Regulacje prawne i instytucje

68 Pages • 3,865 Words • PDF • 15.8 MB
Uploaded at 2021-09-24 09:00

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Regulacje prawne i instytucje rynku kapitałowego w Polsce Roman Asyngier Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji UMCS w Lublinie

Regulacje prawne rynku finansowego Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (MiFiD I), Dz.U. UE L 145/1, 30.4.2004 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II Markets in Financial Instruments Directive), Dz.U. UE L 173/84, 12.6.2014 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (MiFIR - Markets in Financial Instruments Regulation), Dz.U. UE L 173/84, 12.6.2014

Regulacje prawne rynku finansowego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku; (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku – Market Abuse Directive MAD); Dz.U. UE L 173/179, 12.6.2014

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku – Market Abuse Regulation MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG); Dz.U. UE L 173/1, 12.6.2014

Regulacje prawne rynku kapitałowego i towarowego – www.knf.gov.pl Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

Akty wykonawcze

Regulacje prawne rynku kapitałowego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Regulacje prawne rynku kapitałowego Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje:

 zasady, tryb i warunki podejmowania

i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi,  prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie,  wykonywanie nadzoru.

Regulacje prawne rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych reguluje: zasady i warunki dokonywania oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych i innych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym, obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w ich obrocie lub w obrocie innymi instrumentami finansowymi, skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek.

Regulacje prawne rynku kapitałowego Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Określa organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Organem nadzorującym jest

Komisja Nadzoru Finansowego

Regulacje prawne rynku kapitałowego Innymi przepisami regulującymi zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce są również: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach, inwestycyjnych, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, Regulaminy Giełdy, BondSpot, KDPW.

Regulacje prawne rynku kapitałowego Aktami wykonawczymi do wyżej wymienionych Ustaw tzn. przepisami szczegółowo normującymi zagadnienia opisane w Ustawach są Rozporządzenia Ministra Finansów

Rynek regulowany Rynek regulowany - w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, rynkiem regulowanym jest działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.

Główną rolę w organizacji publicznego obrotu papierami wartościowymi odgrywają instytucje prowadzące tzw. regulowane rynki papierów wartościowych. Rynek regulowany to, zgodnie z ustawą o „ obrocie instrumentami finansowymi ”, rynek, na którym odbywa się wtórny obrót papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu publicznego. W związku z powyższym rynek wtórny wskazany KE jako rynek regulowany za taki jest prawnie uznawany (w Polsce są to GPW w Warszawie i BondSpot)

Rynek nieregulowany Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej poza rynkiem regulowanym:

oferta może być kierowana do mniej niż 100 osób  minimalna kwota inwestycji - minimalna jednostkowa wartość papieru wartościowego to 50 tys. euro.

Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego

Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC

KDPW

KDPW_CCP

Inwestorzy instytucjonalni

Narodowy Bank Polski

Instytucje finansowe i pośrednicy

Emitenci

Inwestorzy indywidualni 14

Transakcje giełdowe

Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła działalność w dniu 19 września 2006 r. z dniem wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła ona zadania Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w których skład wchodzą nadzorowane podmioty.

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór m.in. nad podmiotami prowadzącymi działalność na rynku kapitałowym, w tym:  firmami inwestycyjnymi,  emitentami dokonującymi oferty publicznej,  funduszami inwestycyjnymi,  towarzystwami funduszy inwestycyjnych,  spółkami prowadzącymi rynek regulowany oraz giełdy towarowe,  spółką prowadzącą depozyt papierów wartościowych,  bankami powierniczymi i  innymi podmiotami wymienionymi w Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Komisja Nadzoru Finansowego Zadania Komisji podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności; podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego; udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym; stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Komisja Nadzoru Finansowego Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Instytucje rynku kapitałowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. www.kdpw.pl KDPW S.A. jest w Polsce centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo - rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Obrót ten wzorowany jest na najlepszych światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych.

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA • Rozliczanie transakcji zawartych na publicznym rynku • • •

papierów wartościowych Przechowywanie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych Nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym Obsługa Systemu Rekompensat

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA Rozliczanie transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartościowych Depozyt dokonuje transferów papierów wartościowych między kontami depozytowymi uczestników oraz realizuje przelewy pieniężne między rachunkami uczestników w banku rozliczeniowym. Operacje te są następstwem zawartych na rynku transakcji oraz innych operacji, w wyniku których papiery wartościowe zmieniły właściciela.

