(ST-2_19a_PTN) Chemometria II

1 Pages • 172 Words • PDF • 166.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 08:55

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Chemometria II

ST/2-19a Rok

Semestr

Liczba godz. w sem. (15 tyg.)

I-II

1-3

30

Kierownik przedmiotu:

Rodzaj zajęć (liczba godzin na tydzień) W Ć S L P 2

PTN Forma Punkty zaliczenia ECTS

Z

2

dr Anna Baterowicz

Treść kształcenia: Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej; statystyczny opis jakości procesów i pomiarów; estymacja parametrów populacji na podstawie próby, przedziały ufności; testowanie hipotez. Zależność między zmiennymi, wykres korelacyjny, współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, problemy analizy korelacyjnej. Modelowanie matematyczne procesów; klasyfikacja modeli, modele empiryczne, wielomianowe, wyznaczanie współczynników regresji, jakość dopasowania. Planowanie doświadczeń; eksperyment czynnikowy. Optymalizacja procesów, metody: gradientu oraz sympleksów. Zaawansowane techniki chemometryczne - przegląd metod z zakresu analizy struktury wielowymiarowych danych chemicznych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Opanowanie umiejętności użycia podstawowych metod statystycznych do opracowywania danych eksperymentalnych oraz umiejętności wyboru technik planowania i optymalizacji w badaniach doświadczalnych. Student po kursie chemometrii uzyskuje też przygotowanie do korzystania z pakietów oprogramowania dotyczących uzyskiwania informacji z wielowymiarowych danych chemicznych.

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach.
(ST-2_19a_PTN) Chemometria II

Related documents

1 Pages • 172 Words • PDF • 166.2 KB

29 Pages • 1,496 Words • PDF • 2.6 MB

15 Pages • 373 Words • PDF • 351.4 KB

12 Pages • 1,656 Words • PDF • 671.7 KB

344 Pages • PDF • 43.1 MB

3 Pages • 452 Words • PDF • 65.1 KB

4 Pages • 2,983 Words • PDF • 178.5 KB

2 Pages • 821 Words • PDF • 466.2 KB

5 Pages • 1,925 Words • PDF • 329.6 KB

22 Pages • 9,953 Words • PDF • 466.9 KB

17 Pages • 2,454 Words • PDF • 582.8 KB

60 Pages • 3,244 Words • PDF • 1.7 MB