinien upewnić się, iż jest w stanie rozpoznać kontrolki ostrzegające o niskim poziomie płynów, jeżeli pojazd został w takowe wyposażony. Przed zimą. Kierujący powinien upewnić się, iż akumulator jest w dobrym utrzymaniu i że w chłodnicy i w pojemniku z płynem do mycia szyb pojazdu, zastosowane zostały właściwe środki zabezpieczające przed zamarznięciem. Inne problemy. Jeżeli pojazd kierującego

• podczas hamowania zjeżdża na jedną stronę, najprawdopodobniej przyczyną tego jest usterka hamulców lub niewłaściwe ciśnienie ogumienia. Kierujący powinien natychmiast skonsultować się z warsztatem lub mechanikiem • po przyciśnięciu tyłu lub przodu kontynuuje sprężyste odbijanie, oznacza to zużycie amortyzatorów. Zużyte amortyzatory w poważny sposób mogą wpłynąć na kierowanie pojazdem i powinny zostać wymienione • ma dziwny zapach taki jak palona guma, benzyna lub usterka instalacji elektrycznej, należy natychmiast poczynić kroki w celu ustalenia pochodzenia woni. Nie należy ryzykować pożaru. Przegrzany silnik lub pożar. Większość silników chłodzona jest wodą. W przypadku przegrzania silnika należy poczekać aż ostygnie w naturalny sposób. Dopiero wtedy, kierujący powinien usunąć nakrętkę zbiornika chłodnicy i dolać wody lub innego czynnika chłodzącego. W przypadku pożaru pojazdu, kierujący powinien jak najszybciej usunąć z pojazdu pasażerów i zabrać ich w bezpieczne miejsce. Nie należy podejmować prób gaszenia pożaru w komorze silnika, gdyż podniesienie maski samochodu spowoduje wybuch ognia. Należy zawiadomić Fire and Rescue Service (Służby Ochrony Przeciwpożarowej). Stacje paliw/zbiornik paliwa/wyciek paliwa. Napełniając zbiornik paliwa swojego pojazdu lub jakikolwiek przenośny pojemnik na paliwo, kierujący powinien upewnić się, iż nie rozlewa paliwa w obrębie stacji paliw. Rozlanie jakiegokolwiek paliwa powinno natychmiast zostać zgłoszone obsłudze stacji paliw.

129

Rozlany olej napędowy stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dla motocyklistów, ze względu na to, że w poważny sposób wpływa na zredukowanie przyczepności opon do nawierzchni jezdni. Kierujący powinien dokładnie sprawdzić obecność wycieków paliwa i upewnić się, iż

• nie przepełnia zbiornika paliwa • nakrętka zbiornika paliwa jest prawidłowo zabezpieczona • uszczelka nakrętki nie jest uszkodzona, nie zbutwiała ani nie zginęła • nie ma widocznych uszkodzeń nakrętki ani zbiornika paliwa Stosowane w nagłych wypadkach nakrętki do zbiorników na paliwo, jeżeli prawidłowo dopasowane, powinny zapewnić szczelność. Na terenie stacji paliw nigdy nie należy palić ani korzystać z telefonu, gdyż stanowi to poważne zagrożenie spowodowania pożaru lub eksplozji.

Zabezpieczenie pojazdu

Odchodząc od pojazdu, kierujący

• powinien wyjąć kluczyki ze stacyjki i zablokować układ sterowania • zamknąć samochód nawet, jeżeli odchodzi jedynie na kilka minut • dokładnie zamknąć szyby • nigdy nie powinien pozostawiać dzieci lub zwierząt w samochodzie bez wentylacji • powinien wszystko ze sobą zabrać lub zabezpieczyć w bagażniku pojazdu. Należy pamiętać, iż potencjalny złodziej może uznać, iż nawet niepozornie wyglądający pakunek zawiera wartościowe przedmioty. • nigdy nie powinien pozostawiać w samochodzie dokumentacji pojazdu W ramach dodatkowego zabezpieczenia można pojazd wyposażyć w urządzenia zapobiegające kradzieży takie jak alarm lub system unieruchamiający. Kupując nowy pojazd należy zwrócić uwagę na poziom wbudowanych systemów zabezpieczających. Kierujący powinien rozważyć możliwość trwałego umieszczenia numeru rejestracyjnego na wszystkich szybach samochodu. Stanowi to tani, ale efektywny element zniechęcający złodziei.

7. Udzielanie pierwszej pomocy na drodze

W przypadku zaistnienia wypadku lub kolizji, w celu udzielenia pomocy, nawet bez uprzedniego przeszkolenia, można wykonać kilka czynności.

1. Zabezpieczenie miejsca wypadku

Po pierwszej kolizji, główne zagrożenie stanowią kolejna kolizja i pożar. Zbliżając się do jakiegokolwiek pojazdu, który brał udział w wypadku, należy zachować szczególną ostrożność. Wyłączyć silniki i jeżeli jest to możliwe, ostrzec innych uczestników ruchu drogowego. Należy upewnić się, iż nikt nie pali.

2. Wzywanie pomocy

Należy ubiegać się o uzyskanie pomocy od znajdujących się w okolicy osób. Należy poprosić kogoś o natychmiastowe powiadomienie właściwych służb ratowniczych.

130

Służbom ratowniczym niezbędne będą informacje, co do dokładnej lokalizacji kolizji i liczby pojazdów, które brały w niej udział.

3. Udzielanie pomocy poszkodowanym

NIE NALEŻY przesuwać, w dalszym ciągu znajdujących się w pojazdach poszkodowanych chyba, że w obliczu dodatkowego zagrożenia, NIE NALEŻY zdejmować hełmu ochronnego motocyklisty chyba, że jest to konieczne. Należy pamiętać, iż osoba poszkodowana może być w szoku. Poszkodowanym NIE NALEŻY podawać niczego do picia ani do jedzenia. Na tyle o ile to możliwe NALEŻY zapewnić im ciepło i wygodę, unikając zbędnego poruszania. Poszkodowanym NALEŻY dodawać otuchy i starać się nie pozostawiać ich bez opieki a także zapobiec ewentualnemu wejściu na pas ruchu nadjeżdżających pojazdów.