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA Przechowywanie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Depozyt prowadzi konta depozytowe, na których zapisywane są papiery wartościowe uczestników systemu depozytowego. Począwszy od 1 lipca 1996 r. wszystkie papiery wartościowe i instrumenty finansowe złożone w Krajowym depozycie występują pod oznaczeniami kodowymi, które nadawane są zgodnie z treścią norm, ogłoszonych przez International Standard Organization (ISO).

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych Depozyt w imieniu emitentów dokonuje następujących operacji: wypłat dywidendy i odsetek z tytułu zdeponowanych papierów wartościowych, realizacji praw poboru, asymilacji serii akcji, konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela, obsługi operacji zamiany akcji w związku z łączeniem się spółek, splitów akcji i zamiany obligacji zamiennych na akcje.

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA Nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie Do obowiązków KDPW należy kontrola zgodności sumarycznej liczby papierów wartościowych zapisanych na rachunkach uczestników z wielkością emisji.

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym Depozyt prowadzi fundusz gwarancyjny utworzony z wpłat swoich uczestników. Celem funduszu jest zapewnienie wykonania rozliczeń w przypadku wystąpienia braku środków pieniężnych niezbędnych do rozliczenia transakcji na rachunku uczestnika.

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA System zabezpieczenia społecznego w Polsce W ramach tego systemu Depozyt pełni dwie bardzo istotne dla bezpieczeństwa uczestników systemu funkcje: Obsługa wypłat transferowych między OFE w wyniku zmiany członkostwa jednego z uczestników systemu Prowadzenie Funduszu Gwarancyjnego tworzonego z wpłat PTE

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA Rozliczanie transakcji terminowych Krajowy Depozyt jest odpowiedzialny również za rozliczanie transakcji terminowych na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Centralną Tabelę Ofert. Dla rynków tych stworzony został system gwarantowania rozliczeń transakcji, którego elementem są depozyty zabezpieczające wyliczane indywidualnie dla każdego z inwestorów. Depozyty te są wyliczane na podstawie szacunku ryzyka rynkowego i rozliczane codziennie ze stronami transakcji. Krajowy Depozyt nadaje każdemu inwestorowi działającemu na rynku terminowym numer indywidualny klienta - NIK.

Instytucje rynku kapitałowego KDPW S.A. ZADANIA Obsługa Systemu Rekompensat Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, środki pieniężne klientów ulokowane na rachunkach inwestycyjnych w biurach maklerskich powinny być objęte systemem gwarancji. Oznacza to w przypadku upadłości któregoś z domów maklerskich, banku prowadzącego działalność maklerską lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych, że jego klienci powinni mieć zagwarantowaną wypłatę środków zgromadzonych na rachunkach. W tym celu nowelizacja ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 8 grudnia 2000 r. wprowadziła obowiązkowy System Rekompensat, którego zarządzanie powierzono KDPW S.A.

Instytucje rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA www.gpw.pl

Przedmiotem działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, której założycielem jest Skarb Państwa, jest prowadzenie giełdy

Instytucje rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie www.gpw.pl

Zasady działania Giełdy określają, obok Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

Statut Giełdy Regulamin Giełdy

Instytucje rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie www.gpw.pl Celem spółki jest: 1. prowadzenie giełdy, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem, 2. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, 3. organizowanie alternatywnego systemu obrotu.

Instytucje rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Strategia na lata 2014-2020 – kluczowe aspiracje:

Grupa kapitałowa GPW

GRUPA KAPITAŁOWA Towarowa Giełda Energii jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, na której przedmiotem obrotu są towary giełdowe: energia elektryczna, gaz ziemny, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu oraz świadectw efektywności energetycznej; prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i w wysokosprawnej kogeneracji oraz z biogazu rolniczego, a także dla świadectw efektywności energetycznej oraz prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, w 2015 r. uruchomiła Rynek Instrumentów Finansowych.

TGE jest 100-procentowym właścicielem: Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGiT), która prowadzi izbę rozliczenioworozrachunkową dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi – w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz towary giełdowe – w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych. InfoEngine która świadczy usługi na rzecz uczestników rynku energii (przedsiębiorstw obrotu energią, odbiorców przemysłowych, producentów energii i zagranicznych banków inwestycyjnych).

