Gramatica practica a limbii franceze

519 Pages • 193,248 Words • PDF • 61.2 MB
Uploaded at 2021-09-24 05:39

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Marcel Saraş, Mihai Ştefănescu

COPERTA DE : TAMAŞ KLARA

REDACTOR : CECILIA BURGHELEA

Marcel Saraş Mi hai Ş t e f ă n e s c u

GRAMATICA PRACTICA A LIMBII FRANCEZE

Editura ştiinţifică şi enciclopedica 1976 BUCUREŞTI

.IOTECA MUNtCIPÂtA ^"SADOVBAHU"

:

:

■■■■■■'.*?- ■:->

A

entar M.2&M /T. Jj 1

feMs-î sa 1

IfiPfr '

■■"

m

Notă

mm wm\.

£%%*£ & * * * s ^ ^ w f w - ç v s i r « « « ■ II

H HregRUdl

Contribuţia autorilor la elaborarea acestei lucrări a fost următoarea: M. SARAŞ:

M. ŞTEFĂNESCU:

■-.

* . *

TABU DE MATERII

CUVINT ÎNAINTE BI151jIO(jtrvArihi • • • • • • • • •

. •••••••••■•••...•••••**••••■•••'•••••••'•*•-..

11 io

Fraza PROPOZIŢIA ... .i...-i.v.v..........v. 16 Modalităţile enunţului .......... . 7 . . . .v;..-«ţivVVri ; r.U..-. i: vw>-.... . 1 7 Exprimarea alirmâţiei . . . . . t....... . . . ..'••• • • • • • ( . ■"" Răspunsul afirmativ exprimat printr-un singur a d v e r b . . . . . . . . . . . . 17 Răspunsul afirmativ Întărit '.['.'■ 18 Răspunsul afirmativ atenuat. 18 Exprimarea negaţiei . . . . . . v . . . . . . . . . . . . r : .= ;...■. ; .,.-. 19 Negaţia cu doi termeni ...... ',:. v?.... .*....,.-..... 19 >■ Negaţia cu un singur t e r m e n . . . . . . . .^ . . . . , . . . . ; . . . . i . . . . . 23 Negaţia simplă NE. .................".... 23 NE fără înţeles negativ. ; . . . . ; . . . . . : ; ; . : . .v: .":>- 25 ! JBolosirea altor negaţii simple :....i. .*,............25 Ijpgaţia cu mai mulţi termeni , . 27 27 Negaţia lexicală . Ï Ï . . : : .. .•;. ïïï\?. V.Ty.-. Exprimarea restricţiei . . . ; ^ . . . . . . . . . . . . .^V. .iiVi.Vi^WJ.^v.. ^ . . . i . ' 28 Exprimarea interogaţiei . . . . . ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r > . . . . . . . . . . . . . - . - - _ ■ 29 ,.,--■ . . . 29 Interogaţia directă . . . . . . . .^ ........:.. Interogaţia t o t a l ă . . . . . . . . . . i . . . . . . . . , . . ; . . ; . . . . . . . . . : , „ . . ' . . . . . . . . . 29 *;0_ Interogaţia parţială. .... . ^ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . 31 Interogaţia i n d i r e c t ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . : .>. . . > , , ' . . . . . i . r r 33 Exprimarea exclamaţiei . . . . . . . . . . . k . . . . . . . . . . . , . , , . , . . , , . . . I | ; . . . . . . . , . ; : 34 , v Tipuri de propoziţii exclamative 34 Enunţurile cu sens imperativ 36 Locul termenilor propoziţiei -. . .. 37 Procedee de subliniere expresivă a termenilor 39

Domeniul verbului VERBUL . . . . . . . i..'..::. Moduri şi timpuri............. Conjugarea verbelor : Grupele de verbe 5

:.:......... ...'..■

-.;::':-}f:........... alt.,:.... -.. ■;...