4. Zakres pierwszej pomocy Należy pamiętać litery N W D O M.

N – Niebezpieczeństwo – należy sprawdzić czy nie jest się w niebezpieczeństwie W – Wywiad – zadając pytania i delikatnie poruszając ramię osoby poszkodowanej, należy starać się o uzyskanie odpowiedzi D – Drogi oddechowe – drogi oddechowe powinny być drożne i otwarte. Należy ułożyć jedną dłoń na czole, dwa palce pod brodą i delikatnie przechylić do tyłu głowę osoby poszkodowanej. O - Oddychanie – należy określić czy osoba poszkodowana oddycha. Po udrożnieniu dróg oddechowych, oddech należy sprawdzać przez okres do 10 sekund. M – Masaż serca – jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha normalnie, w celu zapewnienia krążenia krwi należy zastosować resuscytację krążeniowo-oddechową; w tym celu należy ułożyć obie dłonie na środku klatki piersiowej i przyciskać 4-5 cm w tempie 100/minutę. W przypadku dziecka możliwe, iż wystarczające będzie wykorzystanie jednej dłoni. Należy 30 razy uciskać klatkę piersiową. Następnie delikatnie przechylić do tyłu głowę osoby poszkodowanej i szczelnie objąć ustami jej usta, dwukrotnie wdmuchać powietrze, jednocześnie palcami zatykając nos osoby poszkodowanej. Każdy z oddechów powinien trwać jedną sekundą (w przypadku małego dziecka należy stosować niewielkie wdechy). Jeżeli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, ale oddycha, do chwili przybycia pomocy medycznej należy ułożyć ją w bezpiecznej pozycji.

131

Krwawienie. Najpierw należy sprawdzić czy w ranie nie ma obcego ciała, takiego jak np. szkło. Jeżeli rana jest wolna od ciał obcych należy na nią zastosować zdecydowany ucisk . Należy uważać, aby nie stosować ucisku na osadzone w ranie ciało obce – układając warstwy opatrunku po jego obu stronach. Opatrunek należy zabezpieczyć w miejscu, przy użyciu bandaża lub kawałka materiału. W tym celu należy wykorzystać najbardziej czysty dostępny materiał. W przypadku krwawienia z kończyny, gdy nie jest ona złamana, w celu zmniejszenia przepływu krwi, kończynę należy unieść powyżej poziomu serca. Długotrwałe zatrzymanie krążenia krwi może spowodować poważne obrażenia. Oparzenia. Należy spróbować ochłodzić miejsce oparzenia polewając je czystą, zimną wodą lub innym podobnym, nietoksycznym płynem, przez co najmniej 10 minut. Nie należy podejmować prób usunięcia czegokolwiek przywierającego do rany powstałej w wyniku oparzenia.

5. Należy być przygotowanym

Zawsze należy być w posiadaniu apteczki pierwszej pomocy. Przechodząc szkolenie udzielania pierwszej pomocy, można komuś uratować życie; tego typu szkolenia przeprowadzone są przez wykwalifikowane organizacje takie jak oddział lokalnego pogotowia ratunkowego, St John Ambulance Association and Brigade, Order of Malta Ambulance Corps, British Red Cross i inne organizacje posiadające właściwe kwalifikacje (w celu uzyskania danych kontaktowych patrz str. 134).

8. Kod bezpieczeństwa dla nowych kierowców Po zdaniu egzaminów sprawdzających umiejętności niezbędne do kierowania pojazdami, kierujący będzie mógł jeździć bez nadzoru. Zapewni mu to dużo swobody, ale powinien zachować bezpieczeństwo. Mimo, iż kierujący pokazał, że posiada umiejętności niezbędne do kierowania pojazdami, powinien jeździć z zachowaniem ostrożności, większości nowo wykwalifikowanych kierowców brakuje doświadczenia. W celu uniknięcia kolizji, kierujący powinien pracować nad swoimi umiejętnościami, a zwłaszcza nad przewidywaniem zachowania innych uczestników ruchu. Jeden na pięciu nowych kierowców bierze udział w kolizji, w okresie pierwszego roku posiadania uprawnień do kierowania pojazdami. Niniejszy kod zawiera zalecenia mające na celu, umożliwienie kierującemu najbardziej bezpieczne przetrwanie, pierwszych 12 miesięcy po zdaniu egzaminu sprawdzającego umiejętności niezbędne do kierowania pojazdami, w którym to okresie początkujący kierowca jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwo.

• Wiele poważnych kolizji ma miejsce w nocy. Okres czasu pomiędzy północą a godz. 06.00 rano jest okresem największego zagrożenia nowych kierowców. Należy unikać jazdy w tym przedziale czasu chyba, że jest to naprawdę konieczne. • Przewożąc pasażerów kierujący odpowiedzialny jest za ich bezpieczeństwo. Nie należy pozwolić im na rozproszenie swojej uwagi lub nakłanianie do podjęcia ryzyka. Kierujący powinien poinformować pasażerów, iż w celu bezpiecznego dotarcia do miejsca docelowego musi się skoncentrować. • Kierujący nigdy nie powinien popisywać się ani rywalizować z innymi kierowcami, zwłaszcza, jeżeli ich styl jazdy pozostawia wiele do życzenia.