GRUPA KAPITAŁOWA INSTYTUT RYNKU KAPITAŁOWEGO – WSE RESEARCH S.A. Działalność Instytutu koncentruje się na świadczeniu usług wsparcia IR/PR dla spółek notowanych na GPW oraz na organizacji szkoleń z zakresu rynku kapitałowego. Usługi wsparcia IR/PP obejmują m.in.: organizację WZA, tłumaczenia, transmisje internetowe i produkcję wideo. Spółka jest właścicielem GPW Media – internetowej platformy multimedialnej skierowanej do wszystkich podmiotów obecnych na rynku kapitałowym i wspierającej komunikację pomiędzy nimi. WSE SERVICES S.A. WSE Services jest spółką w 100% kontrolowaną przez GPW. Spółka świadczy usługi backoffice dla podmiotów z Grupy kapitałowej GPW. CENTRUM GIEŁDOWE S.A. Spółka została utworzona w 1995 r. Spółka zajmuje się zarządzaniem, administrowaniem i prowadzeniem kompleksu „Centrum Giełdowe” położonego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz wynajmowaniem pomieszczeń w nim zlokalizowanych. Spółka działa również jako inwestor zastępczy i zarządca nieruchomości, otrzymując prowizje od innych podmiotów.

GRUPA KAPITAŁOWA AQUIS EXCHANGE (11.06.2018 GPW sprzedała akcji Aquis Exchange za 12,4 mln GBP brutto) Aquis Exchange rozpoczął działalność w listopadzie 2013 r. jako wielostronna platforma obrotu i prowadzi obecnie obrót akcjami największych spółek z Wlk. Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec, Belgii, Danii, Finlandii, Włoch, Norwegii, Portugalii, Szwecji oraz Szwajcarii. Docelowo Aquis planuje prowadzić obrót akcji ponad 1.200 spółek z 14 zachodnioeuropejskich rynków. Aquis Exchange stosuje innowacyjne na rynku finansowym metody pobierania opłat transakcyjnych. Dodatkowo opracował i rozwija własny, nowoczesny system transakcyjny. Założycielem Aquis Exchange jest Alasdair Haynes, który posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie na rynkach finansowych. W ostatnim czasie pełnił funkcję prezesa Chi-X Europe.

Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) IIAiR został powołany przez GPW 20 czerwca 2014 r. Głównym celem Instytutu jest podniesienie bezpieczeństwa krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych, zwłaszcza w segmencie przedsiębiorstw małych i średnich. Aktywność IAiR będzie służyć poprawie przejrzystości rynku pozaskarbowych papierów dłużnych, zwiększeniu jego wiarygodności w oczach inwestorów, a także bardziej racjonalnej alokacji kapitału poprzez lepsze powiązanie wyceny obligacji z ryzykiem kredytowym emitenta. Stworzenie krajowej agencji ratingowej pozwoli na wypełnienie luki w zakresie oferty ratingowej, przede wszystkim w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

Rynki GPW w Warszawie

Instytucje rynku kapitałowego NewConnect (www.newconnect.pl) Rynek NewConnect rozpoczął działalność w sierpniu 2007 roku. Jest alternatywnym systemem obrotu akcjami (poza rynkiem regulowanym) organizowanym przez GPW w Warszawie i korzystającego z systemu giełdowego UTP.

Instytucje rynku kapitałowego NewConnect (www.newconnect.pl) Przeznaczony jest dla małych spółek innowacyjnych, rozwojowych, o krótkiej historii działalności. Przewidywana kapitalizacja spółek notowanych na Newconnect powinna wynosić około 20 mln zł a wartości oferty publicznej od kilkuset tysięcy do kilku mln zł.

BondSpot – dawne MTS-CeTO www.bondspot.pl

MTS-CeTO S.A. powstała w styczniu 1996 r. pod nazwą Centralna Tabela Ofert S.A. z inicjatywy ponad 20 największych polskich banków i domów maklerskich. BondSpot S.A. prowadzi regulowany rynek pozagiełdowy i może tworzyć platformy elektronicznego obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi także na rynku nieregulowanym (tzn. niepodlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego).

