podstawy_pielegniarstwa wzór kart przedmiotu 2016

8 Pages • 2,457 Words • PDF • 446.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 05:44

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Instytut Nauk o Zdrowiu

Podstawy pielęgniarstwa

C

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów

Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny)

Pielęgniarstwo

Rok / Semestr

praktyczny

Specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Pielęgniarstwo

1/1 i 2 Kurs (obligatoryjny/obieralny)

polskim

obligatoryjny

Godziny

Liczba punktów

wykłady: 25 seminaria: 30 ćwiczenia: 90 + 90 zajęcia praktyczne: 40 + 40 praktyki zawodowe: 120 samokształcenie: 30

2 3 4 3 1

Stopień studiów:

Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna)

pierwszy

stacjonarne

Obszar(y) kształcenia

zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)

Jednostka prowadząca przedmiot:

(ogólnouczelniany, z innego kierunku)

ogólnouczelniany

Nauki podstawowe Instytut Nauk o Zdrowiu

Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Dorota Talarska e-mail: [email protected] Lista osób prowadzących zajęcia: mgr Agnieszka Ulatowska e-mail: [email protected] mgr Danuta Węgrzyn e-mali: [email protected] mgr Małgorzata Bosacka e-mail: [email protected] mgr Iwona Kaczmarek e-mail: [email protected] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Znajomość budowy oraz funkcji organizmu: podstawy anatomii, fizjologii, patofizjologii. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy oraz podstaw biologii.

2

Umiejętności:

Umiejętność kontrolowania podstawowych parametrów życiowych i ich odnotowywania, obserwowania funkcji życiowych i występowania objawów świadczących o zaburzeniach w stanie zdrowia.

3

Kompetencje społeczne:

Rozwinięta chęć niesienia pomocy i poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy w zespole.

KRK/PWSZ Gniezno/Pielęgniarstwo/2015-2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Instytut Nauk o Zdrowiu

Podstawy pielęgniarstwa

C

Cel przedmiotu:

1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z zawodem, pielęgnowaniem, procesem pielęgnowania 2. Ukazanie historii i etyki zawodu. 3. Zapoznanie z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi zawodu pielęgniarki. 4. Omówienie roli zawodowej pielęgniarki w opiece zdrowotnej i współpracy w zespole terapeutycznym. 5. Ukazanie i wykształcenie umiejętności posługiwania się modelami pielęgnowania. 6. Wyuczenie umiejętności zbierania danych o pacjenci, tworzenia planu opieki, prowadzenia dokumentacji. 7. Wykształcenie odpowiedzialności za podejmowane działania. 8. Wykształcenie poczucia konieczności przestrzegania praw pacjenta i tajemnicy zawodowej. 9. Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej praktycznych podstaw pielęgniarstwa. 10. Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i usprawniających. 11. Przygotowanie do oceny stanu pacjenta, określenia problemów pielęgnacyjnych i doboru odpowiednich działań pielęgnacyjnych. 12. Kształtowanie postawy odpowiedzialności, sumienności oraz szacunku w stosunku do pacjenta. 13. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole terapeutycznym. 14. Rozpoznawanie i zapobieganie problemom etyczno-deontologicznym w praktyce zawodowej. Efekty kształcenia Wiedza W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1 2 3 4 5

6 7

8 9 10 11 12

13 14

Wskazuje uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa z perspektywy czasu (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) na tle transformacji opieki; Omawia istotę współczesnego pielęgniarstwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz procesu profesjonalizacji; Definiuje pielęgnowanie oraz określa w nim miejsce wspierania, pomagania i towarzyszenia; Charakteryzuje rolę i funkcje zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki zdrowotnej; Opisuje proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady stosowania) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływu pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej; Zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich; Określa istotę opieki pielęgniarskiej opartej o założenia teoretycznie F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C. Roy i B.Neuman oraz innych teorii klasycznych pielęgniarstwa; Różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji; Wyjaśnia zakres działań pielęgniarki w zależności od zaburzeń stanu pacjenta w tym: długotrwale unieruchomionego, z bólem, gorączką, zaburzeniami snu: Różnicuje zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu; Charakteryzuje warunki pracy i zakres zadań zawodowych pielęgniarki; Opisuje istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, niebezpieczeństwa, obowiązujące zasady i strukturę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich; Wymienia zasady żywienia osób zdrowych w różnym wieku i charakteryzuje istotę żywienia dojelitowego i pozajelitowego; Definiuje zakażenia szpitalne, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

KRK/PWSZ Gniezno/Pielęgniarstwo/2015-2016

Odniesienie do Kierunkowych Efektów Kształcenia

C.W1. C.W2. C.W3. C.W4.