132

• Kierującemu zabrania się prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub przyjęciu narkotyków. Nawet dostępne bez recepty leki mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo kierowania pojazdem, – aby ustalić czy lek może wpłynąć na kierowanie pojazdem należy zapoznać się z jego ulotką. • Kierujący powinien upewnić się, iż w trakcie całej podróży wszyscy pasażerowie samochodu korzystają z pasów bezpieczeństwa. • Kierujący powinien jeździć z zachowaniem prawidłowej prędkości – do wielu poważnych wypadków dochodzi w wyniku utraty kontroli nad pojazdem, zwłaszcza na zakrętach. • Większość nowych kierowców nie posiada doświadczenia w prowadzeniu samochodów sportowych lub o dużej mocy silnika. Zanim kierujący będzie w stanie jeździć samochodem o dużej mocy silnika, powinien nabrać doświadczenia jeżdżąc przez dłuższy okres czasu bez nadzoru chyba, że w trakcie szkolenia korzystał z takiego pojazdu. • Kierowanie pojazdem bez ważnej polisy ubezpieczeniowej stanowi naruszenie przepisów ruchu drogowego. W celu uzyskania informacji, co do rodzajów dostępnego ubezpieczenia należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Załączniku 3. PRZYPOMINAMY, iż w myśl New Drivers Order (Rozporządzenia o Nowych Kierowcach), kierującemu cofnięte zostaną uprawnienia do kierowania pojazdem, jeżeli w ciągu dwóch lat od uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem, nagromadzi sześć punktów karnych. W celu pełnego przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdem, kierujący zmuszony będzie do ponownego zdania zarówno egzaminu teoretycznego jak i praktycznego. Kierujący może rozważyć możliwość wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu lub uzyskania wyższego stopnia kwalifikacji, co mogłoby wpłynąć na wysokość stawki ubezpieczeniowej jak również obniżyć ryzyko wzięcia udziału w kolizji. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w jeden z trzech sposobów: • internet www.roadsafetyni.gov.uk • telefon DOE Road Safety Branch 028 9054 0040 • mail [email protected]

Dodatkowe informacje

Przelicznik skali metrycznej na calową Wykorzystane w treści Kodeksu Drogowego przeliczniki zostały zaokrąglone, niemniej jednak poniżej znajduje się szczegółowa tabela przeliczników skali metrycznej na calową. Mile

Kilometry

Mile

Kilometry

1.00

1.61

40.00

64.37

5.00

8.05

45.00

72.42

10.00

16.09

50.00

80.47

15.00

24.14

55.00

88.51

20.00

32.19

60.00

96.56

133

Mile

Kilometry

Mile

Kilometry

25.00

40.23

65.00

104.60

30.00

48.28

70.00

112.65

35.00

56.33

Pomocne strony internetowe

St John Ambulance Association and Brigade (www.sja.org.uk) Order of Malta Ambulance Corps (www.orderofmalta.ie) British Red Cross (www.redcross.co.uk) www.roadsafetyni.gov.uk www.roadsni.gov.uk www.trafficwatchni.com www.psni.police.uk www.dvani.gov.uk www.roadsafetycouncil.com www.dft.gov.uk www.rsa.ie www.nra.ie

Właściwe przygotowanie

Dodatkowe informacje na temat właściwego przygotowania do kierowania różnego rodzaju pojazdami można znaleźć w publikacjach Driving Standards Agency (DSA) (Agencji ds. Standardu Prowadzenia Pojazdów) The Official DSA Guide to Driving - the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Samochodem DSA – podstawowe umiejętności) i The Official DSA Guide to Riding - the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Motocyklem DSA – podstawowe umiejętności). Informacje przeznaczone dla kierujących dużymi pojazdami można znaleźć w The Official DSA Guide to Driving Goods Vehicles (Oficjalny Przewodnik DSA dla Kierujących Pojazdami Dostawczymi) i The Official DSA Guide to Driving Buses and Coaches (Oficjalny Przewodnik DSA dla Kierujących Autobusami i Autokarami).

Blue Badge Scheme (Program Niebieskiego Oznakowania) Informacje dotyczące tego programu można znaleźć na stronie internetowej Department for Regional Department's Roads Service (Wydziału ds. Regionalnych Wydziałów Usług Drogowych) www.roadsni.gov.uk

Code of Practice for Horse-Drawn Vehicles (Kodeks Postępowania dla Pojazdów Zaprzęgowych) Kodeks Postępowania uzyskać można z Department for Transport (Wydziału ds. Transportu), Transport Technology and Standards Division 6, 2nd Floor, Great Minster House, 76 Marsham Street, London SW1P 4DR. Tel 0207 944 2078 Roboty Drogowe

Broszurę zawierającą dodatkowe informacje dotyczące jazdy w obszarach prowadzonych robót drogowych, można uzyskać z Highways Agency Publications (Wydziału ds. Publikacji Zarządu Dróg), tel. 0870 1226 236, podając numer referencyjny HA113/04. W celu uzyskania ogólnych informacji dotyczących Highways Agency (Zarządu Dróg), należy dzwonić pod tel. 08457 504030 lub wysyłając maila info@ highways.gsi.gov.uk

134

Aneks

Ronda są bezpieczne i proste, jeżeli kierujący zna poniższe zasady i się do nich stosuje.

Wielu kierowców zadowolonych jest z własnego sposobu korzystania z rond i ma przekonanie, iż inni nie potrafią tego robić! Zanim kierujący oceni umiejętności korzystania z rond innych kierowców, powinien sprawdzić własną wiedzę w tym zakresie.

Dlaczego ronda?

Prawidłowe wykorzystanie rond może ułatwić ruch drogowy na skrzyżowaniach o dużym nasileniu ruchu. Pojazdy mogą wjeżdżać na i opuszczać rondo korzystając z różnych dróg, w ten sposób zmniejszając utrudnienia ruchu drogowego lub niebezpieczeństwo. Ronda stanowią okrężne systemy, jednokierunkowego ruchu drogowego poruszającego się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pozwalające na wymieszanie się kilku strumieni ruchu drogowego.