BondSpot Strategia rozwoju, którą aktualnie realizuje Spółka prowadzona jest w następujących obszarach działalności: • Rynek Treasury BondSpot Poland

• Regulowany rynek pozagiełdowy • Catalyst

BondSpot Rynek Treasury BondSpot Poland hurtowy rynek obrotu obligacjami i bonami skarbowymi. Jest on integralną częścią prowadzonego przez Ministerstwo Finansów Systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych. Rynek, stanowiący część globalnej platformy obrotu (system TradeImpact), działa w oparciu o najnowsze technologie stosowane przez wiodące europejskie rynki papierów skarbowych. W Rynku TBS Poland uczestniczy 33 największych krajowych i zagranicznych banków. Rynek TBS Poland jest hurtowym rynkiem obrotu obligacjami skarbowymi oraz bonami skarbowymi. Przedmiotem transakcji na rynku są pakiety papierów wartościowych, których wartość nominalna wynosi 5 mln zł lub wielokrotność tej wielkości.

BondSpot Rynek Treasury BondSpot Poland hurtowy rynek obrotu obligacjami i bonami skarbowymi. Uczestnicy TBSP to: Market Makerzy - składający własne oferty kupna i sprzedaży ze spreadem określony w regulaminie, Market Takerzy - wystawiający zlecenia stanowiące akceptację ofert Market Makerów, Inwestorzy Instytucjonalni - kierujący zapytania wyłącznie do Market Makerów.

DSPW oraz kandydaci na dealerów są zobowiązani do funkcjonowania na rynku jako Market Makerzy.

BondSpot Regulowany rynek pozagiełdowy Przedmiotem obrotu są obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne i listy zastawne. Papiery dłużne od 30 września 2009 są notowane w ramach rynku Catalyst. W rynku uczestniczy 16 wiodących krajowych domów maklerskich i banków.

Instytucje rynku kapitałowego CATALYST www.gpwcatalyst.pl CATALYST to zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych, uruchomiony 30 września 2009 roku. Obrót instrumentami dłużnymi odbywa się na platformach transakcyjnych GPW i BondSpot. Do dyspozycji emitentów i inwestorów zostały oddane platformy, działające jako rynki regulowane (giełdowy i pozagiełdowy) wraz z mechanizmem plasowania emisji oraz autoryzowania (rejestrowania) emisji w systemach informacyjnych GPW.

Instytucje rynku kapitałowego CATALYST Instrumenty notowane na Catalyst http://www.gpwcatalyst.pl/instrumenty_notowane  Obligacje korporacyjne Obligacje spółdzielcze  Obligacje komunalne  Publiczne listy zastawne

Listy zastawne hipoteczne  Hipoteczne listy zastawne

Instytucje rynku kapitałowego CATALYST Catalyst tworzą cztery platformy obrotu Prowadzone przez BondSpot Prowadzone przez GPW

W formie rynku regulowanego (RR)

W formie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO)

Klienci detaliczni

W formie rynku regulowanego

W formie Alternatywnego Systemu Obrotu

Klienci hurtowi

Instytucje rynku kapitałowego Towarowa Giełda Energii www.polpx.pl Spółka została zarejestrowana i rozpoczęła działalność w dniu 7 grudnia 1999 roku. Powstanie Spółki zapoczątkowane zostało ogłoszeniem przez Ministra Skarbu Państwa w lipcu 1999 roku przetargu na wybór konsorcjum, które utworzy i uruchomi giełdę energii w Polsce. Zwycięzcą przetargu, rozstrzygniętego na przełomie września i października 1999 roku, zostało Konsorcjum pod przewodnictwem spółki Elektrim SA.

Obecnie TGE jest w 100% własnością GPW w Warszawie

Instytucje rynku kapitałowego Towarowa Giełda Energii www.polpx.pl Towarowa Giełda Energii prowadzi rynki, na których Członkowie Giełdy handlują energią elektryczną, prawami majątkowymi i uprawnieniami do emisji CO2. Jednocześnie TGE organizuje rozliczenia transakcji zawartych przez jej Członków na poszczególnych rynkach jak i w transakcjach pozasesyjnych.

Na początku 2008 roku TGE udostępniła Członkom Giełdy nową aplikacją maklerską do systemu notującego – CONDICO Trade. Twórcą nowej aplikacji jest firma NASDAQ OMX.