C.W5. C.W6. C.W7. C.W8. C.W9. C.W10. C.W11. C.W12.

C.W28.

C.W39.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Instytut Nauk o Zdrowiu

Podstawy pielęgniarstwa

C

Umiejętności W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1

2

Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie pielęgniarstwa; Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej;

Odniesienie do Kierunkowych Efektów Kształcenia

C.U1.

C.U2.

C.U3.

4

Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi, a także inne testy paskowe; Oznacza glikemię za pomocą glukometru;

5

Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym;

C.U5.

3

6

7 8

Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach pobytu chorego w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, między innymi przez ocenę podstawowych parametrów życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu; Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań pielęgniarskich; Przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami;

C.U4.

C.U7. C.U8. C.U9.

Podaje choremu leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza oraz oblicza dawki leków; Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i zapewnianiu czystości; Pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze; Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany, w tym wykorzystuje bandażowanie; Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta;

C.U10.

Wykonuje zabiegi doodbytnicze – lewatywa, wlewka, kroplówka, sucha rurka do odbytu; Zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę, usuwa cewnik, wykonuje płukanie pęcherza moczowego; Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia pozycje;

C.U15.

C.U18.

19

Wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż złożeniowy, inhalację i odśluzowywanie dróg oddechowych; Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu klasycznego, ćwiczenia czynne i bierne; Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie;

20

Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku;

C.U21.

21

Wykonuje płukanie oka i ucha;

C.U22.

22

Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych;

C.U23.

23

Zakłada zgłębnik do żołądka i odbarcza treści;

C.U24.

24

Stosuje zabiegi przeciwzapalne i bańki lekarskie;

C.U25.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KRK/PWSZ Gniezno/Pielęgniarstwo/2015-2016

C.U11. C.U12. C.U13. C.U14.

C.U16. C.U17.

C.U19. C.U20.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Instytut Nauk o Zdrowiu

Podstawy pielęgniarstwa

C

Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych;

C.U26.

Monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce wkłucia centralnego, obwodowego i portu naczyniowego; Wykonuje pulsoksymetrię i kapnometrię;

C.U27.

C.U29.

29

Asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych: nakłuciu jamy brzusznej, opłucnej, pobieraniu szpiku i punkcji lędźwiowej; Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych;

30

Wykonuje kąpiel noworodka i niemowlęcia oraz monitoruje jego rozwój;

C.U31.

31

Przygotowuje siebie i sprzęt do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie;

C.U32.

Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej, w tym historię pielęgnowania, kartę obserwacji, karę gorączkową, książkę raportów, kartę profilaktyki i leczenia odleżyn; Odnotowuje wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich;

C.U33.

Pomaga pacjentowi w adaptacji do warunków panujących w szpitalu i w innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego; Ocenia stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem metod antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego; Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje, interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i jej dokumentowania; Rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności w badaniu noworodka, niemowlęcia, osoby dorosłej i w wieku geriatrycznym; Dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta; Stosuje bezpiecznie środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne;

C.U35.

25 26 27 28

32

33 34 35 36 37 38 39

C.U28.

C.U30.

C.U34.

C.U46. C.U49. C.U50. C.U52. C.U63.

Efekty kształcenia Kompetencje W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 1

Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;

Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia pozycje; ABCD.K.1.

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

ABCD.K.2.

ABCD.K.4.

5

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych; Przestrzega Praw Pacjenta;

6

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;

7

Przestrzega Tajemnicy Zawodowej;

ABCD.K.7.

8

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;

ABCD.K.8.

2 3 4

KRK/PWSZ Gniezno/Pielęgniarstwo/2015-2016

ABCD.K.3.

ABCD.K.5. ABCD.K.6.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Instytut Nauk o Zdrowiu

Podstawy pielęgniarstwa

C

Przyjęte kryteria oceny Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Dobry plus– bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

Dobry – kompetencje

umiejętności,

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dostateczny plus – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