Zasady korzystania z rond

Ustąp pierwszeństwa: najważniejsza zasada – kierującego wjeżdżającego na rondo, obowiązuje ustąpienie pierwszeństwa znajdującym się już na rondzie uczestnikom ruchu drogowego chyba, że poziome lub pionowe znaki drogowe wskazując inaczej. Jeżeli droga jest wolna należy kontynuować jazdę. Zatrzymanie na wolnym rondzie zwalnia ruchu drogowy i może prowadzić do niepożądanych opóźnień. Wjazd na rondo jest zazwyczaj oznaczony pojedynczą przerywaną białą linią, umieszczoną w poprzek drogi. Czasem kierujący może spotkać się z innymi oznaczeniami. Na niektórych rondach jeden pas ruchu może być przeznaczony do bezpośredniego zjazdu z ronda; będzie to zaznaczone odpowiednimi poziomymi lub pionowymi znakami drogowymi. Prędkość: kierujący powinien dojeżdżać do ronda z zachowaniem odpowiedniej prędkości pozwalającej na zatrzymanie się i jeżeli zaistnieje taka potrzeba, ustąpienie pierwszeństwa. Zbyt szybkie dojeżdżanie do ronda może sprawić, iż uczestnicy ruchu drogowego znajdujący się na rondzie mogą odnieść wrażenie, iż kierujący ma zamiar przed nich wjechać. W wyniku, czego mogą hamować lub gwałtownie zmienić kierunek jazdy, co może spowodować kolizję. Dojeżdżając do ronda ze zbyt dużą prędkością i gwałtownie przy wjeździe na rondo hamując, kierujący może spowodować kolizję, wywołując panikę w jadącym za nim innym uczestniku ruchu, który może wpaść w poślizg i uderzyć w tył pojazdu kierującego. Na rondzie, kierujący powinien jechać z uwzględnieniem stanu nawierzchni jezdni, warunków atmosferycznych i warunków jazdy jak również stabilności pojazdu na drodze. Zajmowanie pozycji i sygnalizowanie: zajęcie właściwej pozycji na drodze i odpowiednio wczesne, wyraźne sygnalizowanie pomaga innym uczestnikom ruchu. Znajomość i stosowanie zasad korzystania z rond wpływa na poprawę warunków ruchu drogowego i bezpieczeństwa na rondach. Niniejszy aneks zawiera ogólne porady; na wybór pasa ruchu mogą mieć wpływ również inne czynniki takie jak pionowe i poziome znaki drogowe, zajmowana pozycja i typ znajdujących się w sąsiedztwie pojazdów. W miejscach gdzie umieszczone zostały pionowe lub poziome znaki drogowe wyznaczające pasy ruchu, stosowanie się do nich ma pierwszeństwo nad następującymi procedurami.

135

Prawidłowa procedura korzystania z ronda

Kierujący powinien wyobrazić sobie, iż dojeżdża do ronda o dużym nasileniu ruchu z sześcioma zbiegającymi się drogami. Kierujący powinien stosować się do informacji przedstawionych na ilustracjach. Rondo należy traktować jak tarczę zegara. Ruch na rondzie odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kierujący zawsze powinien przyjmować, iż dojeżdża do ronda z pozycji godziny szóstej. Do ronda należy dojeżdżać zachowując właściwą prędkość i korzystając z właściwego biegu. Zawsze należy czytelnie sygnalizować swoje zamiary. Jeżeli przy lub na rondzie nie ma pojazdów, kierujący może przez nie przejechać korzystając z najkrótszej i najbardziej wygodnej drogi. Po opuszczeniu ronda należy zaprzestać sygnalizowania. Teraz znając zasady, kierujący powinien, zawsze je stosować i w ten sposób dawać dobry przykład innym uczestnikom ruchu. Inni uczestnicy ruchu mogą, naśladując styl jazdy kierującego, również je właściwie stosować! 1.

Opuszczanie ronda na pierwszym zjeździe (b) godz. 8.

Dojazd

Lewy pas ruchu

Sygnalizowanie Kierujący powinien rozejrzeć się dookoła i dojeżdżając sygnalizować zamiar wykonania zjazdu w lewo Na rondzie

Należy ustawić się na lewym pasie ruchu

Zjazd

Przed opuszczeniem ronda kierujący powinien rozejrzeć się w lusterkach i sygnalizować zamiar wykonania zjazdu w lewo do chwili opuszczenia ronda

136

2.Opuszczanie ronda na drugim zjeździe (c) godz. 10.00.

Dojazd

Lewy pas ruchu

Sygnalizowanie Kierujący powinien rozejrzeć się dookoła, dojeżdżając nie sygnalizować Na rondzie

Należy ustawić się na lewym pasie ruchu

Zjazd

Przed opuszczeniem ronda kierujący powinien rozejrzeć się w lusterkach i sygnalizować zamiar wykonania zjazdu w lewo po przejechaniu zjazdu (b) przed wybranym zjazdem (c)

3.

Opuszczanie ronda na trzecim zjeździe (d) godz. 12.00.

Dojazd

Lewy pas ruchu

Sygnalizowanie Dojeżdżając nie sygnalizować Na rondzie

Należy ustawić się na lewym pasie ruchu (w przypadku dojeżdżania prawym pasem ruchu należy pozostać na prawym pasie)

Zjazd

Przed opuszczeniem ronda kierujący powinien rozejrzeć się w lusterkach i sygnalizować zamiar wykonania zjazdu w lewo po przejechaniu zjazdu (c) przed wybranym zjazdem (d)

137

4.

Opuszczanie ronda na czwartym zjeździe (e) godz. 14.00.

Dojazd

Prawy pas ruchu

Sygnalizowanie Kierujący powinien rozejrzeć się dookoła i dojeżdżając sygnalizować zamiar wykonania zjazdu w prawo Na rondzie

Należy ustawić się na prawym pasie ruchu przy środku ronda; sygnalizować zamiar jazdy w prawo

Zjazd

Kierujący powinien rozejrzeć się w lusterkach i sygnalizować zamiar wykonania zjazdu w lewo po przejechaniu zjazdu (d) przed wybranym zjazdem (e). Przed opuszczeniem ronda kierujący powinien po raz kolejny rozejrzeć się w lusterkach, zerknąć przez lewe ramię i łagodnie zmienić pas ruchu na lewy prowadzający do zjazdu (e)

5.

Opuszczanie ronda na piątym zjeździe (f) godz. 16.00.

Dojazd

Prawy pas ruchu

Sygnalizowanie Kierujący powinien rozejrzeć się dookoła i dojeżdżając sygnalizować zamiar wykonania zjazdu w prawo Na rondzie

Należy ustawić się na prawym pasie ruchu przy środku ronda; sygnalizować zamiar jazdy w prawo

Zjazd

Kierujący powinien rozejrzeć się w lusterkach i sygnalizować zamiar wykonania zjazdu w lewo po

138

przejechaniu zjazdu (e) przed wybranym zjazdem (f). Przed opuszczeniem ronda kierujący powinien po raz kolejny rozejrzeć się w lusterkach, zerknąć przez lewe ramię i łagodnie zmienić pas ruchu na lewy prowadzający do zjazdu (f)

139

140

Indeks

jazda na rowerze 64, 70 jazda 145 konie 54 parkowanie 244 piesi 1-2, 4 niedozwolone pojazdy 157-158 naprawy 35 Cofanie 200-203, 206, 263 Cruise control 150 Czerwone trasy 240, 247, 115

Odsyłacze odnoszą się do numerów zasad, z wyjątkiem zaznaczonych niebieską kursywą, będących numerami stron.

