unit 9, 11-13, 16, 18-19, 23-25, 29 słownik

17 Pages • 2,387 Words • PDF • 172.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:02

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


UNIT 9 CARCINOMA OF THE CERVIX adjacent – przylegający, przyległy, sąsiadujący adnexum – przydatka macicy l.p.

adnexa – przydatki macicy l.m.

advanced - zaawansowany antineoplastic – środek przeciwnowotworowy appearance – wygląd, wystąpienie, prezentacja, aparycja appear – pojawić się asymptomatic - bezobjawowy blood stained - plamienie krwią carcinoma - rak cauliflower – kalafiorowaty caesarean section – cesarskie cięcie cervix - szyjka colposcopy – kolposkopia, oglądanie szyjki macicy przy użyciu oświetlającego instrumentu (use of an illuminating instrument that is inserted into the vagina and allows observation of the cervix) conization – konizacja, wycięcie stożka tkanki z szyjki macicy (removal of a cone-shaped part of the cervix) cryotherapy – krioterapia, leczenie zimnem curettage - wyłyżeczkowanie curette (spoon) – łyżeczka (instrument used in scraping) delivery, laobur, childbirth - poród diathermy - diatermia (wysokie temperatury) discharge - wydzielina douche - irygacja (stream of water containing some medications applied into vagina for cleaning purposes) electrocoagulation - elektrokoagulacja erosion - nadżerka excruciating – rozdzierający, koszmarny, potworny gestaion, pregnancy - ciąża hysterectomy - wycięcie macicy, histerektomia incision – nacięcie, cięcie

involve – obejmować (coś)

involving – obejmujący, wiążący się z

laser – laser lesion – zmiana chorobowa leukorrhoea - upławy malignant – złośliwy (nowotwór) menopause – klimakterium miscarriage - poronienie multigravida - 2krotnie lub więcej była w ciąży

gravida – member of pregnancy

multipara - 2krotnie lub więcej urodziła

para – member of delivers

naked eye – oko nieuzbrojone (oglądanie bez użycia mikroskopu) nulligravida – kobieta, która nigdy nie była w ciąży nullipara – nieródka; kobieta, która nigdy nie rodziła pap test – badanie cytologiczne penal – karny penile - penisowy period, mense, menstruation - miesiączka pierce – przebić, przekłuć polymenorrhoea - zbyt częsta menstruacja precancerous stage – przednowotworowe stadium,etap,faza primagravida - kobieta w pierwszej ciąży primapara - pierworódka punch biopsy - biopsja trepanem ( removal of a small cylindrical biopsy specimen with a special instrument for histological examination) recurrent – nawrotowy, nawracający required – wymagany, obowiązkowy scrap – drapać, skrobać scraping – łyżeczkowanie sort out – uporać się, załatwić, uporządkować, doprowadzić do ładu smear – rozmaz spread – rozprzestrzeniać się

squamous - płaski (nabłonek) stain – plama; plamić, barwić staining - plamienie still - martwy (przy porodzie) suppositories – czopki (doodbytnicze)/globulki (dopochwowe) surrounding - wokoło uterus – macica vagina - pochwa vulva – srom niewieści

UNIT 11 abuse - uzależnienie adequate - adekwatny administred - podawany advanced – postępująca advice – rada

advise - doradzić

among the elderly - podczas starzenia brittle – łamliwy, kruchy compensate – rekompensować, wyrównywać brak concomitant, coexisting – towarzyszący, współistniejący (occuring in the same time) contribute – przyczyniać się cortical - korowy densitometry – densytometria, pomiar gęstości kości density - gęstość drippling - popuszczać effort makes me tired - wysiłek czyni mnie zmęczoną emphysema - rozedma płuc, odma failure – niewydolność, niedomoga, niepowodzenie fracutre – złamanie, złamać fragile – łamliwy, kruchy

hump – garb, garbić się humpbacked – zgarbiony, garbaty immobility - lack of exercise - nieruchomość incontinence - nietrzymanie leg in plaster - noga w gipsie malabsorption - złe wchłanianie pokarmu porous - porowaty progressive loss - postępująca utrata osteoporosis - zrzeszotnienie kości, osteoporoza refer you to a consultant - skieruje cię do specjalisty/konsultanta resorption - wchłanianie się, resorpcja response – odpowiedź, reakcja reveal - ujawnić rich in – bogaty w

defficient in – ubogi w

serum level of calcium - stężenie wapnia w osoczu slipped - poślizgnąć się small - framed - filigranowa, drobna stabbing - przeszywający stoop - schylać się the change - menopause – menopauza vigorus, brisk - energiczny

