Test komórka klasa 1

4 Pages • 820 Words • PDF • 49.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 18:13

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Komórka gr 1- BS

______________________________________________________________

_____________

________________

Imie˛ i nazwisko ucznia

Klasa

Data

1. Nieprawda˛ jest, z˙ e: A. komórka ro´slinna posiada chloroplasty B. cytoplazma to miejsce, w którym zachodza˛ procesy z˙ yciowe komórki C. jadro ˛ komórkowe steruje praca˛ komórki D. wszystkie komórki maja˛ s´ ciane˛ komórkowa˛

2. Cecha˛ charakterystyczna˛ komórek bakteryjnych jest brak A. tylko jadra ˛ komórkowego. B. siateczki s´ ródplazmatycznej, mitochondriów, jadra ˛ komórkowego. C. tylko siateczki wewnatrzplazmatycznej. ˛ D. tylko mitochondriów.

´ 3. Zaznacz szereg, w którym wymieniono struktury komórkowe charakterystyczne tylko dla komórek roslinnych. A. cytoplazma, błona komórkowa, jadro ˛ B. mitochondrium, wodniczka, s´ ciana komórkowa C. chloroplast, wakuola, s´ ciana komórkowa D. aparat Golgiego, siateczka s´ ródplazmatyczna, jadro ˛

4. Mitochondria sa˛ odpowiedzialne za wytwarzanie A. energii z glukozy w obecno´sci tlenu. B. pokarmu z dwutlenku wegla ˛ i wody. C. energii w procesie beztlenowym. D. białek z aminokwasów.

5. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) to materiał genetyczny zlokalizowany w A. jadrze ˛ komórkowym. B. błonie komórkowej. C. s´ cianie komórkowej. D. rybosomach.

1

© Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

6. Przeczytaj opis pewnej organelli komórkowej. Organella ta otoczona jest podwójna˛ błona˛ biologiczna, ˛ w której sa˛ otwory (pory). W s´ rodku znajduje sie˛ materiał genetyczny, kierujacy ˛ procesami zachodzacymi ˛ we wnetrzu ˛ komórki. Pełni wa˙zna˛ funkcje˛ w przekazywaniu materiału genetycznego komórkom potomnym. Powy˙zszy tekst dotyczy A. aparatu Golgiego. B. jadra ˛ komórkowego. C. chloroplastu. D. mitochondrium.

7. Przeczytaj opis struktury komórkowej. Wystepuje ˛ we wszystkich komórkach, jest miejscem tworzenia białek – podstawowych elementów budulcowych. Struktura˛ ta˛ jest A. rybosom. B. jadro ˛ komórkowe. C. błona komórkowa. D. aparat Golgiego.

8. Naukowcy przyporzadkowali ˛ bakterie do osobnego królestwa zwanego "Procaryota" (bezjadrowe) ˛ ze wzgledu ˛ na A. zanikanie jadra ˛ komórkowego po podziale komórki. B. brak błony jadrowej ˛ oddzielajacej ˛ materiał genetyczny od cytoplazmy. C. prosta˛ budowe. ˛ D. brak materiału genetycznego tworzacego ˛ jadro ˛ komórkowe.

9. W celu transportowania wytworzonych substancji komórka wykorzystuje A. jadro ˛ komórkowe. B. wodniczk˛e. C. siateczk˛e s´ ródplazmatyczna. ˛ D. wakuole. ˛

10. Cecha, ˛ która ró˙znicuje komórki na prokariotyczne (bezjadrowe) ˛ i eukariotyczne (jadrowe) ˛ jest brak lub obecnos´ c´ A. mitochondrium. B. cytoplazmy. C. jadra ˛ komórkowego. D. s´ ciany komórkowej. 11. Rozstrzygnij, które zdania sa˛ prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok ka˙zdego zdania wpisz odpowiednio P (prawda) lub F (fałsz).