Instytucje rynku kapitałowego Towarowa Giełda Energii Zakres działalności TGE: 1. Prowadzenie giełdy towarowej, na której przedmiotem obrotu może być: energia elektryczna paliwa ciekłe i gazowe limity wielkości produkcji, w szczególności produkcji elektrycznej limity wielkości emisji zanieczyszczeń prawa majątkowe, których wartości energii elektrycznej, paliw ciekłych lub gazowych, limitów wielkości produkcji lub limitów wielkości emisji zanieczyszczeń

2. Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenie dla energii z OZE i z Kogeneracji

Instytucje rynku kapitałowego Towarowa Giełda Energii Rynki Rynek Dnia Następnego (RDN) Rynek spot dla energii elektrycznej. Ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach dwustronnych w Polsce.

Rynek dnia Bieżącego (RDB) Obrót na RDB prowadzony jest w dniu poprzedzającym Dzień Dostawy oraz w Dniu Dostawy na kontraktach godzinowych określonych w specyfikacji i zgodnie z Harmonogramem notowań na RDB. Umożliwienie korygowania pozycji kontraktowych przez Członków Giełdy na dzień przed i w trakcie doby realizacji dostaw energii.

Instytucje rynku kapitałowego Towarowa Giełda Energii Rynki Rynek Terminowy Towarowy (RTT) funkcjonuje od 19 listopada 2008 r. Na rynku notowane są kontrakty terminowe na dostawę energii, których podstawą jest cała doba – BASE i z dostawą w godzinach od 7 do 22 – PEAK5 (w dni robocze)

Aukcje energii Segment umożliwiający zakup bądź sprzedaży dużych wolumenów energii elektrycznej w dłuższym okresie czasu (kwartał, rok). Aukcje umożliwią również wywiązanie się z ustawowego obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców.

Instytucje rynku kapitałowego Towarowa Giełda Energii Rynki Rynek Praw Majątkowych (RPM) Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Na RPM notowane są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w OZE. Od grudnia 2007 r. w ramach RPM uruchomiony został również obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji.

Instytucje rynku kapitałowego Towarowa Giełda Energii Rynki Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUE) Funkcjonuje od września 2006 r. Przeznaczony jest dla instalacji uczestniczących w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i wszystkich podmiotów zainteresowanych ich obrotem. Jest integralną częścią krajowego i europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2.

Rynek Dnia Następnego gazu gaz ziemny wysokometanowy grupy E, z dostawą gazu w dniu następnym po dniu obrotu, zgodny ze „Specyfikacją instrumentów RDNg na gaz” określoną w „Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu”.

Instytucje rynku kapitałowego Towarowa Giełda Energii Rozliczenia transakcji Rozliczenia TGE prowadzi Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., która powstała w celu rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na TGE, jak również transakcji zawieranych na innych rynkach towarowych.

Instytucje rynku kapitałowego Warszawska Giełda Towarowa S.A. www.wgt.com.pl WGT powstała w 1995 roku. Początkowa jej działalność polegała na handlu produktami rolnym, jednakże od samego początku istnienia Giełdy opracowywano zasady działalności na rynku terminowym. Tworzył się on przy udziale polskich inwestorów, jak również specjalistów z Chicago Board of Trade

Pierwsze kontrakty wprowadzono do obrotu 20 stycznia 1999 roku. Były to kontrakty na dolara i markę niemiecką (zastąpioną w kwietniu 1999 przez euro).

Instytucje rynku kapitałowego Warszawska Giełda Towarowa S.A. 2001 -

wprowadzenie przez WGT S.A. na rynku rolnym handlu przez internet.

2002 -

wprowadzenie kontraktów na obligacje 2, 5 i 10 letnie,

2003 - wprowadzenie kolejnych kontraktów m.in. euro/dolar, korona czeska, frank szwajcarski, euro/forint węgierski.

2005 - wydzielenie dwóch spółek (obecnie ze 100% kapitałem WGT S.A.). Są to:  e-WGT S.A., która zajmuje się wyłącznie sprzedażą towarów pochodzenia rolnego oraz

 Izba Rozliczeniowa WGT S.A., która zajmuje się rozliczaniem transakcji zawieranych na rynku kontraktów futures i opcji Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.

Instytucje rynku kapitałowego Warszawska Giełda Towarowa S.A. W listopadzie 2009 roku zarejestrowano spółkę Polski Rynek Terminowy S.A., której jedynym akcjonariuszem jest WGT S.A. Zadaniem nowo powstałej spółki jest stworzenie w krótkim czasie regulowanego rynku instrumentów pochodnych.