UNIT 12 absent - nieobecny accelerate - przyspieszać acne - trądzik ( inflammatory disease of the sebaceous glands characterized by eruption of pimples, especially during adolescence) adjunctive – pomocniczy, wspomagający appearance - pojawienie się blister - pęcherz ( local swelling of the skin containing watery fluid) broad - brimmed - z szerokim rondem (kapelusz), z szerokim brzegiem, krawędzią

childhood - dzieciństwo complexion - cera crust - strup (dried exudate) cryotherapy - krioterapia (using low temperature to remove deffective tissue) dandruff - łupież (flakes of dry skin, especially on hairy surface) darkly pigmented - ciemno zabarwiona decide on/about - decydować o czymś dermal invasion - inwazja do skóry develop - rozwijać się discoloration - przebarwienie elevation - wypukłość excessive exposure - nadmierna ekspozycja exudate - wysięk general - ogólny graft - przeszczep horizontally - poziomo inhibit - hamować itch - swędzieć junction – połączenie lesion - uszkodzenie long-sleeved - z długim rękawem lower extremities - kończyny dolne lymph nodes - węzły chłonne macula - plamka (skin spot of discoloration caused by excess or lack of pigment) melanoblast - komórka produkująca/wytwarzająca melaninę, melanoblast melanoma - czerniak mole - znamię (small dark congenital growth on the skin) pimple - krosta (small inflamed skin swelling filled with pus caused by acne) prognosis is poor - rokowania są słabe

promote - promować rapidly - gwałtownie rarely – rzadko recurrence – nawrót (choroby, objawu) severely - surowo slightly raised - delikanie podniesione sunbath - opalać się sunburns - oparzenia słoneczne suntain cream – krem do opalania superficial - powierzchowna survival - przeżycie tan – opalony, opalenizna thickness - grubość trunk - tyłek unnecesssary - niepotrzebne vertically – poprzecznie

UNIT 13 awful – okropny blotch – plama na skórze conjuctivitis - zapalenie spojówek convulsions – konwulsje, drgawki encephalitis - zapalenie mózgu excluded - wyłączony fade - blaknąć hacking - szczekający harsh – chropowaty, szorstki hoarseness - chrypka i can't stand it - nie mogę tego znieść infectious - zaraźliwy

lifelong - całe życie malaise – złe samopoczucie meningitis - zapalenie opon mózgowych ( inflammation of the meninges of the brain, spinal cord, intense headaches , fever, vomiting, stiff head) otitis media - zapalenie ucha środkowego paramyxovirus - paramyksowirus resembling - przypominający sore eyes sensitive to light - bolące oczy, wrażliwe na światło spot - plamka, miejsce stiff - zdrętwiały stomatisis - zapalenie jamy ustnej ( inflammation of the mucous membrane of the mouth) subside - ustępować tetanus – tężec (fatal disease contracted through the wound characterized by spasmodic contraction od the muscles in the neck and jaw) tonsilitis - zapalenie migdałków

UNIT 16 anovulation - brak owulacji (inability to ovulate, due to hormonal imbalance especially thyroid disorders) artifical insemination - sztuczne zapłodnienie azoospermia - brak plemników w nasieniu coil - spirala conceive – począć; poczęcie, zaplodnienie (achive pregnancy) conception – zapłodnienie corrective surgery - chirurgia poprawkowa defective - uszkodzony diaphragm - kapturek antykoncepcyjny ( a piece of rubber put on uterine cervix) displacement – przemieszczenie, przesunięcie due to the fact - z tego powodu ectopic pregnancy - ciąża pozamaciczna ( fetus develops outside the uterus)

emergency contraception - tabletka wczesnoporonna (the morning after pill) endometriosis – endometrioza, gruczolistość failure – niewydolność, niedomoga fallopian tube - jajowód (=oviduct) favourable – sprzyjający, korzystny fertilize - zapłodnić fibroid – włóknisty, włókniak gonorrhoea - rzeżączka hostile – wrogi, wrogo nastawiony hostile mucus - wroga błona śluzowa (produces antibodies that kill the sperm) hypogonadism – hipogonadyzm, niedoczynnośc gonad immobilize - unieruchomić impregnate - zapładniać infertility - bezpłodność (refers to an inability to achieve conception by couples who have not used contraception for at least one year) in case - w przypadku inseminate - zaplemniać insemination – zaplemnienie, unasiennienie intrauterine device - wkładka domaciczna (=coil) malformation - wada rozwojowa miscarriage - poronienie miscarry - poronić myoma - mięśniak oligospermia - zmniejszenie liczby plemników w nasieniu (production of insufficient amount of sperm) oral contraceptive - doustne środki anykoncepcyjne (=the pill) orchitis - zapalenie jąder (testitis) ovary – jajnik oviduct – jajowód ovum - jajeczko

patent - drożny (=non-obstructive) reach - sięgnąć spermatic duct - nasieniowód spermicides - środki plemnikobójcze testis - jądro lp. , testes - jądra lm. (testicles) undescended testicles - niezstąpienie jąder (wnętrostwo) uneventful - bez komplikacji unprotected sex - niezabezpieczanie uterine displacement - przemieszczenie macicy uterus - macica vaginitis - zapalenie pochwy vasectomy - wazectomia (male sterilization)