4

dobra

wiedza,

Definicja ECTS

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

Przyjęte metody oceny Ocenianie diagnozujące: 1. Sprawdzian wiedzy, np. z wykładów lub z zakresu wymagań wstępnych Ocenianie formujące: 1. Kolokwia zaliczeniowe obejmujące daną tematykę zajęć. 2. Obserwacja studenta podczas wykonywanych zajęć. 3. Ocena dyskusji na zajęciach. 4. Zaliczenie zestawów zagadnień niezbędnych do zaliczenia praktycznego (prowadzenie badania podmiotowego, ocena sprawności manualnej, przeprowadzenia badania fizykalnego) 5. Ocena przygotowanego projektu. 6. Ocena prezentacji. 7. Ocena innych zadań wykonywanych przez studenta zgodnie z efektami założonymi w sylabusie. Ocenianie podsumowujące: 1. Egzaminy i zaliczenia ustne - wykaz zagadnień przyporządkowanych do określonych efektów kształcenia. 2. Egzaminy i zaliczenia pisemne z przyporządkowaniem do określonych efektów kształcenia. 3. Na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych - ocena realizacji efektów kształcenia na podstawie zaliczenia efektów kształcenia zajęć praktycznych, umiejętności praktycznych wykazanych w dzienniczku zaliczenia efektów kształcenia 4. Egzaminu dyplomowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej - obejmuje sprawdzenie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych zdobytych w całym okresie studiów (Zał. Regulamin przebiegu egzaminu dyplomowego).

KRK/PWSZ Gniezno/Pielęgniarstwo/2015-2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Instytut Nauk o Zdrowiu

Podstawy pielęgniarstwa

C

Treści programowe Wykłady: 1. Omówienie podstawowych pojęć w pielęgniarstwie powiązanych z zawodem pielęgniarki i pielęgnowaniem w tym opieka i jej rodzaje, wsparcie, towarzyszenie, kategorie stanu zdrowia, holizm, wzory pielęgnowania. 2. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki. 3. Diagnoza jako podstawowy element procesu pielęgnowania. 4. Podstawowe elementy składowe i podział modeli pielęgnowania. 5. Ogólna charakterystyka klasycznych teorii pielęgnowania: F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C. Roy, B. Neuman, Roper- Logan. 6.Początki pielegniarstwa w Polsce

Seminaria: 1. Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Rozwój pielęgniarstwa, symbole zawodu, akty prawne. Prezentacje z samokształcenia. 2. Zadania zawodowe pielęgniarki wynikające z pracy w zespole terapeutycznym oraz samodzielności zawodowej pielęgniarki. 3. Proces pielęgnowania i „Primary Nursing” jako forma pracy pielęgniarek . Prezentacje studentów-samokształcenie. 4. Osiagnięcia polskich pielęgniarek-prezentacja 5. Diagnoza pielęgniarska i jej miejsce w procesie pielęgnowania oraz dokumentowania opieki. Klasyfikacje diagnoz. 6. Niezależność zawodowa pielęgniarki w koncepcji F. Nightingale, V. Henderson, Roper- Logan, D. Orem, C. Roy, B. Neuman. 7. Utrwalenie wiadomości. Zaliczenie zajęć. Samokształcenie Przygotowanie się do tematyki zajęć, opracowanie planu opieki dla wybranego pacjenta, opracowanie notatki w oparciu o przeczytany artykuł z prasy pielęgniarskiej, opracowanie prezentacji na temat historii i tradycji zawodu oraz odznaczonych pielęgniarek. Ćwiczenia/ zajęcia praktyczne/ praktyka zawodowa Semestr I Higieniczne, chirurgiczne mycie rąk Słanie pustego łóżka w jedną pielęgniarkę Słanie pustego łóżka w dwie pielęgniarki. Słanie łóżka choremu leżącemu w dwie pielęgniarki. Zmiana bielizny pościelowej z chorym leżącym przez dwie pielęgniarki. Toaleta chorego w łóżku, podawanie basenu, kaczki. Mycie głowy choremu leżącemu. Kąpiel niemowlęcia. Zakładanie czepca przeciw wszawicy. Stosowanie udogodnień choremu leżącemu w łóżku. Pomiar temperatury ciała, tętna, ciśnienie, oddechu, pomiary antropometryczne. Dokumentowanie parametrów życiowych Bandażowanie poszczególnych części ciała. Podawanie leków przez układ pokarmowy: doustnie, dorektalnie Podawanie leków przez skórę Podawanie leków przez błony śluzowe: do worka spojówkowego, do ucha zew, dopochwowo, do nosa Podawanie leków przez układ oddechowy: wykonanie inhalacji, stosowanie komór inhalacyjnych, wziewy. Stosowanie tlenoterapii Zabiegi dorektalne: założenie czopka, wykonanie enemy, wykonanie wlewki leczniczej, wykonanie kroplowego wlewu doodbytniczego, założenie suchej rurki do odbytu. 20. Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych : założenie okładu ciepłego. 21. Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych : założenie okładu zimnego. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

KRK/PWSZ Gniezno/Pielęgniarstwo/2015-2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Instytut Nauk o Zdrowiu