2

© Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

P/F

´ Elementy doswiadczenia biologicznego A. Ka˙zda˛ hipotez˛e nale˙zy sprawdzi´c, przeprowadzajac ˛ obserwacje lub eksperymenty. B. W do´swiadczeniu musi by´c zestaw badawczy i zestaw kontrolny. C. Spostrze˙zenia to wnioski wynikajace ˛ z do´swiadczenia. D. Wnioski wynikajace ˛ z do´swiadczen´ sa˛ zawsze takie same. 12. Komórki budujace ˛ organizm zwierzecy ˛ A. ró˙znia˛ sie˛ budowa˛ i pełnia˛ ró˙znorodne funkcje w organizmie. B. nie wykazuja˛ zró˙znicowania w budowie pełnia˛ ró˙zne funkcje w organizmie. C. ró˙znia˛ sie˛ budowa, ˛ ale pełnia˛ te˛ sama˛ role˛ w organizmie. D. nie wykazuja˛ zró˙znicowania w budowie, zatem pełnia˛ te same funkcje.

13. Mitochondria wystepuj ˛ a˛ A. jedynie w komórkach ro´slinnych. B. w komórkach ro´slinnych i zwierz˛ecych. C. jedynie w komórkach zwierz˛ecych. D. w komórkach jadrowych. ˛

14. Błona komórkowa, która otacza komórke˛ z zewnatrz ˛ jest półprzepuszczalna. Oznacza to, z˙ e: A. przepuszcza tylko zwiazki ˛ o niewielkich rozmiarach B. nie przepuszcza z˙ adnych substancji C. przepuszcza tylko wybrane zwiazki, ˛ dla innych jest nieprzepuszczalna D. przepuszcza tylko wode, ˛ a inne zwiazki ˛ wprowadza w formie pecherzyków ˛

15. Zaznacz punkt zawierajacy ˛ poprawny opis budowy wirusa.

A. X – kwas nukleinowy, Y – s´ luzowa otoczka B. X – białkowa osłonka, Y – materiał genetyczny C. X – materiał genetyczny, Y – białkowa osłonka D. X – s´ luzowa otoczka, Y – kwas nukleinowy 16. Przyporzadkuj ˛ do symboli literowych, którymi oznaczono rodzaje komórek (A–D), odpowiednie cyfry wybrane ´ ´ sposród 1–5, którymi oznaczono podstawowe składniki budulcowe sciany komórkowej.

3

© Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Rodzaj komórki

Podstawowy składnik budulcowy

A. Komórka bakteryjna

1. Celuloza

B. Komórka ro´slinna

2. Chityna

C. Komórka zwierz˛eca

3. Mureina

D. Komórka grzybowa

4. Brak s´ ciany 5. Glukoza

A. ........

B. ........

C. ........

D. ........

17. Przyporzadkuj ˛ do symboli literowych, którymi oznaczono elementy budujace ˛ komórke˛ (A–D), odpowiednie cy´ fry wybrane sposród 1–5, którymi oznaczono ich funkcje. Elementy budujace ˛ komórke˛

Funkcje

A. Cytoplazma

1. Miejsce syntezy i wydzielania ró˙znych substancji.

B. Aparat Golgiego

2. System błon dzielacych ˛ wnetrze ˛ komórki na obszary.

C. Siateczka s´ ródplazmatyczna

3. Zachodzi tu proces oddychania komórkowego.

D. Mitochondrium

4. Kieruje procesami zachodzacymi ˛ w komórce. 5. Tworzy półpłynne s´ rodowisko komórki.

A. ........

B. ........

C. ........

D. ........

18. Rozstrzygnij, które zdania sa˛ prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok ka˙zdego zdania wpisz odpowiednio P (prawda) lub F (fałsz). P/F

Cechy budowy komórki zwierzecej ˛ ´ A. Sciana komórkowa chroni cytoplazme. ˛ B. W mitochondrium zachodzi proces fotosyntezy. C. W jadrze ˛ komórkowym znajduje sie˛ materiał genetyczny. D. Błona komórkowa jest półprzepuszczalna.

4

© Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Test komórka klasa 1

Related documents

4 Pages • 820 Words • PDF • 49.9 KB

3 Pages • 281 Words • PDF • 218.2 KB

3 Pages • 340 Words • PDF • 398.5 KB

19 Pages • PDF • 3.5 MB

110 Pages • 5,099 Words • PDF • 16.4 MB

4 Pages • 825 Words • PDF • 736.9 KB

28 Pages • 762 Words • PDF • 2.7 MB

252 Pages • PDF • 46.2 MB

5 Pages • 2,296 Words • PDF • 613.2 KB

3 Pages • 427 Words • PDF • 155.9 KB

1 Pages • 93 Words • PDF • 52.3 KB