UNIT 18 agreeable - niekonfliktowy anastamosis – anastamoza, zespolenie (surgical conncetion of separate tubular hollow organs to form a continuous channel) bypass - bajpas (a passage created surgically to change the flow of the blood to pass by an obstructed or diseased organ) cardiopulmonary bypass - przepływ sercowo-płucny (the heart lung machine) cerebrovascular - naczyniowo - mózgowy certify – potwierdzona; zaświadczyć, stwierdzić chamber - komora compatible - zgodny contraindicate – przeciwskazać consent – zgoda considerable – znaczny crutches - kule current – prąd, powszechny, aktualny donor – dawca

expectancy – oczekiwanie

life expectancy – przeciętna długość życia

facilitate - ułatwiać hyperactivity – nadczynność immunosuppressant – środek immunosupresyjny implant - wszczep knackered - wyczerpany life expectancy - przewidywania długości życia mortality - śmiertelność obtained - uzyskany postoperative - pooperacyjny quality - jakość recipent - biorca rejection - odrzucenie replacement - zastąpienie resume – wznowić, podjąć na nowo reunited - połączone od nowa saline - solanka sedatives - leki uspokajające skilled – wykwalifikowany splint - szyna sternotomy - nacięcie mostka strecher - nosze suitable – pasujący survival - przeżycie suture- szew, szyć (closing a wound or joining tissues) transection – przecięcie, przekrój (creating a cross section along the long axis) warmth – ciepło

UNIT 19 aggravated - nasilony antipsychotic - przeciwpsychotyczny approximately - w przybliżeniu bronchodilators - roszerzające oskrzela committing suicide – popełnić samobójstwo conscience - sumienie course – kurs, cykl, przebieg (choroby) current – powszechny, aktualny delusion - urojenia (false beliefs or thoughts with no relation to reality) delusion of grandeur - urojenie wielkościowe (belief that affected person is Napoleon or another important person) detach – oddzielić, odłączyć disabling - powodujący inwalidztwo disturbances in thinking - problemy z myśleniem equally - równo grazed - zadrapanie niereguralne, otarcie hallucionation – halucynacja, omam (hearing or seeing thigs that are not real) image – obraz, wyobrażenie impair - zakłócać instituted – wszczęty, wprowadzony jealousy - zazdrość latent - uśpiony obssesive - compulsive - obsesyjno- kompulsywny overdose - przedawkować overuse – nadużycie participate – uczestniczyć persecution - prześladowanie post-traumatic - pourazowy

pseudoneurotic – pseudoneurotyczny psychotic – psychotyczny schizophrenia - schizofrenia scratched - zadrapanie (jak kota) split – rozdzielić, rozszczepić suicide - samobójstwo temporal lobe epilepsy - epilepsja płata czołowego uncover - odkryć will - wola

UNIT 23 alert - pobudzony arrest - zatrzymanie (pause in perrformance of a function) blow - uderzenie blurred vision - zamazany obraz bruise - siniak (injury to underlying tissues in which the skin is unbroken often with dark blue discoloration caoused by broken blood vessels) cardiac arrest – zatrzymanie akcji serca cerebral - mózgowy concussion - wstrząs (injury to the brain caused by blow and followed by temporary loss of consciousness) coma – spiączka (głęboka) convalescence - rekonwalescencja dilated - rozszerzony drowsiness - senność electroencephalogram – elektroencefalografia, zdjęcie rentgenowskie mózgu epidural - zewnątrzoponowe extradural - zewnątrzoponowy (between the cranium and external surface of the brain) haematoma – krwiak haemorrhage – krwotok hypothermia – hipotermia, temperatura poniżej normy

injure – zranić, uszkodzić injury – rana, uszkodzenie, uraz intensive care unit - oddział intensywnej terapii isoelectric - o jednakowych potencjałach elektrycznych, izoelektryczny laceration - skaleczenie (=cut wound) (a cut with rough, uneven edges) mouth-to-mouth resuscitation - usta-usta oedema – obrzęk persist – trwać, utrzymywać się polyuria – wielomocz, nadmierne moczenie pupil – źrenica receive - otrzymywać reflex – odruch, refleks remained unchanged – pozostał bez zmian residual – szczątkowy, resztkowy, pozostały, zalegający response – odpowiedź, reakcja na bodziec resuscitation – reanimacja, przywrócenie do życia severe – poważny, ciężki (przebieg choroby) state – stan