A

ABS patrz Hamowanie/ hamulce Aktywne Zarządzanie Ruchem, znaki ATM 269 Akumulator 129 Alkohol 68,95, 124-125 Aneksy 135-139 Autobusy 223, 265 odbieranie/pozostawianie pasażerów 32 wyprzedzanie 65, 167 szkoła 209 Autostrady 253-273 awarie 274-277 systemy ruchu dwukierunkowego 290 telefony alarmowe 275, 283 mgła 234 pas awaryjny 275, 290 zatarasowanie 279-280 piesi 6 roboty drogowe 288 sygnały/znaki/migające światła 255-258, 272, 281 postój i parkowanie 91, 240 punktowe elementy odblaskowe132 Awarie 274 przejazdy kolejowe 299 autostrady 274-277

D

Długie/duże pojazdy patrz również Duże pojazdy rowerzyści 73, 78 skrzyżowania 170, 173 roboty drogowe 288 ronda 78, 187-188 tramwaje 300-307 Dokumenty 286-287, 120-122 Dowód Rejestracyjny Pojazdu 121 Droga jednojezdniowa 135-136 Drogi dla pieszych rowerzyści 13, 62, 64, 70 kierowcy 145 konie 54 piesi 1-2, 4, 13 niedozwolone pojazdy 157-158 Drogi dla rowerów z wydzielonymi granicami 13, 62 Drogi i ścieżki dla rowerów rowerzyści 61-63, 65 psy 56 kierowcy 140 osoby uprawiające jazdę konną 54 parkowanie 140, 240 piesi 11-13, 62, 66 skręcanie 183 Drogi jednopasmowe 155-156 Drogi szybkiego ruchu 240, 107 Drogi zjazdowe 259, 270, 272-273

B

Badania Techniczne Pojazdu 120 Barierki zabezpieczające, piesi 9 Białe linie 127-132, 114 Boczny wiatr 232

C

Chodnik patrz również Droga dla pieszych Chodniki

141

prawo zatrzymania 107 Funkcjonariusze kontrolujący prawidłowość parkowania 7, 105 Funkcjonariusze wydziału drogowego procedury zatrzymania 107-108 sygnały i umundurowanie 105 Furgonetki sprzedające lody 206

Duże pojazdy 126, 160, 164, 221-222, 233, 294 patrz również Długie/duże pojazd Dwujezdniowe drogi ekspresowe przejeżdżanie/skręcanie 137, 173 rowerzyści 75 trzy-pasy 138 dwa-pasy 137 Dyscyplina jazdy w wyznaczonych liniami granicach133-143, 288 dwujezdniowe drogi ekspresowe 137-138 autostrady 263-265 wielopasmowe drogi ekspresowe 133 ulice jednokierunkowe 143 ronda 184-187 drogi jednojezdniowe 135 Dzieci furgonetki 99-100, 102 inne pojazdy dostawcze 99-100, 102 Kod Zielonego Przejścia 7, 30 konie 215 młodzi 4 na autostradach 275 parkowanie 239 piesi 7, 202, 204-210, 306 przejścia dla pieszych 18, 29 samochody 99-100, 102, 131 Dzwonek 118

G

Go-pedy patrz niedozwolone pojazdy

H

Hamowanie/hamulce 117-122, 231, 237, 127 ABS hamowanie 120 warunki 128, 129-130 Hełmy ochronne rowerzyści 59 osoby uprawiające jazdę konną 49 motocykliści 83, 86, 283, 131 wypadki 283, 131 Holowanie 98, 160 HOV patrz Pojazdy o dużej liczbie pasażerów

I

Inne procedury zatrzymania 107-108

J

E

Jazda rowery 61-82 konie 52-55 motocykle 83-88 Jazda na biegu jałowym 122 Jazda po spożyciu alkoholu 68, 95, 124-127 Jazda w okresie zimy 129 Śnieg patrz również Mokra/ oblodzona/śliska nawierzchnia jezdni Jazda, ogólne porady 144-156

Egzamin teoretyczny 118-119 Elementy odblaskowe 48, 60, 118, 127

F

Foteliki dla dzieci zwrócone do tyłu 101 Foteliki dla dzieci 99-100, 102 Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego sygnały i umundurowanie 105

142

K

Migające latarnie/sygnały barwy żółtej 220, 225 Migające sygnały nagłe wypadki 31, 219, 281 światła drogowe 110, 111 przejazdy kolejowe 293 autostrady 257-258, 270 policja 31, 106, 219, 281 szkoła 208 wolno poruszające się pojazdy 220, 225 tory tramwajowe 33 Miganie światłami 60, 110-111 Miniaturowe motocykle (mini motos) patrz niedozwolone pojazdy) Mokra/oblodzona/śliska nawierzchnia jezdni 213, 227 231, 237, 306 przejścia dla pieszych 195 ograniczenia prędkości 125 odległości zatrzymania 126, 227, 230, 260 Motocykle trójkołowe patrz niedozwolone pojazdy Motocykliści 83-98, 160, 211-213, 232-233, 250, 253, 306 widoczność 86-87 skrzyżowania 88, 170, 180, 182, 211-213 kierowcy w trakcie szkolenia 204, 217, 253, 118-119 jazda w porze nocnej 87 odległości zatrzymania 126, 227, 230 235, 260 wyprzedzanie 88, 163, 230 obserwacja tyłu 88, 212 ronda 187 skręcanie 88 zima 230, 129

Kable elektryczne na wysokości 292, 307 Kary 124-127, 133 Kierowcy w trakcie szkolenia 204, 217, 253, 122 Kierowcy z ograniczeniami 122 Kierunkowskazy patrz Sygnały Kod Zielonego Przejścia 7, 30 Koncentracja 148-150, 288 Kontrolki ostrzegawcze 127-128 Kontrolowane strefy parkowania 238, 245