Podstawy pielęgniarstwa

C

Ćwiczenia/ zajęcia praktyczne/ praktyka zawodowa Semestr II 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego. 2. Założenie cewnika do pęcherza moczowego na stałe. 3. Karmienie chorego, pojenie chorego. 4. Karmienie chorego przez zgłębnik. 5. Karmienie chorego przez przetokę. 6. Płukanie żołądka . 7. Pielęgnowanie stomii. 8. Wstrzyknięcia śródskórne. 9. Wstrzyknięcia podskórne. 10. Wstrzyknięcia domięśniowe. 11. Wstrzyknięcia dożylne. 12. Kroplowy wlew dożylny. 13. Obliczanie dawek leków. 14. Przygotowanie zestawu i asystowanie przy nakłuciu jamy opłucnej. 15. Przygotowanie zestawu i asystowanie przy nakłuciu jamy otrzewnej. 16. Przygotowanie zestawu i asystowanie przy nakłuciu lędźwiowym. 17. Przygotowanie zestawu i asystowanie przy nakłuciu mostka. 18. Przygotowanie zestawu do wkłucia centralnego. 19. Przygotowanie narzędzi materiału opatrunkowego do sterylizacji. 20. Przygotowanie stolika opatrunkowego. 21. Założenie i zmiana opatrunku. 22. Ćwiczenia gimnastyczne – bierne, czynne. 23. Gimnastyka oddechowa, oklepywanie. 24. Pobranie krwi do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. 25. Pobranie moczu do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. 26. Pobranie kału do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. 27. Pobranie wymazów do badań bakteriologicznych. 28. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej.

Literatura podstawowa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ciechaniewicz W. (red): Pielęgniarstwo - ćwiczenia. W-wa, PZWL, 2006 Górajek-Jóźwik J.(red): Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. W-wa, PZWL,2007 Bączyk G. , Kubiak S., Plagens-Rotman K. Podstawy Pielęgniarstwa. PWSZ w Gnieźnie 2013 Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza pielęgniarska. W-wa, PZWL, 1999 Red. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2004 Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E.: Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013. Kózka Maria, Płaszewska-Żywko Lucyna :Procedury Pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

KRK/PWSZ Gniezno/Pielęgniarstwo/2015-2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

Instytut Nauk o Zdrowiu

Podstawy pielęgniarstwa

C

Literatura uzupełniająca: 1. Kózka M. Płaszewska-Żywko: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. W-wa, PZWL, 2008 2. Poznańska S.: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. W-wa, PZWL, 1988 3. Pietrzyk J. (red) : ABC zabiegów w pediatrii. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010 4. Poznańska S., Płaszewska-Żywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Kraków, Wyd. CMUJ, 2001 5. Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy zdrowia i choroby, Kraków, CM UJ, 2000 6. Wrońska I.: Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Studium z zakresu współczesnego pielęgniarstwa. W-wa, CEM, 1997 7. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008 8. Chrząszczewska A.: Bandażowanie. PZWL, Warszawa 2010 9. Debrand-Passard A., Luce-Wunderle G.: Pielęgniarstwo operacyjne, Urban & Partner Wrocław 2009 10. Dzirba Alina: Wstrzyknięcia domięśniowe. Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2010 11. Hildebrand N.: Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Wydawnictwo Medyczne Urban& Partner, Wrocław 2001. 12. Kózka M.,Płaszewska-Żywko L(red): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008. 13. Szwałkiewicz E.: Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Przewodnik dla pielęgniarek. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2000. 14. Zahradniczek K.(red.): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL Warszawa 2004

Obciążenie pracą studenta Forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

465

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem

435

12

Zajęcia wymagające samodzielnej pracy studenta

30

1

KRK/PWSZ Gniezno/Pielęgniarstwo/2015-2016

13
podstawy_pielegniarstwa wzór kart przedmiotu 2016

Related documents

8 Pages • 2,457 Words • PDF • 446.6 KB

104 Pages • 134 Words • PDF • 32 MB

5 Pages • 625 Words • PDF • 338.5 KB

4 Pages • 791 Words • PDF • 129.7 KB

17 Pages • 999 Words • PDF • 1.4 MB

236 Pages • 3,566 Words • PDF • 28.1 MB

12 Pages • 3,067 Words • PDF • 226.5 KB

1 Pages • 351 Words • PDF • 79.3 KB

11 Pages • 1,554 Words • PDF • 629.1 KB

3 Pages • 379 Words • PDF • 807.8 KB

84 Pages • 29,898 Words • PDF • 43.7 MB