(ST-2_17_TRG) Magazynowanie transport i dystrybucja

1 Pages • 237 Words • PDF • 217.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:13

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Magazynowanie, transport i dystrybucja produktów naftowych Rodzaj zajęć (liczba godzin na tydzień) Liczba godz. Semestr w sem. (15 tyg.) W Ć S L P 1 30 2

ST-2/17 Rok

I

Kierownik przedmiotu:

TRG Forma Punkty zaliczenia ECTS

Z

2

dr inż. Krystyna Porzycka - Semczuk

Treść kształcenia: Niebezpieczeństwa związane z operacjami magazynowania, transportu i dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych. Klasy palności, granice wybuchowości. Przepisy BHP i przeciwpożarowe dotyczące baz paliwowych. Emisje związane z magazynowaniem lotnych paliw, sposoby minimalizacji strat. Typy zbiorników stosowanych w przemyśle naftowym. Parametry przechowywanego produktu i dane klimatyczne decydujące o dobraniu właściwych materiałów konstrukcyjnych i typu zbiornika. Oprzyrządowanie zbiorników, nowoczesne techniki pomiarowe. Diagnostyka stanu technicznego zbiorników. Wykrywanie przecieków. Czyszczenie i konserwacja zbiorników. Terminale załadowcze. Nowoczesne rozwiązania techniczne w systemie dystrybucji paliw, systemy zamknięte, odzysk par. Przepisy ADR. Gospodarka paliwowa, pomiary i sterowanie parkiem zbiorników poprzez zintegrowane systemy komputerowe. Systemy ochrony przed wybuchami i pożarami. Bezpieczeństwo obsługi w czasie pracy i remontów. Ratownictwo techniczne.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Świadomość zagrożeń związanych z prowadzeniem magazynu paliw, ich dystrybucją i transportem. Znajomość nowoczesnych rozwiązań technicznych w konstrukcji i oprzyrządowaniu zbiorników. Umiejętność właściwego doboru zbiornika magazynującego do rodzaju przechowywanego medium pod kątem bezpiecznego operowania paliwem, prowadzenia gospodarki materiałowej i minimalizacji emisji par i wycieków do środowiska. Właściwy nadzór nad eksploatacją zbiorników, diagnostyką ich stanu i konserwacją.

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach.
(ST-2_17_TRG) Magazynowanie transport i dystrybucja

Related documents

1 Pages • 237 Words • PDF • 217.9 KB

1 Pages • 528 Words • PDF • 418.1 KB

100 Pages • 36,080 Words • PDF • 5.4 MB

9 Pages • PDF • 1.7 MB

46 Pages • 27,503 Words • PDF • 384.3 KB

6 Pages • 1,402 Words • PDF • 308.9 KB

5 Pages • 818 Words • PDF • 177.6 KB

21 Pages • 239 Words • PDF • 7.9 MB

3 Pages • 78 Words • PDF • 45.9 KB

68 Pages • 3,865 Words • PDF • 15.8 MB

78 Pages • 34,931 Words • PDF • 399.2 KB

355 Pages • PDF • 43.3 MB