Bezpośrednio po uzyskaniu zezwolenia KNF zostaną wprowadzone do obrotu na rynek regulowany kontrakty terminowe i opcje oparte o kursy walut oraz kontrakty na 1-miesięczną i 3-miesięczną stopę procentową, dotychczas notowane na WGT oraz towarowe kontrakty terminowe na rzepak, pszenicę i żywiec wieprzowy. W dalszej perspektywie oferta PRT zostanie uzupełniona o trzy kontrakty oparte o obligacje skarbowe.

Instytucje rynku kapitałowego Warszawska Giełda Towarowa S.A. W 2009 roku powołano do życia Polski Rynek Terminowy S.A. (PRT S.A.), który po uzyskaniu licencji Komisji Nadzoru Finansowego przejmie obrót kontraktami terminowymi i opcjami.

Kontrakty cieszą się największym zainteresowaniem na WGT S.A. Na WGT można handlować pochodnymi na różne pary walut, stopy procentowe, obligacje (2-, 5- i 10-letnie) i towary (pszenica konsumpcyjna i paszowa oraz żywiec wieprzowy) Największy obrót odbywa się na walutowych kontraktach futures i opcjach na futures USD/PLN, Euro/PLN, CHF/PLN, USD/Euro, oraz kontraktach futures na 1- i 3-miesięczne stopy procentowe.

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje uczestniczące w obrocie instrumentami finansowymi:  domy maklerskie,  banki prowadzące działalność maklerską,

 podmioty zagraniczne prowadzące działalność

maklerską w Polsce. Dom maklerski wykonuje swoją działalność za pośrednictwem maklerów oraz doradców inwestycyjnych.

Instytucje rynku kapitałowego Związek Maklerów i Doradców www.zmid.org.pl

Celami Związku są: ochrona interesów Członków, kształtowanie zwyczajów obrotu papierami wartościowymi, prawami majątkowymi i towarami giełdowymi oraz zasad etyki zawodowej maklerów i doradców, podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków oraz działalność edukacyjna w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego i rynku towarów giełdowych.

Instytucje rynku kapitałowego Fundusze inwestycyjne Fundusz inwestycyjny jest tworzony i zarządzany przez TFI działające w formie spółki akcyjnej, będące organem funduszu i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Celem działalności jest lokowanie zebranych publicznie środków pieniężnych. Zatrudnieni w funduszach profesjonalni doradcy inwestycyjni lokują powierzone środki pieniężne w ściśle określone „Ustawą o funduszach inwestycyjnych” papiery wartościowe i prawa majątkowe. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041461546

Instytucje rynku kapitałowego Otwarte Fundusze Emerytalne

Przedmiotem działalności funduszy emerytalnych jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Pozostali uczestnicy rynku kapitałowego Emitenci papierów wartościowych  Banki  Przedsiębiorstwa inwestujące w papiery wartościowe spółek będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym  Zagraniczni inwestorzy indywidualni  Krajowi inwestorzy indywidualni 

Pozostali uczestnicy rynku kapitałowego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych SII www.sii.org.pl Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa w interesie publicznym. Podejmując działania przed organami administracji publicznej i sądami, Stowarzyszenie działa w interesie społecznym kierując się dobrem ogółu i interesem publicznym, bez względu na fakt, czy osoby mogące być zainteresowane wynikiem postępowania są członkami Stowarzyszenia.

Pozostali uczestnicy rynku kapitałowego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych SII www.sii.org.pl Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, oraz upowszechnianie i ochrona praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe
Regulacje prawne i instytucje

Related documents

68 Pages • 3,865 Words • PDF • 15.8 MB

84 Pages • 4,434 Words • PDF • 8.7 MB

100 Pages • 36,080 Words • PDF • 5.4 MB

9 Pages • PDF • 1.7 MB

46 Pages • 27,503 Words • PDF • 384.3 KB

6 Pages • 1,402 Words • PDF • 308.9 KB

5 Pages • 818 Words • PDF • 177.6 KB

21 Pages • 239 Words • PDF • 7.9 MB

3 Pages • 78 Words • PDF • 45.9 KB

78 Pages • 34,931 Words • PDF • 399.2 KB

355 Pages • PDF • 43.3 MB

185 Pages • 57,332 Words • PDF • 3.8 MB