Edycja i wstawianie tabeli w programie Microsoft Excel

5 Pages • 530 Words • PDF • 626.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:58

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Edycja i wstawianie tabeli w programie Microsoft Exce l )

Utworzenie tabeli w arkuszu programu Excel pozwala nie tylko łatwiej zarządzad danymi i je analizowad, ale daje też dostęp do wbudowanych funkcji filtrowania, sortowania i cieniowania wierszy przy użyciu opcji Wiersze naprzemienne oraz umożliwia stosowanie różnych formuł w obszarze Wiersz sumy.

1. W zakresie komórek zaznacz dowolną komórkę, którą chcesz uwzględnić w tabeli. 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Style > Formatuj jako tabelę > wybierz odpowiedni styl z tabeli Galeria stylów.

3. Program Excel automatycznie wyróżni zakres danych dla tabeli, a adres zakresu będzie widoczny w oknie dialogowym Formatowanie jako tabeli. W razie potrzeby zakres ten można jednak dostosowad. Jeśli górny wiersz zaznaczonego zakresu zawiera dane, których chcesz użyd jako nagłówków tabeli, zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki. Jeśli nie zostanie zaznaczone pole wyboru Moja tabela ma nagłówki, nad danymi w tabeli zostaną dodane nagłówki z nazwami domyślnymi, takimi jak Kolumna1 i Kolumna2. W dowolnym momencie możesz zmodyfikowad domyślne nazwy nagłówków. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie nagłówków w programie Excel.

Po kliknięciu przycisku OK program Excel sformatuje zakres danych jako tabelę przy użyciu wybranego stylu. W dowolnej chwili możesz zmienid bieżący styl, wybierając nowy z Galerii stylów. Możesz również utworzyd własny styl tabeli, który będzie używany w bieżącym skoroszycie, wybierając opcję Nowy styl tabeli w Galerii stylów. Utworzony niestandardowy styl tabeli będzie dostępny w ramach bieżącego skoroszytu po kliknięciu pozycji Formatuj jako tabelę > Niestandardowe w obszarze Galeria stylów. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Formatowanie tabeli programu Excel.

1. Zaznacz dowolną komórkę w tabeli, której chcesz użyć do utworzenia stylu niestandardowego. 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatuj jako tabelę lub rozwiń galerię Style tabeli na karcie Narzędzia tabel > Projektowanie (karcie Tabela na komputerze Mac). 3. Kliknij pozycję Nowy styl tabeli, co spowoduje otwarcie okna dialogowego Nowy styl tabeli. (Patrz poniżej)

1. W polu Nazwa wpisz nazwę dla nowego stylu tabeli. 2. W polu Element tabeli wykonaj jedną z następujących czynności:Aby sformatować element, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Format i wybierz odpowiednie opcje formatowania na kartach Czcionka, Obramowanie lub Wypełnienie.Aby usunąć istniejące formatowanie elementu, kliknij ten element, a następnie kliknij przycisk Wyczyść.

3. W obszarze Podgląd można zobaczyć, w jaki sposób wprowadzone zmiany formatowania wpłyną na tabelę. 4. Aby użyć nowego stylu tabeli jako domyślnego stylu tabeli w bieżącym skoroszycie, zaznacz pole wyboru Ustaw jako domyślny styl tabeli dla tego dokumentu.

1. Zaznacz dowolną komórkę w tabeli, z której chcesz usunąć niestandardowy styl tabeli. 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatuj jako tabelę lub rozwiń galerię Style tabeli na karcie Narzędzia tabel > Projektowanie (karcie Tabela na komputerze Mac).

3. W obszarze Niestandardowe kliknij prawym przyciskiem myszy styl tabeli, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu skrótów.

Ciekawie wygląda opcja wstawiania tabeli poprzez jej rysowanie. Przydaje się gdy chcemy stworzyć tabelę o nieregularnym rozmieszczeniu kolumn i wierszy. Z menu Tabela wybieramy Rysuj tabelę. Kursor zmieni kształt na ołówek, a my możemy rozpocząć rysowanie.

Interesujące okazać się może wstawianie tzw. szybkich tabel, za pomocą którego wstawimy do dokumentu na przykład kalendarz . Dokonamy tego wybierając z menu Tabela i podmenu Szybkie tabele odpowiedni szablon.
Edycja i wstawianie tabeli w programie Microsoft Excel

Related documents

5 Pages • 530 Words • PDF • 626.5 KB

2 Pages • 103 Words • PDF • 197.3 KB

1 Pages • 90 Words • PDF • 82.4 KB

119 Pages • 37,353 Words • PDF • 2.2 MB

83 Pages • 12,621 Words • PDF • 5.9 MB

195 Pages • 35,442 Words • PDF • 18.5 MB

12 Pages • 1,904 Words • PDF • 6.6 MB

24 Pages • 2,477 Words • PDF • 4.4 MB

11 Pages • 1,554 Words • PDF • 629.1 KB

464 Pages • 145,928 Words • PDF • 8.1 MB

3 Pages • 1,028 Words • PDF • 638.2 KB