L

Legalizacja parkowania 84 Leki 68, 96 Licencja pojazdu 118-121 Linie i pasy127-132, 136 143, 184-185, 114 patrz również Sygnalizacja świetlna/poziome znaki drogowe Linie wyznaczające pasy ruchu 131, 114 Linie zatrzymania dla rowerzystów 61,71,178 Lusterka 97, 161, 184, 202, 229, 288-289, 127 zmiana pasa ruchu 133 mgła 234-235 autostrady 254, 267 włączanie się do ruchu 97, 159 wyprzedzanie 163, 267 skręcanie 179-180, 182 Ładunki 98, 250

M

N

Małe dzieci 4, 7 Małe ronda 188-190 Martwe punkty159, 161, 202, 267 Mgła 234-236 światła 114, 226, 236 autostrady 235, 255, 260 parkowanie 251 Miękki asfalt 237

Namacalna powierzchnia 10 namacalna powierzchnia na przejazdach kolejowych 34 Narażeni na niebezpieczeństwo piesi 207 Narkotyki/leki 68, 96 Nasilony ruch drogowy 151, 163, 288

143

Niebezpieczne materiały 284-285 Niedoświadczeni kierowcy 204, 217, 132-133 Niedozwolone pojazdy 157-158 Niepełnosprawni 204, 207 rowerzyści 62 kierowcy na autostradzie 253, 278 przejścia dla pieszych 26 pojazdy dla 26-46, 220, 239, 241, 250 Noc zwierzęta 51, 58 rowerzyści 60 jazda 94 światła patrz światła drogowe autostrady 267 wyprzedzanie 163 parkowanie 248-251 piesi 3, 5, 17 prędkość 125 Nowi kierowcy 126, 132-133

konną 49-55, 163, 187, 214, 215, 253 Oślepianie 93, 115, 236-237 Oznaczanie pojazdu 284-285, 117

P

Palenie 148 Parkowanie 238-252, 302 rowery 70 pojazdy dostawcze 246-247 światła awaryjne 116 przejazdy kolejowe 291 autostrady 91, 240 w porze nocnej 248-250 przejścia dla pieszych 191 drogi jednopasmowe 156 Pas awaryjny patrz autostrady Pas ruchu dla autobusów 141, 240 przejście 12, 183 rowerzyści 65 ulice jednokierunkowe 11, 143 wyprzedzanie 165 parkowanie 240 skręcanie 183 Pasażerowie na tylnym siodełku 83, 85, 119 Pasażerowie, ich przewóz 99, 275 przez rowerzystów 68 przez kierowców w trakcie szkolenia 119 przez osoby uprawiające jazdę konną 53 przez motocyklistów 85, 119 Pasy bezpieczeństwa 99-100, 102, 127 Pierwsza pomoc 283, 130-132 Piesi 1-35, 125, 146, 152, 154, 202, 204-210, 223, 244 niewidomi/głusi/starsi 26, 62, 66, 204, 207, 244 rowerzyści 13, 62, 66 skrzyżowania 8, 170, 180, 206 autostrady 6, 253, 271 bezpieczeństwo 1, 204-210, 239

O

Oblodzenie126, 195, 213, 228-231, 260 Obszar zabudowany światła 115 piesi 152, 206 prędkość 152 Odległości zatrzymania 126, 151, 227, 230, 235, 260, 289 patrz również Odstępy Odstępy rowerzyści 160, 163, 212 mgła 235 duże pojazdy 222 autostrady 260 wyprzedzanie 163-164, 222 Ograniczenie prędkości 124-125, 146, 152, 257, 261, 288 Opony 227, 118, 128-129 Osoby nadzorujące przejścia dla pieszych w pobliżu szkół 7, 29, 105, 208, 210 wyprzedzanie 167, 209 ustawienie znaku 105 Osoby uprawiające jazdę

144

barierki zabezpieczające 9 tory tramwajowe 33, 206, 223, 304 Piesi w zorganizowanej grupie 5 Pionowe i poziome znaki drogowe 109, 127-131, 134, 142, 143, 184-185, 234, 238, 288, 298, 106-116 patrz również Linie i pasy rowerzyści 63, 69, 71, 140, 178 skrzyżowania 171-172, 174-176, 178, 181, 184 sygnalizacja świetlna109, 175-178, 102 Podatek Akcyzowy od Pojazdu 121 Poduszki powietrzne 101 Podwójne białe linie 128-129, 165, 240, 114 Pojazdy napędzane elektrycznie 224 Pojazdy o dużej liczbie pasażerów HOV 142, 112 prawo zatrzymania 108 Pojazdy służb ratowniczych 31, 219, 281 Pojazdy zaprzęgowe 47-48, 215, 134 Postawa 147 Postój/ parkowanie 238-252 pasy ruchu dla kierujących rowerami 140 przejazdy kolejowe 291, 294 telefony komórkowe 149 autostrady 91, 240, 270-271 na chodnikach 244, 246 przed szkołami 238 zatoki umożliwiające wymijanie155-156 przejścia dla pieszych 191 192, 196-197, 240 drogi jednopasmowe 155 156 pasy ruchu dla autobusów 240 Poślizg 119 hamowanie ABS 120 unikanie 231

Powolne pasy ruchu 139 Pożar 129 Prawo jazdy 118-122 Procedura zatrzymywania przez policję 106 Progi zwalniające153 Program Niebieskiego Oznakowania 45, 134 Przechodzenie przez jezdnię 7-35 Przednia szyba/płyn do mycia szyb/wycieraczki 229, 235, 127 Przegląd techniczny pojazdów 120 Przejazdy kolejowe 34, 54, 82, 167, 243, 291-299 Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną 27, 79, 199 Przejścia dla pieszych w stylu tukan 7, 18, 25, 199, 240 rowerzyści 61, 80 piesi 7, 25, 80 Przejścia dla pieszych 18-30, 191-199, 240 kontrolowane 7, 21-28, 80, 196-199 przejazdy 34 dla osób uprawiających jazdę konną 27, 79 w stylu pelican7, 22, 24, 79, 196-198 w stylu puffin 7, 23-24, 79, 199 rozdzielne 28 w stylu tukan7, 25-26, 80, 199 sygnalizacja świetlna 21 w stylu zebra 7, 19-20, 79, 195 Przejścia kontrolowane 7, 2-30, 79-82, 196-199 Przejścia w stylu pelikan 22, 28, 191-194, 196-198, 240 rowerzyści 79 piesi 7, 18, 22, 24, 28 Przejścia w stylu puffin 23-24, 28, 191-194, 199, 240