43 43 44 44

TABLA DE MATERII

4-Formarea timpurilor simple Derivarea timpurilor simple Z. Formarea timpurilor compuse 3 Folosirea verbelor auxiliare AVOIR şi ÊTRE Perifrazele verbale Timpurile supracompuse ^ Tipuri de conjugare ,-s^,»^ . g ^ . *■*• g Conjugarea verbelor auxiliare .:-?.*vfr..i...ÎTÎTÎ*■ c Conjugarea verbelor la diateza activă Verbele de grupa I

C

Verbele de grupa a H-a Verbele de grupa a IlI-a 8 Diateza pasivă a Diateza reflexivă voVerbele impersonale întrebuinţarea modurilor şi a timpurilor Modul indicativ Exprimarea viitorului Timpurile trecute ■J&> Concordanţa timpurilor la indir.nt.iv. i* Modul condiţional j/L Modul subjonctiv întrebuinţarea subjonctivului Concordanţa timpurilor la subjonctiv Modul imperativ Modul infinitiv Modul participiu Acordul participiului trecut

?.

;

45 47 49 49 51 54 54 ^ 56 56

57 58 69 71 ....... 73 75 75 75 ;..i£BţeH W3»*Ba«-*SaHÉto 81 "....,"..y/???? 83 .. '. 84 ..;.......... 84 86 .........;....... 86 . . . » im . . . . v.V" : 87 :%vr. .'.Y. :.". .;w. * 93 ...... ; . r V.„v..Y. ■ 96

EXPRIMAREA SUBIECTULUI

, f ....!'.*.'.... . . . . • ■

EXPRIMAREA PREDICATULUI

.:..............

Acordul predicatului cu subiectul EXPRIMAREA OBIECTULUI ACŢIUNII

. t......

100 106

111

...%*.;,.,. •;....,

115

Prin ce se exprimă obiectul acţiunii -Hi*- • • • •• Obiectul acţiunii este exprimat printr-o propoziţie.. . ..".ŢY. . . . . . . . . . "Propoziţii completive introduse prin QUE ; ...W...Y.Y.v.. Propoziţii completive introduse prin À CE QUE, DE CE Q U E . . . . Propoziţia completivă infinitivală -Propoziţii completive introduse prin QUI, QUOI, QUICONQUE .;/;-. X, Propoziţii interogative indirecte . . . ;. . .■'. . v . . v . . ; . . . j Propoziţii exclamative indirecte

117 118 118 120 121 122 123 124

EXPRIMAREA TIMPULUI

;

Exprimarea datei Exprimarea orei Adverbe de timp Construcţia complementului circumstanţial de timp Propoziţiile circumstanţiale de timp Propoziţia participiale! temporală

.v

»*•..■

124

124 127 127 128 129 133

TABLA DE MATERII

Construcţii echivalente cu o propoziţie temporală EXPRIMAREA LOCULUI ACŢIUNII Prepoziţii care introduc u n complement de loc Adverbe de loc Propoziţia circumstanţială de loc EXPRIMAREA CAUZEI .. .Cfâ****^................. . . ...........V,. Prepoziţii care introduc un complement circumstanţial de cauză "Propoziţia circumstanţială de c a u z ă . . . , . . ' . " . pfgjropoziţii cauzale introduse printr-o conjuncţie -anuzjţiile cauzale participiale C u v i n t © i t e i n c ' e P e n < * e n * ' e exprimînd cauza ^ ^ a t i y ă cauzală ADVERBUL .^îitivale exprimînd cauza

134 135 135 136 137 137 138 139 139 141 142 142 142

Felurile adSK'cONSECINŢEI . : f . ? * ^ . ^ . ^ t 143 opoziţii coordonate exprimînd consecinţa 143 Propoziţiile subordonate consecutive 144 Construcţii infinitivale echivalente cu o subordonată consecutivă..".~ ~~145-~ EXPRIMAREA SCOPULUI fl/^.&^T...' .Propoziţiile subordonate finale

rrrr?T—-^46 147

EXPRIMAREA CONDIŢIEI
Gramatica practica a limbii franceze

Related documents

519 Pages • 193,248 Words • PDF • 61.2 MB

5 Pages • 977 Words • PDF • 541.8 KB

3 Pages • 582 Words • PDF • 465 KB

29 Pages • 7,022 Words • PDF • 1.9 MB

37 Pages • 5,542 Words • PDF • 1.1 MB

91 Pages • PDF • 30.9 MB

150 Pages • PDF • 11.2 MB

9 Pages • 1,762 Words • PDF • 298 KB

118 Pages • 10,548 Words • PDF • 11.6 MB

4 Pages • 637 Words • PDF • 755.5 KB

292 Pages • 74,345 Words • PDF • 15.3 MB