UNIT 24 apparent - pozorny/ oczywiste association – powiązanie, kojarzenie, związek breathlessness – zadyszka, brak tchu bronschospasm - skurcz oskrzeli cement – cement, kostniwo consecutive - kolejny did not reveal anything specific - nie wykazała nic specjalnego duty – obowiązek dust – kurz feathers – pierze

gentamicin – gentamycyna grass pollen – pyłki kwiatowe trawy ? hacking – szczekający handle - przyrządzać (materiał), manipulować; znosić ( I can't handle this - nie mogę tego znieść) hyperresponsiveness – nadreaktywność improved - ulepszony intermittent - przerywany methyl methacrylate - metakrylan metylu non-contributory - nic nie wnosząca obvious - oczywiste occupational – zawodowy, zajęciowy orthopaedic – ortopedyczny persistent – uporczywy, trwały, utrzymujący się plaster of Paris - gips recur – nawracać, powracać remitted - ustąpiły resolve - zanikać, ustępować subsided - pogłębiony trigger – wyzwolić (reakcję) unremarkable - nic nie znacząca vigorous – silny, mocny wheezing – świszczenie wool - wełna bronchodilator for asthma – lek rozszerzający oskrzela dla astmatyków penicillin for pneumonia – penicylina na zapalenie płuc insulin for diabetes mellitus – insulin dla cukrzyków diuretic for urinary stones – leki moczopędne dla chorych z kamieniami nerkowymi laxative for constipation – leki przeczyszczające dla osób z zatwardzeniem antacid for peptic ulcers – związek zobojętniajacy kwas na wrzody trawienne

anticoagulant for thrombosis – leki antykoagulacyjne na zakrzepicę antiseptic for infected wounds – środek odkrzajacy na zainfekowaną ranę aspirin for a cold – aspiryna na przeziębienie decongestatnt for rhinitis – środek udrożniajacy górne drogi oddechowe

UNIT 25 advice – rada advise – doradzać anually – rocznie apical – szczytowe axillary – pachowe breast - pierś cease – przerwać, wstrzymać, zaprzestać clearance – oczyszczenie, czyszczenie close relatives - krewni course – przebieg, cykl dense - gęsty detailed - szczegółową detect -wykryć embolus/emboli – zator/y z komórek rakowych enlarge - powiększyć firm – twardy

soft - miękki

infiltrate – naciekać, wsączać infiltration – naciek, infiltracja lump – guzek, grudka lymph node – gruczoł limfatyczny, węzeł chłonny mastectomy – wycięcie, odjęcie sutka, gruczołu sutkowego metastasis, metastases – przerzut/y nowotworu menses – miesiączka, okres movable - ruchomy

nipple – brodawka sutkowa ooze – sączyć sę painless - bezbolesny palliative – łagodzący, paliatywny percutaneous - przez skórę previous - poprzedni prognosis – rokowanie, prognoza range – zasięg, zakres retraction – wciągnięcie (brodawki) self-examine – samemu się badać

UNIT 29 ankylosing spondylitis – usztywnienie kręgów articulation – staw, połączenie stawowe bamboo – bambus buttock – pośladek disectomy – wycięcie krążka międzykręgowego crect – wyprostować; wyprostowany fuse – zespolić się, złączyć się occipitoatlantal – potylico-szczytowy onset – początek osteoarthtitic – kostnoarteretyczny osteophyte – narośl kostna paresthesia – parestezja, samoistne wrażenie czuciowe pieczenie poker – pogrzebacz resolve – zniknąć, rozpuścić się rigid – sztywny sensory loss – utrata czucia shooting – strzelający

stoop – garbić się straighten – wyprostować strengthen – wzmocnić thoracolumbar – piersiowo-lędźwiowy

pain radiating down the lower limb – ból promieniujący do dolnej lewej kończyny pain on movement – ból w czasie ruchu shooting pain wandering pain – ból wędrujący fixed pain – stały ból occupational therapy – terapia zajęciowa combined therapy – terapia łączna symptomless - bezobjawowy
unit 9, 11-13, 16, 18-19, 23-25, 29 słownik

Related documents

17 Pages • 2,387 Words • PDF • 172.3 KB

13 Pages • 6,561 Words • PDF • 740.7 KB

3 Pages • 2,727 Words • PDF • 291.1 KB

3 Pages • 198 Words • PDF • 87.9 KB

3 Pages • 508 Words • PDF • 339.9 KB

14 Pages • 2,350 Words • PDF • 796.7 KB

1 Pages • 117 Words • PDF • 74.6 KB

7 Pages • 2,232 Words • PDF • 493.7 KB

7 Pages • 1,050 Words • PDF • 102.2 KB

283 Pages • 155,632 Words • PDF • 1.3 MB

2 Pages • 430 Words • PDF • 625.6 KB