145

piesi 7, 18, 23-24 rowerzyści 79 Przejścia w stylu zebra 191-195, 240 piesi 7, 18-20 rowerzyści 79 z wysepką 20 Przejścia wyłącznie dla rowerów 81 Przelicznik skali metrycznej na calową 133-134 Przepisy ruchu drogowego 122-124 Przeszkody zwalniające 153 Przewóz zwierząt 98 Przyciemniane okulary 94 Przyciemnianie, szyby 128 Przyczepy 98, 160, 246, 265 Przyczepy kempingowe 98, 160,250, 265 Przydrożne zatoki parkingowe 249-250 Przystanki autobusowe 243 ustąp pierwszeństwa 223 wyprzedzanie 167 piesi 206, 223, 243 szkoła 209 Psy – z włączeniem psów przewodników 56-57, 207 Punktowe elementy odblaskowe 132

poziome znaki drogowe 184-185 szczegółowe porady 135-139 Rowerzyści i jazda na rowerze 59-82, 211-213, 253 skrzyżowania 72-75, 170, 177-178, 180, 182-183, 211 wyprzedzanie/zezwolenie 65, 129, 160, 163, 212, 232 piesi 13, 62, 66 obserwacja tyłu 67, 212 ronda 76-78, 187 trasy 61-63, 65 sygnalizacja świetlna 69, 71, 79-82, 177-178 tramwaje 306 skręcanie 74, 212 Rozpraszanie uwagi148-150

S

Skręcanie w lewo pas ruchu dla autobusów/ tramwajów/rowerów 183 skrzyżowania 182-183 ulice jednokierunkowe 143 ronda 186 Skręcanie w prawo środek skrzyżowania 174 rowerzyści 74, 212 dwujezdniowe drogi ekspresowe 137, 173 ukośne pasy/szewrony 130 skrzyżowania 179-181 ulice jednokierunkowe 143 ronda 186 sygnalizacja świetlna 176-177 Skrzyżowania dróg – nieoznaczone 146 Skrzyżowania dróg 88, 146, 167, 170-183, 211 rowerzyści 72-75, 170, 177-180, 182-183 pasy ruchu 177 parkowanie 243 piesi 8, 170, 180, 206 Starsi kierowcy 216 Starsi piesi 62, 204, 207

Q

Quad bikes patrz niedozwolone pojazdy

R

Roboty drogowe 35, 132, 167, 288-290 systemy ruchu dwukierunkowego 290 autostrady 289 Roboty drogowe na ulicy/ chodniku 35 Ronda 184-190 rowerzyści 76-78, 187 osoby uprawiające jazdę konną 55, 187 długie pojazdy 78, 187-188 małe ronda 186, 188-189 wielokrotne ronda 190

146

Stopniowe włączanie się do ruchu 134, 288 Strefy mieszkalne 206, 218 Sygnalizacja świetlna 109, 184-185, 102 rowerzyści 69, 71, 80-82, 177-178 sygnalizatory kierunkowe, sygnały barwy zielonej 177 skrzyżowania 175-178 przejazdy kolejowe 293, 296 piesi 21 tramwaje 300-301 Sygnalizatory kierunkowe 177 Sygnał dźwiękowy 112, 214 Sygnały 103-112 ręce 53, 55, 67, 74, 103, 103-105 autobusy 223 rowerzyści 67, 74 migające 31, 110-111, 281, 293 osoby uprawiające jazdę konną 53, 55, 215 skrzyżowania 103, 179, 182, 186 zamiana pasów ruchu 133 samochody ciężarowe 187 motocykliści 88, 103 autostrady 255-258, 266, 269-270 włączane się do ruchu 159 inni uczestnicy ruchu 103 104 wyprzedzanie 163, 267 przejścia dla pieszych 22-27, 196, 198-199 policja/strażnicy/szkoły/inni 105-108, 104-105 Sygnały dawane ręką 53, 55, 67, 74, 103, 103-105 System wydechowy 127 Systemy nawigacji 150 Systemy ruchu dwukierunkowego 290 Śnieg 228-231 Środek skrzyżowania 174, 116 Światła awaryjne 116, 274,

277-278, 283 Światła hamowania 103, 235, 103 Światła i światła drogowe 113-115, 226, 235, 239 motocykl 87 stan/utrzymanie 113, 229, 118, 127 rowerzyści 60 konie 51 piesi 5, 58 pojazdy113-116, 249-251, 274 Światło słoneczne patrz Oślepianie

T

Tablice ostrzegawcze ADR 284, 117 Tablice z literą L 118-119, 122 Telefony telefony komórkowe 149, 278, 283, 285, 130 kolej 294, 297, 299 autostrady 275, 283 Telefony alarmowe 275, 280, 283 Telefony komórkowe 97, 149, 270, 275, 278, 283, 285, 130 Telefony w samochodach patrz telefony komórkowe Tory tramwajowe 223, 300 307 rowerzyści 82 wyprzedzanie 167, 301 parkowanie 240, 243, 302 piesi 33, 206, 223, 303 skręcanie w lewo 183 Trójkąty 172, 274 Tunele 126 Tylne lusterka warunki 229 jazda 161, 184, 202 w warunkach zamglenia 234-235 Tylne światła przeciwmgielne 114, 226, 236

147

U

189, 206 autostrady 259 Utrzymanie pojazdu 89, 97, 127-130 Utrzymanie roweru/wybór 118

Ubezpieczenie 287, 120-121 Ubiór kierowcy 97, 228 motocykliści 83-84, 86-87 osoby uprawiające jazdę konną 49 piesi 3, 5, 17, 58 rowerzyści 59 ubiór ochronny 48, 50, 59, 83 Ubiór o właściwościach fluorescencyjnych/ odblaskowych awarie 274 rowerzyści 59 osoby uprawiające jazdę konną 50 motocykliści 86-87 piesi 3, 5, 17 Ubiór o właściwościach odblaskowych rowerzyści 59 osoby uprawiające jazdę konną 50 motocykliści 87 piesi 3, 5, 17, 58 pojazdy z napędem silnikowym dla niepełnosprawnych 43 Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania szczególnej ostrożności 204-218 Ukośne pasy/szewrony 130, 114 Ulice jednokierunkowe 143 przejście 11 konie 53 Upały 237 Uprawnienia do kierowania motocyklem 118-119 Uprzejmość 147 Urządzenia kontrolujące 97 Urządzenia ograniczające prędkość 222, 265 Urządzenia osuszające szyby 229, 235, 127 Ustąp pierwszeństwa skrzyżowania 172, 183, 185,

W

Warunki sterowania 127-128 jazda w okresie zimy 231 Wąskie /kręte drogi patrz Wiejskie drogi Widoczność rowerzyści 59-60 pojazdy zaprzęgowe 48 osoby uprawiające jazdę konną 49-50 motocykliści 86-87 piesi 3, 5, 17, 58 Widoczność/pole widzenia 94, 159-160, 162-164, 229, 274 mgła 226, 236 skrzyżowania 88, 170, 211 światła 114-115, 226, 236 autostrady 235, 267 wyprzedzanie 162-163, 166, 267 piesi/rowerzyści 3, 7, 146, 160, 170 cofanie 202, 206 śnieg 228-229 Wiejskie drogi 154 Wietrzna pogoda 232-233 Włączanie się do ruchu 159 Woda – na hamulcach 121 Wolno poruszające się pojazdy169, 220, 224-225, 253, 264, 288 powolne pasy ruchu 139 migające latarnie/sygnały barwy żółtej 225 przejazdy kolejowe 294 zatory 169 Wózki inwalidzkie i skutery z napędem silnikowym 36-46, 220, 253 Wykonywanie manewrów 159-190, 200-203 duże pojazdy 221 motocykle 88

148

Wykorzystywane w pojazdach technologie 149-150 Wymogi oświetlenia 5, 43, 48, 60, 113-115, 226, 229, 235-236 Wypadki 281-287, 130-132 niebezpieczne materiały 284-285 dokumentacja 286-287 pierwsza pomoc 283, 130-132 migające światła 281 przejazd kolejowy 299 autostrada 283 znaki ostrzegawcze 281 Wyprzedzanie 135, 160, 162-169, 230 zwierzęta 163, 214-215 przed wyprzedzaniem 162 pasy ruchu dla autobusów 165 przejścia 165, 191 rowerzyści 65, 67, 129, 160, 163, 211-212, 232 dwujezdniowe drogi ekspresowe 137-138 osoby uprawiające jazdę konną 215 długie pojazdy160, 164, 169 motocykliści 88, 163, 211 212, 230 autostrady 267-268 zatory 163, 288 drogi jednopasmowe 155 tramwaje 167, 301, 303 Wysepki 7, 20, 28, 30, 197, 243 Wzgląd na innych 144, 147 Wzgórza kontrola 160 parkowanie 243, 252 Wzrok 92-94

na skrzyżowaniach 175-179, 186, 235 na drodze 160 Zakręty 2, 125, 146, 160 166, 231, 243 Załadunek i rozładunek 246-247 Załączniki 118-134 Zamki zabezpieczające – dzieci 102 Zaparkowane pojazdy Kod Zielonego Przejścia 7 piesi 7, 14, 193, 206 Zasada dwóch sekund 126 patrz również Odstępy Zaśmiecanie z pojazdu 147 Zatarasowanie 279-280 rowerzyści 67, 70 linie/pasy ruchu 288-289 autostrada 280 pojazdy146, 163, 242 Zatoki pozwalające na wymijane 155-156 Zatory 169 długie pojazdy169 wyprzedzanie 163, 288 przejścia dla pieszych 192 193 Strefy Aktywności Społecznej 206, 218 Zawracanie 188 Zdolność prowadzenia pojazdu 90-91 Zmęczenie/choroba 90-91, 237, 262 Zmiana pasów ruchu 133, 134, 151 Znaki drogowe Zwalnianie ruchu 153 Zwierzęta 47-58,214-215,286 konie 47-56, 163, 187, 215 215, 286 przejazdy kolejowe 294 autostrady 253,275 Żółte linie 238, 247, 115-116

Z

Zabezpieczanie pojazdów 239, 130 Zachmurzenie 115 Zagadnienia dotyczące środowiska 123 Zagłówki 97, 127 Zajmowanie pozycji

149

1959

1969

1978

1987

1993

1999

Kiedy ostatnio czytałeś swój? Przez ponad 75 lat Kodeks Ruchu Drogowego był oficjalnym przewodnikiem bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z dróg. W znaczny sposób przyczynił się do bezpieczeństwa na drogach i niezawodnego transportu drogowego. Niemniej jednak, każdego miesiąca w wypadkach drogowych ginie średnio około dziesięciu osób a około 100 doznaje poważnych obrażeń. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, z włączeniem kierowców, motocyklistów, rowerzystów, osób uprawiających jazdę konną i pieszych, odświeżyli swoją znajomość Kodeksu Ruchu Drogowego. • Nowe i uaktualnione zasady • Niestosowanie się do którejkolwiek z zasad Kodeksu Drogowego może zostać wykorzystane, jako dowód w trakcie postępowania prawnego. Kodeks Ruchu Drogowego - na całe życie, nie tylko dla kierowców w trakcie szkolenia.

£2.50
highwaycode-polish-full - Copy

Related documents

12 Pages • 3,528 Words • PDF • 1.2 MB

153 Pages • 40,314 Words • PDF • 11.3 MB

6 Pages • 1,556 Words • PDF • 81.2 KB

35 Pages • 7,079 Words • PDF • 2.7 MB

3 Pages • 1,590 Words • PDF • 263 KB

20 Pages • 321 Words • PDF • 12 MB

22 Pages • 2,692 Words • PDF • 700.6 KB

27 Pages • 3,459 Words • PDF • 2 MB

7 Pages • 1,545 Words • PDF • 58.7 KB

6 Pages • 216 Words • PDF • 935.8 KB

678 Pages • 287,506 Words • PDF • 4.3 MB

10 Pages • 1,481 Words • PDF • 105.4 KB